26.06.2020. domes sēde (protokols Nr.8)

418. Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā xx

LĒMUMS

Priekulē

 

2020. gada 25. jūnijā                                                                                                                               

Nr. 418         

          (protokols Nr.8,58.punkts)

 

Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā xx

 

Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                                         V.Jablonska

 

 

419. Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā xx

LĒMUMS

Priekulē

 

2020. gada 25. jūnijā                                                                                                                               

Nr.419          

          (protokols Nr.8,59.punkts)

 

Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā xx

 

Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                                         V.Jablonska

 

 

420. Par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības daļas “Rijas”, kadastra apzīmējums 6482 002 0058, Priekules pag., Priekules nov. zemes nomas tiesību izsoles rīkošanu, izsoles sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 25.jūnijā                                                                                                                                 

Nr. 420          

          (protokols Nr.8,60.punkts)

 

 

Izskatot jautājumu par zemes nomas tiesību izsoles rīkošanu uz zemes vienību “Rijas”, 5,35 ha platībā, kadastra apzīmējums 6482 002 0058 (turpmāk-zemes vienība), Priekules pagastā, Priekules novadā, tika konstatēts, ka:

Zemes vienība “Rijas“ 6,00 ha kopplatībā, kadastra apzīmējums 6482 002 0058, Priekules pagastā, ir pašvaldībai piekrītoša zeme.

Informācija par iznomājamo zemes vienību 2020.gada 17.aprīlī tika publicēta pašvaldības mājaslapā . Pieteikšanās termiņš noteikts līdz 2020.gada 1.maijam .

Priekules novada pašvaldībā saņemti astoņu personu iesniegumi ar lūgumu iznomāt zemes vienību “Rijas” 6,0 ha platībā, Priekules pagastā:

 1. Laimdotas Ķezēnas, dzīvojošas “Kalniņmuiža”, Priekules pagasts, iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/20/725-S;
 2. Zemnieku saimniecības “Caunītes-1”, reģ. Nr. 52101008421 īpašnieka Ģirta Gūtmaņa pilnvarotās personas Līgas Gūtmanes, iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/20/749-S;
 3. Zemnieku saimniecības “Pumpuri”, reģ.Nr.42101025010, īpašnieka Egija Gūžas, iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/20/767-S;
 4. Agitas Sviles, dzīvojošas “Pumpuri”, Virgas pagasts, iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/20/766-S;
 5. SIA “BB Agro”, reģ.nr. 42103050436 valdes locekļa Arta Baloža iesniegums, iereģistrēts ar Nr. 2.1.4/20/791-S;
 6. Zemnieku saimniecības “Dāres”, reģ.Nr.42101025241, īpašnieka Jāņa Džeriņa, iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/20/797-S;
 7. Gundas Gūtmanes, dzīvojošas Kalna iela 4, Bunka, Bunkas pagasts, iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/20/804-S;
 8. Laura Vītola, dzīvojoša Liepājas iela 5b-23, Priekule, iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/20/823-S;

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

No kopējās platības 6,0 ha, iznomājama daļa no zemes vienības “Rijas”, Priekules pagasts, Priekules novads 5,35 ha, tā kā uz minētās zemes vienības ir izrakts dīķis, ir siltumnīca un dārzs.

Iesniegtie iesniegumi tiek izvērtēti saskaņā ar Priekules novada pašvaldības noteikumu “Priekules novada pašvaldībai piederošo un piekrītošo neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību” (apstiprināti ar pašvaldības domes 28.02.2019. sēdes lēmumu Nr.102, protokols Nr.2) (turpmāk-noteikumi) 13.punktu, kas nosaka, ka iznomājot zemesgabalu, ja pretendentam nav jebkādu parādsaistību pret pašvaldību, tiek ņemti vērā šādi nosacījumi prioritārā secībā:

13.1. persona, kurām Priekules novadā nav un nav bijusi zemes īpašumā, lietojumā vai nomā un kura savu pamata dzīvesvietu (deklarēto un faktisko) un juridisko adresi reģistrējusi Priekules novada pašvaldības administratīvajā teritorijā;

13.2. persona, kura iepriekš nomājusi zemesgabalu;

13.3. persona, kura ir zemesgabala pierobežnieks;

13.4. persona, kura savu pamata dzīvesvietu (deklarēto un faktisko) un juridisko adresi reģistrējusi Priekules novada pašvaldības administratīvajā teritorijā;

13.5. pretendents, kurš nav pārdevis lauksaimniecībā izmantojamo zemi.

13.6. ja persona izmanto 13.1.punktā minētās priekšrocības, tad tās var izmantot, pretendējot uz vienu zemesgabalu.

Izvērtējot personu atbilstību noteikumu 13.punkta prasībām, dome konstatē, ka:

Gunda Gūtmane un Lauris Vītols ir vienādas prioritātes pretendenti atbilst noteikumu 13.1. apakšpunkta prasībām. Līdz ar to rīkojama nomas tiesību izsole starp šiem diviem pretendentiem.

Saskaņā ar 19.06.2018.Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 32.punktu Neapbūvēta zemesgabala nomnieku noskaidro rakstiskā vai mutiskā izsolē. Iznomātājs pieņem lēmumu par piemērojamo izsoles veidu, nodrošina izsoles atklātumu un dokumentē izsoles procedūru.

Ar 2019.gada 31.janvāra domes sēdes lēmumu Nr.8, protokols Nr.1, tika apstiprināts lauksaimniecības zemes nomas maksas pakalpojuma cenrādis. Priekules pagastā lauksaimniecībā izmantojamai zemei vidējā nosacītā 1 ha tirgus nomas maksa gadā ir 76,00 EUR.

Zemes izmantošanas mērķis ir lauksaimniecība.

