26.06.2020. domes sēde (protokols Nr.8)

438. Par nekustamā īpašuma “Pie Ķiršiem”, Virgas pag., Priekules nov., nodošanu atsavināšanai

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 25.jūnijā                                                                                                                                 

Nr. 438           

          (protokols Nr.8, 78.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma “Pie Ķiršiem”, Virgas pag., Priekules nov., nodošanu atsavināšanai

 

Izskatot jautājumu par nekustamā īpašuma “Pie Ķiršiem”, Virgas pagastā, nodošanu atsavināšanai, tika konstatēts, ka:

Nekustamais īpašums „Pie Ķiršiem”, kadastra Nr. 6498 004 0185, Virgas pagastā sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6498 004 0185  1,91 ha platībā, no tiem lauksaimniecībā izmantojamā zeme 1,89 ha. Zemes lietošanas mērķis ir zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

2020.gada 10.februārī Priekules novada pašvaldībā tika saņemts Naura Sudmaļa (turpmāk tekstā- iesniedzējs), dzīvojoša “Zundos”, Virgas pagastā, Priekules novadā, iesniegums ar lūgumu atsavināt zemes vienību “Pie Ķiršiem”, kadastra apzīmējums 6498 004 0185, Virgas pagastā. Ar iesniedzēju noslēgts zemes nomas līgums.

Ar Priekules novada pašvaldības domes 27.02.2020. sēdes lēmumu Nr.116 tika nolemts zemes vienību instrumentāli uzmērīt un reģistrēt zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz pašvaldības vārda un atsavināšanas ierosinājumu skatīt pēc zemes reģistrēšanas zemesgrāmatā.

2020.gada 15.jūnijā īpašuma tiesības noreģistrētas Virgas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000601139 uz pašvaldības vārda.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – PPMAL) 4.panta ceturtajā daļa ir uzskaitītas personas, kuras atsevišķos gadījumos var ierosināt atsavināšanu:

1) zemes īpašnieks vai visi kopīpašnieki, ja viņi vēlas nopirkt zemesgrāmatā ierakstītu ēku (būvi), kas atrodas uz īpašumā esošās zemes, vai zemes starpgabalu, kas piegul viņu zemei;

2) zemes kopīpašnieks, ja viņš vēlas nopirkt zemesgrāmatā ierakstītu ēku (būvi), kas atrodas uz kopīpašumā esošās zemes, vai domājamo daļu no tās samērīgi savai zemes daļai;

3) zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašnieks vai visi kopīpašnieki, ja viņi vēlas nopirkt zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve), vai zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve), un zemes starpgabalu, kas piegul šai zemei;

4) zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) kopīpašnieks, ja viņš vēlas nopirkt tā zemesgabala domājamo daļu, uz kura atrodas ēka (būve), samērīgi savai ēkas (būves) daļai;

5) īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvojamo māju, tās domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā noteiktajā kārtībā;

6) dzīvokļa īpašnieks, ja viņam ir pirmpirkuma tiesības uz citu dzīvokļa īpašumu tajā pašā daudzdzīvokļu mājā un ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā noteiktajā kārtībā;

7) kopīpašnieks, ja viņš vēlas izbeigt kopīpašuma attiecības ar publisku personu;

8) persona, kurai Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas līgumu, ja šī persona vēlas nopirkt zemi, kas bijusi tās lietošanā un par ko ir noslēgts zemes nomas līgums;

9) zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašnieks vai visi kopīpašnieki, ja viņi vēlas nopirkt publiskai personai piederošu nekustamo īpašumu, kas sastāv no zemesgabala un nedzīvojamās ēkas (būves), un uz šā zemesgabala atrodas arī viņiem piederoša ēka (būve), bet zemesgabala sadale nav pieļaujama atbilstoši normatīvo aktu noteikumiem par vispārīgo teritorijas plānošanu, izmantošanu un apbūvi.

