26.09.2013. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols nr.7)

41. § Par zemes ‘’Mazvīksnas’’ un ‘’Mazās Palejas’’, kad.apz.6498 004 0505, Virgas pagastā, Priekules novadā atsavināšanas ierosinājumu

 Priekules novada dome saņēmusi A[:] C[:], personas kods [:], dzīvojoša [adrese],  Virgas pag., Priekules nov., 06.09.2013. iesniegumu, iereģistrēts ar Nr.3-13/1137, kurā viņš lūdz  atsavināt pašvaldībai piekrītošās zemes vienības „Mazvīksnas”, kadastra apzīmējums 6498 004 0178 un „Mazās Palejas”, kadastra apzīmējums 6498 004 0505, Virgas pag., Priekules nov.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Saskaņā ar Virgas pagasta padomes 03.09.2008. sēdes lēmumu protokols Nr.10, 1.24.§, zemes vienības „Mazvīksnas”, kadastra apzīmējums 6498 004 0178 un „Mazās Palejas”, kadastra apzīmējums 6498 004 0505, Virgas pagastā, Priekules novadā, ir pašvaldībai piekrītošas. Tās tika iznomātas pirmnomas personām.

Šobrīd augstāk minētās zemes vienības nav nevienam iznomātas. Pirmnomas personas ir atteikušās no turpmākās zemes nomas.

Nekustamais īpašums „Mazās Palejas”, kadastra Nr.6498  004 0195, Virgas pagastā, Priekules novadā, sastāv no divām zemes vienībām: kadastra apzīmējums 6498 004 0195 – 0,5 ha platībā un kadastra apzīmējums 6498 004 0505 – 0,8 ha platībā. Līdz ar to jāveic zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6498 004 0505 atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Mazās Palejas” Virgas pagastā.

Augstāk minētās zemes vienības nav apbūvētas.

Zemes vienības nav instrumentāli uzmērītas un reģistrētas zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda.

Virgas pagasta pārvaldes 2013.gada budžetā nav paredzēti līdzekļi augstāk minēto zemes vienību uzmērīšanai un reģistrēšanai zemesgrāmatā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti  (Vija Jablonska, Inese Kuduma, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Malda Andersone, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde,); deputāts Ainars Cīrulis, pildot likumā ‘’Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā’’ paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šī lēmuma pieņemšanā, nepiedalās; PRET – nav; ATTURAS – nav , Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Uzdot Virgas pagasta zemes lietu speciālistei M.Kokovihinai veikt nepieciešamās darbības nekustamā īpašuma „Mazās Palejas ”, Virgas pag., Priekules nov., sadalīšanai.

2.      Veikt nepieciešamās darbības nekustamo īpašumu „Mazvīksnas” un „Mazās Palejas”, Virgas pagastā, Priekules novadā, uzmērīšanai un reģistrēšanai zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda.

3.      Izdevumus, kas saistīti ar zemesgabalu uzmērīšanu un ierakstīšanu zemesgrāmatā, segt no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

4.      Jautājumu par zemes vienību atsavināšanu skatīt pēc nekustamo īpašumu ierakstīšanas zemesgrāmatā.

5.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Attīstības plānošanas nodaļas vadītājam M.Baumanim. 

6.      Pieņemto lēmumu nosūtīt A[:] C[:],[adrese] Virgas pag., Priekules nov.

 7. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401)     viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

42. § Par nosaukumu piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu zemes gabaliem ar kad.apz.6498 003 0452, 6498 003 0154, Virgas pagastā, Priekules novadā

 Priekules novada dome izskatījusi M[:] S[:], dzīvojošas [adrese}Ventspilī,  05.09.2013. iesniegumu (iereģistrēts ar Nr.3-13/1140), ar lūgumu piešķirt nosaukumus zemes reformas pabeigšanai paredzētām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu [:] – „Kvieši”, [:] – „Rāviņi”, uz kuriem atzītas īpašuma tiesības.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Saskaņā ar 26.08.2013. Centrālās zemes komisijas atzinumu Nr.9251 Par īpašuma tiesību atzīšanu uz zemes reformas pabeigšanai paredzēto zemi M[:] S[:] atzītas īpašuma tiesības uz Priekules novada Virgas pagasta zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu [:]- 3,50 ha platībā un zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu [:]- 2,00 ha platībā.

Valsts kadastra Nekustamā īpašuma informācijas sistēmā zemes gabals ar kadastra apzīmējumu [:] reģistrēts ar nosaukumu „Liepiņas”.

Valsts kadastra Nekustamā īpašuma informācijas sistēmā zemes gabals ar kadastra apzīmējumu [:]reģistrēts ar nosaukumu „Mazūsiņas”.

Atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktam nekustamāīpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam lauku apvidū piešķirts rekvizīts, kas nav adrese.

Par Nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un lietošanas mērķim piekrītošo zemes platību, atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 20. jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” noteiktajai kārtībai un vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktajai izmantošanai nosaka vietējā pašvaldība.

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20. jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.2. punktu, Priekules novada domes 28.01.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.4 „Par Priekules novada teritoriālo vienību teritorijas plānojumu apstiprināšanu”, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti  (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Inese Kuduma, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Malda Andersone, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde,); PRET – nav; ATTURAS – nav , Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 

1. Nekustamajam īpašumam „Liepiņas”, kadastra Nr. [:], Virgas pagastā, Priekules novadā, sastāvošs no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [:], mainīt nosaukumu uz „Kvieši”.

2. Noteikt zemes vienībai „Kvieši”, kadastra apzīmējums[:], zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.

3. Nekustamajam īpašumam „Mazūsiņas”, kadastra Nr. [:], Virgas pagastā, Priekules novadā, sastāvošs no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [:], mainīt nosaukumu uz „Rāviņi”.

4. Noteikt zemes vienībai „Rāviņi”, kadastra apzīmējums [:], zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.

5. Pieņemto lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai, Graudu ielā 27/29, Liepāja, LV-3401 un M[:] S[:], [adrese], Ventspils, LV-3601.

6.Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

43. § Par zemes gabala atdalīšanu no nekustamā īpašuma [:], Virgas pag., Priekules novadā un nosaukuma [:] piešķiršanu

 Priekules novada dome izskatījusi  I[:] P[:], dzīvojoša Kuldīgas ielā 38-18, Liepājā, iesniegumu, iereģistrēts 22.08.2013. ar Nr.3-13/1042, par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [:] 2,05 ha platībā atdalīšanu no nekustamā īpašuma [:], kadastra Nr. [:], Virgas pagastā, Priekules novadā un nosaukuma [:] piešķiršanu. Noteikt zemes lietošanas mērķi- lauksaimniecība.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums [:], Virgas pag., Priekules nov., pieder I[:] P[:}, kurš reģistrēts Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Virgas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā ar Nr.100000520956.

Nekustamais īpašums [:] 7,3 ha kopplatībā, kadastra Nr.[:], sastāv no 3 (trim) atsevišķām zemes vienībām.

Īpašnieks vēlas atdalīt no nekustamā īpašuma [:], kadastra Nr.[:], zemes vienību 2,05 ha platībā, kadastra apzīmējums [:], piešķirot nosaukumu [:]un nosakot zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

Uz atdalāmās zemes vienības ēkas un būves neatrodas.

Zemes ierīcības likums neparedz izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašuma sadalīšanai atsevišķos īpašumos, kas reāli dabā ir atdalīti, zemes robežu plānā iezīmētas atsevišķas zemes vienības.

             Pamatojoties uz likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 19.panta pirmās daļas 1.punktu, likuma „Par Pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, Priekules novada Domes 28.01.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.4 „Par Priekules novada teritoriālo vienību teritorijas plānojumu apstiprināšanu”, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti  (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Inese Kuduma, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Malda Andersone, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde,); PRET – nav; ATTURAS – nav , Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 

1.      Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma [:], Virgas pag., Priekules nov., kadastra Nr.[:], zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [:]  2,05 ha platībā, saskaņā ar grafisko pielikumu (21.pielikums).

 

2.      Atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [:] piešķirt nosaukumu [:] un noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101.