Pamatojoties uz likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” 3.panta 2.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018.Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 30.4.apakšpunktu un 32.punktu,  atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Noteikt pašvaldībai piekrītošās zemes vienības “Rijas” 5,35 ha lielā platībā, kadastra apzīmējums 6482 002 0058, Priekules pagastā, nomas tiesību mutisko izsoli ar augšupejošu soli starp pretendentiem Gundu Gūtmani un Lauri Vītolu.

2. Noteikt izsoles dienu starp pretendentiem 2020.gada 17.jūnijā plkst.10.00.

3. Apstiprināt 1 ha nosacīto izsoles sākumcenu 76,00 EUR bez PVN (septiņdesmit seši euro un 00 centi).

4. Noteikt nomas tiesību izsoles soli 10,00 EUR (desmit euro un 00 centi).

5. Apstiprināt izsoles noteikumus un to pielikumus, līguma projektu.

6. Papildus izsolē nosolītai zemes nomas maksai nomnieks maksā likumā noteikto pievienotās vērtības nodokli un nekustamā īpašuma nodokli.

7. Uzdot Priekules novada pašvaldības Īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt zemes vienības nomas tiesību izsoles procesu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

7. Neiznomāt Laimdotai Ķezēnai, personas kods 030481-11900, zemes vienības daļu “Rijas”, kadastra apzīmējums 6482 002 0058, Priekules pag., ;

9. Neiznomāt Z/s Caunītes-1, reģ.nr. 52101008421, zemes vienības daļu “Rijas”, kadastra apzīmējums 6482 002 0058, Priekules pag., ;

10. Neiznomāt z/s Pumpuri, reģ.nr. 42101025010, zemes vienības daļu “Rijas”, kadastra apzīmējums 6482 002 0058, Priekules pag., ;

11. Neiznomāt Agitai Svilei, personas kods 050287-11916 , zemes vienības daļu “Rijas”, kadastra apzīmējums 6482 002 0058, Priekules pag., ;

12. Neiznomāt SIA BB Agro, reģ.nr. 42103050436, zemes vienības daļu “Rijas”, kadastra apzīmējums 6482 002 0058, Priekules pag., ;

13. Neiznomāt z/s Dāres , reģ.nr. 42101025241, zemes vienības daļu “Rijas”, kadastra apzīmējums 6482 002 0058, Priekules pag., ;

14. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

15.Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

IZSOLES NOTEIKUMI

1.pielikums  

Izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecība

ZEMES NOMAS LĪGUMS

1.grafiskais pielikums

 

 

 

 

421. Par  nekustamā īpašuma „Priekules pagasta palīgsaimniecības”, Priekules pag., Priekules nov. sadalīšanu

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 25.jūnijā                                                                                                                                 

Nr. 421          

          (protokols Nr.8,61.punkts)

 

Par  nekustamā īpašuma „Priekules pagasta palīgsaimniecības”, Priekules pag., Priekules nov. sadalīšanu

 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums “Priekules pagasta palīgsaimniecības”, kadastra Nr.6482 006 0154  - 2,51 ha kopplatībā, Priekules pagastā, Priekules novadā, ar 27.02.2020. Priekules novada domes lēmumu Nr.91, protokols Nr. 4, ieskaitīts pašvaldībai piekritīgajās zemēs.

            Nekustamais īpašums “Priekules pagasta palīgsaimniecības”, kadastra Nr.6482 006 0154 sastāv no trīs zemes vienībām- zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6482 004 0061 – 0,80 ha platībā , zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6482 006 0181 – 0,90 ha platībā un zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6482 009 0127 – 0,81 ha platībā.

Pašvaldība vēlas sadalīt nekustamo īpašumu “Priekules pagasta palīgsaimniecības”, kadastra Nr. 6482 006 0154, atdalot zemes vienību 0,80 ha platībā, kadastra apzīmējums 6482 004 0061, piešķirot jaunu nosaukumu  „Lejas”, atdalītajam zemes gabalam nosakot zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, (NĪLM kods 0101).

Saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 20. jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 18.punktu - nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu vai maiņu var ierosināt arī valsts vai pašvaldības institūcija.

Zemes ierīcības likums neparedz izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašuma sadalīšanai atsevišķos īpašumos, kas reāli dabā ir atdalīti, zemes robežu plānā iezīmētas atsevišķas zemes vienības.

            Pamatojoties uz likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 19.panta pirmās daļas 1.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2., 16.1, 17.7., 18. un 36.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Priekules pagasta palīgsaimniecības”, kadastra Nr.6482 006 0154, Priekules pag., Priekules nov., zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6482 004 0061, 0,80 ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc uzmērīšanas) saskaņā ar pielikumu- zemes robežu skici.
 2. Atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6482 004 0061 piešķirt jaunu nosaukumu Lejas”, noteikt NĪLM - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
 3. Zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6482 006 0181, 0,90 ha platībā un 6482 009 0127 0,81 ha platībā ( vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc uzmērīšanas), atstāt nosaukumu “Priekules pagasta palīgsaimniecības”, noteikt NĪLM - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).

 

Lēmums 1 eksemplārā izsūtāms :

- Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālajai nodaļai, VZDKRN@90000030432;

-  nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei;

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

1.pielikums

2.pielikums

 

 

 

 

422. Par adreses piešķiršanu feldšerpunkta un sociālā atbalsta dienesta telpu grupām ēkā “Brūzis”, Kalētu pagastā, Priekules novadā

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 25.jūnijā                                                                                                                                 

Nr. 422         

          (protokols Nr.8,62.punkts)

 

Par adreses piešķiršanu feldšerpunkta un sociālā atbalsta dienesta telpu grupām ēkā “Brūzis”, Kalētu pagastā, Priekules novadā

 

Izskatot jautājumu par adreses piešķiršanu feldšerpunkta un sociālā atbalsta dienesta telpu grupām ēkā “Brūzis”, Kalētu pagastā, Priekules novadā, tika konstatēts, ka:

Nekustamā īpašuma “Brūzis”, Kalētu pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr. 6464 001 0244, sastāvā ietilpst divstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamā māja.