Iesnieguma iesniedzējs neatbilst PPMAL 4.panta ceturtās daļas nevienam nosacījumam.

PPMAL 4.panta pirmajā daļā noteikts, ka […..]. Atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai un otrajā daļā, ka publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt attiecīgās iestādes vadītājs, kā arī cita institūcija (amatpersona), kuras valdījumā vai turējumā atrodas publiskas personas manta.

Nekustamais īpašums „Pie Ķiršiem”, Virgas pagastā nav nepieciešams pašvaldības  noteikto funkciju izpildes nodrošināšanai.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka atļauju atsavināt valsts nekustamo īpašumu dod Ministru kabinets, bet atvasinātu publisku personu nekustamo īpašumu — attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija, 5.panta piekto daļu- lēmumā par nekustamā īpašuma atsavināšanu tiek noteikts arī atsavināšanas veids un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu(...),atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Nodot atsavināšanai pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Pie Ķiršiem”, kadastra Nr.6498 004 0185, sastāvošu no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6498 004 0185 1,91 ha lielā platībā, Virgas pagastā, Priekules novadā, rīkojot mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

2.Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Marinai Kokovihinai organizēt nekustamā īpašuma vērtības noteikšanu.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams: finanšu nodaļai; nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

 

 

 

 

 

 

 

439. Par kļūdu labojumu 2017.gada 26.janvāra lēmumā Nr.1

LĒMUMS

Priekulē

2020.gada 25.jūnijā                                                                                                                                 

Nr. 439           

          (protokols Nr.8, 79.punkts)

 

Par kļūdu labojumu 2017.gada 26.janvāra lēmumā Nr.1

Ir konstatētas pārrakstīšanās kļūdas 2017.gada 26.janvāra lēmumā Nr.1 “Par nekustamā īpašuma Krasta iela 4, Bunkas pag., Priekules novads, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu” (turpmāk – Lēmums).

Nepieciešams aizstāt Lēmuma konstatējošās daļas septītās rindkopas pirmo teikumu “Nekustamā īpašuma nosacītā cena un izsoles sākumcena ir 2995,15 EUR (divi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit pieci euro un 15 euro centi), ko veido:” ar tekstu šādā redakcijā: “Nekustamā īpašuma nosacītā cena ir 2995,00 EUR (divi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit pieci euro un 00 centi), noapaļojot līdz veseliem euro, ko veido:”

Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 72.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

Izteikt Lēmuma konstatējošās daļas septītās rindkopas pirmo teikumu šādā redakcijā: “Nekustamā īpašuma nosacītā cena ir 2995,00 EUR (divi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit pieci euro un 00 centi), noapaļojot līdz veseliem euro, ko veido:”

  Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

- Priekules novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

- Voldemaram Santam, Krasta iela 4, Bunkas, Bunkas pag., Priekules pag., LV-3446

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

440. Par nekustamā īpašuma  „Krotes ozoli”, Bunkas pagasts, Priekules nov. nodošanu atsavināšanai

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 25.jūnijā                                                                                                                                 

Nr. 440          

          (protokols Nr.8, 80.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma  „Krotes ozoli”, Bunkas pagasts, Priekules nov. nodošanu atsavināšanai

             

Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums „Krotes ozoli”, Bunkas pagasts, Priekules novads, kadastra nr. 6446 001 0425 reģistrēts Kurzemes rajona tiesas Bunkas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000595577 uz Priekules novada pašvaldības vārda.

Nekustamais īpašums „Krotes ozoli”, Bunkas pagasts, Priekules novads, sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6446 001 0425  14,17 ha platībā – 11,01 ha ir mežs, 1,75  ha lauksaimniecības zemes, 0,31 ha  krūmāji,  0,31 ha zemes zem ūdens 0,65 ha purvi, 0,14 ha citas zemes.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmā daļa nosaka, ka pašvaldības mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai pašvaldībai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var lemt par  pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, Publiskas personas  mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo daļu,,, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Nodot atsavināšanai pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu -  zemesgabalu „Krotes ozoli”, Bunkas pagasts, Priekules nov., kadastra  numurs 6446 001 0425,  kurš sastāv no zemesgabala 14,17 ha platībā, par brīvu cenu. 
 2. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei organizēt nekustamā īpašuma vērtības noteikšanu saskaņā ar likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” 3.pantu.
 3. Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt nekustamā īpašuma (lēmuma 1.punkts) atsavināšanu.