 

3.      Pieņemto lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai, Graudu ielā 27/29, Liepāja, LV-3401 un I[:] P[:],[adrese], Liepāja, LV-3414.

 

4.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

44. § Par zemes gabala atdalīšanu no nekustamā īpašuma [:], Virgas pag., Priekules nov. un nosaukuma [:] piešķiršanu

 Priekules novada dome izskatījusi  E[:] L[:], dzīvojoša [adrese], Virgas pagastā, Priekules novadā, pilnvarotās personas O[:] D[:] (15.06.2007.ģenerālpilnvaru izsniegusi un apliecinājusi Kurzemes apgabaltiesas zvērināta notāre Vineta Novicka, iereģistrēts ar Nr.3316), dzīvojoša[adrese], Liepājā, 26.08.2013. iesniegumu, iereģistrēts ar Nr.3-13/1055, par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [:]  6,88 ha platībā atdalīšanu no nekustamā īpašuma [:], kadastra Nr.[:], Virgas pagastā, Priekules novadā un nosaukuma [:] piešķiršanu. Noteikt zemes lietošanas mērķi- lauksaimniecība.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums [:], Virgas pag., Priekules nov., pieder E[:] L[:], kurš reģistrēts Liepājas zemesgrāmatu nodaļas Virgas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā ar Nr.100000428523.

Nekustamais īpašums [:] 16,14 ha kopplatībā, kadastra Nr.[:], sastāv no 2 (divām) atsevišķām zemes vienībām.

Īpašnieks vēlas atdalīt no nekustamā īpašuma [:], kadastra Nr.[:], zemes vienību 6,88 ha platībā, kadastra apzīmējums [:], piešķirot nosaukumu [:] un nosakot zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

Uz atdalāmās zemes vienības ēkas un būves neatrodas.

Zemes ierīcības likums neparedz izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašuma sadalīšanai atsevišķos īpašumos, kas reāli dabā ir atdalīti, zemes robežu plānā iezīmētas atsevišķas zemes vienības.

             Pamatojoties uz likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 19.panta pirmās daļas 1.punktu, likuma „Par Pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, Priekules novada Domes 28.01.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.4 „Par Priekules novada teritoriālo vienību teritorijas plānojumu apstiprināšanu”, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti  (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Inese Kuduma, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Malda Andersone, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde,); PRET – nav; ATTURAS – nav , Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma [:], Virgas pag., Priekules nov., kadastra Nr.[:], zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [:]  6,88 ha platībā, saskaņā ar grafisko pielikumu (22. pielikums).

 

2.      Atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [:] piešķirt nosaukumu [:] un noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101.

 

3.      Pieņemto lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai, Graudu ielā 27/29, Liepāja, LV-3401 un O[:] D[:], [adrese], Liepāja.

 

4.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

45. § Par zemes gabala atdalīšanu no nekustamā īpašuma [:], Virgas pag., Priekules novadā un nosaukuma [:] piešķiršanu

 Priekules novada dome izskatījusi  V[:] Z[:], dzīvojošas[adrese], Virgas pag., Priekules nov., 21.08.2013. iesniegumu, iereģistrēts ar Nr.3-13/1037, par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [:]  4,3 ha platībā atdalīšanu no nekustamā īpašuma [:], kadastra Nr.[:], Virgas pagastā, Priekules novadā un nosaukuma [:] piešķiršanu. Noteikt zemes lietošanas mērķi- lauksaimniecība.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums [:], Virgas pag., Priekules nov., pieder V[:] Z[:], kurš reģistrēts Liepājas zemesgrāmatu nodaļas Virgas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā ar Nr.184.

Nekustamais īpašums [:] 5,9 ha kopplatībā, kadastra Nr.[:], sastāv no 2 (divām) atsevišķām zemes vienībām.

Īpašniece vēlas atdalīt no nekustamā īpašuma [:], kadastra Nr.[:], zemes vienību 4,3 ha platībā, kadastra apzīmējums [:], piešķirot nosaukumu [:] un nosakot zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

Uz atdalāmās zemes vienības ēkas un būves neatrodas.

Zemes ierīcības likums neparedz izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašuma sadalīšanai atsevišķos īpašumos, kas reāli dabā ir atdalīti, zemes robežu plānā iezīmētas atsevišķas zemes vienības.

             Pamatojoties uz likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 19.panta pirmās daļas 1.punktu, likuma „Par Pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, Priekules novada domes 28.01.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.4 „Par Priekules novada teritoriālo vienību teritorijas plānojumu apstiprināšanu”, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti  (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Inese Kuduma, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Malda Andersone, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde,); PRET – nav; ATTURAS – nav , Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma [:], Virgas pag., Priekules nov., kadastra Nr.[:], zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [:]  4,3 ha platībā, saskaņā ar grafisko pielikumu (23. pielikums).

 

2.      Atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6498 004 0039 piešķirt nosaukumu [:] un noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101.

 

3.      Pieņemto lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai, Graudu ielā 27/29, Liepāja, LV-3401 un V[:] Z[:],[adrese], Virgas pag., Priekules nov.

 

4.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

46. § Par dzīvokļa Krasta ielā 3-4, Bunkā, īres un komunālo pakalpojumu parāda piedziņu no A[:] J[:]

 2013.gada 18.septembrī Priekules novada domē saņemts Priekules novada domes grāmatvedes I. Sokolovskas iesniegums ar lūgumu lemt par īres un komunālo maksājumu parāda piedziņu no A[:] J[:].

            Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus un Domes rīcībā esošo informāciju, dome konstatē sekojošo:

 1. 2007.gada 27.martā starp Bunkas pagasta padomi un A[:] J[:], personas kods [:], tika noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums par dzīvokļa [adrese], Bunkā, Bunkas pagastā īri.

 

 1. 2011.gada 20.janvārī starp Priekules novada domi un A[:] J[:] tika noslēgts Līgums Nr.8-2.Ū/BPP/77 par ūdensapgādes pakalpojumu izmantošanu.

 

 1. 2013.gada 2.maijā A[:] J[:] uzteicis īres līgumu un atbrīvojis dzīvokli.

 

 1. Tā kā A[:] J[:] nav pilnībā norēķinājies par īres maksu un maksu par komunālajiem pakalpojumiem, ir izveidojušies sekojoši parādi:

-          īres maksa 01.03.2012. – 30.04.2013. Ls 112,28;

-          īres maksa nedzīvojamās telpās 01.03.2012. – 30.04.2013. Ls 16,52;

-          ūdens apgāde 01.04.2012. – 30.04.2013. Ls 55,76;

-          kanalizācijas apsaimniekošana 01.04.2012. – 30.04.2013. Ls 37,37;

-          atkritumu izvešana 01.04.2012. – 30.04.2013. Ls 39,66;

-          apkure 01.03.2012. – 30.04.2013. Ls 443,52.

 

Parāds kopā Ls 705,11 (septiņi simti pieci lati, 11 santīmi).

 

 1. 2013.gada 19.martā A[:] J[:] ierakstītā vēstulē (reģ. Nr. Priekules novada domē 3-06/319 no 18.03.2013.) (nodota VAS, Latvijas Pasts 19.03.2013., čeks Nr.0153657) uz viņa deklarēto dzīvesvietu [adrese], Bunkā tika nosūtīts atgādinājums par radušos parādu un aicinājums to līdz 2013.gada 8.aprīlim samaksāt. Samaksa netika veikta.

 

 1. 2013.gada 23.maijā A[:] J[:] ierakstītā vēstulē (reģ. Nr. Priekules novada domē 3-06/516 no 22.05.2013.) (nodota VAS, Latvijas Pasts 23.05.2013., čeks Nr.0158326) uz viņa deklarēto dzīvesvietu [adrese], Priekulē atkārtoti tika nosūtīts brīdinājums par īres un komunālo maksājumu parādu par dzīvokli Krasta ielā 3-4, Bunkā un aicinājums to samaksāt līdz 2013.gada 28.jūnijam. Līdz pat 2013.gada 26.septembrim samaksa nav saņemta.