Sakarā ar projekta “Piekļuves nodrošināšana sociāliem un veselības pakalpojumiem pierobežā - Kalētu pagastā” realizāciju pašvaldības dzīvokļa īpašumā “Brūzis”, kadastra Nr.6464 900 0007, Kalētu pagastā, tika likvidēta telpu grupa ar kadastra apzīmējumu 6464 001 0244 001 017 un izveidotas divas jaunas telpu grupas: feldšerpunkta telpu grupa ar kadastra apzīmējumu 6464 001 0244 001 021 un sociālā atbalsta dienesta telpu grupa ar kadastra apzīmējumu 6464 001 0244 001 022.

Telpu grupām ar kadastra apzīmējumiem 6464 001 0244 001 021 un 6464 001 0244 001 022 ir jāpiešķir adrese.

Atbilstoši 08.12.2015. Ministru kabineta noteikumu Nr.698 “Adresācijas noteikumi” (turpmāk- noteikumi) 2.10. apakšpunktam adresācijas objekts ir telpu grupa. un 9.punktam, kurš nosaka, ka pašvaldības domei vai pašvaldības kompetentai institūcijai bez personas piekrišanas, izvērtējot konkrēto situāciju, ir tiesības piešķirt adresi, ja adrese adresācijas objektam nav piešķirta, un mainīt, likvidēt vai precizēt adreses pieraksta formu, ja reģistrētā adrese neatbilst šajos noteikumos minētajām prasībām.

Pamatojoties uz likuma „Par Pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 2.10.apakšpunktu, 9.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Piešķirt adreses ēkas “Brūzis”, kadastra apzīmējums 6464 001 0244 001, Kalētu pagastā, Priekules novadā, telpu grupām ar kadastra apzīmējumiem:

1.1. - 6464 001 0244 001 021- “Brūzis”- 21, Kalēti, Kalētu pag., Priekules nov.;

1.2. - 6464 001 0244 001 022 - “Brūzis”- 22, Kalēti, Kalētu pag., Priekules nov.

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

Lēmums izsūtāms 1 eks. izsūtāms: Valsts zemes dienestam, VZDKRN@90000030432, nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai, Kalētu pagasta pārvaldei.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

 

 

 

423. Par nedzīvojamo telpu nomas līguma  slēgšanu ar XX nekustamā īpašumā Aizputes iela 4, Priekule , Priekules nov.

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 25.jūnijā                                                                                                                                 

Nr. 423           

          (protokols Nr.8,63.punkts)

 

Par nedzīvojamo telpu nomas līguma  slēgšanu ar XX nekustamā īpašumā Aizputes iela 4, Priekule , Priekules nov.

 

2020.gada 30.aprīlī (reģistrācijas Nr.2.1.4/20/825-S) Priekules novada pašvaldībā saņemts XX iesniegums, kurā lūgts slēgt nedzīvojamo telpu nomu garāžas vajadzībām. Nomas telpas atrodas Aizputes iela 4, Priekule, Priekules nov.

Būvju īpašums Aizputes iela 4, Priekule, Priekules novads, kadastra Nr.  6415 506 0056 reģistrēts Kurzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 100000023554 uz Priekules novada pašvaldības vārda.

Iesniegumā minētās telpas ir brīvas,  minētais telpu lietošanas mērķis – garāžas vajadzībām.

Saskaņā ar 31.10.2013. Priekules novada domes noteikumiem „Par  Priekules novada  pašvaldības  nedzīvojamo telpu nomu” 9.punktu telpu nomas maksu viena pretendenta gadījumā nosaka atbilstoši apstiprinātajam cenrādim, saskaņā ar šo noteikumu pielikumu Nr.1. Papildus noteiktajai nomas maksai nomniekam ir jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis (PVN).

Atbilstoši šo noteikumu 16.punktam maksa par neapdzīvojamo telpu nomu Priekules pilsētā tiek noteikta saskaņā ar domes sēdē apstiprinātiem izcenojumiem (pielikums Nr.1) un no iznomājamās Telpas atrašanās zonas Pilsētas plānā (pielikums Nr.2). Iznomājamās nedzīvojamās telpas nomas maksa aprēķināma 1.zonai atbilstošiem izcenojumiem  t.i. 0.11 EUR/m² bez PVN.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 1. Noslēgt nedzīvojamo telpu nomas līgumu par nedzīvojamo telpu Aizputes iela 4, Priekule, Priekules novads, apzīmējums kadastrā 6415 006 0056 007  12 m2  nomu (2.pielikums) ar Sauluti Buci  garāžas  vajadzībām.
 2. Noteikt nedzīvojamo telpu nomas maksu 0.11 EUR/m² mēnesī bez PVN.
 3. Noteikt nedzīvojamo telpu nomas un zemes nomas līguma termiņu no 2020. gada 1.jūlija līdz 202gada 31.decembrim ar tiesībām pagarināt līgumu, ja tas nav pretrunā ar tiesību aktiem.
 4. Līgumā iekļaut punktu, ka līgums var tikt izbeigts pirms termiņa, ja iznomātā ēka tiks nodota atsavināšanai.
 5. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei sagatavot šim lēmumam atbilstošu zemes nomas un nedzīvojamo telpu nomas līgumu.
 6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums paziņojams:

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

 

 

 

424. Par daļu no zemes Pumpura iela 9 un Pumpura iela 8 , Priekule, Priekules novads nomu XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 25.jūnijā                                                                                                                                 

Nr. 424           

          (protokols Nr.8, 64.punkts)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX 08.05.2020. iesniegums Nr. 2.1.4/20/865-S  ar lūgumu iznomāt daļu no zemes Pumpura iela 9, Priekule, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6415 006 0043, 8118 m2 platībā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Apsekojot zemes vienību dabā konstatēts, ka I. Bērziņa vēlas nomāt daļu no zemes Pumpura iela 9, Priekule, kadastra apzīmējums 6415 006 0043  3270 m2 platībā un daļu no zemes Pumpura iela 8, Priekule, kadastra apzīmējums 6415 006 0049  4000 m2 platībā.

