26.06.2020. domes sēde (protokols Nr.8)

399. Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību – Smilšu iela 3,  Priekule , Priekules novads, kadastra nr.  6415 005 0011, kadastra apzīmējums 6415 005 0011, atzīšanu par piekrītošu...

LĒMUMS

Priekulē

 

2020. gada 25. jūnijā                                                                                                                               

Nr. 399           

          (protokols Nr.8,39.punkts)

 

Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību – Smilšu iela 3,  Priekule , Priekules novads, kadastra nr.  6415 005 0011, kadastra apzīmējums 6415 005 0011, atzīšanu par piekrītošu Priekules novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda

Zemes pārvaldības likuma 17.panta pirmajā daļā noteikts, ka rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu valdītājs ir attiecīgā vietējā pašvaldība līdz brīdim, kad Ministru kabinets izdod rīkojumu par to ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda vai tie tiek ierakstīti zemesgrāmatā uz vietējās pašvaldības vārda.

Saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 17.panta sestajā daļā noteikto rezerves zemes fondā ieskaitītie zemes gabali un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantotie zemes gabali, par kuriem šā panta piektajā daļā noteiktajā termiņā pašvaldības un ministrijas Valsts zemes dienesta publicētajos rezerves zemes fondā ieskaitītās un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantotās zemes izvērtēšanas sarakstos nav izdarījušas atzīmi par zemes gabala piederību vai piekritību pašvaldībai vai valstij, piekrīt vietējai pašvaldībai tās administratīvajā teritorijā. Lēmumu par šo zemes gabalu ierakstīšanu zemesgrāmatās pieņem pašvaldība.

No minētās Zemes pārvaldības likuma 17.panta sestās daļas izriet, ka pirms lēmuma par rezerves zemes fondā ieskaitīto un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes vienību         (turpmāk- rezerves zemes) ierakstīšanu zemesgrāmatās pieņemšanas pašvaldībai jākonstatē šādu nosacījumu iestāšanās:

 1. Pagājis valstij un vietējām pašvaldībām pēc zemes reformas pabeigšanas rezerves zemes izvērtēšanas divu gadu termiņš (turpmāk- zemes izvērtēšanas termiņš);
 2. Valsts zemes dienesta tīmekļa vietnē publicēts ministriju un pašvaldību izvērtētais rezerves zemes saraksts (turpmāk- izvērtētais zemes saraksts);
 3. publicētajā izvērtētajā sarakstā pie attiecīgās zemes vienības nav izdarītas atzīmes par tās piekritību vai piederību valstij vai pašvaldībai.

No minētajām Zemes pārvaldības likuma normām izriet, ka gan lēmuma par rezerves zemes ierakstīšanu zemesgrāmatās pieņemšana, gan ar to saistāmo nosacījumu izpildes konstatēšana, ir pašvaldības kompetences jautājums.

Izvērtējot Zemes pārvaldības likuma 17.panta sestajā daļā minētos kritērijus, dome konstatē un secina:

Saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 17.panta piektajā daļā noteikto, valstij un vietējām pašvaldībām pēc zemes reformas pabeigšanas piederošo un piekrītošo zemi izvērtē Ministru kabineta noteiktajā kārtībā divu gadu laikā pēc tam, kad Ministru kabinets izdevis rīkojumu par zemes reformas pabeigšanu attiecīgās vietējās pašvaldības administratīvajā teritorijā vai visās novada teritoriālā iedalījuma vienībās.

Zemes reforma Priekules novada Priekules pilsētā pabeigta 2015.gada 09.septembrī, Ministru kabinetam izdodot rīkojumu Nr.494 “Par zemes reformas pabeigšanu Priekules novada Priekules pilsētā”.

Zemes reforma Priekules novada lauku apvidū pabeigta 2016.gada 07.jūnijā, Ministru kabinetam izdodot rīkojumu Nr.322 “Par zemes reformas pabeigšanu Priekules novada lauku apvidū”.

Kārtība, kādā nozaru ministrijas pieņem lēmumus par attiecīgu zemes gabalu piederību vai piekritību valstij pēc zemes reformas pabeigšanas un kādā pašvaldības pieņem lēmumus par zemes gabalu piekritību pašvaldībai noteikta Ministru kabineta 29.03.2016. noteikumu Nr. 190

“Kārtība, kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašumtiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” (turpmāk-Noteikumi Nr.190).

Saskaņā ar noteikumu Nr.190 3.2. apakšpunktu Valsts zemes dienests sagatavo Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (turpmāk – Kadastra informācijas sistēma) reģistrētos datus (*.xls datnes formātā) par rezerves zemes fondā ieskaitītiem zemes gabaliem un zemes gabaliem, kas nav izmantoti īpašuma tiesību atjaunošanai, tai skaitā par kopīpašumā esošajām domājamām daļām, kurām nav noteikta piederība vai piekritība (turpmāk – zemes vienība), katrā administratīvajā teritorijā (turpmāk – saraksts) un publisko savā tīmekļvietnē (lejupielādei) piecu darbdienu laikā pēc Ministru kabineta rīkojuma izdošanas (pēc šo noteikumu spēkā stāšanās) par zemes reformas pabeigšanu attiecīgās vietējās pašvaldības administratīvajā teritorijā vai visās novada teritoriālā iedalījuma vienībās.

Ievērojot to, ka zemes reforma Priekules novada administratīvajā teritorijā pabeidzās 2016.gada 07.jūnijā, savukārt Noteikumi Nr.190 spēkā stājušies 2016.gada 29.martā secināms, ka Priekules novada pašvaldībai zemes izvērtēšanas termiņš, izdarot attiecīgas atzīmes izvērtētajā sarakstā, beidzies.

 Atbilstoši Valsts zemes dienesta mājas lapā publicētajā izvērtētajā zemes sarakstā ietvertajai informācijai pie zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6415 006 0043   nav izdarīta atzīme par tās piekritību valstij vai pašvaldībai.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 08.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 2.9. apakšpunktu - adresācijas objekts ir zemes vienība, uz kuras ir atļauts būvēt šo noteikumu 2.7. un 2.8. apakšpunktā minētos objektus (turpmāk – apbūvei paredzēta zemes vienība) un 9.punktu- pašvaldības domei vai pašvaldības kompetentai institūcijai bez personas piekrišanas, izvērtējot konkrēto situāciju, ir tiesības piešķirt adresi, ja adrese adresācijas objektam nav piešķirta, un mainīt, likvidēt vai precizēt adreses pieraksta formu, ja reģistrētā adrese neatbilst šajos noteikumos minētajām prasībām. 

            Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Zemes pārvaldības likuma 17.panta sesto daļu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 2015.gada 08.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 2.9. apakšpunktu, 9.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 1. Atzīt, ka rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6415 005 0011  17 900 m2 platībā ha platībā, Smilšu iela 3, Priekule, Priekules novads, ir Priekules novada pašvaldībai piekrītoša un ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda saskaņā ar pievienoto grafisko pielikumu (pielikums).
 2. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6415 005 0011 piešķirt adresi Smilšu iela 3, Priekule, Priekules novads  17 900 m2 platībā ( vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc uzmērīšanas), noteikt NĪLM - zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība  (kods 0101 ).

Lēmuma 1 eks. paziņojams:

 • Valsts zemes dienestam, VZDKRN@90000030432 ;
 • nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei ;

XX

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

Pielikums

400. Par medību tiesību nomas izsoles rīkošanu uz zemes vienībām Kalētu pagastā

LĒMUMS

Priekulē

 

2020. gada 25. jūnijā                                                                                                                               

Nr. 400          

          (protokols Nr.8,40.punkts)

 

Par medību tiesību nomas izsoles rīkošanu uz zemes vienībām Kalētu pagastā

 

Izskatot jautājumu par medību tiesību nomas izsoles rīkošanu uz pašvaldībai piekritīgajām zemes vienībām Kalētu pagastā tika konstatēts, ka:

Priekules novada mājaslapā www.priekulesnovads.lv tika ievietota informācija par brīvajām medību platībām uz zemes vienībām Kalētu pagastā:

 1. “Kaudzītes”, kadastra apzīmējums 6464 001 0257- 3 ha;
 2. “Pie Baltskudriņiem”, kadastra apzīmējums 6464 004 0021- 6,1 ha;
 3. “Jaunsvētes”, kadastra apzīmējums 6464 004 0124- 3,9 ha.

Pieteikšanās termiņš tika noteikts līdz 2020.gada 29.maijam.