 

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms :

 

 •  Nekustamo īpašumu  speciālistei I.Lācītei
 •  Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;
 •  Finanšu nodaļai;
 • Bunkas pagasta pārvaldes vadītājai  Patricijai Andersonei;
 •  Attīstības plānošanas nodaļas vadītājai U.Ržepickai;

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

 

 

441. Par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma “Krotes Ozoli”, Bunkas pagasts, Priekules novads, atsavināšanas izsoles rīkošanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 25.jūnijā                                                                                                                                 

Nr. 441          

          (protokols Nr.8, 81.punkts)

 

Par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma “Krotes Ozoli”, Bunkas pagasts, Priekules novads, atsavināšanas izsoles rīkošanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

 

Ar 25.06.2020. Priekules novada domes lēmumu nekustamais īpašums  “Krotes Ozoli” , Bunkas pagasts , Priekules novads, kadastra nr. 6446 001 0425, nodots atsavināšanai.

Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6446 001 0425  – 14,17 ha platībā.

            Sertificēts zemes vērtētājs SIA „Invest-Rīga-Liepāja”, reģ. Nr.42103024236, juridiskā adrese Graudu iela 27/29, Liepāja, noteicis, ka nekustamā īpašuma “Krotes ozoli”, Bunkas pagastā, Priekules novadā,  kadastra Nr. 6446 001 0425, tirgus vērtība uz 2020. gada 1.aprīli (apsekošanas datums) ir 93 600,00 EUR (deviņdesmit trīs tūkstoši seši simti euro un 00 centi).

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – PPMAL) 1.pantu, nosacītā cena šā panta izpratnē ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem [..]

Saskaņā ar PPMAL 8.panta trešo daļu mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija (amatpersona), kura saskaņā ar šā panta pirmo un otro daļu organizē nekustamā īpašuma novērtēšanu.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena un izsoles sākumcena ir 94 320,00 EUR (deviņdesmit četri tūkstoši trīs simti divdesmit euro un 00 centi ), noapaļojot līdz veseliem euro, ko veido:

 1. noteiktā nekustamā īpašuma vērtība 93 600,00 EUR (deviņdesmit trīs tūkstoši seši simti euro un 00 centi);
 2. izdevumi par nekustamā īpašuma novērtēšanu – 544,50 EUR (pieci simti četrdesmit četri euro un 50 centi) saskaņā ar vērtētāja izrakstīto rēķinu;
 3. izdevumi par meža zemes inventarizāciju – 175,39 EUR (viens simts septiņdesmit pieci  euro un 39 centi).

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.pantu, 8.panta trešo daļu, 10.panta pirmo daļu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Apstiprināt Priekules novada pašvaldībai piederošānekustamā īpašuma “Krotes Ozoli”, Bunkas pagasts, Priekules novads, kadastra numurs 6446 001 0425, pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli sākumcenu 94 320,00 EUR (deviņdesmit četri tūkstoši trīs simti divdesmit euro un 00 centi ).
 2. Apstiprināt Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Krotes Ozoli”, Bunkas pagasts, Priekules novads, kadastra numurs 6446 001 0425  izsoles noteikumus, to pielikumus un līguma projektu.
 3. Uzdot Priekules novada pašvaldības Īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanas  procesu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.
 4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams

 

- Priekules novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

- finanšu nodaļai;

- nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei ;