Ar 28.11.2013.Priekules novada domes lēmumu Nr. 9 nekustamais īpašums Pumpura iela 9, Priekule, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6415 006 0043 ieskaitīts rezerves zemes fonda zemēs

Ar 28.11.2013.Priekules novada domes lēmumu Nr. 9 nekustamais īpašums Pumpura iela 9, Priekule, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6415 006 0043 ieskaitīts rezerves zemes fonda zemēs

Nomas līgumi uz minēto zemes vienību nav slēgti.

Saskaņā ar 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi”  29.3. punktu- šo noteikumu 32., 40., 41., 42., 43., 44., 45. un 46. punktu (netiek rīkota izsole, netiek noteikta minimālā nomas maksa) var nepiemērot, ja tiek iznomāts neapbūvēts zemesgabals, kas pilsētā nodots pagaidu lietošanā sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai ar nosacījumu, ka nomnieks neapbūvētajā zemesgabalā neveic saimniecisko darbību, kurai samazinātas nomas maksas piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam kvalificējams kā komercdarbības atbalsts.

Pašvaldībai piekrītošās zemes nomas maksa tiek noteikta saskaņā ar Priekules novada pašvaldības Saistošiem noteikumiem Nr.9 “Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošo zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” (apstiprināti ar Priekules novada pašvaldības domes 26.09.2013. sēdes lēmumu, prot.Nr.7, 5.§) 2. punktu- neapbūvētus zemesgabalus bez apbūves tiesībām, kuri tiek iznomāti ar mērķi – pagaidu atļautā zemes izmantošana sakņu dārzi - kods 0502, nomas maksu nosaka 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā, sakņu dārziem, kuru platība ir lielāka par 400 m² , ne mazāk kā 7,0 EUR gadā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 26.09.2013. Saistošo noteikumu Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 2.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Iznomāt XX, daļu no zemes vienības Pumpura iela 9, 3270 m² platībā, kadastra apzīmējums 6415 006 0043, Priekulē un daļu no zemes vienības Pumpura iela 8, 4000 m² platībā, kadastra apzīmējums 6415 006 0049, Priekulē, mazdārziņa vajadzībām (pielikums), nosakot:

  1. nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 7,00 EUR/gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus;
  2. nomas līguma termiņu no 2020.gada 1.jūnija līdz 2025.gada  31. maijam.

2. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei sagatavot šim lēmumam atbilstošu līgumu.

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums 1 eksemplārā izsūtāms:

-  XX

-  nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei.

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

 

1.pielikums

2.pielikums

425. ar zemes Ozolu iela 8, Saulaine, Priekules pag., Priekules nov., nomu XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 25.jūnijā                                                                                                                                 

Nr.425           

          (protokols Nr.8, 65.punkts)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX,  02.06.2020. iesniegums Nr.2.1.4/20/994-S  ar lūgumu iznomāt zemi Ozolu iela 8, Saulaine, Priekules pagasts, Priekules novads, ar apzīmējumu kadastrā 6482 006 0033, dzīvojamās mājas uzturēšanai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums  Ozolu iela 8, Saulaine, Priekules pagasts, Priekules novads, kadastra nr. 6482 006 0033 reģistrēts Kurzemes rajona tiesas Priekules pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 100000537562 uz Priekules novada pašvaldības vārda.

Minētā zemes vienība ir apbūvēta, uz tās atrodas dzīvojamā māja un palīgēkas, kuru, pēc Valsts zemes dienesta kadastra reģistra datiem, tiesiskie valdītāji ir XX ½ domājamās daļas un XX ½ domājamās daļas.

Ar XX nav slēgts zemes nomas līgums. Minētās ēkas tiek lietotas.

Saskaņā ar 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi”  7. punktu un 8. punktu - apbūvētu zemesgabalu iznomā tikai uz tā esošās būves īpašniekam, tiesiskajam valdītājam vai lietotājam (turpmāk arī – nomnieks), ja citos normatīvajos aktos nav noteikts citādi, ja iznomātājs ir pieņēmis lēmumu slēgt nomas līgumu vai to ir ierosinājis attiecīgās būves īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai lietotājs, vai tā noslēgšanu nosaka citi normatīvie akti.

Atbilstoši 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.350. “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi”  17.punktam - apbūvēta zemesgabala nomas maksa gadā ir 1,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāka par šo noteikumu 5. punktā minēto -  28 euro gadā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 5.,7.,8.,17. punktiem, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1.  Iznomāt zemes vienību  Ozolu iela 8, Saulaine, Priekules pagasts, Priekules novads, kadastra nr.6482 006 0033, kadastra apzīmējums 6482 006 0033 0,3815 ha platībā XX, nosakot (pielikums):
  • nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28,00 EUR gadā.
  • nomas līguma termiņu no 2020.gada 1.jūlija  līdz 2025.gada  31.decembrim.
  • papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos nodokļus. 
 2. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.
 3. Nomniekam viena mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz nomas līgums. Ja nomnieks viena mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.
 4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms:                                         

  •  Nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei
  • XX

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

 

Pielikums

 

 

 

426. Par daļu no zemes Brīvības iela 1a, Priekule, Priekules novads nomu XXPielikums

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 25.jūnijā                                                                                                                                 

Nr. 426           

          (protokols Nr.8, 66.punkts)

                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX 15.05.2020. iesniegumu Nr. 2.1.4/20/897-S  ar lūgumu iznomāt daļu no zemes Brīvības iela 1a Priekule, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6415 002 0081, 500 m2 platībā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums Brīvības iela 1a, Priekule, Priekules novads ar 30.04.2020. Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr284, protokols Nr. 6, ieskaitīts pašvaldībai piekritīgajās zemēs.