Pašvaldībā saņemti divu pretendentu iesniegumi:

 1. Biedrības “Mednieku klubs Mežābele 1””, reģ.Nr.40008051965, juridiskā adrese Liepu aleja 3A-12, Kalēti, Kalētu pag., Priekules nov., valdes locekļa A. Untuļa, 14.05.2020. iesniegums, iereģistrēts ar Nr. 2.4/20/895-S;
 2. Biedrības “Mednieku apvienība “Kalēti””, reģ.Nr. 40008215218, juridiskā adrese “Albrekši”, Kalētu pag., Priekules nov., valdes locekļa R.Razmas, 15.05.2020. iesniegums, iereģistrēts ar Nr.1.4/20/898-S.

Atbilstoši Medību likuma 1.panta 4.punktam medību platība ir medījamo dzīvnieku brīvai dzīvošanai derīgā un medībām izmantojamā platība.

Saskaņā ar Medību likumu Priekules novada pašvaldībai piekrīt medību tiesības uz īpašumā vai valdījumā esošajiem zemes gabaliem, savukārt likuma 1.panta 9.punkts nosaka, ka medību tiesības zemes īpašnieks vai lietotājs var izmantot pats vai nodot citai personai.

Pretendentu iesniegumi tika izvērtēti atbilstoši Priekules novada pašvaldības 24.04.2014.noteikumiem “Priekules novada pašvaldības medību tiesību nomas piešķiršanas kārtības noteikumi” (apstiprināti ar Priekules novada pašvaldības domes 24.04.2014. sēdes lēmumu, protokolu Nr.9, 24.§) (turpmāk tekstā- noteikumi).

Pārbaudot iesniegtos dokumentus un pieprasot informāciju no Dienvidkurzemes virsmežniecības par medību kolektīviem reģistrēto medību iecirkni (atbilde sniegta 03.06.2020. vēstulē Nr.VM3.8-12/449) tika secināts, ka abu pretendentu iesniegumi atbilst noteikumu 5.punkta prasībām.

 Atbilstoši noteikumu 8.punktam, kas nosaka, ka […] Ja pieteikušies vairāki līdzvērtīgi pirmtiesību pretendenti- tiek rīkota izsole un medību nomas tiesības iegūst dalībnieks, kurš nosolījis augstāko nomas tiesību cenu par vienu hektāru un 10.punktam- medību tiesību izsoles sākuma cena ir šo noteikumu 2.punktā noteiktā nomas maksa, t.i., EUR 0,40 apmērā gadā par vienu ha bez PVN […].

             Pamatojoties uz medību likuma 1.panta 9.punktu, Priekules novada pašvaldības 24.04.2014.noteikumu “Priekules novada pašvaldības medību tiesību nomas piešķiršanas kārtības noteikumi” 2., 8., 10.punktiem un likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Rīkot medību tiesību nomas izsoli uz Priekules novada pašvaldībai piekrītošām zemes vienībām Kalētu pagastā:

1.1.“Kaudzītes”, kadastra apzīmējums 6464 001 0257- 3 ha;

1.2.“Pie Baltskudriņiem”, kadastra apzīmējums 6464 004 0021- 6,1 ha;

1.3.“Jaunsvētes”, kadastra apzīmējums 6464 004 0124- 3,9 ha.

 

2. Noteikt mutisku izsoli ar augšupejošu soli.

3. Noteikt medību tiesību nomas sākumcenu 0,40 EUR (četrdesmit euro centi) bez PVN gadā par 1 ha un izsoles soli 1.00 EUR (viens euro).

4. Apstiprināt medību tiesību nomas izsoles noteikumus (pielikums).

5.Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt medību tiesību nomas izsoli atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

Lēmums izsūtāms 1 eks. izsūtāms:

- Mednieku klubam “Mežābele 1”, Liepu aleja 3A-12, Kalēti, Kalētu pag., Priekules nov.;

- Mednieku apvienībai “Kalēti”, Liepu aleja 2A-4, Kalēti, Kalētu pag., Priekules nov.;

- Priekules novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

 - nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                     V.Jablonska

 

Medību tiesību nomas izsoles noteikumi

401. Par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma Parka iela 10, Priekule, Priekules novads, atsavināšanas izsoles rīkošanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

LĒMUMS

Priekulē

 

2020. gada 25. jūnijā                                                                                                                               

Nr. 401          

          (protokols Nr.8,41.punkts)

 

Par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma Parka iela 10, Priekule, Priekules novads, atsavināšanas izsoles rīkošanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

 

Ar 28.05.2020. Priekules novada domes lēmumu Nr.330, protokols Nr. 7, nekustamais īpašums Parka iela 10, Priekule, Priekules novads, kadastra nr. 6415 004 0046, nodots atsavināšanai.

Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6415 004 0046  – 0,1225 ha platībā.

            Sertificēts zemes vērtētājs SIA „Invest-Rīga-Liepāja”, reģ. Nr.42103024236, juridiskā adrese Graudu iela 27/29, Liepāja, noteicis, ka nekustamā īpašuma Parka iela 10, Priekulē, Priekules novadā,  kadastra Nr. 6415 004 0046, tirgus vērtība uz 2020. gada 19.maiju (apsekošanas datums) ir 1050,00 EUR  (viens tūkstotis piecdesmit euro un 00 centi).

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – PPMAL) 1.pantu, nosacītā cena šā panta izpratnē ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem [..]

Saskaņā ar PPMAL 8.panta trešo daļu mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija (amatpersona), kura saskaņā ar šā panta pirmo un otro daļu organizē nekustamā īpašuma novērtēšanu.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena un izsoles sākumcena ir 1740,00 EUR (viens tūkstotis septiņi simti četrdesmit euro un 00 centi ), noapaļojot līdz veseliem euro, ko veido:

 1. noteiktā nekustamā īpašuma vērtība 1050,00 EUR  (viens tūkstotis piecdesmit euro un 00 centi);
 2. izdevumi par nekustamā īpašuma uzmērīšanu – 484,70 EUR (četri simti astoņdesmit četri  euro un 70 centi)
 3. izdevumi par nekustamā īpašuma novērtēšanu – 169,40 EUR (viens simts sešdesmit deviņi euro un 40 centi), saskaņā ar vērtētāja izrakstīto rēķinu;
 4. izdevumi par nekustamā īpašuma reģistrēšanu zemesgrāmatā – 35,57 EUR (trīsdesmit pieci euro un 57 centi).

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.pantu, 8.panta trešo daļu, 10.panta pirmo daļu, Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Apstiprināt Priekules novada pašvaldībai piederošānekustamā īpašuma Parka iela 10, Priekule, Priekules novads, kadastra numurs 6415 004 0046 pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli nosacīto cenu 1740,00 EUR (viens tūkstotis septiņi simti četrdesmit euro un 00 centi ).
 2. Apstiprināt Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Parka iela 10, Priekule, Priekules novads, kadastra numurs 6415 004 0046, izsoles noteikumus, to pielikumus un līguma projektu.
 3. Uzdot Priekules novada pašvaldības Īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanas  procesu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams

- Priekules novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

- finanšu nodaļai;

- nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei ;

- XX

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

PIRMĀS MUTISKĀS IZSOLES NOTEIKUMI

PIETEIKUMS dalībai nekustamā īpašuma atsavināšanas izsolē

Izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecība

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PIRKUMA LĪGUMS (PROJEKTS)

IZZIŅA norēķinam par iegūto īpašumu

 

 

 

 

402. Par nedzīvojamo telpu nomas maksas atvieglojumu nepiemērošanu B.Biezbārdei-Ločmelei, Kalētu pag., Priekules nov. un līguma pārtraukšanu

LĒMUMS

Priekulē

 

2020. gada 25. jūnijā                                                                                                                               

Nr. 402           

          (protokols Nr.8,42.punkts)

 

Par nedzīvojamo telpu nomas maksas atvieglojumu nepiemērošanu XX, Kalētu pag., Priekules nov. un līguma pārtraukšanu

 

2020.dada 10.jūnijā Priekules novada pašvaldībā saņemts XX (turpmāk tekstā- iesniedzēja), dzīvojošas Liepu alejā 3A-10, Kalētos, Kalētu pag., Priekules nov., iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/20/1097-S, ar lūgumu uz ārkārtas situācijas laiku no 12.03.2020.- 09.06.2020. atvieglot nomas maksu par nedzīvojamo telpu nomu vai rast citu variantu saistībā ar šo situāciju.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

2020.gada 05.februārī starp Priekules novada pašvaldību un iesniedzēju tika noslēgts telpu nomas līgums Nr.2.3.2/20/209 par telpas 8,5 m² platībā nomu Kalētu feldšerpunktā Liepu alejā 3-1, Kalētos, Kalētu pagastā, ajūrvēdas masāžu veikšanai.

