26.06.2020. domes sēde (protokols Nr.8)

379. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2020. gada 25. jūnijā                                                                                                                               

Nr. 379           

          (protokols Nr.8,19.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                                         V.Jablonska

380. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2020. gada 25.jūnijā                                                                                                                                

Nr. 380          

          (protokols Nr.8, 20.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                                         V.Jablonska

 

 

 

381. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2020. gada 25.jūnijā                                                                                                                                

Nr. 381           

          (protokols Nr.8,21.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                                         V.Jablonska

 

382. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2020. gada 25. jūnijā                                                                                                                               

Nr. 382          

          (protokols Nr.8,22.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                                         V.Jablonska

 

383. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2020. gada 25. jūnijā                                                                                                                               

Nr. 383           

          (protokols Nr.8,23.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                                         V.Jablonska

 

384. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2020. gada 25.jūnijā                                                                                                                                

Nr. 384           

          (protokols Nr.8,24.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                                         V.Jablonska

385. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2020. gada 25. jūnijā                                                                                                                               

Nr. 385           

          (protokols Nr.8,25.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                                         V.Jablonska

 

386. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2020. gada 25.jūnijā                                                                                                                                

Nr. 386           

          (protokols Nr.8,26.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                                         V.Jablonska

387. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2020. gada 25.jūnijā                                                                                                                                

Nr. 387          

          (protokols Nr.8,27.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                                         V.Jablonska

 

388. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2020. gada 25. jūnijā                                                                                                                               

Nr. 388           

          (protokols Nr.8, 28.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                                         V.Jablonska

389. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2020. gada 25.jūnijā                                                                                                                                

Nr. 389          

          (protokols Nr.8, 29.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                                         V.Jablonska

 

 

390. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2020. gada 25.jūnijā                                                                                                                                

Nr. 390           

          (protokols Nr.8,30.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

 

Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                                         V.Jablonska

391. Par projekta “Kanalizācijas un ūdensvada izbūve Priekules novada Gramzdas ciemā” realizāciju 2020. gadā

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 25.jūnijā                                                                                                                                 

Nr. 391          

          (protokols Nr.8, 31.punkts)

 

Par projekta “Kanalizācijas un ūdensvada izbūve Priekules novada Gramzdas ciemā” realizāciju 2020. gadā

 

2019. gadā 02. aprīlī Priekules novada pašvaldība pieņēma lēmumu Nr. 204 (prot.Nr.4, 2.p.) “Par projekta “Kanalizācijas un ūdensvada izbūve Priekules novada Gramzdas ciemā” apstiprināšanu un realizāciju 2019. gadā, ņemot aizņēmumu projekta realizācijai Valsts kasē”. Ņemot vērā 2019. gada Valsts kasē mainīto aizņēmumu izsniegšanas kārtību, projekta realizācijai aizņēmums netika saņemts. 2020. gada pamatbudžetā Gramzdas pagasta pārvaldes vadītājs Dzintars Kudums ir ieplānojis daļējus finanšu līdzekļus projekta realizācijai no pašvaldības pamatbudžeta 123 062 EUR apmērā, kas veidojušies no Gramzdas pagasta pārdotajiem nekustamajiem īpašumiem, taču, lai izvērtētu projekta realizācijas iespējamību, 2020. gada 26. martā tika pieņemts lēmums Nr. 206 (prot.Nr.5, 56.p.) “Par projekta “Kanalizācijas un ūdensvada izbūve Priekules novada Gramzdas ciemā” publisko iepirkumu”, kas tika izsludināts 2020. gada 29. aprīlī.

Pamatojoties uz 2020. gada 03. jūnija iepirkuma komisijas sēdes protokolu Nr. 2.4.1-1/20/10-4, ir noslēdzies iepirkuma konkurss projektā “Kanalizācijas un ūdensvada izbūve Priekules novada Gramzdas ciemā”. Pēc iepirkuma konkursa noslēgšanās līguma slēgšanas tiesības iepirkumā „Kanalizācijas un ūdensvada izbūve Priekules novada Gramzdas ciemā” piešķirtas pretendentam SIA “Grobiņas SPMK”, reģ. Nr. 42103005771, par līgumcenu 170 897,40 EUR bez PVN, jo tā piedāvājums atbilst visām nolikumā izvirzītajām prasībām un ir ar viszemāko piedāvāto līgumcenu.