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

PIRMĀS MUTISKĀS IZSOLES NOTEIKUMI

PIETEIKUMS dalībai nekustamā īpašuma atsavināšanas izsolē

Izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecība

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PIRKUMA LĪGUMS (PROJEKTS)

IZZIŅA norēķinam par iegūto īpašumu

 

 

 

442. Par Priekules novada pašvaldības Saistošo noteikumu Nr. 7/20  “Grozījumi Priekules novada pašvaldības 2019. gada 31. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 7/19 “Priekules novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu

LĒMUMS

Priekulē

2020. gada 25. jūnijā                                                                                                      Nr. 442           

          (protokols Nr.8,82.punkts)

Par Priekules novada pašvaldības Saistošo noteikumu Nr. 7/20  “Grozījumi Priekules novada pašvaldības 2019. gada 31. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 7/19 “Priekules novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu

Ir saņemta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 28.05.2020.vēstule Nr. 1-18/4812, kurā lūgts veikt grozījumus Priekules novada pašvaldības 2019.gada 31.oktobra saistošajos noteikumos Nr.7/19 “Priekules novada pašvaldības nolikums”, jo normatīvajos aktos ir noteikts, kuros gadījumos domes priekšsēdētājs (komitejas priekšsēdētājs) var noteikt, ka domes (komitejas) sēdes norisē var tikt izmantota videokonference (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā).

Paplašināti šie gadījumi nav tulkojami un nav norādāms saistošajos noteikumos – “citu attaisnojošu iemeslu dēļ.”

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27.punktu,  41.panta pirmās daļas 1.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Vaclovs Kadaģis); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Izdarīt grozījumus 2019.gada 31.oktobra Priekules novada pašvaldības saistošajos noteikumus Nr.7/19 „Priekules novada pašvaldības nolikums”.

2. Saistošos noteikumus trīs dienu laikā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai izvērtēšanai un atzinuma sniegšanai.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

 

APSTIPRINĀTI

ar Priekules novada pašvaldības domes

25.06.2020. lēmumu Nr.440

(prot. Nr. 8, 82)

 

 

PRIEKULES NOVADA PAŠVALDĪBAS SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 7/20

 

Grozījumi Priekules novada pašvaldības 2019.gada 31.oktobra saistošajos noteikumos Nr.7/19 „PRIEKULES NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS””

                                                                                                                  

 Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”

 34.panta pirmo un otro daļu un 56.panta otro un trešo daļu

 

 

            Izdarīt Priekules novada pašvaldības 2019.gada 31.oktobra saistošajos noteikumos Nr.7/19 „PRIEKULES NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS” šādus grozījumus:

 

 1. Svītrot 11.1. punktu.
 2. Svītrot 35.¹, 35.² un 35.³ punktu.
 3. Svītrot 62.¹, 62.² un 62.³ punktu.

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                           V.Jablonska

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIEKULES NOVADA PAŠVALDĪBAS SAISTOŠO NOTEIKUMU NR. 7/20

 

Grozījumi Priekules novada pašvaldības 2019.gada 31.oktobra saistošajos noteikumos Nr.7/19 „PRIEKULES NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS””

 

Paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums

Saistošie noteikumi izstrādāti, ņemot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2020.gada 28.maija vēstulē Nr.1-18/4812 norādīto, ka normatīvajos aktos ir noteikts, kuros gadījumos domes priekšsēdētājs (komitejas priekšsēdētājs) var noteikt, ka domes (komitejas) sēdes norisē var tikt izmantota videokonference (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā).

Paplašināti šie gadījumi nav tulkojami un nav norādāms saistošajos noteikumos – “citu attaisnojošu iemeslu dēļ.”

 

 

2. Īss projekta satura izklāsts

 

Priekules novada domes saistošie noteikumi sakārtoti atbilstoši normatīvajiem aktiem. 

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Neietekmē.

 

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Neietekmē.

 

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Administratīvās procedūras nemainās.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Nav notikušas.