 

 1. Pēdējais maksājums par īri un komunālajiem pakalpojumiem Ls 20,74 apmērā no A[:] J[:] saņemts 2013.gada 11.janvārī.

 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 4.punktu, otrās daļas 3. un 6.punktu, Civilprocesa likuma 41.panta 1.daļu un 2013.gada 18.septembra Priekules novada domes Finanšu komitejas lēmumu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti  (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Inese Kuduma, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Malda Andersone, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde,); PRET – nav; ATTURAS – nav , Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 

1.                          Vērsties tiesā ar prasības pieteikumu par īres un komunālo maksājumu parāda piedziņu no A[:] J[:], personas kods [:], dzīvesvietas adrese[adrese], Priekule, Priekules novads, par dzīvokli [adrese], Bunkā, Bunkas pagastā, Priekules novadā Ls 705,11 (Septiņi simti pieci lati, 11 santīmi) apmērā.

 

2.                          Uzdot Priekules novada domes juristei Inārai Avotiņai sagatavot prasības pieteikumu tiesai un divu mēnešu laikā no šī lēmuma stāšanās spēkā iesniegt to tiesā.

 

3.                          Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

4.                          Lēmums nosūtāms:

 

-          A[:] J[:], [adrese], Priekulē, Priekules novadā;

-          Bunkas pagasta pārvaldei;

-          Priekules novada domes juristei Inārai Avotiņai;

-          Priekules novada domes finanšu nodaļai.

 

5.         Atbildīgais par šī lēmuma izpildes kontroli izpilddirektors A.Razma.

47. § Par dzīvokļa ‘’Brūzis’’, dz.12, Kalētos īres maksas un komunālo maksājumu parāda dzēšanu G[:] S[:]

 2013.gada 5.augustā Priekules novada domē saņemts Kalētu pagasta pārvaldes vadītājas Agritas Driviņas iesniegums (reģ.Nr. 3-13/952) ar lūgumu dzēst dzīvokļa „Brūzis”, dz.12, Kalētos īrnieka G[:] S[:] parādu par īri un atkritumu izvešanu, jo īrnieks 24.06.2013. miris.

 

            Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus un Domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts sekojošais:

 

1.                  2013.gada 25.februārī starp Priekules novada domi un G[:] S[:], personas kods [:], noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums Nr.2-2013 par dzīvokļa „Brūzis”, dz.12, Kalētos īri. Dzīvoklī īrnieks dzīvoja viens.

2.                  2013.gada 11.aprīlī starp Priekules novada domi un G[:] S[:], personas kods [:], noslēgts sadzīves atkritumu apsaimniekošanas līgums Nr.11-2013.

3.                  Par laiku 01.01.2012. – 30.06.2013. īrniekam G[:] S[:] izveidojies īres maksas parāds Ls 67,86 apmērā un parāds par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu par laiku 01.01.2012. – 30.06.2013. Ls 35,64 apmērā, parāds kopā Ls 103,50.

4.                  Pēc Latvijas Republikas Iedzīvotāju reģistra datiem, G[:] S[:] 24.06.2013. miris. Laulāto un bērnu viņam nav.

5.                  Kalētu pagasta pārvaldes vadītāja Agrita Driviņa informē, ka G[:] S[:] pusbrālis E[:] A[:] samaksājis G[:] S[:] bēru izdevumus, iztīrījis minēto dzīvokli, izmetis mēbeles, kuras vairs nebija lietojamas, dzīvokļa atslēgas nodevis pagasta pārvaldē un samaksājis par G[:] S[:] patērēto elektrību. Dzīvoklī atrodas dažas mazvērtīgas mantas.

6.                  Līdz 26.09.2013. laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” nav publicēts paziņojums par G[:] S[:] mantojuma atklāšanos.

7.                  Pēc Priekules novada domes Attīstības nodaļas nekustamo īpašumu speciālistu rīcībā esošajiem datiem G[:] S[:] Priekules novadā nepieder neviens nekustamais īpašums. Dome nekonstatē tādas mantas esamību, uz kuru varētu vērst parāda piedziņu.

8.                  Likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 10.pants nosaka: „Īrnieka ģimenes locekļiem ir tādas pašas tiesības un pienākumi kā īrniekam. Pilngadīgajiem ģimenes locekļiem kopā ar īrnieku ir solidāra mantiskā atbildība par dzīvojamās telpas īres līguma saistībām.” G[:] S[:] konkrētajā dzīvoklī dzīvoja viens, viņam nebija ģimenes locekļu.

9.                  Ministru Kabineta 15.12.2009. noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 100.punkts nosaka: „Prasības, kuru piedziņa saskaņā ar tiesību normām ir neiespējama, jo parādnieks ir likvidēts vai miris vai ir pagājis parāda piedziņas iespējamības termiņš, izslēdz no uzskaites un atzīst pārējos izdevumos, kā arī samazina izveidotos uzkrājumus nedrošiem (šaubīgiem) parādiem, atzīstot ieņēmumus no uzkrājumu samazinājuma.”.

10.              Priekules novada domes 27.08.2009. sēdes protokols Nr.6, 15.§ „Par grāmatvedības organizāciju un kārtošanu Priekules novada domē” 2.1.2. punkts nosaka: „Parādus, kuru piedziņa ir neiespējama, jo parādnieks ir likvidēts vai miris vai ir pagājis parāda piedziņas iespējamības termiņš, izslēdz no bilances, norakstot no nedrošiem (šaubīgiem) parādiem izveidotajiem uzkrājumiem vai iekļauj izdevumos, ja uzkrājumu summa nav pietiekama vai ja šie uzkrājumi nav izveidoti”.

 

Pamatojoties uz likumu „Par grāmatvedību”, likumu „Par budžetu un finanšu vadību”, Ministru Kabineta 15.12.2009. noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 100.punktu, Priekules novada domes 27.08.2009. sēdes protokola Nr.6, 15.§ „Par grāmatvedības organizāciju un kārtošanu Priekules novada domē” 2.1.2. punktu un Finanšu komitejas 18.09.2013. atzinumu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti  (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Inese Kuduma, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Malda Andersone, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde,); PRET – nav; ATTURAS – nav , Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.            Atzīt G[:] S[:] īres maksas un maksas par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu dzīvoklī „Brūzis” dz.12, Kalētos parādu Ls 103,50 (Viens simts trīs lati, 50 santīmi) apmērā par bezcerīgu un izslēgt to no grāmatvedības uzskaites, jo G[:] S[:] ir miris, dzīvoklī dzīvoja viens un viņam nepiederēja tāda manta, uz kuru varētu vērst parādu piedziņu.

 

2.            Lēmums nododams Kalētu pagasta pārvaldei un Priekules novada domes finanšu nodaļai.

48. § Par dzīvokļu ‘’Lielās Gobas’’, dz.2 un ‘’Lielās Gobas’’, dz.8, Priekules pagastā īres maksas un komunālo maksājumu parāda dzēšanu M[:]K [:]

 2013.gada 6.septembrī Priekules novada domē saņemts Priekules novada domes grāmatvedes I. Sokolovskas iesniegums ar lūgumu dzēst dzīvokļu „Lielās Gobas”, dz.2 un „Lielās Gobas”, dz.8, Priekules pagastā īrnieka M[:] K[:] parādu par īri un komunālajiem pakalpojumiem, jo īrnieks 16.06.2012. miris.

            Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus un domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts sekojošais:

1.                  Starp Priekules novada domi un M[:] K[:], personas kods [:], noslēgti sekojoši līgumi:

11.1.02.05.2008. Dzīvojamās telpas īres līgums par dzīvokļa „Lielās Gobas” dz.8 īri;

11.2. 11.10.2010. Līgums Nr.8-2.Ū/PP/109 par ūdensapgādes pakalpojumu izmantošanu;

11.3.10.2010. Līgums Nr.8-2.G/PP/45 par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu;

11.4.01.10.2011. Dzīvojamās telpas īres līgums Nr. 8-1/PP/2011 par dzīvokļa „Lielās Gobas” dz.2 īri;

11.5.29.03.2012. Līgums Nr. 8-2.K/PP/47 par kanalizācijas pakalpojumu izmantošanu.

12.              Augstāk minētajos dzīvokļos īrnieks dzīvoja viens.

13.              Par laiku 01.07.2006. – 30.06.2012. īrniekam M[:] K[:] izveidojušies sekojoši parādi:

13.1.1.                                                                    īres maksa par laiku 01.01.2012. – 30.06.2013. Ls 219,28;

13.1.2.                                                                    ūdens piegāde par laiku 01.01.2011. – 30.06.2012. Ls 22,02;

13.1.3.                                                                    sadzīves atkritumu apsaimniekošana par laiku 01.02.2011. – 30.06.2012. Ls 18,64;

13.1.4.                                                                    kanalizācijas apsaimniekošana par laiku 01.03.2012. – 30.06.2012. Ls 3,96;

Kopējais parāds Ls 263,90 (Divi simti sešdesmit trīs lati, 90 santīmi).

 

14.              Pēc Latvijas Republikas Iedzīvotāju reģistra datiem, M[:] K[:] 16.06.2012. miris.

15.              Priekules pagasta pārvaldes saimniecības daļas vadītājs Edgars Rubezis 06.09.2013. vēstulē informē, ka M[:] K[:] bija pensionārs, kurš dzīvoja viens. Dzīvoklī palikuši daži mazvērtīgi sadzīves priekšmeti un nolietojušās mēbeles, kurus paņēmusi īrnieka meita V[:] P[:].

16.              2013.gada 10.jūlijā Priekules novada dome saņēmusi vēstuli (Nr.01.-10/1287 no 09.07.2013. Reģistrēta Priekules novada domē 10.07.2013. ar Nr.3-12/542) no Latvijas zvērinātu notāru padomes ar informāciju no Mantojumu reģistra. Ziņas par M[:] K[:] līdz 09.07.2013. nebija reģistrētas Mantojumu reģistrā.

17.              Pēc Priekules novada domes Attīstības nodaļas nekustamo īpašumu speciālistu rīcībā esošajiem datiem M[:] K[:] Priekules novadā nepieder neviens nekustamais īpašums. Dome nekonstatē tādas mantas esamību, uz kuru varētu vērst parāda piedziņu.

18.              Likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 10.pants nosaka: „Īrnieka ģimenes locekļiem ir tādas pašas tiesības un pienākumi kā īrniekam. Pilngadīgajiem ģimenes locekļiem kopā ar īrnieku ir solidāra mantiskā atbildība par dzīvojamās telpas īres līguma saistībām.” M[:] K[:] minētajos dzīvokļos dzīvoja viens.

19.              Ministru Kabineta 15.12.2009. noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 100.punkts nosaka: „Prasības, kuru piedziņa saskaņā ar tiesību normām ir neiespējama, jo parādnieks ir likvidēts vai miris vai ir pagājis parāda piedziņas iespējamības termiņš, izslēdz no uzskaites un atzīst pārējos izdevumos, kā arī samazina izveidotos uzkrājumus nedrošiem (šaubīgiem) parādiem, atzīstot ieņēmumus no uzkrājumu samazinājuma.”.

20.              Priekules novada domes 27.08.2009. sēdes protokols Nr.6, 15.§ „Par grāmatvedības organizāciju un kārtošanu Priekules novada domē” 2.1.2. punkts nosaka: „Parādus, kuru piedziņa ir neiespējama, jo parādnieks ir likvidēts vai miris vai ir pagājis parāda piedziņas iespējamības termiņš, izslēdz no bilances, norakstot no nedrošiem (šaubīgiem) parādiem izveidotajiem uzkrājumiem vai iekļauj izdevumos, ja uzkrājumu summa nav pietiekama vai ja šie uzkrājumi nav izveidoti”.

 

Pamatojoties uz likumu „Par grāmatvedību”, likumu „Par budžetu un finanšu vadību”, Ministru Kabineta 15.12.2009. noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 100.punktu, Priekules novada domes 27.08.2009. sēdes protokola Nr.6, 15.§ „Par grāmatvedības organizāciju un kārtošanu Priekules novada domē” 2.1.2. punktu un finanšu komitejas 18.09.2013. atzinumu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti  (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Inese Kuduma, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Malda Andersone, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde,); PRET – nav; ATTURAS – nav , Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Atzīt M[:] K[:] parādu Ls 263,90 (divi simti sešdesmit trīs lati, 90 santīmi) apmērā par īres maksu un maksu par komunālajiem pakalpojumiem dzīvokļos „Lielās Gobas” dz.2 un dz.8, Priekules pagastā par bezcerīgu un izslēgt to no grāmatvedības uzskaites, jo M[:] K[:] ir miris, dzīvoklī dzīvoja viens un viņam nepiederēja tāda manta, uz kuru varētu vērst parādu piedziņu.

20.1.        Lēmums nododams Priekules pagasta pārvaldei un Priekules novada domes finanšu nodaļai.

 

49. § Par dzīvokļa [adrese], Priekules pagastā īres maksas parāda dzēšanu H[:] R[:] K[:]

 2013.gada 6.septembrī Priekules novada domē saņemts Priekules novada domes grāmatvedes Ilzes Sokolovskas iesniegums ar lūgumu dzēst dzīvokļa [adrese], Priekules pagastā īrnieka H[:] R[:] K[:] parādu par īri, jo īrnieks 20.01.2013. miris.

            Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus un Domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts sekojošais:

1.                  Starp Priekules pagasta padomi un H[:] R[:] K[:], personas kods [:], 2001.gada 23.augustā noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums par dzīvokļa [adrese], Priekules pagastā īri.

2.                  Augstāk minētajā dzīvoklī īrnieks dzīvoja viens.

3.                  Par laiku 01.08.2005. – 30.01.2013. īrniekam H[:] R[:] K[:] izveidojies īres maksas parāds Ls 182,59 (viens simts astoņdesmit divi lati, 59 sant.) apmērā.

4.                  Pēc Latvijas Republikas Iedzīvotāju reģistra datiem, H[:] R[:] K[:] 20.01.2013. miris.

5.                  Priekules pagasta pārvaldes saimniecības daļas vadītājs Edgars Rubezis 06.09.2013. vēstulē informē, ka H[:] R[:] K[:] bija pensionārs, kurš dzīvoja viens. Dzīvoklī palikuši daži mazvērtīgi sadzīves priekšmeti un nolietojušās mēbeles. Īrnieks par īri nemaksāja regulāri un pilnā apmērā, tāpēc izveidojies īres maksas parāds.

6.                  2013.gada 10.jūlijā Priekules novada dome saņēmusi vēstuli (Nr.01.-10/1287 no 09.07.2013. Reģistrēta Priekules novada domē 10.07.2013. ar Nr.3-12/542) no Latvijas zvērinātu notāru padomes ar informāciju no Mantojumu reģistra. Ziņas par H[:] R[:] K[:] līdz 09.07.2013. nebija reģistrētas Mantojumu reģistrā.

7.                  Pēc Priekules novada domes Attīstības nodaļas nekustamo īpašumu speciālistu rīcībā esošajiem datiem H[:] R[:] K[:] Priekules novadā nepieder neviens nekustamais īpašums. Dome nekonstatē tādas mantas esamību, uz kuru varētu vērst parāda piedziņu.

8.                  Likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 10.pants nosaka: „Īrnieka ģimenes locekļiem ir tādas pašas tiesības un pienākumi kā īrniekam. Pilngadīgajiem ģimenes locekļiem kopā ar īrnieku ir solidāra mantiskā atbildība par dzīvojamās telpas īres līguma saistībām.” H[:] R[:] K[:] minētajā dzīvoklī dzīvoja viens.

9.                  Ministru Kabineta 15.12.2009. noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 100.punkts nosaka: „Prasības, kuru piedziņa saskaņā ar tiesību normām ir neiespējama, jo parādnieks ir likvidēts vai miris vai ir pagājis parāda piedziņas iespējamības termiņš, izslēdz no uzskaites un atzīst pārējos izdevumos, kā arī samazina izveidotos uzkrājumus nedrošiem (šaubīgiem) parādiem, atzīstot ieņēmumus no uzkrājumu samazinājuma.”.