Ar XX nav slēgts mazdārziņa nomas līgums uz iesniegumā norādīto zemes vienības daļu.

Iesniedzējai nav nekustamā īpašuma nodokļa vai nomas maksas parādu.

Saskaņā ar 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi”  29.3. punktu- šo noteikumu 32., 40., 41., 42., 43., 44., 45. un 46. punktu (netiek rīkota izsole, netiek noteikta minimālā nomas maksa) var nepiemērot, ja tiek iznomāts neapbūvēts zemesgabals, kas pilsētā nodots pagaidu lietošanā sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai ar nosacījumu, ka nomnieks neapbūvētajā zemesgabalā neveic saimniecisko darbību, kurai samazinātas nomas maksas piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam kvalificējams kā komercdarbības atbalsts.

Pašvaldībai piekrītošās zemes nomas maksa tiek noteikta saskaņā ar Priekules novada pašvaldības Saistošiem noteikumiem Nr.9 “Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošo zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” (apstiprināti ar Priekules novada pašvaldības domes 28.02.2019. sēdes lēmumu, prot. Nr. 2, )  2.2.2. punktu- neapbūvētam zemesgabalam, kas pilsētā nodots pagaidu lietošanā sakņu (ģimenes) dārza

ierīkošanai ar nosacījumu, ka nomnieks neapbūvētajā zemesgabalā neveic saimniecisko darbību no 0,041 ha (401 kvm) līdz 0,2 ha (2000 kvm) nomas maksa tiek noteikta 1,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 7,00 EUR gadā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 28.02.2019. Saistošo noteikumu Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 2.2.2. punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Iznomāt XX, personas kods 080892-11927, daļu no zemes vienības Brīvības iela 1a, 500 m² platībā, kadastra apzīmējums 6415 002 0081, Priekulē, mazdārziņa vajadzībām (pielikums), nosakot:

  1. nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 7,00 EUR/gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus;
  2. nomas līguma termiņu no 2020.gada 1.jūlija līdz 2021.gada 31.decembrim.

3. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei sagatavot šim lēmumam atbilstošu līgumu.

4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums 1 eksemplārā izsūtāms:

-  XX

-  Nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei.

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

 

Pielikums

427. Par daļu no zemes Liepājas iela 13A, Priekule, Priekules novads nomu XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 25.jūnijā                                                                                                                                 

Nr. 427           

          (protokols Nr.8,67.punkts)

                                                                                                                                                             

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX12.05.2020. iesniegumu Nr. 2.1.4/20/880-S ar lūgumu iznomāt daļu no zemes Liepājas iela  13a, Priekule, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6415 001 0086, 88 m2 platībā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums Liepājas iela 13A, Priekule, Priekules novads reģistrēts Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000186197 uz Priekules novada pašvaldības vārda.

Ar Guntu Norvaišu nav slēgts mazdārziņa nomas līgums uz iesniegumā norādīto zemes vienības daļu.

Iesniedzējai nav nekustamā īpašuma nodokļa vai nomas maksas parādu.

Saskaņā ar 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi”  29.3. punktu- šo noteikumu 32., 40., 41., 42., 43., 44., 45. un 46. punktu (netiek rīkota izsole, netiek noteikta minimālā nomas maksa) var nepiemērot, ja tiek iznomāts neapbūvēts zemesgabals, kas pilsētā nodots pagaidu lietošanā sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai ar nosacījumu, ka nomnieks neapbūvētajā zemesgabalā neveic saimniecisko darbību, kurai samazinātas nomas maksas piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam kvalificējams kā komercdarbības atbalsts.

Pašvaldībai piekrītošās zemes nomas maksa tiek noteikta saskaņā ar Priekules novada pašvaldības Saistošiem noteikumiem Nr.9 “Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošo zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” (apstiprināti ar Priekules novada pašvaldības domes 26.09.2013. sēdes lēmumu, prot.Nr.7, 5.§) 2. punktu- neapbūvētus zemesgabalus bez apbūves tiesībām, kuri tiek iznomāti ar mērķi – pagaidu atļautā zemes izmantošana sakņu dārzi - kods 0502, nomas maksu nosaka 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā, sakņu dārziem, kuru platība ir mazāka par 400 m², ne mazāk kā 4,0 EUR gadā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 26.09.2013. Saistošo noteikumu Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 2.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Iznomāt XX daļu no zemes vienības Liepājas iela 13A, 88 m² platībā, kadastra apzīmējums 6415 001 0086, Priekulē, mazdārziņa vajadzībām (pielikums), slēdzot papildus vienošanos un  nosakot:
  1. nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 4,00 EUR/gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus;
  2. nomas līguma termiņu no 2020.gada 1.jūlija līdz 2025.gada  30. jūnijam.

3. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei sagatavot šim lēmumam atbilstošu līgumu.

4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums 1 eksemplārā izsūtāms:

-  XX:  Liepājas iela 7A-15, Priekule, LV-3434;

-  Nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei.

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

 

Pielikums

428. Par daļu no zemes Liepājas iela 13A, Priekule, Priekules novads nomu XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 25.jūnijā                                                                                                                                 

Nr. 428          

          (protokols Nr.8,68.punkts)

                                                                                                                                                            

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX 18.05.2020. iesniegumu Nr. 2.1.4/20/907-S  ar lūgumu iznomāt daļu no zemes Liepājas iela  13a, Priekule, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6415 001 0086, 140 m2 platībā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums Liepājas iela 13A, Priekule, Priekules novads reģistrēts Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000186197 uz Priekules novada pašvaldības vārda.

Ar XX nav slēgts mazdārziņa nomas līgums uz iesniegumā norādīto zemes vienības daļu.

Iesniedzējai nav nekustamā īpašuma nodokļa vai nomas maksas parādu.