Ņemot vērā projekta “Kanalizācijas un ūdensvada izbūve Priekules novada Gramzdas ciemā” publiskā iepirkuma rezultātus, konstatēts, ka projekta realizācijai nepieciešams papildus finansējums 47 835,40 EUR apmērā, kurus iespējams nodrošināt no projekta “Mežupes pamatskolas vēsturiskās ēkas fasādes vienkāršota atjaunošana” ieekonomētajiem līdzekļiem 38 083 EUR apmērā un līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem 9 752, 40 EUR apmērā.

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 6. punktu un 15. panta pirmās daļas 1. punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Atbalstīt projekta “Kanalizācijas un ūdensvada izbūve Priekules novada Gramzdas ciemā” (iepirkuma identifikācijas Nr.PNP2020/10) realizāciju 2020. gadā par līgumcenu 170 897,40 EUR bez PVN.

 

 1. Nepieciešamo papildus finansējumu 47 835,40 EUR apmērā nodrošināt no projekta “Mežupes pamatskolas vēsturiskās ēkas fasādes vienkāršota atjaunošana” ieekonomētajiem līdzekļiem 38 083 EUR apmērā un līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem 9 752, 40 EUR apmērā.

Lēmums nosūtāms: Gramzdas pagasta pārvaldes vadītājam, Finanšu nodaļai

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

 

 

        

 

392. Par projekta “Priekules vidusskolas fasādes vienkāršota atjaunošana Aizputes ielā 1, Priekulē” realizāciju 2020. gadā

LĒMUMS

Priekulē

 

2020. gada 25. jūnijā                                                                                                                               

Nr. 392           

          (protokols Nr.8,32.punkts)

 

Par projekta “Priekules vidusskolas fasādes vienkāršota atjaunošana Aizputes ielā 1, Priekulē” realizāciju 2020. gadā

2020. gada 23. janvārī Priekules novada pašvaldības dome pieņēma lēmumu Nr. 50 “Par projekta “Priekules vidusskolas ieejas portāla un ārējo kāpņu atjaunošana Aizputes ielā 1, Priekulē, Priekules novadā” realizāciju 2020. gadā” no Priekules pagasta pārdoto nekustamo īpašumu finanšu līdzekļiem, taču ņemot vērā situāciju, ka Priekules vidusskolas fasādei nav veikti remontdarbi 45 gadus, kā rezultātā ārsienu apmetums cokola zonā ir ticis bojāts no mitruma un sāļiem, ir nepieciešams atjaunot arī fasādi reizē ar balkona trepju rekonstrukciju. Esošais bojātais cementa javas apmetums aiztur mitruma un sāļu izdalīšanos caur kaļķu javas šuvēm ķieģeļu mūrī. Laika gaitā ir zudusi arī ārsienu horizontālā hidroizolācija, kas negatīvi ietekmē esošās mūra ārsienas stāvokli. Pamatbudžetā 2020. gadam jau ir rezervēti finanšu līdzekļi 69 846 EUR apmērā, taču, lai zinātu cik fasādes vienkāršotai atjaunošanai reāli vajadzīgi finanšu līdzekļi, 2020. gada 30. aprīlī tika pieņemts lēmums Nr. 267 (prot.Nr.6, 40.p)  “Par projekta “Priekules vidusskolas fasādes vienkāršota atjaunošana Aizputes ielā 1, Priekulē” publiskā iepirkuma izsludināšanu”, kas tika izsludināts 2020. gada 12. maijā.

Pamatojoties uz 2020. gada 29. maija iepirkuma komisijas sēdes protokolu Nr. 2.41-1/20/13-3, ir noslēdzies iepirkuma konkurss projektā “Priekules vidusskolas fasādes vienkāršota atjaunošana Aizputes ielā 1, Priekulē”. Pēc iepirkuma konkursa noslēgšanās līguma slēgšanas tiesības iepirkumā “Priekules vidusskolas fasādes vienkāršota atjaunošana” piešķirtas pretendentam SIA “SKORPIONS VS”, reģ. Nr. 48503007289, par līgumcenu 81 296,50 EUR bez PVN (98 368,77 EUR ar PVN), jo tā piedāvājums atbilst visām nolikumā izvirzītajām prasībām un ir ar viszemāko piedāvāto līgumcenu.