Nomas maksa noteikta 1,33 EUR par m² bez PVN (telpu nomas maksa 0,30 euro/m² un 1,03 euro par elektrību, ūdeni, kanalizāciju, atkritumu izvešana). Kopējā nomas maksa mēnesī 11,31 EUR bez PVN.

Ministru kabinets 2020.gada 12.martā izdeva rīkojumu Nr.103 (ar grozījumiem) Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu vīrusa Covid-19 ierobežošanai. Ārkārtējā situācija tika izsludināta līdz 2020.gada 09.jūnijam. 12.03.2020. Ministru kabineta rīkojums Nr.103 zaudējis spēku ar 2020.gada 10.jūniju.

Iesniedzēja iesniegumā norādījusi, ka ārkārtas situācijas laikā no 12.03.2020.-09.06.2020. nomāto telpu nav izmantojusi un  lūdz telpu nomas maksas atvieglojumu vai rast citu variantu saistībā ar šo situāciju.

2020.gada 05.jūnijā tika pieņemts likums “Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likums” (stājas spēkā 10.06.2020.) (turpmāk tekstā-likums). Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē 20.03.2020.likums "Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību" un tā grozījumi (Latvijas Vēstnesis, 2020, 57.B, 67.B, 80.A, 88.B, 96.B, 103.C nr.).

Saskaņā ar likuma 14. panta pirmo daļu kas nosaka, ka Valsts un pašvaldību iestādes, kā arī atvasinātas publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības, brīvostas un speciālās ekonomiskās zonas līdz 2020. gada 31. decembrim atbrīvo komersantus un citus saimnieciskās darbības veicējus, biedrības un nodibinājumus, kurus ietekmējusi saistībā ar Covid-19 izplatību noteiktā ārkārtējā situācija, no publiskas personas mantas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas vai lemj par nomas maksas samazinājumu, kā arī nepiemēro kavējuma procentus un līgumsodus, ja samaksa tiek kavēta, izņemot maksu par patērētajiem pakalpojumiem — elektroenerģiju, siltumenerģiju, ūdensapgādi un citiem īpašuma uzturēšanas pakalpojumiem un otro daļu- Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā ir piemērojami šā panta pirmajā daļā noteiktie pasākumi.

 Iesniedzēja nav reģistrējusies Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicēja (dati pārbaudīti VID publiskojamo datu bāzē).

            Likuma pārejas noteikumu 2.punkts nosaka, ka Ministru kabinets līdz 2020. gada 31. decembrim izdod šā likuma 2., 14., 15. un 29. pantā paredzētos noteikumus. Līdz to spēkā stāšanās dienai, ciktāl tas nav pretrunā ar šo likumu, ir spēkā Ministru kabineta 2020. gada 2. aprīļa noteikumi Nr. 180 "Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību" (turpmāk tekstā-noteikumi).

Lai saņemtu atbrīvojumu no nomas maksas nomniekam jāatbilst Noteikumu 3.punktā uzskaitītajiem kritērijiem. Kā arī noteikumu 3.punktā norādīts, ka Pašvaldība domes lēmumā var noteikt citus kritērijus, kādiem ir jāatbilst pašvaldības vai tās kontrolētas kapitālsabiedrības nekustamā īpašuma vai kustamās mantas nomniekam, vienlaikus nodrošinot, ka uz šīm personām attiecas šo noteikumu 3.2., 3.3., 3.4. un 4.1. apakšpunktā minētie kritēriji.

            Iesniedzēja neatbilst normatīvajos aktos noteiktiem kritērijiem.

2020.gada 13.jūnijā pašvaldībā saņemts otrs iesniedzējas iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/20/1097-S, ar lūgumu pārtraukt noslēgto telpu nomas līgumu.

Pamatojoties uz 05.06.2020. likuma “Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likums” 14.panta pirmo daļu un iesniegumu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Nepiemērot XX,  nedzīvojamo telpu nomas maksas atbrīvojumu par laika periodu no 12.03.2020.-09.06.2020.

2. Noslēgt vienošanos ar XX,  par 05.02.2020. telpu nomas līguma Nr.2.3.2/20/209 pirmstermiņa izbeigšanu ar 30.06.2020.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

Lēmums 1 eks. izsūtāms: XX, Liepu aleja 3A-10, Kalēti, Kalētu pag., Priekules nov., nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

 

403. Par SIA “Priekules nami” izdevumu segšanu no īres peļņas daļas

LĒMUMS

Priekulē

 

2020. gada 25. jūnijā                                                                                                                               

Nr.403           

          (protokols Nr.8,43.punkts)

 

Par SIA “Priekules nami” izdevumu segšanu no īres peļņas daļas

 

2020. gada 11. jūnijā pašvaldībā saņemts SIA “Priekules nami” valdes locekles Artas Braunas iesniegums (Nr.2.1.7/20/10-S) ar lūgumu segt daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas “Lielās Gobas”, Priekules pag., Priekules nov. dūmvadu un ventilācijas tehniskās apsekošanas un kanālu tīrīšanas izdevumus 962,28 EUR apmērā. Dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas bilance uz 31.12.2019. bija -886,23 EUR. Lūgums, par izdevumu segšanu no īres peļņas daļas, pamatots ar to, ka daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai “Lielās Gobas” Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona Liepājas 1. daļa veica ugunsdrošības pārbaudi, kurā konstatēja trūkumus, kurus SIA “Priekules nami” novērsīs par uzturēšanas un apsaimniekošanas uzkrājuma līdzekļiem, tādēļ, lai dzīvojamās ēkas uzturēšanas un apsaimniekošanas uzkrājuma līdzekļus nesamazinātu vēl vairāk, tiek lūgts dūmvadu un ventilācijas apsekošanas un kanālu tīrīšanas izdevumus segt no pašvaldības īres peļņas daļas.

 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, Dzīvokļa īpašuma likuma 10. pantu un Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 5. panta 1. punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Atļaut daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas “Lielās Gobas” Priekules pagastā Priekules novadā izdevumus par dūmvadu un ventilācijas tehnisko apsekošanu un kanālu tīrīšanu 962,28 EUR apmērā segt no pašvaldības īres peļņas daļas.

 

Izsūtāms pa 1 eks.: Finanšu nodaļa; SIA “Priekules nami”,  Juriste I.Avotiņa

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                     V.Jablonska

 

404. Par līguma noslēgšanu par dzīvokļa īpašuma sakārtošanas darbiem ar SIA „Priekules nami”

LĒMUMS

Priekulē

 

2020. gada 25. jūnijā                                                                                                                               

Nr. 404          

          (protokols Nr.8,44.punkts)

Par līguma noslēgšanu par dzīvokļa īpašuma sakārtošanas darbiem ar SIA „Priekules nami”

Priekules novada pašvaldība 12.06.2020. saņēma  SIA “Priekules nami” valdes locekles iesniegumu par īres maksas (peļņas) izlietojuma izmantošanu par dzīvokļa īpašumaNr.14, Zviedru vārti iela 3, Priekule, Priekules novads sakārtošanas darbiem.

Dzīvojamā māja Zviedru vārti iela 3, Priekule, Priekules novads pieder Priekules novada pašvaldībai. Pamatojoties uz Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 6.panta trešajā daļā noteikto: Citas pārvaldīšanas darbības ir darbības, kas saistītas ar dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un tiek veiktas atbilstoši dzīvojamās mājas īpašnieka gribai un maksātspējai”.

SIA “Priekules nami” ir pašvaldības kapitālsabiedrība, kurā 100% pamatkapitāls pieder Priekules novada pašvaldībai un, kura apsaimnieko pašvaldības īpašumus Priekules pilsētā un Priekules pagastā, un attiecīgo uzdevumu var veikt efektīvāk.

Likums “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” nosaka, ka dzīvokļu īpašniekiem ir pienākums ir piedalīties dzīvojamās mājas pārvaldīšanā un segt dzīvojamās mājas pārvaldīšanas izdevumus.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Atlikt jautājuma izskatīšanu uz 23.07.2020. finanšu komitejas sēdi.

2. SIA “Priekules nami” iesniegt detalizētu tāmi par veiktajiem darbiem Zviedru vārtu iela 3, Priekulē.

Lēmums paziņojams:

1) SIA „Priekules nami”, 42103020465, juridiskā adrese Ķieģeļu iela 2a, Priekule, Priekules novads;

2) finanšu nodaļai.