Saskaņā ar 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi”  29.3. punktu- šo noteikumu 32., 40., 41., 42., 43., 44., 45. un 46. punktu (netiek rīkota izsole, netiek noteikta minimālā nomas maksa) var nepiemērot, ja tiek iznomāts neapbūvēts zemesgabals, kas pilsētā nodots pagaidu lietošanā sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai ar nosacījumu, ka nomnieks neapbūvētajā zemesgabalā neveic saimniecisko darbību, kurai samazinātas nomas maksas piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam kvalificējams kā komercdarbības atbalsts.

Pašvaldībai piekrītošās zemes nomas maksa tiek noteikta saskaņā ar Priekules novada pašvaldības Saistošiem noteikumiem Nr.9 “Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošo zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” (apstiprināti ar Priekules novada pašvaldības domes 26.09.2013. sēdes lēmumu, prot.Nr.7, 5.§) 2. punktu- neapbūvētus zemesgabalus bez apbūves tiesībām, kuri tiek iznomāti ar mērķi – pagaidu atļautā zemes izmantošana sakņu dārzi - kods 0502, nomas maksu nosaka 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā, sakņu dārziem, kuru platība ir mazāka par 400 m², ne mazāk kā 4,0 EUR gadā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 26.09.2013. Saistošo noteikumu Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 2.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Iznomāt XX, daļu no zemes vienības Liepājas iela 13A, 140 m² platībā, kadastra apzīmējums 6415 001 0086, Priekulē, mazdārziņa vajadzībām (pielikums), nosakot:
  1. nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 4,00 EUR/gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus;
  2. nomas līguma termiņu no 2020.gada 1.jūlija līdz 2025.gada  30. jūnijam.

3. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei sagatavot šim lēmumam atbilstošu līgumu.

4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums 1 eksemplārā izsūtāms:

-  XX;

-  Nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                             V.Jablonska

 

Pielikums

 

 

429. Par daļu no zemes Paplakas iela 28, Priekule, nomu XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 25.jūnijā                                                                                                                                 

Nr. 429           

          (protokols Nr.8,69.punkts)

                                                                                                                                                                      

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, 28.05.2020. iesniegums Nr.2.1.4/20 /960-S ar lūgumu iznomāt daļu no zemes Paplakas iela 28, Priekule, Priekules novads, ar apzīmējumu kadastrā 6415 001 0007.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums  Paplakas iela 28, Priekule, Priekules novads, kadastra nr. 6415 001 0007 ierakstīts Liepājas zemesgrāmatas nodaļas Priekules pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā ar Nr. 100000442973 uz Priekules novada pašvaldības vārda.

Minētā zemes vienība ir apbūvēta ,uz tās atrodas garāžas ar nenoskaidrotu piederību.              

XX uz savstarpējās vienošanās pamata iegādājusies garāžu Paplakas ielā 28, Priekule, Priekules novads.(28.05.2020. ar parakstu Priekules novada bāriņtiesā ar parakstu apliecināts par samaksu, Iereģistrēts ar Nr. 62)

Saskaņā ar 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi”  7. punktu un 8. punktu - apbūvētu zemesgabalu iznomā tikai uz tā esošās būves īpašniekam, tiesiskajam valdītājam vai lietotājam (turpmāk arī – nomnieks), ja citos normatīvajos aktos nav noteikts citādi , ja iznomātājs ir pieņēmis lēmumu slēgt nomas līgumu vai to ir ierosinājis attiecīgās būves īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai lietotājs, vai tā noslēgšanu nosaka citi normatīvie akti.

Atbilstoši 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr. 350. “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi”  17. punktam - apbūvēta zemesgabala nomas maksa gadā ir 1,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāka par šo noteikumu 5. punktā minēto -  28 euro gadā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 5.,7.,8.,17. punktiem, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Iznomāt XX  daļu no zemes Paplakas iela 28, Priekule, Priekules novadā, kadastra nr. 6415 001 0007, kadastra apzīmējums 6415 001 0007  65,28 m2, slēdzot zemes nomas līgumu, nosakot:
  • nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 28,00 EUR gadā.
  •  nomas līguma termiņu no 2020.gada 01.jūnija līdz 2029.gada  31. decembrim.
  • papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos nodokļus. 
 2. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.
 3. Nomniekam viena mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz nomas līgums. Ja nomnieks viena mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.
 4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms:                                         

  •  Nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei
  • XX

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

430. Par daļu no zemes Aizputes iela 26, Priekule, Priekules novads nomu XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 25.jūnijā                                                                                                                                 

Nr. 430          

          (protokols Nr.8,70.punkts)

                                                                                                                                   

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX 18.05.2020. iesniegumu Nr. 2.1.4/20/965-S  ar lūgumu iznomāt daļu no zemes Aizputes ielā 26, Priekule, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6415 002 0073 , 95,20  m2 platībā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums Aizputes iela 26, Priekule, Priekules novads reģistrēts Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.171 uz Priekules novada pašvaldības vārda.

Ar Imantu Krūzu nav slēgts mazdārziņa nomas līgums uz iesniegumā norādīto zemes vienības daļu.

Iesniedzējam nav nekustamā īpašuma nodokļa vai nomas maksas parādu.

Saskaņā ar 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi”  29.3. punktu- šo noteikumu 32., 40., 41., 42., 43., 44., 45. un 46. punktu (netiek rīkota izsole, netiek noteikta minimālā nomas maksa) var nepiemērot, ja tiek iznomāts neapbūvēts zemesgabals, kas pilsētā nodots pagaidu lietošanā sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai ar nosacījumu, ka nomnieks neapbūvētajā zemesgabalā neveic saimniecisko darbību, kurai samazinātas nomas maksas piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam kvalificējams kā komercdarbības atbalsts.