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                             V.Jablonska

 

 

 

443. Par Priekules novada pašvaldības 2019. gada 28. februāra noteikumu “Priekules novada  pašvaldībai piederošo un piekrītošo neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtība” atzīšanu par spēkā zaudējušiem

LĒMUMS

Priekulē

 

2020. gada 25. jūnijā                                                                                                                               

Nr. 443          

          (protokols Nr.8,83.punkts)

 

Par Priekules novada pašvaldības 2019. gada 28. februāra noteikumu “Priekules novada  pašvaldībai piederošo un piekrītošo neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtība” atzīšanu par spēkā zaudējušiem

Priekules novada domes deputāti ierosinājuši atcelt 2019.gada 28.februāra noteikumus “Priekules novada pašvaldībai piederošo un piekrītošo neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtība”

            Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu,atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija); PRET -  1(Vizma Garkalne); ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Atzīt par spēku zaudējušiem ar 2020.gada 1. jūliju  Priekules novada pašvaldības 2019.gada 28. februāra noteikumus „PRIEKULES NOVADA PAŠVALDĪBAI PIEDEROŠO UN PIEKRĪTOŠO NEAPBŪVĒTU ZEMESGABALU IZNOMĀŠANAS KĀRTĪBA”.
 2. Noteikt, ka administratīvie procesi, kuri ierosināti līdz 2020.gada 30. jūnijam, pamatojoties uz minētajiem noteikumiem, ir pabeidzami, piemērojot minētos noteikumus.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

 

 

444. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 25.jūnijā                                                                                                                                 

Nr. 444          

          (protokols Nr.8, 84.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu XX

 

2020.gada 17.jūnijā Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/20/1111-S, ar lūgumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu par nekustamo īpašumu ”Ķiesti”, Bunkas pagastā un “Ruņenieki”, Virgas pagastā, Priekules novadā, kā politiski represētai personai.

 Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Iesniegumam pievienota politiski represētās personas apliecības ar Nr.6400426 kopija.

Kopā ar iesniegumu saņemts arī apliecinājums, ka nekustamajos īpašumos saimnieciskā darbība netiek veikta.

Nekustamie īpašumi ir iesniedzējai piederoši.         

Pamatojoties uz likuma ”Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, kas nosaka, ka politiski represētām personām par zemi, kā arī par šā likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā un 1.²daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā, nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50 %, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā. Ja nekustamais īpašums daļēji tiek izmantots saimnieciskajā darbībā, šai daļai nodokļa samazinājums netiek piemērots un uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.495 ”Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība”, 32. un 33. punktiem, kas nosaka, ka tiesības uz nodokļa atvieglojumu ir tām politiski represētām personām, kuras likuma noteiktajā kārtībā ir saņēmušas politiski represētās personas apliecību un iesniedz pašvaldībā iesniegumu par nodokļa atvieglojuma piemērošanu ar  apliecinājumu, ka zeme vai tās daļa un individuālā dzīvojamā māja vai tās daļa vai dzīvokļa īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā, 35. punktu- nodokļa atvieglojums piemērojams ar nākamo mēnesi pēc šo noteikumu 33.punktā minēto dokumentu iesniegšanas, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Piemērot no 2020.gada 1.jūlija nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50% apmērā XX, kā politiski represētai personai, par nekustamiem īpašumiem:

1.1. ”Ķiesti”, Bunkas pag., Priekules nov., kadastra Nr.6446 006 0032, zemes vienības   kadastra apzīmējums 6446 006 0032  5,1 ha platībā;

1.2. “Ruņenieki”, Virgas pag., Priekules nov., kadastra Nr. 6498 003 0093, zemes vienības kadastra apzīmējums 6498 003 0093  4,26 ha platībā un ēkām.

2. Atbildīgā par lēmuma izpildi nekustamo īpašumu speciāliste I.Lācīte.

 

Lēmums 1 eks.izsūtāms:

 • XX
 • nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska