26.05.2011. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols nr.8)

41.§ Par lietošanas mērķu precizēšanu zemes vienībai [:].

 

Priekules novada dome izskatīja VZD Nekustamā īpašuma vērtēšanas departamenta   11.03.2011 vēstuli par lietošanas mērķu pārraudzības veikšanu.

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2006. gada 20. jūnija  noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 36. punktu,   Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,   Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1. Mainīt lietošanas mērķi D[:] O[:],personas kods [:],piederošaizemes vienībai [:], 30010 m² platībā, ar kadastra apzīmējumu [:],no individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 601 uz dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekrācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās  atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa, kods 501.

 

2.  Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā   stāšanās dienas (Lielā  ielā 4, Liepāja, LV- 3400). 

 

42.§ Par lietošanas mērķu precizēšanu zemes vienībai [:].

 

Priekules novada dome izskatīja VZD Nekustamā īpašuma vērtēšanas departamenta   11.03.2011 vēstuli par lietošanas mērķu pārraudzības veikšanu.

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2006.gada  20.jūnija  noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 36. punktu,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,   Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle,  Vija Jablonska,   Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav (Vaclovs Kadaģis, pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā” paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šī lēmuma pieņemšanā nepiedalās), nolemj:

 

1. Mainīt lietošanas mērķi V[:] K[:], personas kods [:],piederošaizemes vienībai [:], 36000 m² platībā, ar kadastra apzīmējumu [:],no individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 601, uz dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekrācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās  atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa, kods 501.

 

2.  Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā   stāšanās dienas (Lielā  ielā 4, Liepāja, LV- 3400). 

43.§ Par lietošanas mērķu precizēšanu zemes vienībai [:].

 

Priekules novada dome izskatīja VZD Nekustamā īpašuma vērtēšanas departamenta   11.03.2011 vēstuli par lietošanas mērķu pārraudzības veikšanu.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2006. gada 20. jūnija  noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 36. punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,   Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1. Mainīt lietošanas mērķi M[:] I[:], personas kods [:],piederošaizemes vienībai [:], 17903 m² platībā, ar kadastra apzīmējumu [:],no individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 601, uz rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve, kods 1001.

 

2.  Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā   stāšanās dienas (Lielā  ielā 4, Liepāja, LV- 3400). 

44.§ Par lietošanas mērķu precizēšanu zemes vienībai.

 

Priekules novada dome izskatīja VZD Nekustamā īpašuma vērtēšanas departamenta   11.03.2011 vēstuli par lietošanas mērķu pārraudzības veikšanu.

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija  noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 36. punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,   Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Mainīt lietošanas mērķi akciju sabiedrībai „LPB”, reģistrācijas Nr.52103003541,piederošaizemes vienībai Aizputes iela 18, 10710 m² platībā, ar kadastra apzīmējumu 64150020150, Priekulē, Priekules nov.,no individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 601, uz pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve, kods 908.

 

2.  Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā   stāšanās dienas (Lielā  ielā 4, Liepāja, LV- 3400). 

 

45.§ Par lietošanas mērķu precizēšanu zemes vienībai [:].

 

Priekules novada dome izskatīja VZD Nekustamā īpašuma vērtēšanas departamenta   11.03.2011 vēstuli par lietošanas mērķu pārraudzības veikšanu.

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2006. gada 20. jūnija  noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 36. punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,   Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Mainīt lietošanas mērķi A[:] A[:] A[:], personas kods [:], un P[:] I[:] M[:], personas kods [:],piederošaizemes vienībai [:], 9650 m² platībā, ar kadastra apzīmējumu [:],no individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 601, uz rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve, kods 1001.

 

2.  Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā   stāšanās dienas (Lielā  ielā 4, Liepāja, LV- 3400). 

46.§ Par lietošanas mērķu precizēšanu zemes vienībai [:].

 

Priekules novada dome izskatīja VZD Nekustamā īpašuma vērtēšanas departamenta   11.03.2011 vēstuli par lietošanas mērķu pārraudzības veikšanu.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija  noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 36. punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,   Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Mainīt lietošanas mērķi D[:] K[:], personas kods [:],piederošaizemes vienībai [:], 15300 m² platībā, ar kadastra apzīmējumu [:],no individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 601, uz dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekrācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās  atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa, kods 501.

 

2.  Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā   stāšanās dienas (Lielā  ielā 4, Liepāja, LV- 3400). 

 

47.§ Par daļu no zemes ”Centrs ap ūdenstorni ”, Kalētu pag., Priekules nov., iznomāšanu V.P[:].

 

Priekules novada dome izskatījusi V[:] P[:], dzīvojošas [:], iesniegumu (reģ.Nr. 3-13/299) ar lūgumu iznomāt zemi ar nosaukumu ”Centrs ap ūdenstorni” ar kadastra apzīmējumu 64640010370  0,4 ha platībā, palīgsaimniecības vajadzībām.

Saskaņā ar Kalētu pagasta padomes 2008.gada 24.novembra lēmumu Nr.5, protokols Nr.11 pielikumu Nr.2.1, nekustamais īpašums ar nosaukumu „Centrs ap ūdenstorni” ar kadastra Nr.64640010370;  3,3 ha lielā platībā piekrīt pašvaldībai kā palīgsaimniecības zeme. Nekustamais īpašums sastāv no divām zemes vienībām.

Saskaņā ar noteikumu „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu”, spēkā ar 29.12.2009., 11.punktu – personiskās palīgsaimniecības un ganību platības iznomā uz laiku līdz 5.gadiem un 27.punktu – zemes nomas maksa ir 0,5% no kadastrālās vērtības.

Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu un Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,   Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Iznomāt V[:] P[:], personas kods [:], daļu no zemes ar nosaukumu ”Centrs ap ūdenstorni”, 0,4 ha platībā, kadastra apzīmējums 64640010370, slēdzot zemes nomas līgumu uz 5.(pieciem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemes robežu skici. Lietošanas mērķis - palīgsaimniecības vajadzībām.

 

2. Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības plus PVN. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz nomas līgums. Ja nomnieks divu mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

48.§ Par daļu no zemes ”Centrs pie meža”, Kalētu pag., Priekules nov., iznomāšanu D.Š[:].

 

Priekules novada dome izskatījusi D[:] Š[:], dzīvojošas [:], iesniegumu (reģ.Nr. 3-13/293) ar lūgumu iznomāt zemi ar nosaukumu ”Centrs pie meža” ar kadastra apzīmējumu 64640010093  5,6 ha platībā, palīgsaimniecības vajadzībām - ganībām.

 

Saskaņā ar Kalētu pagasta padomes 2008.gada 24.novembra lēmumu Nr.5, protokols Nr.11 pielikumu Nr.2.1, nekustamais īpašums ar nosaukumu „Centrs pie meža” ar kadastra Nr.64640010093;  12,0 ha lielā platībā, piekrīt pašvaldībai kā palīgsaimniecības zeme.

D.Š[:] augstāk minēto zemi izmantos ganībām.

 

Saskaņā ar noteikumiem „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu”, spēkā ar 29.12.2009., 11.punktu – personiskās palīgsaimniecības un ganību platības iznomā uz laiku līdz 5.gadiem un 27.punktu – zemes nomas maksa ir 0,5% no kadastrālās vērtības.

Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

           

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu un Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,   Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Iznomāt D[:] Š[:], personas kods [:], daļu no zemes ar nosaukumu ”Centrs pie meža” 5,6 ha  platībā, kadastra apzīmējums 64640010093, slēdzot zemes nomas līgumu uz 5.(pieciem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemes robežu skici. Lietošanas mērķis- ganību platības.

 

2. Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības plus PVN. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz nomas līgums. Ja nomnieks divu mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

 

49.§ Par daļu no nomas zemes ”Aizparka ”, Kalētu pag., Priekules nov., iznomāšanu I.K[:].

 

Priekules novada dome izskatījusi I[:] K[:], dzīvojoša [:], iesniegumu (reģ.Nr. 3-13/310) ar lūgumu iznomāt nomas zemē „Aizparka”, Kalētu pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 64640010140, zemi 1,2 ha platībā palīgsaimniecības vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Saskaņā ar Kalētu pagasta padomes 2008.gada 24.novembra lēmumu Nr.5, protokola Nr.11 pielikumu Nr.2.1, nekustamais īpašums ar nosaukumu „Aizparka”, kadastra Nr.64640010140;  5,5 ha lielā platībā piekrīt pašvaldībai kā palīgsaimniecības zeme.

Saskaņā ar noteikumu „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu”, spēkā ar 29.12.2009., 11.punktu – personiskās palīgsaimniecības un ganību platības iznomā uz laiku līdz 5.gadiem un 27.punktu – zemes nomas maksa ir 0,5% no kadastrālās vērtības.

Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu un Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,   Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

.

1. Iznomāt I[:] K[:], personas kods [:], daļu no nomas zemes ar nosaukumu ”Aizparka”, 1,2 ha lielā platībā, kadastra apzīmējums 64640010140, slēdzot zemes nomas līgumu uz 5.(pieciem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemes robežu skici. Lietošanas mērķis- palīgsaimniecības vajadzībām.

 

2. Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības plus PVN. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz nomas līgums. Ja nomnieks divu mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

50.§ Par daļu no nomas zemes ”Aizparka ”, Kalētu pag., Priekules nov., iznomāšanu L.B[:].

 

Priekules novada dome izskatījusi L[:] B[:], dzīvojošas [:], iesniegumu (reģ.Nr.3-13/335) ar lūgumu iznomāt nomas zemē „Aizparka”, Kalētu pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 64640010140, zemi 1,3 ha platībā palīgsaimniecības vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Saskaņā ar Kalētu pagasta padomes 2008.gada 24.novembra lēmumu Nr.5, protokola Nr.11 pielikumu Nr.2.1, nekustamais īpašums ar nosaukumu „Aizparka”, kadastra nr.64640010140;  5,5 ha lielā platībā piekrīt pašvaldībai kā palīgsaimniecības zeme.

L[:] B[:] vēlas nomāt zemi, ko pirms tam nomāja viņas vīrs  O[:] B[:].

Saskaņā ar noteikumu „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu”, spēkā ar 29.12.2009., 11.punktu – personiskās palīgsaimniecības un ganību platības iznomā uz laiku līdz 5.gadiem un 27.punktu – zemes nomas maksa ir 0,5% no kadastrālās vērtības.

Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

            Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu un Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,   Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Iznomāt L[:] B[:], personas kods [:], daļu no nomas zemes ar nosaukumu ”Aizparka”, 1,3 ha lielā platībā, kadastra apzīmējums 64640010140, slēdzot zemes nomas līgumu uz 5.(pieciem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemes robežu skici. Lietošanas mērķis- palīgsaimniecības vajadzībām.

 

2. Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības plus PVN. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz nomas līgums. Ja nomnieks divu mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

51.§ Par zemes iznomāšanu U.O[:] Gramzdas pag. Priekules nov.

 

Priekules novada dome izskatīja U[:] O[:],  adrese [:], 20.04.2011. iesniegumu par pašvaldībai piekrītoša zemes gabalu iznomāšanu 3,2 ha  platībā.  Iesniegumam pievienots zemes robežu plāns.

Zemes vienība ar kadastra Nr.64580030098; 8,0 ha platībā, pamatojoties uz Gramzdas pagasta padomes 22.09.2008.  lēmuma Nr.10, 4.§, piekrīt pašvaldībai.

Atbilstoši  Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 „Par valsts vai pašvaldības zemes nomu” un Priekules novada domes „Noteikumi par Priekules novada pašvaldības zemes nomu”, apstiprinātiem ar Priekules novada domes lēmumu Nr.17., 29.12.2009., Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,   Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Iznomāt U[:] O[:] 3  zemes gabalus, kas atrodas uz Gramzdas  pagasta Priekules novada  pašvaldībai piekrītošas  zemes vienības ar kadastra Nr. 64580030098, 3,2 ha kopplatībā saskaņā ar zemes robežu plānu, uz 5 gadiem,

 

2. Nomas maksas aprēķināšanas periods ir tekošais gads un nomas maksa ir 0,5 % no kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz nomas līgums. Ja nomnieks divu mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

52.§ Par daļu no zemes „Sarmas”, Paplaka, Virgas pag., Priekules nov., iznomāšanu E. U[:].

 

Priekules novada dome izskatījusi E[:] U[:], dzīvojoša [:], 09.05.2011. iesniegumu ar lūgumu iznomāt daļu no zemes „Sarmas” 0,11 ha platībā, apzīmējums kadastrā 64980020123, Virgas pagastā, Priekules novadā, mazdārziņam.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Zemes vienība „Sarmas”, apzīmējums kadastrā 64980020123, ir pašvaldības īpašums. Reģistrēts  zemesgrāmatā.

Saskaņā ar Priekules novada domes izdotajiem noteikumu „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu” (29.12.2009. protokols Nr.17,7.§) 10.punktu, ir noteikts, ka, sakņu dārzu zemes iznomā uz laiku līdz 2. gadiem un 27.punktu, ir noteikts, ka neapbūvētu pašvaldības zemesgabalu, kuri tiek izmantota personisko palīgsaimniecību vajadzībām, nomas maksa ir 0.5% no kadastrālās vērtības.

 

 

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,   Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Iznomāt E[:] U[:], personas kods [:], zemes gabalu 0,11 ha platībā no zemes vienības Sarmas, Paplakā, Virgas pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 64980020123, mazdārziņam, slēdzot līgumu uz 2. (diviem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.

 

2. Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības plus PVN.

    Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

53.§ Par zemes iznomāšanu H.Ķ[:] Gramzdas pag. Priekules nov.

              Priekules novada dome izskatīja H[:] Ķ[:] ,  adrese [:], 10.05.2011. iesniegumu par pašvaldībai piekrītoša zemes gabala iznomāšanu 3,2 ha  platībā.  Iesniegumam pievienots zemes robežu plāns.

 Zemes vienība ar kadastra Nr.64580030160; 3,2 ha platībā, pamatojoties uz Gramzdas pagasta padomes 22.09.2008. lēmumu Nr.10, 4.§, piekrīt pašvaldībai.

 

 Atbilstoši  Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 „Par valsts vai pašvaldības zemes nomu” un Priekules novada domes „Noteikumiem par Priekules novada pašvaldības zemes nomu”, apstiprinātiem ar Priekules novada domes lēmumu Nr.17., 29.12. 2009., Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,   Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Iznomāt H[:] Ķ[:] 3,2 ha   lielu zemes gabalu,  kas atrodas  Gramzdas  pagastā Priekules novadā,  kadastra Nr.64580010177, saskaņā ar zemes robežu plānu, uz 5 gadiem

 

2. Nomas maksas aprēķināšanas periods ir tekošais gads un nomas maksa ir 0,5 % no kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

54.§ Par pašvaldībai piekritīgās zemes ”Slūturi ”, Bunkas pag., Priekules nov., iznomāšanu E.B[:].

                Priekules novada dome izskatījusi E[:] B[:], dzīvojošas [:], iesniegumu (reģ.Nr. 3-13/384) ar lūgumu iznomāt zemes vienību „Slūturi”, Bunkas pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 64460010258,  8.99 ha platībā, kā pirmnomas personai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Saskaņā ar Priekules novada domes 2010.gada 28.oktobra sēdes protokola Nr.18 pielikumu Nr.18 uz nekustamo īpašumu ar nosaukumu „Slūturi”, kadastra Nr.64460010258,   8,99 ha lielā platībā, E[:] B[:] izbeigtas zemes lietošanas tiesības un piešķirtas pirmnomas tiesības.  Minētā zemes vienība ir apbūvēta, uz tās atrodas ēka un palīgēka, kas pēc 21.03.2007. mantojuma apliecības  ar Reģ.Nr.2508, pieder E[:] B[:].

 

Saskaņā ar likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 2.daļu, personai, kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas, zemes nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem.

 

Atbilstoši MK noteikumu Nr.644 ”Par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un  nomas maksas aprēķināšanas kārtību ” 7.punktu - gada nomas maksa tiek aprēķināta 0.5 % apmērā no kadastrālās vērtības.

 

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 2.daļu un Ministru kabineta noteikumiem Nr.644 „Par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,   Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Iznomāt E[:] B[:], personas kods [:], zemes vienību  ar nosaukumu ”Slūturi”, 8,99 ha lielā platībā, kadastra apzīmējums 64460010258, slēdzot zemes nomas līgumu uz 10.(desmit) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemes robežu skici. Lietošanas mērķis-zeme, uz kura galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība kods 0101.

 

2. Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības plus PVN. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz nomas līgums. Ja nomnieks divu mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

 

 

55.§ Par zemes „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki”, Bunkas pag., Priekules nov., iznomāšanu V.D[:].

                 Priekules novada dome izskatījusi V[:] D[:], dzīvojošas [:], 26.04.2011. iesniegumu (reģ.Nr.3-13/306) ar lūgumu iznomāt daļu no zemes ar nosaukumu „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki”, 0,34 ha platībā, apzīmējums kadastrā 64460030156, Bunkas pagastā, Priekules novadā, ganību platību vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Priekules novada domes 26.11.2009. lēmumu Nr.47, protokols Nr.14,  nekustamais īpašums ar nosaukumu „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki” ir pašvaldībai piekrītoša zeme.

Zemes daļu no zemes  „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki” 0,34 ha platībā, apzīmējums kadastrā 64460030156, līdz šim izmantojusi V[:] D[:] meita I[:] D[:].

Saskaņā ar Priekules novada domes izdotajiem noteikumu „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu” (29.12.2009., protokols Nr.17,7.§) 11.punktu, kas nosaka, ka, personīgās palīgsaimniecības un ganību platības iznomā uz laiku līdz 5 gadiem un 27.punktu, kas nosaka, ka neapbūvētu pašvaldības zemesgabalu, kura tiek izmantota personisko palīgsaimniecību vajadzībām, nomas maksa ir 0.5% no kadastrālās vērtības.

 

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,   Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Iznomāt V[:] D[:], personas kods [:], zemes gabalu 0,34 ha platībā no zemes vienības ar nosaukumu Personīgās palīgsaimniecības Biznieki, apzīmējums kadastrā 64460030156, ganību platību vajadzībām, slēdzot līgumu uz 5. (pieciem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.

 

2. Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības plus PVN.

    Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

56.§ O.K[:] iesnieguma izskatīšana par zemes vienības nomu Zāļu ielā 11, Priekulē.

                2011.gada 27.aprīlī Priekules novada domē reģistrēts O[:] K[:], dzīvojoša [:], iesniegums, kurā lūgts iznomāt zemi  Zāļu ielā 11, Priekulē, lauksaimniecības vajadzībām.

            Zemes vienībai Zāļu ielā 11, Priekule, Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6415 003 0120, noteikts rezerves zemes fonda statuss.  Zemes vienības platība (pirms uzmērīšanas ) ir 1889 m².

 

Rezerves zemes fonda statuss noteikts atbilstoši likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 6.panta sestajai daļai, kas nosaka, ka pašvaldībām līdz 2009.gada 30.decembrim bija jāpieņem lēmums par pilsētas zemes piederību vai piekritību vai izmantošanu zemes reformas pabeigšanai, un astotajai daļai, kas nosaka, ja pašvaldība nav pieņēmusi šādu lēmumu Valsts zemes dienests šādu zemi ieskaita rezerves zemes fondā.

 

Rezerves zemju pārvaldībai nav pieņemts neviens normatīvais akts, ar kuru būtu noteikta institūcija, kura šo zemi pārvaldīs.

 

Uz zemes vienības atrodas ēka/būves, kuru (-as) piederība nav noskaidrota.

 

1997.gada 22.septembrī pamatojoties uz pilsētas zemes komisijas priekšlikumu, Priekules pilsētas dome pieņēma lēmumu Nr.117 „Par zemes lietošanas tiesību atteikšanu”, atteikt zemes lietošanas tiesības  I[:] M[:] T[:] Zāļu ielā 11.

 

M[:] I[:] T[:] mirusi 1997.gada 11.martā. Pašvaldībā nav reģistrēti citi pieteikumi uz augstāk minēto īpašumu.

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 2011.gada 12.maija Tautsaimniecības komitejas atzinumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,   Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Sakarā ar to, ka nav tiesiska regulējuma rezerves zemes izmantošanas jomā,  atteikt [:] iznomāt zemes vienību Zāļu ielā 11, Priekulē, Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6415 003 0120, 1889 m² platībā (pirms uzmērīšanas).

 

2. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 76.panta pirmajai daļai  un 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas,  Administratīvajā rajona tiesā, Liepājas tiesu namā, Liepājā, Lielā ielā 4.

 

 

 

57.§ Par zemes ”Pie Intiem ”, Kalētu pag., Priekules nov., iznomāšanu I. M[:].

                Priekules novada dome izskatījusi I[:] M[:], dzīvojošas [:], iesniegumu (reģ.Nr.3-13/334) ar lūgumu iznomāt zemi „Pie Intiem”, Kalētu pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 64640010204, 1,5 ha platībā palīgsaimniecības vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Saskaņā ar Priekules novada domes 2009.gada 26.novembra lēmumu, protokols Nr.14 nekustamais īpašums ar nosaukumu „Pie Intiem”, kadastra Nr.64640010204,  1,5 ha lielā platībā piekrīt pašvaldībai.

Saskaņā ar noteikumu „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu”, spēkā ar 29.12.2009., 11.punktu – personiskās palīgsaimniecības un ganību platības iznomā uz laiku līdz 5.gadiem un 27.punktu – zemes nomas maksa ir 0,5% no kadastrālās vērtības.

Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu un Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,   Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Iznomāt I[:] M[:], personas kods [:], zemi ar nosaukumu ”Pie Intiem” 1,5 ha lielā platībā, Kalētu pag., Priekules nov.,  kadastra apzīmējums 64640010204, slēdzot zemes nomas līgumu uz 5.(pieciem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemes robežu skici. Lietošanas mērķis - palīgsaimniecības vajadzībām.

2. Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības plus PVN. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz nomas līgums. Ja nomnieks divu mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.