Ņemot vērā projekta “Priekules vidusskolas fasādes vienkāršota atjaunošana Aizputes ielā 1, Priekulē” publiskā iepirkuma rezultātus, konstatēts, ka projekta realizācijai nepieciešams papildus finansējums 28 522,77 EUR apmērā, ko pašvaldība nodrošinās no Priekules pilsētas un pagasta pārdotajiem nekustamajiem īpašumiem 2020. gadā.

Pamatojoties uz iepriekš minēto un likuma “Par pašvaldībām” 14. panta  otrās daļas 3. un 6. punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

Atbalstīt projekta “Priekules vidusskolas fasādes vienkāršota atjaunošana Aizputes ielā 1, Priekulē”  realizāciju 2020. gadā par līgumcenu 81 296,50 EUR bez PVN (98 368,77 EUR ar PVN).

 1. Nepieciešamo papildus finansējumu nodrošināt no Priekules pilsētas un pagasta pārdotajiem nekustamajiem īpašumiem 2020. gadā.                            

Lēmums nosūtāms: Priekules vidusskolas direktorei Irinai Tiesnesei , Finanšu nodaļai

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

393. Par projekta “Sadzīves kanalizācijas izbūve Tadaiķu ciemā, Bunkas pagastā” realizāciju 2020. gadā

LĒMUMS

Priekulē

 

2020. gada 25. jūnijā                                                                                                                               

Nr. 393           

          (protokols Nr.8, 33.punkts)

 

Par projekta “Sadzīves kanalizācijas izbūve Tadaiķu ciemā, Bunkas pagastā” realizāciju 2020. gadā

2020. gada 09. martā pašvaldībā tika saņemts Bunkas pagasta pārvaldes vadītājas Patricijas Andersones iesniegums, kurā tika lūgts pašvaldības domi izvērtēt iespēju par sadzīves kanalizācijas izbūvi Tadaiķu ciemā, Bunkas pagastā, kur jau 2009. gadā tika realizēts ERAF projekts “Bunkas pagasta Tadaiķu ciema ūdenssaimniecības attīstība”. 2009. gadā tika izbūvēta jauna dzeramā ūdens sagatavošanas stacija ar jaunu urbumu un atdzelžošanas iekārtām, kā arī centrālais sadzīves kanalizācijas tīkls ar attīrīšanas iekārtām. Iepriekš realizētajā projektā netika izbūvēti sadzīves kanalizācijas tīkli tā, lai tiem pieslēgtos privātmājas Līvas ielā un Suvorova ielā, kā arī daudzdzīvokļu māja Suvorova 31. Lai būtu iespēja šīs mājas pieslēgt, 2019. gadā tika izstrādāts tehniskais projekts, kurā plānots izbūvēt 850 metru garu sadzīves kanalizācijas trasi, radot iespēju pieslēgties 13 privātmājām un 1 daudzdzīvokļu mājai. Plānotās izmaksas ir 93 229,87 EUR, taču, lai saprastu patiesās būvniecības izmaksas, 2020. gada 26. martā tika pieņemts lēmums Nr. 154 (prot.Nr.5, 4.p.) “Par projekta “Sadzīves kanalizācijas izbūve Tadaiķu ciemā, Bunkas pagastā” publisko iepirkumu 2020.gadā”, kas tika izsludināts 2020. gada 30. aprīlī.

Pamatojoties uz 2020. gada 11. jūnija iepirkuma komisijas sēdes protokolu Nr. 2.4.1-1/20/11-5, ir noslēdzies iepirkuma konkurss projektā “Sadzīves kanalizācijas izbūve Tadaiķu ciemā, Bunkas pagastā”. Pēc iepirkuma konkursa noslēgšanās līguma slēgšanas tiesības iepirkumā „Kanalizācijas izbūve Priekules novada Bunkas pagasta Tadaiķu ciemā” piešķirtas pretendentam SIA “STATUM – A”, reģ. Nr. 40203067888, par līgumcenu 79 301,45 EUR bez PVN, jo tā piedāvājums atbilst visām nolikumā izvirzītajām prasībām un ir ar viszemāko piedāvāto līgumcenu.

2020. gada pamatbudžetā Bunkas pagasta pārvaldes vadītāja Patricija Andersone ir ieplānojusi finanšu līdzekļus projekta realizācijai no pašvaldības pamatbudžeta 71 293 EUR apmērā, kas veidojušies no Bunkas pagasta pārdotajiem nekustamajiem īpašumiem. Ņemot vērā projekta “Sadzīves kanalizācijas izbūve Tadaiķu ciemā, Bunkas pagastā” publiskā iepirkuma rezultātus, konstatēts, ka projekta realizācijai nepieciešami papildus finanšu līdzekļi 8 008,45 EUR apmērā, ko nepieciešams nodrošināt no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 6.punktu un 15.panta pirmās daļas 1. punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

Atbalstīt projekta “Sadzīves kanalizācijas izbūve Tadaiķu ciemā, Bunkas pagastā” (iepirkuma identifikācijas Nr.PNP2020/11) realizāciju 2020. gadā par līgumcenu 79 301,45 EUR bez PVN.

 

 1. Nepieciešamo papildus finansējumu 8 008,45 EUR apmērā nodrošināt no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.

 

Lēmums nosūtāms:

Bunkas pagasta pārvaldes vadītājai Patricijai Andersonei

Finanšu nodaļai

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

 

394. Par projekta “Mežupes pamatskolas vēsturiskās ēkas fasādes vienkāršota atjaunošana” 2. daļas realizāciju 2020. gadā

LĒMUMS

Priekulē

 

2020. gada 25. jūnijā                                                                                                                               

Nr. 394           

          (protokols Nr.8,34.punkts)

 

Par projekta “Mežupes pamatskolas vēsturiskās ēkas fasādes vienkāršota atjaunošana” 2. daļas realizāciju 2020. gadā

Pamatojoties uz Priekules novada pašvaldības 2020. gada 23. janvāra lēmumu Nr. 25 (prot. Nr.2, 23.p.) “Par projekta “Mežupes pamatskolas vēsturiskās ēkas fasādes vienkāršota atjaunošana” realizāciju 2020. gadā”, februāra sākumā tika izsludināts iepirkums divās kārtās. Pēc iepirkuma konkursa noslēgšanās līguma slēgšanas tiesības iepirkumā „Mežupes pamatskolas fasādes atjaunošana(iepirkuma identifikācijas Nr.PNP2020/3) tika piešķirtas pretendentam SIA “Interbūve”, jo tā piedāvājums bija atbilstošs visām nolikumā izvirzītajām prasībām un bija ar viszemāko piedāvāto līgumcenu:

 1. Pretendenta piedāvātā līgumcena iepirkuma 1. daļā (Austrumu fasādei) ir 40 395,18 EUR bez PVN;
 2. Pretendenta piedāvātā līgumcena iepirkuma 2. daļā (Rietumu, Dienvidu un Ziemeļu fasādēm) ir 60 482,37 EUR bez PVN.  

Taču pretendents SIA “Interbūve” neilgi pirms līguma slēgšanas atteicās no piedāvājuma, tādēļ līguma slēgšanas tiesības ieguva otrs iepirkuma dalībnieks SIA “Skorpions VS”, reģ. Nr. 48503007289, kura piedāvātā līgumcena iepirkuma 1.daļai (Austrumu fasādei) ir 42 481,48 EUR bez PVN. 2020. gada 23. martā ir noslēgts līgums ar pretendentu par iepirkuma 1. daļas (Austrumu fasādes) realizāciju. Pretendenta piedāvājums 2. daļas realizācijai ir 60 841,53 EUR bez PVN.

Projekta realizācija “Mežupes pamatskolas vēsturiskās ēkas fasādes vienkāršota atjaunošana” ir iekļauta novada 2020. gada pamatbudžetā un Investīciju plānā ar kodu ATTP IP 4.6. 

2020. gada 27. februāra domes lēmumā Nr. 138 (prot.Nr.4, 76.p) “Par projekta “Mežupes pamatskolas vēsturiskās ēkas fasādes vienkāršota atjaunošana” iepirkuma procedūras noslēgšanos un realizāciju” tika noteikts, ka projekta 2. daļas (Rietumu, Dienvidu un Ziemeļu fasādes) realizāciju skatīt 2020. gada aprīļa domes sēdē, taču šis jautājums tika atlikts līdz jūnija domes sēdei, jo sastādot 2020. gada budžetu kā prioritārie projekti tika noteikti kanalizācijas tīklu sakārtošana Priekules novada pilsētā un pagastos. Mežupes pamatskolas fasādes atjaunošanai 2. kārtai rezervētie finanšu līdzekļi tika iesaldēti līdz brīdim, kad noslēdzās projekta “Kanalizācijas un ūdensvada izbūve Priekules novada Gramzdas ciemā” publiskais iepirkums.

Projekta Mežupes pamatskolas vēsturiskās ēkas fasādes vienkāršota atjaunošana” realizācijai 2020. gada budžetā tika ieplānoti finanšu līdzekļi 163 104 EUR apmērā, realizējot projektu 2 daļās. Līdz šim ir noslēgts būvdarbu līgums par projekta 1. daļas realizāciju 42 481,48 EUR bez PVN (51 402,59 EUR ar PVN). 2. daļas realizācijai nepieciešami finanšu līdzekļi 60 841,53 EUR bez PVN (73 618,25 EUR ar PVN) apmērā. Kas kopsummā sastāda 103 323,01 EUR bez PVN (125 020,84 EUR ar PVN). Realizējot projekta 2. daļu, veidojas ekonomija projektam rezervētajos līdzekļos 38 083 EUR apmērā, ko iespējams novirzīt projekta “Kanalizācijas un ūdensvada izbūve Priekules novada Gramzdas ciemā” realizācijai.

 

Pamatojoties uz iepriekš minēto un likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. un 6. punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

Atbalstīt projekta “Mežupes pamatskolas vēsturiskās ēkas fasādes vienkāršota atjaunošana”  2. daļas (Rietumu, Dienvidu un Ziemeļu fasādes) realizāciju ar līgumcenu 60 841,53 EUR bez PVN (summa ar PVN 73 618,25 EUR).

 

Lēmums nosūtāms: Mežupes pamatskolas direktorei Anitrai Šneiderei, Finanšu nodaļai

        

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                     V.Jablonska

 

 

395. Par grozījumiem 2019.gada 27.jūnija lēmumā Nr.318 “Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Valta birzs””

LĒMUMS

Priekulē

 

2020. gada 25.jūnijā                                                                                                                                

Nr. 395           

          (protokols Nr.8, 35.punkts)

 

Par grozījumiem 2019.gada 27.jūnija lēmumā Nr.318 “Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Valta birzs””

            2019.gada 27.jūnija domes sēdē nolēma (lēmums Nr.318, protokols Nr.9, 15.punkts) piešķirt līdzfinansējumu biedrībai “Valta birzs” 3 000,00 EUR apmērā projekta “Disku golfa ierīkošana un kopumā multifunkcionālas, pievilcīgas atpūtas vietas veidošana Priekules parkā “Valta birzs”” realizēšanai. Līdzfinansējums ir paredzēts 2020.gada budžetā.

Līdz 2020.gada 1.jūnijam no biedrības ir saņemta visa nepieciešamā informācija un dokumentu kopijas, lai varētu sagatavot un noslēgt vienošanos par piešķirtā finansējuma pārskaitīšanas kārtību un izlietojuma uzraudzību. No iesniegto dokumentu kopijām (Lauku atbalsta dienesta lēmuma un projekta iesnieguma) ir iegūta informācija par precīzo līdzfinansējuma summu, kas sastāda 2 923,32 EUR.

            Ņemot vērā augstāk minēto ir nepieciešams veikt grozījumus 2019.gada 27.jūnija domes lēmumā Nr.318 “Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Valta birzs”” (protokols Nr.9, 15.punkts), atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Vaclovs Kadaģis); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Izdarīt grozījumus Priekules novada pašvaldības domes 2019.gada 27.jūnija domes lēmumā Nr.318 “Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Valta birzs”” (protokols Nr.9, 15.punkts) izsakot lēmuma punktu šādā redakcijā: “Piešķirt biedrībai “Valta birzs” līdzfinansējumu 2 923,32 EUR projekta īstenošanai.”

 

Lēmums nosūtāms: biedrībai “Valta birzs”, Attīstības plānošanas nodaļai, Finanšu nodaļai.

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

 

396. Par nekustamā īpašuma (zemes) ”Bērzi”, Gramzdas pag., Priekules nov.,  nodošanu atsavināšanai  

LĒMUMS

Priekulē

 

2020. gada 25. jūnijā                                                                                                                               

Nr. 396          

          (protokols Nr.8,36.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma (zemes) ”Bērzi”, Gramzdas pag., Priekules nov.,  nodošanu atsavināšanai      

 

Izskatot jautājumu par nekustamā īpašuma (zemes) “Bērzi”, Gramzdas pagastā, Priekules novadā nodošanu atsavināšanai tika konstatēts, ka:

Nekustamais īpašums (zeme) „Bērzi”, kadastra Nr. 6458 003 0121, Gramzdas pagastā, sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6458 003 0121  0,78 ha platībā.

2020.gada 14.janvārī Priekules novada pašvaldībā tika saņemts XX, dzīvojoša iesniegums ar lūgumu atsavināt zemes vienību “Bērzi”, kadastra apzīmējums 6458 003 0121, Gramzdas pagastā. Uz zemes vienības atrodas XX piederošs ēku/būvju īpašums “Bērzi”, kadastra Nr.6458 503 0001 , kurš reģistrēts zemesgrāmatā.

Ar Priekules novada pašvaldības domes 23.01.2020. sēdes lēmumu Nr.18, tika nolemts veikt zemes vienības “Bērzi”, kadastra apzīmējums 6458 003 0121, kadastrālo uzmērīšanu un reģistrēšanu zemesgrāmatā un zemes vienības atsavināšanu skatīt pēc reģistrācijas zemesgrāmatā.

2020.gada 20.maijā īpašuma tiesības noreģistrētas Gramzdas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000600549 uz pašvaldības vārda.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – PPMAL) 4.panta ceturtās daļas 3.punktu atsavināšanu var ierosināt zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašnieks vai visi kopīpašnieki, ja viņi vēlas nopirkt zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve), vai zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve), un zemes starpgabalu, kas pieguļ šai zemei.

Saskaņā ar PPMAL 37.panta pirmās daļas 4.punktu pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu un 44.panta ceturto daļu publiskai personai piederošu zemesgabalu, uz kura atrodas citai personai (kopīpašniekiem) piederošas ēkas (būves), var pārdot tikai zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašniekam (visiem kopīpašniekiem proporcionāli viņu kopīpašuma daļām).

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka atļauju atsavināt valsts nekustamo īpašumu dod Ministru kabinets, bet atvasinātu publisku personu nekustamo īpašumu — attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija, 37.panta pirmās daļas 4.punktu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu(...),atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.Nodot atsavināšanai pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu “Bērzi”, kadastra Nr.6458 003 0121, sastāvošu no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6458 003 0121 – 0,78 ha platībā, Gramzdas pagastā, atsavinot par nosacīto cenu.

2. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai organizēt nekustamā īpašuma vērtības noteikšanu saskaņā ar likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” 3.pantu.

3. Nekustamo īpašumu nosacīto cenu un atsavināšanas paziņojumu apstiprināt Priekules novada pašvaldības domes sēdē.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

Lēmums 1 eksemplārā izsūtāms: Finanšu nodaļai, nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

 

 

 

397. Par nekustamā īpašuma  “Viršeļi”, Priekules pagasts, Priekules nov. atsavināšanas ierosinājumu

LĒMUMS

Priekulē

 

2020. gada 25. jūnijā                                                                                                                               

Nr. 397          

          (protokols Nr.8,37.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma  “Viršeļi”, Priekules pagasts, Priekules nov. atsavināšanas ierosinājumu

 

             Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, iesniegums, kurā lūgts  atļaut atsavināt zemes vienību “Viršeļi”, Priekules pagasts, Priekules nov.,  3,19 ha platībā, kadastra apzīmējums 6482 008 0090 , Priekules pagastā , Priekules novadā.                 

Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums “Viršeļi”, kadastra Nr.6482 008 0090 – 3,19 ha platībā, Priekules pagastā, Priekules novadā, pieder Priekules novada pašvaldībai, uz kuru īpašuma tiesības nostiprinātas Kurzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā Priekules pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000513533.

Uz nekustamā īpašuma “Viršeļi”, Priekules pagasts, Priekules novads atrodas dzīvojamā ēka , ar adresi “Viršeļi”, Priekules pagasts,  Priekules nov., kadastra nr. 6415 508 0001, reģistrētas Kurzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000515920 uz XX,  vārda.

Ar XX  05.07.2019. noslēgts zemes nomas līgums Nr. 2.3.4/19/794, nomas līguma beigu termiņš 31.05.2024.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 4.punkts nosaka, ka atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašnieks vai visi kopīpašnieki, ja viņi vēlas nopirkt zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve).

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var lemt par  pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, Publiskas personas  mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, 4.panta ceturtās daļas 3.punktu, 5.panta pirmo daļu, Priekules novada pašvaldības dome , atklāti balsojot „par” -    balsis, „pret” -   balsis, „atturas” -    balsis,  nolemj:

atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Nodot atsavināšanai pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu  -  zemesgabalu “Viršeļi”, Priekules pagasts, Priekules nov., kadastra  numurs 6482 008 0090, kurš sastāv no zemesgabala 3,19 ha platībā, par nosacītu cenu. 
 2. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei organizēt nekustamā īpašuma vērtības noteikšanu saskaņā ar likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” 3.pantu.
 3. Nekustamo īpašumu nosacīto cenu apstiprināt Priekules novada pašvaldības domē.
 4. Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt nekustamā īpašuma (lēmuma 1.punkts) atsavināšanu.

 

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms :

 •  Nekustamo īpašumu  speciālistei I.Lācītei
 •  Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;
 •  Finanšu nodaļai;
 •  XX

 

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

 

398. Par nekustamā īpašuma  Celtnieku iela 11, Mazgramzda, Priekules pagasts , Priekules nov. nodošanu atsavināšanai

LĒMUMS

Priekulē

 

2020. gada 25. jūnijā                                                                                                                               

Nr. 398           

          (protokols Nr.8,38.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma  Celtnieku iela 11, Mazgramzda, Priekules pagasts , Priekules nov. nodošanu atsavināšanai

 

Nekustamais īpašums Celtnieku iela 11, kadastra Nr. 6482 009 0035 – 0,50 ha platībā, Priekules pagastā, Priekules novadā, reģistrēts Kurzemes rajona tiesas Priekules pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 195 uz Priekules novada pašvaldības vārda.

            Nekustamais īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6482 009 0035 uz kuras atrodas vienstāva viendzīvokļa dzīvojamā ēka ar kadastra apzīmējumu 6482 009 0035 001.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmā daļa nosaka, ka pašvaldības mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai pašvaldībai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var lemt par  pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, Publiskas personas  mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, , 5.panta pirmo daļu,, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Nodot atsavināšanai pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu  Celtnieku iela 11, Mazgramzda, Priekules pagasts, Priekules nov., kadastra  numurs 6482 009 0035 , kurš sastāv no zemesgabala  0,50 ha platībā  ar kadastra apzīmējumu 6482 009 0035 par brīvu cenu. 
 2. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei organizēt nekustamā īpašuma vērtības noteikšanu saskaņā ar likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” 3.pantu.
 3. Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt nekustamā īpašuma (lēmuma 1.punkts) atsavināšanu.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms :

 

 •  Nekustamo īpašumu  speciālistei I. Lācītei
 •  Finanšu nodaļai;

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

Pielikums