Pašvaldībai piekrītošās zemes nomas maksa tiek noteikta saskaņā ar Priekules novada pašvaldības Saistošiem noteikumiem Nr.9 “Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošo zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” (apstiprināti ar Priekules novada pašvaldības domes 28.02.2019. sēdes lēmumu, prot. Nr. 2, )  2.2.1. punktu- nomas maksa neapbūvētam zemesgabalam, kas pilsētā nodots pagaidu lietošanā sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai ar nosacījumu, ka nomnieks neapbūvētajā zemesgabalā neveic saimniecisko darbību, par zemesgabaliem līdz 0,04 ha (400 kvm) 1,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 4,00 EUR gadā;

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 28.02.2019. Saistošo noteikumu Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 2.2.1. punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Iznomāt XX daļu no zemes vienības Aizputes iela 26, 95,2 m² platībā, kadastra apzīmējums 6415 002 0073, Priekulē, mazdārziņa vajadzībām (pelikums), nosakot:
  1. nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 4,00 EUR/gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus;
  2. nomas līguma termiņu no 2020.gada 1.jūlija līdz 2025.gada  30. jūnijam.

3. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei sagatavot šim lēmumam atbilstošu līgumu.

4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums 1 eksemplārā izsūtāms:

 XX:  Aizputes iela 26-7, Priekule, LV-3434;

-  Nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei.

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

 

Pielikums

 

 

 

431. Par nedzīvojamo telpu nomas līguma  slēgšanu ar XX nekustamā īpašumā Aizputes iela 4, Priekule, Priekules nov.

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 25.jūnijā                                                                                                                                 

Nr. 431          

          (protokols Nr.8, 70.punkts)

 

Par nedzīvojamo telpu nomas līguma  slēgšanu ar XX nekustamā īpašumā Aizputes iela 4, Priekule, Priekules nov.

 

2020.gada 2.jūnijā  (reģistrācijas Nr.2.1.4/20/992-S) Priekules novada pašvaldībā saņemts XX iesniegums, kurā lūgts slēgt nedzīvojamo telpu nomu garāžas vajadzībām. Nomas telpas atrodas Aizputes iela 4, Priekule, Priekules nov.

Būvju īpašums Aizputes iela 4, Priekule, Priekules novads, kadastra Nr.  6415 506 0056 reģistrēts Kurzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 100000023554 uz Priekules novada pašvaldības vārda.

Iesniegumā minētās telpas ir brīvas,  minētais telpu lietošanas mērķis – garāžas vajadzībām.

Saskaņā ar 31.10.2013. Priekules novada domes noteikumiem „Par  Priekules novada  pašvaldības  nedzīvojamo telpu nomu” 9.punktu telpu nomas maksu viena pretendenta gadījumā nosaka atbilstoši apstiprinātajam cenrādim, saskaņā ar šo noteikumu pielikumu Nr.1. Papildus noteiktajai nomas maksai nomniekam ir jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis (PVN).

Atbilstoši šo noteikumu 16.punktam maksa par neapdzīvojamo telpu nomu Priekules pilsētā tiek noteikta saskaņā ar domes sēdē apstiprinātiem izcenojumiem (pielikums Nr.1) un no iznomājamās Telpas atrašanās zonas Pilsētas plānā (pielikums Nr.2). Iznomājamās nedzīvojamās telpas nomas maksa aprēķināma 1.zonai atbilstošiem izcenojumiem  t.i. 0.11 EUR/m² bez PVN.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Noslēgt nedzīvojamo telpu nomas līgumu par nedzīvojamo telpu Aizputes iela 4, Priekule, Priekules novads, apzīmējums kadastrā 6415 006 0056 006  25 m2  nomu (2.pielikums) ar XX  garāžas  vajadzībām.
 2. Noteikt nedzīvojamo telpu nomas maksu 0.11 EUR/m² mēnesī bez PVN
 3. Noteikt nedzīvojamo telpu nomas un zemes nomas līguma termiņu no 2020. gada 1.jūlija līdz 2023.gada 31.decembrim ar tiesībām pagarināt līgumu, ja tas nav pretrunā ar tiesību aktiem.
 4. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei sagatavot šim lēmumam atbilstošu zemes nomas un nedzīvojamo telpu nomas līgumu.
 5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums paziņojams:

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

 

 

 

432. Par Virgas pirmsskolas izglītības iestādes “Gaismiņa” vadītājas apstiprināšanu amatā

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 25.jūnijā                                                                                                                                 

Nr.432           

          (protokols Nr.8,72.punkts)

 

Par Virgas pirmsskolas izglītības iestādes “Gaismiņa” vadītājas apstiprināšanu amatā

A.Purviņa informē, ka saskaņā ar domes 2020. gada 27. februāra  lēmumu nr. 104 “Par Virgas pamatskolas reorganizāciju” kā rezultātā tika izveidota jauna izglītības iestāde Virgas pirmsskolas izglītības iestāde “Gaismiņa”, nepieciešams apstiprināt šīs izglītības iestādes vadītāju. Tā kā lēmums nosaka, ka Virgas pirmsskolas izglītības iestāde “Gaismiņa” ir Virgas pamatskolas tiesību, lietvedības un arhīva, saistību, t.sk. darba tiesisko attiecību, mantas, finanšu līdzekļu, funkciju, t.sk. pirmsskolas izglītības programmas un pirmsskolas izglītības programmā uzņemto izglītojamo pārņēmēja un pamatskolas direktore Zaiga Ūdriņa 2019. gadā tika pieņemta darbā konkursa kārtībā, A.Purviņa ierosina Virgas pirmsskolas izglītības iestādes “Gaismiņa” vadītājas amatā apstiprināt Zaigu Ūdriņu.