10.              Priekules novada domes 27.08.2009. sēdes protokols Nr.6, 15.§ „Par grāmatvedības organizāciju un kārtošanu Priekules novada domē” 2.1.2. punkts nosaka: „Parādus, kuru piedziņa ir neiespējama, jo parādnieks ir likvidēts vai miris vai ir pagājis parāda piedziņas iespējamības termiņš, izslēdz no bilances, norakstot no nedrošiem (šaubīgiem) parādiem izveidotajiem uzkrājumiem vai iekļauj izdevumos, ja uzkrājumu summa nav pietiekama vai ja šie uzkrājumi nav izveidoti”.

 

Pamatojoties uz likumu „Par grāmatvedību”, likumu „Par budžetu un finanšu vadību”, Ministru Kabineta 15.12.2009. noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 100.punktu, Priekules novada domes 27.08.2009. sēdes protokola Nr.6, 15.§ „Par grāmatvedības organizāciju un kārtošanu Priekules novada domē” 2.1.2. punktu un finanšu komitejas 18.09.2013. atzinumu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti  (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Inese Kuduma, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Malda Andersone, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde,); PRET – nav; ATTURAS – nav , Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Atzīt H[:] R[:] K[:] īres maksas parādu Ls 182,59 (Viens simts astoņdesmit divi lati, 59 santīmi) apmērā par dzīvokli[adrese], Priekules pagastā par bezcerīgu un izslēgt to no grāmatvedības uzskaites, jo H[:] R[:] K[:] ir miris, dzīvoklī dzīvoja viens un viņam nepiederēja tāda manta, uz kuru varētu vērst parādu piedziņu.

 

2.      Lēmums nododams Priekules pagasta pārvaldei un Priekules novada domes Finanšu nodaļai.

 

50. § Par E[:] B[:] īres un komunālo maksājumu parāda piedziņas atlikšanu

 2013.gada 28.augustā Priekules novada domē (reģistrēts 28.08.2013., Nr.3-13/1060) saņemts E[:] B[:] iesniegums ar lūgumu nevērst parāda piedziņu tiesā par viņas īres un komunālo pakalpojumu parādu dzīvoklī [adrese], Kalneniekos, Priekules pagastā, Priekules novadā. Iesniegumā arī pausta apņemšanās ik mēnesi maksāt Ls 15,00 par īri un komunālajiem pakalpojumiem.

            Izskatot ar lietu saistītos apstākļus un Domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts sekojošais:

1. Starp Priekules pagasta padomi, Priekules novada domi un E[:] B[:], personas kods [:], noslēgti sekojoši līgumi:

Dzīvojamās telpas īres līgums no 13.02.1998. par dzīvokļa[adrese], Kalneniekos, Priekules pagastā;

Līgums Nr.8-2.Ū/PP/16 par ūdens apgādes pakalpojuma izmantošanu no 01.03.2010.;

Līgums Nr.8-2.G/PP/9 par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu no 01.03.2010.;

Līgums Nr.8-2.K/PP/2 par kanalizācijas pakalpojuma izmantošanu no 01.03.2012.

 

Dzīvoklī ir divas istabas un tā kopējā platība ir 52,0 m2.

2. E[:] B[:] minētajā dzīvoklī dzīvo kopā ar saviem četriem nepilngadīgajiem bērniem un, pēc Priekules novada Sociālā dienesta sniegtās informācijas, viņiem ir piešķirts trūcīgas ģimenes statuss.

3. 2013.gada 18.septembrī aprēķinātais un nesamaksātais parāds par īri un komunālajiem pakalpojumiem ir Ls 715,84 (Septiņi simti piecpadsmit lati, 84 santīmi) un veidojas sekojoši:

īres maksa līdz 31.07.2013. Ls 499,75;

maksa par atkritumu apsaimniekošanu līdz 31.07.2013. Ls 216,09.

Par patērēto ūdeni un kanalizācijas apsaimniekošanu laikā līdz 31.08.2013. E[:] B[:] norēķinājusies pilnībā.

4. 21.08.2013. E[:] B[:] tika nosūtīts atgādinājums par parāda esamību un aicinājums to labprātīgi samaksāt līdz 20.09.2013.

 

5. 28.08.2013. E[:] B[:] ieradās Priekules novada domē pie grāmatvedes Ilzes Sokolovskas un informēja, ka līdz 27.09.2013. viņa strādās nodarbinātības programmas „ Algotie pagaidu sabiedriskie darbi” ietvaros. Pēc tam viņas vienīgie ikmēneša ienākumi būs uzturlīdzekļi bērniem no Uzturlīdzekļu garantiju fonda, Ģimenes valsts pabalsts un no mācību gada sākuma Domes pabalsts bērnu ēdināšanai mācību iestādē.

Īres un komunālo pakalpojumu parādu pilnā apmērā noteiktajā termiņā samaksāt viņa nevar. Īrniece apņemas ik mēnesi maksāt Ls 15,00 par īri un komunālajiem pakalpojumiem līdz uzlabosies viņas finansiālā situācija.

6. Pēdējais maksājums par īri un komunālajiem pakalpojumiem no E[:] B[:] saņemts 09.09.2013. Ls 30,86 apmērā.

7. Ikmēneša maksājums par dzīvokli ir sekojošs:

īres maksa Ls 9,36;

atkritumu apsaimniekošana (5 cilvēkiem.) Ls 5,26;

Kopā: Ls 14,62.

Ūdens un kanalizācijas apsaimniekošanas uzskaite notiek ar ūdens skaitītājiem. Jānorēķinās ik mēnesi par faktiski patērēto daudzumu.

 

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta septīto un devīto punktu, Edītes Blaževičutes 28.08.2013. iesniegumu, visu iepriekš minēto,finanšu komitejas 18.09.2013.atzinumu,  atklāti balsojot PAR - 12 deputāti  (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Inese Kuduma, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Malda Andersone, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde,); PRET – nav; ATTURAS – nav , Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 

 1. Līdz 31.12.2013. atlikt jautājuma izskatīšanu par īres un komunālo maksājumu parāda piedziņu no E[:] B[:], ja līdz 31.12.2013. viņa ik mēnesi apmaksā īres maksu un maksu par komunālajiem pakalpojumiem vismaz Ls 25,00 apjomā, lai segtu parādu un kārtējos maksājumus par īri un komunālajiem pakalpojumiem.

 

 1. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot finanšu nodaļai.

 

 1. Lēmums nosūtāms:

E[:] B[:],[adrese], Kalneniekos, Priekules pagastā, Priekules novadā;

Priekules novada domes Finanšu nodaļai;

Priekules pagasta saimniecības vadītāja pienākumu izpildītājam Edgaram Rubezim.

 

 1. Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV 3401.

 

51. § Par atbalsta sniegšanu M[:] R[:]

 Priekules novada domē 2013. gada 5. septembrī saņemts iesniegums no M[:] R[:], par pašvaldības atbalsta saņemšanu, dalībai starptautiskās pasaules reitinga šautriņu mešanas sacensībās Anglijā – „Winmau World Masters 2013” un Čehijā – „Czech Open 2013”. 

Sasniegumi pēdējā gada laikā:

Baltijas reitinga turnīros šautriņu mešanā:           

            1. vieta 2013. gada „Lietuvas Darts Federācijas Kausā”;

            2. vieta 2013. gada „Vecumnieku Kausā”, „Litexpo Kausā”, „Cēsu Kausā” un „Mažeiķu Kausā”;

            3. vieta 2012. gada „Priekules Kausā”.                      

WDF un BDO reitinga turnīros šautriņu mešanā:           

            1. vieta 2013. gada „Riga Open” un „Finnish Open”;           

            2. vieta 2012. gada „Baltic Cup Open” un „Latvia Open”;   

            3. vieta 2012. gada „Estonia Open”, kā arī 2013. gada „Tallukka Open” un „Lithuania Open”;     

            5. vieta 2013. gada „German Gold Cup”; „Trakai Castle Cup” un „Polish Open”.              

Pāru sacensību rezultāti WDF un BDO reitinga turnīros šautriņu mešanā:      

            1. vieta 2013. gada „Antwerp Open” un 5. vieta „Polish Open”;     

            2. vieta 2012. gada „Latvia Open” un 5. vieta „Czech Open”.

 

             Pamatojoties uz Priekules novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 2 31.01.2013. ‘’Par atbalsta sniegšanu izglītības, mūzikas, mākslas un sporta sasniegumu veicināšanai Priekules novadā’’ (6.2. līdz LVL 500,- gadā vienai personai, ja tai pēdējā gada laikā bijuši panākumi starptautiskas nozīmes sacensībās, konkursos, olimpiādēs (Pasaules čempionāts, Eiropas Čempionāts, Atklātie (Open) čempionāti, Pasaules Kauss, Eiropas kauss, Starptautiski mūzikas un mākslas konkursi, Starptautiskas olimpiādes u.tml.) – iegūtas no 1. līdz 10.vietai.)), finanšu komitejas 18.09.2013.atzinumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot„par” - 12 deputāti Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Inese Kuduma, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Malda Andersone, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija; ’’pret’’- nav, ‘’atturas’’ – nav, nolemj:

              

               1. Sniegt atbalstu, M[:] R[:], dalībai starptautiskās pasaules reitinga šautriņu mešanas sacensībās Anglijā – „Winmau World Masters 2013” un Čehijā – „Czech Open 2013” 500 Ls apmērā.

 

 

52. § Par Žaņa Voldemāra Puķīša grāmatas ‘’Par Priekuli un priekulniekiem’’ atkārtotu izdošanu

 10.Ikara svētkos pēc pirmās Priekules novada vēstures grāmatas ‘’Par Priekuli un novadniekiem’’ bija ļoti liels pieprasījums  - tika pārdoti 155 grāmatas eksemplāri un vairāki desmiti palika neapmierināti, jo vairs nebija iespējams grāmatu iegādāties. 10.09.2013. izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdē deputāti ierosināja šo grāmatu izdot atkārtoti, tādēļ finanšu komiteja tiek lūgta akceptēt grāmatas atkārtotu izdošanu.

Atklāti balsojot PAR - 12 deputāti  (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Inese Kuduma, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Malda Andersone, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde,); PRET – nav; ATTURAS – nav , Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Piešķirt Ls 768.32 atkārtotu grāmatas Žaņa Voldemāra Puķīša ‘’Par Priekuli un novadniekiem ‘’ 200 eksemplāru izdošanai SIA ‘’Talsu tipogrāfija’’.
 2. Noteikt grāmatas tirdzniecības cenu 5,00 Ls.

 

53. § Par nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu zemes gabalam ar kad.apz.6482 004 0076, Priekules pagastā, Priekules novadā

 Priekules novada dome izskatījusi M[:] S[:], dzīvojošas [adrese] Ventspilī, 05.09.2013. iesniegumu (iereģistrēts ar Nr.3-13/1140), ar lūgumu piešķirt nosaukumus zemes reformas pabeigšanai paredzētām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu [:] – [:], Priekules pagastā Priekules novadā, uz kuru atzītas īpašuma tiesības.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Saskaņā ar 26.08.2013. Centrālās zemes komisijas atzinumu Nr.9251 Par īpašuma tiesību atzīšanu uz zemes reformas pabeigšanai paredzēto zemi M[:] S[:] atzītas īpašuma tiesības uz Priekules novada Priekules pagasta zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu [:] 2,10 ha platībā

Atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktam nekustamāīpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam lauku apvidū piešķirts rekvizīts, kas nav adrese.

Par Nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un lietošanas mērķim piekrītošo zemes platību, atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 20. jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” noteiktajai kārtībai un vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktajai izmantošanai nosaka vietējā pašvaldība.

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20. jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.2. punktu, Priekules novada Domes 28.01.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.4 „Par Priekules novada teritoriālo vienību teritorijas plānojumu apstiprināšanu”, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti  (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Inese Kuduma, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Malda Andersone, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde,); PRET – nav; ATTURAS – nav , Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Zemes vienībai ar apzīmējumu  kadastrā [:], Priekules pagastā, Priekules novadā, platība 2,10 ha piešķirt nosaukumu [:].

2.      Noteikt zemes vienībai [:], kadastra apzīmējums [:], zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.

3.      Pieņemto lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai, Graudu ielā 27/29, Liepāja, LV-3401 un M[:]  S[:],[adrese], Ventspils, LV-3601.

4.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

54. § Dzīvokļu jautājumi

  

54.1.

Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu.

 

1. 2013.gada 10.septembrī Priekules novada domē saņemts, labots 2013.gada 06.septembra, A[:] V[:]p/k. [:] iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvojamās telpas īres tiesības dzīvoklim Tirgoņu ielā 7 - dz.6, Priekulē, Priekules nov., LV-3434.

 

2. Ar Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

2.1. A[:] V[:]deklarējusi savu dzīvesvietu [adrese], Priekule, Priekules nov., LV-3434, no 29.10.2010.

2.2. A[:] V[:]dzīvokļa, Tirgoņu ielā 7 - dz.6, Priekulē, nepieciešamos remontdarbus apņemas veikt saviem līdzekļiem un darbaspēku neprasot par to papildus atlīdzību, kā arī īres un komunālos maksājumus maksāt godprātīgi.

2.3. Dzīvoklis Tirgoņu ielā 7 - dz.6, Priekulē, ir neapdzīvots kopš 23.03.2012. un ikmēnesi rada mājas apsaimniekotājam SIA”Priekules nami” zaudējumus Ls.11,20. (kopš dzīvoklis netiek izīrēts neiegūtie apsaimniekošanas līdzekļi ir Ls.190,40)

 

3.Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.panta 1.daļu:

„(1) Administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet, ja rakstveidā izdotajā administratīvajā aktā nav norādes, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt, — viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas.” 

Priekules novada dome, atklāti balsojot„par” - 12 deputāti Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Inese Kuduma, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Malda Andersone, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija; ’’pret’’- nav, ‘’atturas’’ – nav, nolemj:

 

1. Piešķirt A[:] V[:]īres tiesības divistabas dzīvoklim Tirgoņu ielā 7 - dz.6, Priekulē, Priekules nov., ar kopējo platību 45,90m², tai skaitā apdzīvojamā platība 31,40m²

      2. Pirmais īres tiesību termiņš ir 6 mēneši, ja šajā laikā īrnieks norēķinās par saņemtajiem pakalpojumiem īres tiesības tiek pagarinātas uz 3 gadiem. Pēc šī termiņa, ja nav parādsaistības tiek piešķirtas beztermiņa īres tiesības. Ja netiek pildītas īres un komunālo maksājumu saistības dzīvojamā telpa jāatbrīvo īres līguma termiņam beidzoties.

3.Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu. A[:] V[:]īres līgums ar SIA „Priekules nami” un komunālo uzņēmumu SIA”Priekules pakalpojumi”, par ūdens, kanalizācijas un asenizācijas pakalpojumu saņemšanu, noslēdzams mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Ja kāds no ,minētajiem, līgumiem netiek noslēgts noteiktajā termiņā A[:] V[:]vainas dēļ, tad novada domes lēmums par dzīvokļa izīrēšanu zaudē spēku.

4.Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

54.2.§

Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu.

 

1. 2013.gada 08.augustā Priekules novada domē saņemts U[:] M[:]p/k.[:] iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvojamās telpas īres tiesības dzīvoklim Zviedru vārtu ielā 3 - dz.4, Priekulē, Priekules nov., LV-3434.

 

2. Ar Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

2.1. U[:] M[:]deklarējis savu dzīvesvietu [adrese], Priekule, Priekules nov., LV-3434, no 19.04.2004., bet dzīvo apakšīrē īrētā dzīvoklī  [:] Priekulē.

2.2. U[:] M[:]dzīvokļa, Zviedru vārtu ielā 3 - dz.4, Priekulē, nepieciešamos remontdarbus apņemas veikt saviem līdzekļiem un darbaspēku neprasot par to papildus atlīdzību.