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                     V.Jablonska

 

405. Par Priekules novada pašvaldības 2019.gada publiskā pārskata apstiprināšanu

LĒMUMS

Priekulē

 

2020. gada 25. jūnijā                                                                                                                               

Nr. 405         

          (protokols Nr.8, 45.punkts)

 

Par Priekules novada pašvaldības 2019.gada publiskā pārskata apstiprināšanu

 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un Ministru kabineta 2010.gada 5.maija noteikumu Nr.413 ‘’Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem’’, 16.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Apstiprināt Priekules novada pašvaldības 2019.gada publisko pārskatu.

 

 

Pielikumā: Priekules novada pašvaldības 2019.gada publiskais pārskats uz 34. lp.

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                     V.Jablonska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

406. Par dzīvokļa īpašumu izveidošanu dzīvoklim Nr.35 dzīvojamajā mājā Liepājas iela 1, Priekule, Priekules novads un reģistrēšanu zemesgrāmatā

LĒMUMS

Priekulē

 

2020. gada 25. jūnijā                                                                                                                               

Nr. 406          

          (protokols Nr.8,46.punkts)

 

Par dzīvokļa īpašumu izveidošanu dzīvoklim Nr.35 dzīvojamajā mājā Liepājas iela 1, Priekule, Priekules novads un reģistrēšanu zemesgrāmatā

 

 Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, 19.05.2020. iesniegums (reģistrācijas Nr. 2.1.5/20/910-S), ar lūgumu nodot atsavināšanai dzīvokli Liepājas 1-35,  Priekule, Priekules novads.

Izvērtējot pašvaldībai rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums Liepājas iela 1, Priekule, Priekules novads, kadastra nr. 6415 001 0023, reģistrēts Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 82  uz Priekules novada pašvaldības vārda.

 Dzīvoklim Nr.35 nav izveidots dzīvokļa īpašums.       

 Dzīvoklis Nr. 35 izīrēts T.Ungurei.

Dzīvokļa īpašuma likuma 6.panta pirmā daļa nosaka, ka Dzīvokļa īpašumu var izveidot uz likuma, tiesas sprieduma, darījuma, tai skaitā testamenta, vai mājas īpašnieka lēmuma pamata. Dzīvokļa īpašumu izveido, sadalot atbilstoši šā likuma noteikumiem zemesgrāmatā ierakstītu dzīvojamo māju kopā ar tai piederīgajām palīgēkām, būvēm un zemi un otrā daļa - Dzīvokļa īpašums ir nodibināts līdz ar tā ierakstīšanu zemesgrāmatā.

Lai pieņemtu lēmumu par pašvaldībai piederošu dzīvokļu atsavināšanu ir jāizveido un kadastra reģistrā jāreģistrē dzīvokļu īpašums un kā patstāvīgs īpašums ir jāreģistrē zemesgrāmatā.

Pamatojoties uz iesniegumu, Dzīvokļa īpašuma likuma 2.panta pirmo daļu- dzīvokļa īpašums ir dzīvojamā mājā tiesiski nodalīts patstāvīgs nekustamais īpašums un 6.pantu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Izveidot sekojošus dzīvokļu īpašumus dzīvojamajā mājā pēc adreses Liepājas iela 1, Priekule, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6415 001 0023 001, nosakot dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un zemes:  

1.1. dzīvoklis Nr.35  29,90 m² - 2/100;

2. Pēc dzīvokļu īpašuma reģistrācijas Kadastra informācijas sistēmā, ierakstīt dzīvokļu īpašumus zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda kā patstāvīgus īpašuma objektus.

3. Pilnvarot nekustamā īpašuma speciālisti Ilzi Lācīti veikt nepieciešamās darbības dzīvokļu īpašumu izveidošanā un ierakstīšanai zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda.

4. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei organizēt nekustamā īpašuma vērtības noteikšanu saskaņā ar likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” 3.pantu.

5. Nekustamo īpašumu nosacīto cenu un atsavināšanas paziņojumu apstiprināt Priekules novada pašvaldības domē.

7. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms: SIA “Priekules nami”: priekulesnami@inbox.lv; nekustamo īpašumu speciālistei I. Lācītei; Finanšu nodaļai; XX

 

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

 

 

 

 

407. Par nekustamā īpašuma  Galvenā iela 35, Priekule , Priekules nov. atsavināšanas ierosinājumu

LĒMUMS

Priekulē

 

2020. gada 25. jūnijā                                                                                                                               

Nr. 407          

          (protokols Nr.8,47.punkts)

 

 

Par nekustamā īpašuma  Galvenā iela 35, Priekule , Priekules nov. atsavināšanas ierosinājumu

 

Deputāts Toms Šteins, pildot likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šā lēmuma pieņemšanā nepiedalās”.

 

             Priekules novada pašvaldība  saņēmusi  XX iesniegumu, kurā lūgts rast iespēju atsavināt nekustamo īpašumu Galvenā iela 35, Priekule, Priekules novads, kadastra nr. 6415 004 0088.               

Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums Galvenā iela 35, Priekule, Priekules novads, sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 6415 004 0088 – 1400 m2 platībā.

Ar 26.03.2015. Priekules novada pašvaldības lēmumu,  protokols Nr. 5, 54.§, nekustamais īpašums Galvenā iela 35, Priekule, kadastra apzīmējums 6415 004 0088 ieskaitīts pašvaldībai piekritīgajās zemēs.

Nekustamais īpašums Galvenā iela 35, Priekule, Priekules novads, kadastra nr. 6415 004  0088 nav kadastrāli uzmērīts un nav reģistrēts zemesgrāmatā.

Lai pieņemtu lēmumu par pašvaldībai piederošu nekustamā īpašuma atsavināšanu , tas kā patstāvīgs īpašums ir jāreģistrē zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var lemt par  pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, Publiskas personas  mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo daļu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija); PRET - nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Reģistrēt Zemesgrāmatā nekustamo īpašumu Galvenā iela 35, Priekule, Priekules nov., kadastra nr. 6415 004 0088 uz Priekules novada pašvaldības vārda.
 2. Pēc zemes reģistrēšanas zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda nodot atsavināšanai pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu  Galvenā iela 35, Priekule,  Priekules nov., kadastra  numurs 6415 004 0088  kurš sastāv no zemesgabala  1400 m2 platībā (platība tiks precizēta pēc zemes kadastrālās uzmērīšanas) ar kadastra apzīmējumu 6415 004 0088  par brīvu cenu.
 3. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei organizēt nekustamā īpašuma vērtības noteikšanu saskaņā ar likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” pantu.
 4. Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt nekustamā īpašuma (lēmuma 1.punkts) atsavināšanu.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms :

 •  Nekustamo īpašumu  speciālistei I.Lācītei
 •  Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;
 •  Finanšu nodaļai;
 • XX

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

Pielikums

 

 

 

408. Par daļu no zemes Krasta iela 3, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads iznomāšanu XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2020. gada 25. jūnijā                                                                                                                               

Nr. 408          

          (protokols Nr.8,48.punkts)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

              Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, iesniegums Nr.2.1.4/20/1020-S ar lūgumu iznomāt daļu no zemes Krasta iela 3, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads, kadastra apzīmējums  6446 005 0239, mazdārziņa vajadzībām 0,017 ha  platībā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums „Krasta iela 3”, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads, kadastra nr. 6446 005 0227 reģistrēts Kurzemes rajona tiesas Bunkas pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 93 uz Priekules novada pašvaldības vārda.

Ar R. Salnu, uz minēto zemes vienības daļu, nav slēgts zemes nomas līgums.

Nekustamā īpašuma nodokļa un nomas maksas parādu iesniedzējam nav.

Saskaņā ar 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi”  29.3. punktu- šo noteikumu 32., 40., 41., 42., 43., 44., 45. un 46. punktu (netiek rīkota izsole, netiek noteikta minimālā nomas maksa) var nepiemērot, ja tiek iznomāts neapbūvēts zemesgabals, kas pilsētā nodots pagaidu lietošanā sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai ar nosacījumu, ka nomnieks neapbūvētajā zemesgabalā neveic saimniecisko darbību, kurai samazinātas nomas maksas piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam kvalificējams kā komercdarbības atbalsts.