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, „Izglītības likuma” 17.panta trešās daļas 2.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 1. Apstiprināt Virgas pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas amatā Zaigu Ūdriņu ar 2020.gada 1.septembri.
 2. Lēmums stājas spēkā pēc saskaņojuma saņemšanas no LR Izglītības un zinātnes ministrijas “Izglītības likumā” noteiktajā kārtībā.
 3. Desmit darbdienu laikā pēc lēmuma stāšanās spēkā, iesniegt lēmumu Izglītības kvalitātes valsts dienestā izmaiņu veikšanai izglītības iestāžu reģistrā.

Lēmums nosūtāms- A.Purviņai, Z.Ūdriņai, I.Juškevičai

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

433. Par XX apbalvošanu

LĒMUMS

Priekulē

 

2020. gada 25. jūnijā                                                                                                                               

Nr.433           

          (protokols Nr.8, 73.punkts)

Par XX apbalvošanu

A.Purviņa informē, ka saņēmusi informāciju, ka skolēnu apbalvojumu sarakstā nav iekļauts XX panākums FINSO 3.Starptautiskā olimpiādē - finālsacensībās novusā vīriešiem, kur iegūta 2.vieta. Sacensības notika 2019.gada 4 -5.augustā Priekulē.

Atbilstoši 2015.gada 27.augusta sēdē apspirinātajam Priekules novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo un pedagogu sasniegumu izvērtēšanas un apbalvošanas nolikuma 6.punktam izglītojamo un pedagogu izvirzīšanu apbalvošanai par panākumiem starptautiska mēroga olimpiādēs, konkursos, sacensībās veic pašvaldības izglītības iestāžu vadītāji uzreiz pēc rezultātu saņemšanas, iesniedzot pamatotu pieteikumu apbalvojuma piešķiršanai un novada pašvaldības dome pieņem atsevišķu lēmumu par apbalvošanu.

XX ir saņēmis apbalvojumu par 1.vietu Latvijas čempionātā novusā jauniešu komandām.

A.Purviņa lūdz izteikt priekšlikumus par apbalvojuma apmēru.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 4.punktu un Izglītības likuma 17.pantu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 1. Apbalvot Priekules vidusskolas skolnieku XX par augstiem sasniegumiem FINSO 3.Starptautiskā olimpiādē - finālsacensībās novusā vīriešiem ar naudas balvu 150 (viens simts piecdesmit euro) apmērā.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                             V.Jablonska

 

434. Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2020. gada 25.jūnijā                                                                                                                                

Nr. 434           

          (protokols Nr.8,74.punkts)

 

Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

 

Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                                         V.Jablonska

 

 

435. Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2020. gada 25.jūnijā                                                                                                                                

Nr. 435           

          (protokols Nr.8,75.punkts)

 

Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

 

Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                                         V.Jablonska

 

 

 

436. Par Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu saraksta 2020. gadam grozījumiem

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 25.jūnijā                                                                                                                                 

Nr. 436          

          (protokols Nr.8,76.punkts)

Par Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu saraksta 2020. gadam grozījumiem

 

Pašvaldībā saņemts Bāriņtiesas priekšsēdētājas Ivetas Kalnenieces un juristes Ināras Avotiņas lūgums par nepieciešamību veikt izmaiņas amatu un amatalgu sarakstā 2020. gadam, izveidojot tajā jaunas amata vietas.

Bāriņtiesas priekšsēdētāja ziņo, ka nepieciešams izveidot amata vietu “Bāriņtiesas sēžu sekretārs” 0,5 slodzē, kas veiktu bāriņtiesas protokolu un sēžu dokumentācijas un lietvedību kārtošanu.

Juriste ziņo, ka pieaugošā darba apjoma dēļ, kas saistīts ar parādu piedziņu nekustamā īpašuma nodokļa piedziņas lietās un Administratīvās atbildības likuma ieviešanu no 1.jūlija, nepieciešams papildus amats “Jurista palīgs” 0,5 slodzē, kura pienākumos ietilptu parādnieku piedziņu lietu kārtošana, darbs ar parādniekiem un lietu nodošana piedziņai tiesu izpildītājiem, administratīvo lietu lietvedības nodrošināšana un darbs ar administratīvo pārkāpumu subjektiem.

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 1. Apstiprināt grozījumus Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu sarakstā 2020. gadam.
 2. Grozījumi stājas spēkā ar 2020. gada 01. jūliju.

 

Lēmums nosūtāms:

Bāriņtiesai

Personāla vadības speciālistei

Finanšu nodaļai

Dokumentu pārvaldības nodaļai

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

Pielikums

 

437. Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājai

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 25.jūnijā                                                                                                                                 

Nr.437      

          (protokols Nr.8,77.punkts)

           

Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājai

 

Deputāte Vija Jablonska, pildot likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā” paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šī lēmuma pieņemšanā nepiedalās.

Priekules novada pašvaldībā 2020.gada 15.jūnijā saņemts Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājas Vijas Jablonskas iesniegums, ar lūgumu piešķirt daļu no 2020.gada ikgadējā atvaļinājuma - pirmo daļu – divas kalendāras nedēļas no 2020.gada 1.jūlija.

V.Jablonska par domes priekšsēdētāju strādā no 2006.gada 19.janvāra. Atkārtoti ievēlēta par domes priekšsēdētāju ar Priekules novada pašvaldības domes 2017.gada 15.jūnija lēmumu Nr.234.

           

            Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 41.panta pirmo daļu,  Darba likuma 149.panta otro daļu un 28.02.2019. Priekules novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma 68.1.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Piešķirt Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājai Vijai Jablonskai ikgadējā atvaļinājuma pirmo daļu – divas kalendāras nedēļas no 2020.gada jūlija līdz 2020.gada 14.jūlijam (ieskaitot) par darba periodu no 19.01.2020. - 18.01.2021.
 2. Izmaksāt Vijai Jablonskai atvaļinājuma pabalstu 40% apmērā no mēnešalgas.

 

Lēmums nosūtāms: personāla speciālistei un grāmatvedībai.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētājas vietnieks                                                A. Cīrulis