2.3. Dzīvoklis Zviedru vārtu ielā 3 - dz.4, Priekulē, ir neapdzīvots kopš 18.09.2012. un ikmēnesi rada mājas apsaimniekotājam SIA”Priekules nami” zaudējumus Ls.7,54.

 

3.Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.panta 1.daļu:

„(1) Administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet, ja rakstveidā izdotajā administratīvajā aktā nav norādes, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt, — viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas.” 

Priekules novada dome, atklāti balsojot„par” - 12 deputāti Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Inese Kuduma, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Malda Andersone, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija; ’’pret’’- nav, ‘’atturas’’ – nav, nolemj:

 

1. Piešķirt U[:] M[:]īres tiesības vienistabas dzīvoklim Zviedru vārtu ielā 3 - dz.4, Priekulē, Priekules nov., ar kopējo platību 30,90m², tai skaitā apdzīvojamā platība 16,40m²

      2. Pirmais īres tiesību termiņš ir 6 mēneši, ja šajā laikā īrnieks norēķinās par saņemtajiem pakalpojumiem īres tiesības tiek pagarinātas uz 3 gadiem. Pēc šī termiņa, ja nav parādsaistības tiek piešķirtas beztermiņa īres tiesības. Ja netiek pildītas īres un komunālo maksājumu saistības dzīvojamā telpa jāatbrīvo īres līguma termiņam beidzoties.

3.Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu. U[:] M[:]īres līgums ar SIA „Priekules nami” un komunālo uzņēmumu SIA”Priekules pakalpojumi”, par ūdens, kanalizācijas un asenizācijas pakalpojumu saņemšanu, noslēdzams mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Ja kāds no ,minētajiem, līgumiem netiek noslēgts noteiktajā termiņā U[:] M[:]vainas dēļ, tad novada domes lēmums par dzīvokļa izīrēšanu zaudē spēku.

4.Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

55. § Par zemes ierīcības projekta [:], Bunkas pag., Priekules nov. apstiprināšanu

 Priekules novada dome J[:] B[:] , personas kods [:] un I[:] M[:] pilnvarotās personas K[:] V[:] personas kods [:] (pilnvara Nr.A385536 04.02.2010.,pilnvaru tulkojis zvērināts tulkotājs Guntis Beļskis 02.03.2010., apstiprināts pie zvērinātas notāres Larisas Medvedevas Nr.2463 ), 23.09.2013. iesniegumu ar lūgumu iepazīties ar sagatavoto zemes ierīcības projektu un pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma [:], Bunkas pag., Priekules nov., kadastra Nr.[:], sadalīšanu.

Nekustamais īpašums [:] Bunkas pagastā, Priekules novadā, nostiprināts Bunkas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.82, – nekustamā īpašuma īpašnieks J[:] B[:] un nekustamā īpašuma īpašniece I[:] M[:].

Priekules novada Bunkas pagasta teritorijas plānojumā minētā zeme atzīmēta kā meliorētās nacionālās nozīmes lauksaimniecībā izmantojamās teritorijas.

Ar Priekules novada domes 25.07.2013.lēmumu Nr.3 ,43.§ pieņemts lēmums par nekustamā īpašuma [:] , Bunkas pag., Priekules nov., sadalīšanu un zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu.

Zemes ierīcības projekts par nekustamā īpašuma [:], Bunkas pag., Priekules nov.,  kadastra Nr.[:]sadalīšanu, izstrādāts pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu .

 Zemes ierīcības projekts par nekustamā īpašuma [:], Bunkas pag., Priekules nov., sadalīšanu atbilst Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa  noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi ” un Bunkas pagasta padomes 2006.gada 16.augusta saistošo noteikumu Nr. 5  „Bunkas pagasta teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” prasībām (apstiprināti ar Priekules novada domes 28.01.2010. lēmumu prot. Nr. 1, 45. §).).

Zemes ierīcības projekta priekšlikumi par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi-atbilst normatīvo aktu prasībām.

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 19.panta 2.daļu, kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu, un uz Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa  noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      noteikumi ” 9.8.punktu un 11.punktu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti  (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Inese Kuduma, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Malda Andersone, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde,); PRET – nav; ATTURAS – nav , Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma [:], Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr.[:] , sadalīšanai.

 

2.      Atļaut veikt nekustamā īpašuma [:], Bunkas pag., Priekules nov., kadastra Nr.[:] sadalīšanu atbilstoši izstrādātajam zemes ierīcības projektam.

 

3.      Atdalītajam zemes gabalam piešķirt nosaukumu [:] un noteikt atdalāmajam zemes gabalam, zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101 (24.pielikums).

 

4.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

56. § Par nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.2 ‘’Kalnenieki’’, Nākotnes iela 1, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

 2013.gada 09.aprīlī Priekules novada pašvaldības domē saņemts A.Braunas iesniegums, kurā, pamatojoties uz „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 5.panta pirmo daļu, lūgts atsavināt nekustamo īpašumu – dzīvokli Nr.2 Nākotnes iela 1, Priekules pag., Priekules nov., kadastra apzīmējuma numurs 6482 007 0065, ar kopējo platību 38.3 m2. Iesniegums pieņemšanas pamats – „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 4. pants otrā daļa.

2013.gada 27.jūnijā Priekules novada pašvaldības dome, pamatojoties uz atsavināšanas ierosinājumu, „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 5.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka atļauju atsavināt atsavinātu publisku personu nekustamo īpašumu dod attiecīgās atsavinātās publiskās personas lēmējinstitūcija un Finanšu komitejas atzinumu, nolēma nodot augstāk minēto īpašumu atsavināšanai un apstiprināt izsoles noteikumus (prot. Nr.2, 14.§).

2013. gada 11.jūlijā paziņojums par izsoli likumā noteiktajā kārtībā publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un Priekules novada pašvaldības mājas lapā ar informāciju par pirmpirkuma tiesību izmantošanas tiesībām, atbilstoši „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 11. panta pirmajai daļai.

2013. gada 26.augustā uz izsoli pieteicās viens dalībnieks, G[:] R[:], personas kods [:], dzīvojošs [adrese], Priekules pag., Priekules novads.

Saskaņā ar „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 14. panta 2 daļu, kas nosaka, ka, šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētās mantas atsavināšana izsludināma šajā likumā noteiktajā kārtībā (11.pants), uzaicinot attiecīgās personas mēneša laikā iesniegt pieteikumu par nekustamā īpašuma pirkšanu. Ja norādītajā termiņā no minētajām personām ir saņemts viens pieteikums, izsoli nerīko un ar šo personu slēdz pirkuma līgumu par nosacīto cenu.

2013. gada 18.septembrī G[:] R[:], kā vienīgais izsoles dalībnieks piekrita iegādāties izsolāmo objektu par nosacīto izsoles cenu 560.00 LVL (pieci simti sešdesmit lati un nulle santīmi). Pirkuma pilnīgu samaksu, saskaņā ar izsoles noteikumiem veicama divu nedēļu laikā pēc izsoles dienas rezultātu apstiprināšanas.

 

Pamatojoties uz „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 14. panta otro daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti  (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Inese Kuduma, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Malda Andersone, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde,); PRET – nav; ATTURAS – nav , Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Apstiprināt 2013.gada 18.septembra nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.2, Nākotnes ielā 1-2, Kalnenieki, Priekules pag., Priekules nov., izsoles rezultātus.

 

2. Septiņu dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas noslēgt pirkuma līgumu ar G[:] R[:] par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.2 Kalnenieki, Priekules pag., Priekules nov., kadastra numurs 6482 007 0065, ar kopējo platību 38.3 m2 atsavināšanu par pirkuma līguma summu 560,00 LVL (pieci simti sešdesmit lati un nulle santīmi).

 

3. Uzdot A. Mickus sagatavot nekustamā īpašuma pirkuma līgumu.

 

57. § Par Priekules novada skolēnu pārvadājumu maršrutu apstiprināšanu 2013.gadam

 2013.gada 23.septembrī Priekules novada domē saņemts Priekules novada domes priekšsēdētājas vietnieka A. Cīruļa  iesniegums par Priekules novada skolēnu pārvadājumu maršrutu apstiprināšanu 2013./2014.mācību gadam.

Atklāti balsojot PAR - 12 deputāti  (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Inese Kuduma, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Malda Andersone, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde,); PRET – nav; ATTURAS – nav , Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Apstiprināt Priekules novada domes skolēnu pārvadājumu maršrutus 2013./2014.mācību gadam.

2. Maršruti stājas spēkā ar 2013.gada 1.oktobri.

Pielikumā: Priekules novada domes skolēnu pārvadājumu maršruti 2013./2014. mācību gadam.

58. § Par valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu darba samaksai sadali Priekules novada izglītības iestādēm no 2013.gada septembra līdz decembrim

 2013.gada 25.septembrī saņemts Priekules novada izglītības metodiķes A.Purviņas iesniegums ar lūgumu sadalīt valsts piešķirto mērķdotāciju pedagogu darba samaksai. 2013.gada 24.septembrī ir apstiprināts Ministru kabineta rīkojums” Par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm”.

Atklāti balsojot PAR - 12 deputāti  (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Inese Kuduma, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Malda Andersone, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde,); PRET – nav; ATTURAS – nav , Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldības pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām mēnesī no 2013.gada septembra līdz decembrim sadalīt sekojoši:

 

Darba samaksai Ls

 

                                            peda-                admini-    MA        kopā         Kopā ar

                                            gogiem             nistrā-       vadītā-                    VSAOI

                                                                     cijai          jiem                        Ls

 

Priekules vidusskola  11 240              1 799        150        13 189      16 366,23

Gramzdas pamatskola                           3232         372                        3 604        4 472,20

Kalētu pamatskola       4 990                 604          50          5 644        7003,64

Krotes Kronvalda

Ata pamatskola            4 148                 524          50          4 722        5 859,53

Virgas pamatskola       3 793                 485                        4278         5308,57

KOPĀ                                                                                                                39 010,17

Valsts budžetā plānots                                                                                       39 129,00

Paliek rezervei 0,30%                                                                                              118,83

 

2.      Valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldības izglītības iestādēs piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2013.gada septembra līdz decembrim sadalīt sekojoši:

                                                           Darba                  Novada             Kopā ar

                                                           samaksai Ls         metodiķim Ls   VSAOI   Ls

 

PII Dzirnaviņas                                  1 292,00                 25                   1 634,27

Gramzdas pamatskola                            309,00                                           383,44

Kalētu pamatskola                                 669,00                                           830,16

Krotes Kronvalda Ata pamatskola        702,00                                           871,11

Virgas pamatskola                                  393,00                                           487,67

Purmsātu speciālajai

internātpamatskolai                                288,00                                           357,38

Kopā                                                                                                        4 564,03

Valsts budžetā plānots                                                                            4 472,00

No algu ekonomijas izmanto                                                                          92,03

3.      Mērķdotācijas apjomu, kas paredzēts piemaksām par pedagogu profesionālās darbības kvalitātes pakāpi, aprēķināt atbilstoši MK noteikumiem papildus 1.un 2.punktā noteiktajam, šādā apjomā mēnesī:

3.1.   pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām – Ls 1436

3.2.    pašvaldību izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām – 78 Ls

4.      Mērķdotācijas apjomu, kas paredzēts piemaksām par pedagogu profesionālās darbības kvalitātes pakāpi Purmsātu speciālajā internātpamatskolā nodarbinātajiem pedagogiem, aprēķināt atbilstoši MK noteikumiem, šādā apjomā mēnesī – Ls 815 mēnesī.

5.       Izglītības metodiķei A.Purviņai veikt piemaksu aprēķina atbilstības kontroli, saskaņojot tarifikāciju.

 

59. § Par valsts budžeta mērķdotāciju interešu izglītības programmu īstenošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2013.gada septembra līdz decembrim

 2013.gada 25.septembrī saņemts Priekules novada izglītības metodiķes A.Purviņas iesniegums ar lūgumu sadalīt valsts piešķirto mērķdotāciju pedagogu darba samaksai. 2013.gada 24.septembrī ir apstiprināts Ministru kabineta rīkojums” Par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm”.

Atklāti balsojot PAR - 12 deputāti  (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Inese Kuduma, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Malda Andersone, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde,); PRET – nav; ATTURAS – nav , Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Valsts budžeta mērķdotāciju interešu izglītības programmu īstenošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām mēnesī no 2013.gada septembra līdz decembrim sadalīt sekojoši:

                                          Stundu skaits

                                          nedēļā            Darba          Kopā ar

                                                                samaksai      VSAOI

                                                                Ls                Ls

 

Priekules vidusskola              44             586,67         728,00

Gramzdas pamatskola              9            120,00         148,91

Kalētu pamatskola                  15            200,00         248,18

Krotes Kronvalda Ata

pamatskola                             13             173,33         215,09

Virgas pamatskola                 12             160,00         198,54

Kalētu Mūzikas

un mākslas skola                      2               26,67           33,09

Priekules Mūzikas

un mākslas skola                      6               80,00           99,27

Kopā                                   101                                  1 671,08

Valsts budžetā plānots                                               1 680,00

Paliek rezervei                                        0,53%               8,92

 

2.      Mērķdotācijas apjomu, kas paredzēts piemaksām par pedagogu profesionālās darbības kvalitātes pakāpi interešu izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, aprēķināt atbilstoši MK noteikumiem papildus 1.punktā noteiktajam, šādā apjomā mēnesī – Ls 93.

3.      Izglītības metodiķei A.Purviņai veikt piemaksu aprēķina atbilstības kontroli, saskaņojot tarifikāciju.

60. § Par iestādes vadītāju darba samaksas finansēšanu Priekules novada izglītības iestādēs no 2013.gada septembra līdz decembrim

 2013.gada 25.septembrī saņemts Priekules novada izglītības metodiķes A.Purviņas iesniegums ar lūgumu sadalīt valsts piešķirto mērķdotāciju iestādes vadītāju darba samaksai.

Atbilstoši 2009.gada 28.jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr.836  „Pedagogu darba samaksas noteikumi” iestāžu vadītāju zemākās mēneša darba algas likmes ir ar skolēnu skaitu līdz 100 – Ls 492, no 101 līdz 150 – Ls 503, no 151 līdz 250 – Ls 518. Tā kā Priekules vidusskolā pedagogu mēnešalgas likme ir paaugstināta, tad atbilstoši proporcionāli paaugstināta direktora likme piešķirtā finansējuma ietvaros.

Atklāti balsojot PAR - 10 deputāti  (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls,  Malda Andersone, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde,); deputātes Inita Rubeze un Inese Kuduma, pildot likumā ‘’Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā’’ paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šī lēmuma pieņemšanā nepiedalās; PRET – nav; ATTURAS – nav , Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Apstiprināt izglītības iestāžu vadītāju darba likmes un darba algas no valsts budžeta mērķdotācijas no 2013.gada septembra līdz decembrim

 

 

Direktora

likme

Darba alga par direktora darbu Ls

Gramzdas pamatskola

 

0,636

312,91

Krotes Kronvalda Ata pamatskola

 

0,6

301,80

Kalētu pamatskola

 

0,75

377,25

Priekules vidusskola

 

1

625

Virgas pamatskola

 

0,7

 

352,10

Purmsātu speciālā internātpamatskola

 

1

652,80

 

 1. Apstiprināt izglītības iestāžu vadītāju darba likmes un darba algas no pašvaldības budžeta no 2013.gada septembra līdz decembrim:

 

 

Direktora

likme

Darba alga par direktora darbu Ls

 

Gramzdas pamatskola

 

0,27

132,84

Krotes Kronvalda Ata pamatskola

 

0,4

201,20

Kalētu pamatskola

 

0,25

125,75

Virgas pamatskola

 

0,3

 

150,90

Priekules mūzikas un mākslas skola

 

1

518

Kalētu mūzikas un mākslas skola

 

0,9

442,8

PII „Dzirnaviņas”

 

1

503