         Atbilstoši 28.02.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 3/19 “Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksu” 2.3 punktam - neapbūvētam zemesgabalam, kas tiek izmantots personisko palīgsaimniecību vajadzībām atbilstoši likuma "Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos" 7.pantam ar nosacījumu, ka nomnieks neapbūvētajā zemesgabalā neveic saimniecisko darbību, kurai samazinātas nomas maksas piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam kvalificējams kā komercdarbības atbalsts – 1,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāk 5,00 EUR gadā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 29.,30., punktiem, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Iznomāt XX, daļu no zemes vienības Krasta iela 3, 0,017 ha platībā, kadastra apzīmējums 6446 005 0239, Bunkā, Bunkas pagastā, mazdārziņa vajadzībām (1.pielikums), nosakot:

  1. nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 5,00 EUR/gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus;
  2. nomas līguma termiņu no 2020.gada 1.jūlija līdz 2024.gada 31.decembrim
 1. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei sagatavot šim lēmumam atbilstošu līgumu.
 2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms:                                         

  •  Nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei
  • XX

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja     (personiskais paraksts)                                   V.Jablonska

 

 

Pielikums

409. Par nekustamā īpašuma (zemes) ”Mazirbenāji”, Virgas pag., Priekules nov.,  nodošanu atsavināšanai    

LĒMUMS

Priekulē

 

2020. gada 25. jūnijā                                                                                                                                  

Nr. 409           

          (protokols Nr.8, 49.punkts)

Par nekustamā īpašuma (zemes) ”Mazirbenāji”, Virgas pag., Priekules nov.,  nodošanu atsavināšanai      

 

Izskatot jautājumu par nekustamā īpašuma (zemes) “Mazirbenāji”, Virgas pagastā, Priekules novadā nodošanu atsavināšanai tika konstatēts, ka:

Nekustamais īpašums (zeme) „Mazirbenāji”, kadastra Nr. 6498 002 0284, Virgas pagastā, sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6498 002 0284  0,1665 ha platībā.

2020.gada 27.janvārī Priekules novada pašvaldībā tika saņemts Nikolaja Tarasenko (turpmāk tekstā-iesniedzējs), dzīvojoša Liepājā, Saules ielā 5-2, iesniegums ar lūgumu atsavināt zemes vienību “Mazirbenāji”, kadastra apzīmējums 6498 002 0284, Virgas pagastā. Iesniedzējs ir pirmpirkuma tiesīgā persona.

Ar Priekules novada pašvaldības domes 27.02.2020. sēdes lēmumu Nr.105, tika nolemts veikt zemes vienības “Mazirbenāji”, kadastra apzīmējums 6498 002 0284, kadastrālo uzmērīšanu un reģistrēšanu zemesgrāmatā un zemes vienības atsavināšanu skatīt pēc reģistrācijas zemesgrāmatā.

2020.gada 12.jūnijā īpašuma tiesības noreģistrētas Virgas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000601339 uz pašvaldības vārda.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – PPMAL) 4.panta ceturtās daļas 8.apakšpunkts nosaka, ka atsavināšanu var ierosināt persona, kurai Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas līgumu, ja šī persona vēlas nopirkt zemi, kas bijusi tās lietošanā un par ko ir noslēgts zemes nomas līgums.

Saskaņā ar PPMAL 37.panta pirmās daļas 4.punktu pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka atļauju atsavināt valsts nekustamo īpašumu dod Ministru kabinets, bet atvasinātu publisku personu nekustamo īpašumu — attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija, 37.panta pirmās daļas 4.punktu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu(...),atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.Nodot atsavināšanai pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu “Mazirbenāji”, kadastra Nr.6498 002 0284, sastāvošu no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6498 002 0284 – 0,1665 ha platībā, Virgas pagastā, atsavinot par nosacīto cenu.

2. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei organizēt nekustamā īpašuma vērtības noteikšanu saskaņā ar likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” 3.pantu.

3. Nekustamo īpašumu nosacīto cenu un atsavināšanas paziņojumu apstiprināt Priekules novada pašvaldības domes sēdē.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

Lēmums 1 eksemplārā izsūtāms: Finanšu nodaļai, nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

 

410. Par nomas līguma Nr. 3-38/37-2010 izbeigšanu ar SIA “Priekules BioEnerģija”

LĒMUMS

Priekulē

 

2020. gada 25. jūnijā                                                                                                                               

Nr.  410          

          (protokols Nr.8, 50 .punkts)

                                                                                                                                                                                                                                                          

 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums  „Nodegu skola”, Priekules pagasts, Priekules novads, kadastra nr. 6482 006 0187  reģistrēts Kurzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 100000336653  uz Priekules novada pašvaldības vārda.

02.08.2010. ar SIA “CHARNEL”, reģ. nr. 42103045897 noslēgts zemes nomas līgums Nr. 3-38/37-2010, 1,78 ha platībā uz daļu no zemes „Nodegu skola”, Priekules pagasts, Priekules novads, būvju uzturēšanai, līguma beigu termiņš 31.12.2045.

12.10.2012. ar SIA Priekules BioEnerģija, reģ. nr. 42103045897 noslēgta vienošanās Nr. 3-38/5-2012, par grozījumiem 02.08.2010. zemes nomas līgumā Nr. 3-38/37-2010.

07.07.2015. Kurzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 100000508624 tika reģistrēts ēku (būvju) nekustams  īpašums, ar adresi “Priekules Bioenerģija”, Priekules pagasts, Priekules novads , kas sastāv no 10 būvēm (kadastra apzīmējumi 6482 006 0187 012 – 6482 006 0187 021) uz SIA Priekules BioEnerģija , reģ.nr. 42103045897, vārda.

30.04.2020. noslēgts pirkuma līgums, būves  savā īpašumā ieguvusi z/s Nodegi , reģ.nr. 42101007918.

Tā kā SIA “Priekules BioEnerģija”, reģistrācijas nr. 42103045897 vairs nav būvju īpašnieks, kā arī zemes nomas maksas parāds uz 13.06.2020. ir 12,43 EUR, zemes nomas līgums izbeidzams pamatojoties uz līguma  6.1.1. un 6.1.2. punktiem.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija); PRET -  1(Inese Meļķe); ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Vienpusēji izbeigt 02.08.2010. noslēgto zemes nomas līgumu Nr. 3-38/37-2010 ar SIA   “Priekules BioEnerģija”, reģistrācijas nr. 42103045897.
 2. Paziņot  SIA “Priekules BioEnerģija” par zemes nomas līguma izbeigšanu ar 30.06.2020.
 3. Dzēst ierakstu zemesgrāmatā.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms: 

  • Juristei I.Avotiņai                                        
  •  Nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei
  • SIA “Priekules BioEnerģija”: Dārzciema iela 131-51, Rīga, LV-1073;

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

 

 

411. Par daļu no zemes “Nodegu skola”, Priekules pag., Priekules nov., nomu z/s Nodegi

LĒMUMS

Priekulē

 

2020. gada 25. jūnijā                                                                                                                               

Nr. 411           

          (protokols Nr.8,51.punkts)

                                                                                                                                                                                                                                                        

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts z/s Nodegi, reģ.nr. 42101007918 īpašnieka Gata Ozola, 03.06.2020.  iesniegums Nr.2.1.4/20/1004-S  ar lūgumu iznomāt daļu no zemes “Nodegu skola”, Priekules pagasts, Priekules novads, ar apzīmējumu kadastrā 6482 006 0187,  būvju  uzturēšanai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums  „Nodegu skola”, Priekules pagasts , Priekules novads, kadastra nr. 6482 006 0187  reģistrēts Kurzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 100000336653  uz Priekules novada pašvaldības vārda.

02.08.2010. ar SIA “CHARNEL”, reģ. nr. 42103045897 noslēgts zemes nomas līgums Nr. 3-38/37-2010, 1,78 ha platībā uz daļu no zemes „Nodegu skola”, Priekules pagasts, Priekules novads, būvju uzturēšanai, līguma beigu termiņš 31.12.2045.

12.10.2012. ar SIA Priekules BioEnerģija, reģ. nr. 42103045897 noslēgta vienošanās Nr. 3-38/5-2012, par grozījumiem 02.08.2010. zemes nomas līgumā Nr. 3-38/37-2010.

07.07.2015. Kurzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 100000508624 tika reģistrēts ēku (būvju) nekustams  īpašums, ar adresi “Priekules Bioenerģija”, Priekules pagasts, Priekules novads , kas sastāv no 10 būvēm (kadastra apzīmējumi 6482 006 0187 012 – 6482 006 0187 021) uz SIA Priekules BioEnerģija , reģ.nr. 42103045897, vārda.

30.04.2020. noslēgts pirkuma līgums, būves  savā īpašumā ieguvusi z/s Nodegi, reģ.nr. 42101007918.

Ar z/s Nodegi nav slēgts zemes nomas līgums.

Saskaņā ar 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi”  7. punktu un 8. punktu - apbūvētu zemesgabalu iznomā tikai uz tā esošās būves īpašniekam, tiesiskajam valdītājam vai lietotājam (turpmāk arī – nomnieks), ja citos normatīvajos aktos nav noteikts citādi , ja iznomātājs ir pieņēmis lēmumu slēgt nomas līgumu vai to ir ierosinājis attiecīgās būves īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai lietotājs, vai tā noslēgšanu nosaka citi normatīvie akti.

Atbilstoši 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr. 350. “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi”  17. punktam - apbūvēta zemesgabala nomas maksa gadā ir 1,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāka par šo noteikumu 5. punktā minēto -  28 euro gadā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 5.,7.,8.,17. punktiem, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Iznomāt daļu no zemes vienības  „Nodegu skola”, Priekules pagasts, Priekules novads, kadastra nr. 6482 006 0187, kadastra apzīmējums 6482 006 0187  1,78  ha platībā z/s Nodegi, nosakot :

(pielikums Nr. 1) :

  • nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 28,00 EUR gadā.
  • nomas līguma termiņu no 2020.gada 1.jūlija  līdz 2028.gada  31. decembrim.
  • papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos nodokļus. 
 1. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.
 2. Nomniekam viena mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz nomas līgums. Ja nomnieks viena mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.
 3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Lēmums 1 eks. izsūtāms:                                         

  •  Nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei
  • Z/s Nodegi : “Ceplinieki”, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads, LV-3435;

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                     V.Jablonska

 

 

Pielikums

 

 

411. Par daļu no zemes “Nodegu skola”, Priekules pag., Priekules nov., nomu z/s Nodegi

LĒMUMS

Priekulē

 

2020. gada 25. jūnijā                                                                                                                               

Nr. 411           

          (protokols Nr.8,51.punkts)

                                                                                                                                                                                                                                                        

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts z/s Nodegi, reģ.nr. 42101007918 īpašnieka Gata Ozola, 03.06.2020.  iesniegums Nr.2.1.4/20/1004-S  ar lūgumu iznomāt daļu no zemes “Nodegu skola”, Priekules pagasts, Priekules novads, ar apzīmējumu kadastrā 6482 006 0187,  būvju  uzturēšanai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums  „Nodegu skola”, Priekules pagasts , Priekules novads, kadastra nr. 6482 006 0187  reģistrēts Kurzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 100000336653  uz Priekules novada pašvaldības vārda.

02.08.2010. ar SIA “CHARNEL”, reģ. nr. 42103045897 noslēgts zemes nomas līgums Nr. 3-38/37-2010, 1,78 ha platībā uz daļu no zemes „Nodegu skola”, Priekules pagasts, Priekules novads, būvju uzturēšanai, līguma beigu termiņš 31.12.2045.

12.10.2012. ar SIA Priekules BioEnerģija, reģ. nr. 42103045897 noslēgta vienošanās Nr. 3-38/5-2012, par grozījumiem 02.08.2010. zemes nomas līgumā Nr. 3-38/37-2010.

07.07.2015. Kurzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 100000508624 tika reģistrēts ēku (būvju) nekustams  īpašums, ar adresi “Priekules Bioenerģija”, Priekules pagasts, Priekules novads , kas sastāv no 10 būvēm (kadastra apzīmējumi 6482 006 0187 012 – 6482 006 0187 021) uz SIA Priekules BioEnerģija , reģ.nr. 42103045897, vārda.

30.04.2020. noslēgts pirkuma līgums, būves  savā īpašumā ieguvusi z/s Nodegi, reģ.nr. 42101007918.

Ar z/s Nodegi nav slēgts zemes nomas līgums.

Saskaņā ar 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi”  7. punktu un 8. punktu - apbūvētu zemesgabalu iznomā tikai uz tā esošās būves īpašniekam, tiesiskajam valdītājam vai lietotājam (turpmāk arī – nomnieks), ja citos normatīvajos aktos nav noteikts citādi , ja iznomātājs ir pieņēmis lēmumu slēgt nomas līgumu vai to ir ierosinājis attiecīgās būves īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai lietotājs, vai tā noslēgšanu nosaka citi normatīvie akti.

Atbilstoši 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr. 350. “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi”  17. punktam - apbūvēta zemesgabala nomas maksa gadā ir 1,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāka par šo noteikumu 5. punktā minēto -  28 euro gadā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 5.,7.,8.,17. punktiem, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Iznomāt daļu no zemes vienības  „Nodegu skola”, Priekules pagasts, Priekules novads, kadastra nr. 6482 006 0187, kadastra apzīmējums 6482 006 0187  1,78  ha platībā z/s Nodegi, nosakot :

(pielikums Nr. 1) :

  • nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 28,00 EUR gadā.
  • nomas līguma termiņu no 2020.gada 1.jūlija  līdz 2028.gada  31. decembrim.
  • papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos nodokļus. 
 1. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.
 2. Nomniekam viena mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz nomas līgums. Ja nomnieks viena mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.
 3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Lēmums 1 eks. izsūtāms:                                         

  •  Nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei
  • Z/s Nodegi : “Ceplinieki”, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads, LV-3435;

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                     V.Jablonska

 

 

Pielikums

 

 

412. Par papildinājumiem vides izglītības takai Priekules novada Gramzdas pagasta mežaparkā

LĒMUMS

Priekulē

 

2020. gada 25. jūnijā                                                                                                                               

Nr. 412           

          (protokols Nr.8, 52.punkts)

 

Par papildinājumiem vides izglītības takai Priekules novada Gramzdas pagasta mežaparkā

 

2020. gada 13. janvārī pašvaldībā saņemts Gramzdas pagasta pārvaldes vadītāja Dzintara Kuduma iesniegums (Nr.2.1.3/20/15) ar lūgumu piešķirt finansējumu vides izglītības takas papildināšanai ar tematisku laukumu “Četri gadalaiki” un stāvlaukuma izveidei no pašvaldības dabas resursa nodokļa līdzekļiem. Kopējās vides izglītības takas papildināšanas izmaksas sastāda 17 500 EUR, taču takas papildināšanu iespējams veidot pa daļām, 1. daļā realizējot tematiskā laukuma izveidi “Četri gadalaiki”, kurā tiks izvietoti četri laivveida soli ar atzveltnēm, šūpoles un lapene, uzstādīts informatīvais stends ar izglītības takas karti un pašvaldības saistošajiem noteikumiem, kā arī takas malās izvietoti astoņi laivveida soli, tādējādi veicinot vides izglītību un vides aizsardzību, savukārt 2. daļā izbūvējot grantētu stāvlaukumu 500m2 platībā automašīnu un velosipēdu novietošanai, tādējādi novēršot vides piesārņojumu un situācijas, ka transportlīdzekļi tiek novietoti zaļajā zonā un novietošanai neparedzētā vietā. 

1. daļas realizācijas izmaksas paredzamas 8000 EUR apmērā, bet 2. daļas izmaksas 9500 EUR apmērā. Pašvaldības dabas resursu nodokļa līdzekļi šobrīd pietiek daļējai 1. daļas realizācijai, taču ņemot vērā situāciju, ka Gramzdas pagasta pārvaldes vadītājam ir jāveic cenu aptauja 1. daļas realizācijai, pastāv iespēja, ka šobrīd esošais finansējums ir pietiekošs.

 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu un 15. panta pirmās daļas 2. punktu, un Dabas resursu nodokļa likuma 29. pantu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

Atbalstīt Priekules novada Gramzdas pagasta mežaparka vides izglītības takas papildināšanu, veicot to pa daļām.

 1. Atļaut Gramzdas pagasta pārvaldes vadītājam veikt cenu aptauju vides izglītības takas papildināšanas daļas realizācijai. 
 2. Pēc cenu aptaujas, lēmumu virzīt uz domes sēdi atkārtotai izskatīšanai.

 

Lēmums nosūtāms:

Gramzdas pagasta pārvaldes vadītājam Dz. Kudumam;

Finanšu nodaļai

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                             V.Jablonska

413. Par nekustamā īpašuma  “Nodegu skola”, Priekules pagasts, Priekules nov. atsavināšanas ierosinājumu

LĒMUMS

Priekulē

 

2020. gada 25. jūnijā                                                                                                                               

Nr. 413          

          (protokols Nr.8,53.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma  “Nodegu skola”, Priekules pagasts, Priekules nov. atsavināšanas ierosinājumu

 

             Priekules novada pašvaldība  saņēmusi  z/s Nodegi, reģistrācijas nr. 42101007918, īpašnieka Gata Ozola, iesniegumu, kurā lūgts rast iespēju atsavināt nekustamo īpašumu “Nodegu skola”, Priekules pagasts, Priekules novads, kadastra nr. 6482 006 0151 un nekustamo īpašumu “Mazupītes”, Priekules pagasts, Priekules novads  , kadastra nr.   6482 006 0151, mainot tos pret nekustamu īpašumu Vaiņodes iela 15a, Priekule, Priekules novads, kadastra nr. 6415 006 0105.

Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums  „Nodegu skola”, Priekules pagasts, Priekules novads, kadastra nr. 6482 006 0187, 5,86 ha platībā,  reģistrēts Kurzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 100000336653  uz Priekules novada pašvaldības vārda.

Nekustamam īpašumam  “Mazupītes”, Priekules pagasts, Priekules novads, kadastra nr.   6482 006 0151, 0,4595 ha platībā (platība tiks precizēta pēc zemes kadastrālās uzmērīšanas), tiek veikta zemes kadastrālā uzmērīšana, pēc tam īpašums tiks reģistrēts zemesgrāmatā  uz Priekules novada pašvaldības vārda.          

Nekustamais īpašums Vaiņodes iela 15a, Priekule, Priekules novads, kadastra nr. 6415 006  0105, 45 213 m 2 platībā, reģistrēts Priekules pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 100000193294  uz Gata Ozola vārda.

Nekustamā īpašuma „Nodegu skola”, Priekules pagasts, Priekules novads, kadastra nr. 6482 006 0187, Priekules pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 100000336653  reģistrēts zemes nomas līgums Nr. 3-38/6-2012 ar apbūves tiesībām, kas noslēgts ar SIA “Priekules siltumtīkli”, reģ.nr. 40103490684.

27.02.2020. Priekules novada pašvaldības dome pieņēmusi lēmumu (protokols nr. 4, 23.punkts), “Par 01.11.2012. Zemes nomas līguma Nr. 3-38/6-2012 izbeigšanu ar SIA “Priekules siltumtīkli””. Lēmumā noteikts, ka līgums vienpusēji izbeidzams ar 27.08.2020.

Atbilstoši Publiskas personas  mantas atsavināšanas likuma 38.pantam - publiskas personas nekustamo īpašumu var mainīt pret līdzvērtīgu nekustamo īpašumu, kas nepieciešams publiskas personas funkciju izpildes nodrošināšanai,  nekustamo īpašumu un līdzvērtīgu citas personas nekustamo īpašumu novērtē šajā likumā noteiktajā kārtībā un nosaka tā nosacīto cenu , un  maināmo nekustamo īpašumu nosacīto cenu starpība nedrīkst pārsniegt 20 procentus, un šo starpību sedz naudā.

Nekustamo īpašumu maiņa iespējam tikai pēc tam, kad nekustamais īpašums  “Mazupītes”, Priekules pagasts, Priekules novads, tiks noreģistrēts zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda, tiek dzēsts apgrūtinājums  nekustamā īpašumā  „Nodegu skola”, Priekules pagasts, Priekules novads, kadastra nr. 6482 006 0187 zemesgrāmatā -  zemes nomas līgums Nr. 3-38/6-2012 ar apbūves tiesībām, kas noslēgts ar SIA “Priekules siltumtīkli”, reģ.nr. 40103490684 un nekustamiem īpašumiem tiks veikta novērtēšana.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var lemt par  pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, Publiskas personas  mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo daļu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 

 1. Reģistrēt Zemesgrāmatā nekustamo īpašumu “Mazupītes”, Priekules pagasts, Priekules novads, kadastra nr.  6482 006 0151 uz Priekules novada pašvaldības vārda.
 2. Nosūtīt starpatbildi iesniedzējam Z/S “Nodegi” un izskaidrot, ka lēmuma atsavināšanu tiks izlemta citā domes sēdē.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms :

 •  Nekustamo īpašumu  speciālistei I.Lācītei
 •  Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;
 •  Finanšu nodaļai;
 • Z/s Nodegi : “Ceplinieki”, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads, LV3435;

 

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

 

 

 

 

414. Par pašvaldībai piederošās kustamās mantas, traktora MTZ-80 atkārtotas izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

LĒMUMS

Priekulē

 

2020. gada 25. jūnijā                                                                                                                               

Nr. 414          

          (protokols Nr.8,54.punkts)

 

Par pašvaldībai piederošās kustamās mantas, traktora MTZ-80 atkārtotas izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

 

Ar 2020. gada 27. februāra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.94 apstiprināta Pašvaldībai piederošās kustamās mantas, traktora MTZ-80, valsts reģ.Nr. T7154LP, atsavināšanas izsoles rīkošana.

Ar 2020. gada 30. aprīļa Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.263 atzīta Pašvaldībai piederošās kustamās mantas, traktora MTZ-80, valsts reģ.Nr. T7154LP, atsavināšanas izsole par nenotikušu.

Ar 2020. gada 30. aprīļa Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.291 apstiprināta Pašvaldībai piederošās kustamās mantas, traktora MTZ-80, valsts reģ.Nr. T7154LP, atkārtotas atsavināšanas izsoles rīkošana.

Paziņojums par izsoli publicēts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 11.panta, 12.panta un 13.panta noteiktajā kārtībā.

Saskaņā ar izsoles noteikumu (apstiprināti ar 30.04.2020. Priekules novada pašvaldības domes sēdes lēmumu Nr.291) 3.2. punktu, dalībnieku reģistrācija izsolei tika noteikta līdz 2020. gada 05.jūnijam plkst. 13.00.

Izsolei pieteicās un saskaņā ar izsoles noteikumiem tika reģistrēti četri dalībnieki. Dalībnieks ar kārtas Nr.4 – IK “LĪGA JV”, reģ.Nr.42102036308, juridiskā adrese “Penti”, Tadaiķu pagasts, Durbes novads, kuru pārstāv īpašniece Līga Jesere-Voitkēviča, saskaņā ar izsoles noteikumiem ieguva tiesības slēgt kustamās mantas pirkuma līgumu par izsolē pēdējo augstāko nosolīto cenu 1516,00 EUR (viens tūkstotis pieci simti sešpadsmit euro un 00 centi).

Izsoles noteikumu 6.1. punkts paredz, ka nosolītājam sava piedāvātā augstākā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, jāsamaksā par nosolīto kustamo mantu 2 (divu) nedēļu laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas, ja ar Priekules novada pašvaldības domes lēmumu nav noteikts cits termiņš.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu institūcija, kas organizē mantas atsavināšanu (9.pants), izsoles rezultātus apstiprina ne vēlāk kā 30 dienu laikā.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 36.panta pirmo daļu, publiskas personas mantas nosolītājs trīsdesmit dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas paraksta pirkuma līgumu.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Atzīt, Priekules novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas, traktora MTZ-80, valsts reģ.Nr. T7154LP, atkārtotas atsavināšanas izsoles rezultātus un izsoles protokolu.

2. Noslēgt šā lēmuma 1.punktā minētās kustamās mantas pirkuma līgumu ar mantas ieguvēju par pirkuma līguma cenu 1516,00 EUR (viens tūkstotis pieci simti sešpadsmit euro un 00 centi), nosakot, ka norēķins par kustamo mantu tiek veikts līdz 2020. gada 09. jūlijam.

3. Uzdot Priekules novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai sagatavot šā lēmuma 2.punktā minēto līgumu.

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

- Priekules novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

- finanšu nodaļai;

- izpilddirektoram A.Razmam.

- IK “LĪGA JV”, reģ.Nr.42102036308, “Penti”, Tadaiķu pagasts, Durbes novads, LV-3447

 

 

 

 Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                V.Jablonska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

415. Par Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Gramzdas karjers”, Gramzdas pagasts, Priekules novads, kadastra numurs 6458 001 0354, trešās mutiskās izsoles rezultātu apstiprināšanu

LĒMUMS

Priekulē

 

2020. gada 25. jūnijā                                                                                                                               

Nr. 415           

          (protokols Nr.8,55.punkts)

 

Par Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Gramzdas karjers”, Gramzdas pagasts, Priekules novads, kadastra numurs 6458 001 0354, trešās mutiskās izsoles rezultātu apstiprināšanu

 

Ar 2019. gada 25. aprīļa Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.249 apstiprināta nekustamā īpašuma nodošana atsavināšanai, pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli izsoles noteikumi un nosacītā cena 185 521,00 EUR (viens simts astoņdesmit pieci tūkstoši pieci simti divdesmit viens euro un 00 centi).

Ar 2019.gada 27.jūnija Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.317 apstiprināta pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli atzīšana par nenotikušu un otrās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli rīkošanu un izsoles sākumcena 5% pazeminājums no nosacītās cenas, kas ir, 176 244,95 EUR (viens simts septiņdesmit seši tūkstoši divi simti četrdesmit četri euro un 95 centi).

Ar 2019.gada 28.novembra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.621, apstiprināta otrās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli atzīšana par nenotikušu.

Ar 2020.gada 30.aprīļa Priekules novada pašvaldības domes sēdes lēmumu Nr.265, tika apstiprināta nekustamā īpašuma “Gramzdas karjers”, Gramzdas pagastā, Priekules novadā, kadastra numurs 6458 001 0354, trešās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli sākumcena (120 588,65 EUR) un izsoles noteikumi.

Saskaņā ar izsoles noteikumu (apstiprināti ar 30.04.2020. Priekules novada pašvaldības domes sēdes lēmumu Nr.265) 3.2.punktu, dalībnieku reģistrācija izsolei tika noteikta līdz 2020. gada 05. jūnijam plkst. 13.00. Izsludinātajā termiņā nav reģistrējies neviens izsoles dalībnieks.

Saskaņā ar izsoles noteikumu 8.1.2. apakšpunktu izsole atzīstama par nenotikušu, ja noteiktajā termiņā neviens dalībnieks nav reģistrējies. Tā kā izsludinātajā termiņā izsolei nepieteicās neviens dalībnieks, izsole atzīstama par nenotikušu.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta trešo daļu, pēc trešās nesekmīgās izsoles institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu (9.pants), var ierosināt:

 1. veikt atkārtotu novērtēšanu;
 2.  citu šajā likumā paredzēto atsavināšanas veidu (3. un 7.pants);
 3. atcelt lēmumu par nodošanu atsavināšanai.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta trešo daļu, 34.pantu, un  likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Atzīt Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Gramzdas karjers”, Gramzdas pagastā, Priekules novadā, kadastra numurs 6458 001 0354, trešo mutisko izsoli ar augšupejošu soli par nenotikušu.
 2. Apstiprināt izsoles rezultātus un izsoles protokolu. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

- Priekules novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

- finanšu nodaļai.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

 

416. Par pašvaldībai piederošās kustamās mantas, traktora piekabes PSE-12,5 atkārtotas izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

LĒMUMS

Priekulē

 

2020. gada 25. jūnijā                                                                                                                               

Nr. 416          

          (protokols Nr.8,56.punkts)

 

 

Par pašvaldībai piederošās kustamās mantas, traktora piekabes PSE-12,5 atkārtotas izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

 

Ar 2020. gada 27. februāra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.95 apstiprināta Pašvaldībai piederošās kustamās mantas, traktora piekabes PSE-12,5, valsts reģ.Nr. P3221LZ, atsavināšanas izsoles rīkošana.

Ar 2020. gada 30. aprīļa Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.264 atzīta Pašvaldībai piederošās kustamās mantas, traktora piekabes PSE-12,5, valsts reģ.Nr. P3221LZ, atsavināšanas izsole par nenotikušu.

Ar 2020. gada 30. aprīļa Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.292 apstiprināta Pašvaldībai piederošās kustamās mantas, traktora piekabes PSE-12,5, valsts reģ.Nr. P3221LZ, atkārtotas atsavināšanas izsoles rīkošana.

Paziņojums par izsoli publicēts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 11.panta, 12.panta un 13.panta noteiktajā kārtībā.

Saskaņā ar izsoles noteikumu (apstiprināti ar 30.04.2020. Priekules novada pašvaldības domes sēdes lēmumu Nr.292) 3.2. punktu, dalībnieku reģistrācija izsolei tika noteikta līdz 2020. gada 05.jūnijam plkst. 13.00.

Izsolei pieteicās un saskaņā ar izsoles noteikumiem tika reģistrēti četri dalībnieki. Dalībnieks ar kārtas Nr.3 – IK “LĪGA JV”, reģ.Nr.42102036308, juridiskā adrese “Penti”, Tadaiķu pagasts, Durbes novads, kuru pārstāv īpašniece Līga Jesere-Voitkēviča, saskaņā ar izsoles noteikumiem ieguva tiesības slēgt kustamās mantas pirkuma līgumu par izsolē pēdējo augstāko nosolīto cenu 826,00 EUR (astoņi simti divdesmit seši euro un 00 centi).

Izsoles noteikumu 6.1. punkts paredz, ka nosolītājam sava piedāvātā augstākā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, jāsamaksā par nosolīto kustamo mantu 2 (divu) nedēļu laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas, ja ar Priekules novada pašvaldības domes lēmumu nav noteikts cits termiņš.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu institūcija, kas organizē mantas atsavināšanu (9.pants), izsoles rezultātus apstiprina ne vēlāk kā 30 dienu laikā.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 36.panta pirmo daļu, publiskas personas mantas nosolītājs trīsdesmit dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas paraksta pirkuma līgumu.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Atzīt, Priekules novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas, traktora piekabes PSE-12,5, valsts reģ.Nr. P3221LZ, atkārtotas atsavināšanas izsoles rezultātus un izsoles protokolu.

2. Noslēgt šā lēmuma 1.punktā minētās kustamās mantas pirkuma līgumu ar mantas ieguvēju par pirkuma līguma cenu 826,00 EUR (astoņi simti divdesmit seši euro un 00 centi), nosakot, ka norēķins par kustamo mantu tiek veikts līdz 2020.gada 09.jūlijam.

3. Uzdot Priekules novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai sagatavot šā lēmuma 2.punktā minēto līgumu.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

- Priekules novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

- finanšu nodaļai;

- izpilddirektoram A.Razmam.

- IK “LĪGA JV”, reģ.Nr.42102036308, “Penti”, Tadaiķu pagasts, Durbes novads, LV-3447

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

 

417. Par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma Celtnieku iela 11, Mazgramzda, Priekules pagasts, Priekules novads, atsavināšanas izsoles rīkošanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

LĒMUMS

Priekulē

 

2020. gada 25. jūnijā                                                                                                                               

Nr. 417          

          (protokols Nr.8,57.punkts)

 

Par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma Celtnieku iela 11, Mazgramzda, Priekules pagasts, Priekules novads, atsavināšanas izsoles rīkošanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

 

Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6482 009 0035 – 0,50 ha platībā, uz kuras atrodas vienstāva viendzīvokļa dzīvojamā ēka ar kadastra apzīmējumu 6482 009 0035 001 47,1 kvm platībā.

            Sertificēts zemes vērtētājs SIA „Invest-Rīga-Liepāja”, reģ. Nr.42103024236, juridiskā adrese Graudu iela 27/29, Liepāja, noteicis, ka nekustamā īpašuma Celtnieku iela 11, Mazgramzdā, Priekules pagastā, Priekules novadā,  kadastra Nr. 6482 009 0035, tirgus vērtība uz 2020. gada 28.maiju (apsekošanas datums) ir 1900,00 EUR  (viens tūkstotis deviņi simti euro un 00 centi).

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – PPMAL) 1.pantu, nosacītā cena šā panta izpratnē ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem [..]

Saskaņā ar PPMAL 8.panta trešo daļu mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija (amatpersona), kura saskaņā ar šā panta pirmo un otro daļu organizē nekustamā īpašuma novērtēšanu.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena un izsoles sākumcena ir 2094,00 EUR (divi tūkstoši deviņdesmit četri euro un 00 centi ), noapaļojot līdz veseliem euro, ko veido:

 1. noteiktā nekustamā īpašuma vērtība 1900,00 EUR (viens tūkstotis deviņi simti euro un 00 centi);
 2. izdevumi par nekustamā īpašuma novērtēšanu – 193,60 EUR (viens simts deviņdesmit trīs euro un 60 centi) saskaņā ar vērtētāja izrakstīto rēķinu;

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.pantu, 8.panta trešo daļu, 10.panta pirmo daļu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Apstiprināt Priekules novada pašvaldībai piederošānekustamā īpašuma Celtnieku iela 11, Mazgramzda, Priekules pagasts, Priekules novads, kadastra numurs 6482 009 0035 pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli sākumcenu 2094,00 EUR (divi tūkstoši deviņdesmit četri euro un 00 centi ).

2. Apstiprināt Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Celtnieku iela 11, Mazgramzda, Priekules pagasts, Priekules novads, kadastra numurs 6482 009 0035, izsoles noteikumus, to pielikumus un līguma projektu.

3. Uzdot Priekules novada pašvaldības Īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanas  procesu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams

- Priekules novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

- finanšu nodaļai;

- nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei ;

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

PIRMĀS MUTISKĀS IZSOLES NOTEIKUMI

PIETEIKUMS dalībai nekustamā īpašuma atsavināšanas izsolē

Izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecība

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PIRKUMA LĪGUMS (PROJEKTS)

IZZIŅA norēķinam par iegūto īpašumu