26.05.2011. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols nr.8)

21.§ Par zemes vienības „Plostnieki”, Kalētu pag., Priekules nov. ierakstīšanu zemesgrāmatā.

 

2011.gada 3.maijā Priekules novada domē saņemts J[:] S[:], dzīvojošas [:], pilnvarotās personas (11.04.2011. Pilnvaru izsniegusi un apliecinājusi Priekules novada bāriņtiesas priekšsēdētāja O. Niedola, iereģ. ar Nr.60) J[:] S[:], dzīvojošas [:], 20.04.2011.  iesniegums, kurā lūgts izpirkt - atsavināt (10.05.2011. I.S[:] iesniegums) zemi zem ēkām ar nosaukumu „Plostnieki”, 0,25 ha platībā, kadastra numurs 6464 003 0020. I.S[:] iesniegumā min, ka izdevumus par uzmērīšanu segs paši.

Iesniegumam pievienots: pilnvaras kopija, 14.10.1992. Pirkuma – pārdevuma līguma kopija, 16.10.1992. Vienošanās kopija, 04.07.2006. Kalētu pagasta padomes lēmuma kopija (prot. Nr.8,13.§), 09.02.2009. Kalētu pagasta padomes lēmuma kopija (prot. Nr.3,1.§), 09.02.2009. Zemes nomas līguma kopija Nr.308.

Ar Kalētu pagasta padomes 09.02.2009. lēmuma (prot.Nr.3) 1.§ ”Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu” 1.12. punktu J[:] S[:] izbeigtas lietošanas tiesības uz zemes vienību „Plostnieki” 0,25 ha platībā,  Kalētu pag., Priekules nov., zemes vienības apzīmējums kadastrā 6464 003 0020.

Ar Kalētu pagasta padomes 09.02.2009. lēmumu (prot.Nr.3) 1.§ ”Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu”, zemes vienība ”Plostnieki”, Kalētu pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6464 003 0020, 0,25 ha platībā ieskaitīts pašvaldībai piekritīgā zemēs.

2009.gada 9.februārī starp Kalētu pagasta padomi un J[:] S[:], personas kods [:], noslēgts zemes nomas līgumu Nr.308 par zemes vienības „Plostnieki”, Kalētu pag., kadastra apzīmējums 6464 003 0020, nomu 0,25 ha platībā. Līgums noslēgts līdz 2021.gada 31.decembrim.

Ar Kalētu pagasta padomes 2006.gada 4.jūlija lēmumu (prot.Nr.8) 13.§ „Par nepieciešamās platības noteikšanu ēku un būvju uzturēšanai”,  zemes lietojumam „Plostnieki”  izdalīja nepieciešamo platību  0,25 ha ēku/būvju uzturēšanai, noteica lietošanas mērķi - vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve – kods 0601 un piešķīra adresi „Plostnieki”, Kalētu pag., Liepājas raj. (tagad Priekules novads).

Uz iznomātās zemes atrodas J[:] S[:] piederoša dzīvojamā māja saskaņā  ar 16.10.1992. Vienošanos par to, ka paju sabiedrība „Kalēti” nodod īpašumā pret pajām atsavināto sabiedrības mantu, kas atrodas [:] ar nosaukumu [:]. 1992.gada 16.oktobrī Vienošanos apliecinājusi 2.Liepājas valsts notariāta kantora valsts notāre A[:] M., iereģistrēts ar Nr. 2-2268.

Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piekto daļu, kas nosaka, ka Zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma: 1) apbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta ceturtajai daļai noslēdzami zemes nomas līgumi, J[:] S[:] pilnvarotās personas I[:] S[:] 20.04.2011.iesniegumu, 12.05.2011. Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,   Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Ierakstīt zemes vienību „Plostnieki”, Kalētu pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6464 003 0020, 0,25 haplatībā uz Priekules novada pašvaldības vārda, saskaņā ar pielikumu-izkopējumu no Kalētu pagasta kadastra kartes.

 

2. Pilnvarot J[:]S[:], dzīvojošas [:], pilnvaroto personu I[:] S[:], personas kods [:], ierakstīt zemesgrāmatā zemes gabalu „Plostnieki”, Kalētu pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6464 003 0020, 0,25 haplatībā, pašvaldības vārdā visās iestādēs pieprasīt, iesniegt un saņemt visus šim mērķim nepieciešamos dokumentus.

 

3. Jautājumu par zemesgabala „Plostnieki”, Kalētu pag., Priekules nov., atsavināšanu izskatīt pēc  zemes vienības, apzīmējums kadastrā 6464 003 0020; 0,25 ha platībā (pirms uzmērīšanas)  ierakstīšanas zemesgrāmatā.

 

4. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 76.panta pirmajai daļai  un 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas,  Administratīvajā rajona tiesā, Liepājas tiesu namā, Liepājā, Lielā ielā 4.

 

 

22.§ Par A.M[:] atteikšanos no daļas nomas zemes „Lielskraģīši”, Virgas pag., Priekules nov.

 

Priekules novada dome izskatījusi A[:] M[:], personas kods [:], dzīvojoša [:], 03.05.2011. iesniegumu par atteikšanos no nomas zemes ar nosaukumu „Lielskraģīši”, zemes vienības kadastra apzīmējums 64980020055 – 18,2 ha platībā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Starp Priekules novada domi un A[:] M[:] 10.12.2009. tika noslēgts zemes nomas līgums  Nr.45/2009 par zemes „Lielskraģīši”, apzīmējums kadastrā 64980020055, iznomāšanu kā pirmnomas personai.

Uz augstāk minētās zemes vienības atrodas A.M[:] piederošas ēkas ar palīgēkām.

Zeme ir instrumentāli uzmērīta - 16.10.2006. zemes robežu plāns.

Saskaņā ar iesniegumam pievienoto zemes robeža plāna kopiju ar iezīmētu platību, A.M[:] vēlas turpmāk nomāt zemi ap mājām 4,77 ha platībā. No pārējās zemes  nomas atsakās.

Saskaņā ar Priekules novada domes 28.01.2010.gada lēmumu Nr.26, protokols Nr.1, zemes vienība „Lielskraģīši” ir pašvaldībai piekrītoša zeme.

 

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,   Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Pārtraukt zemes nomas tiesības A[:] M[;], personas kods  [:], par zemes „Lielskraģīši” 13,43 ha lielā platībā, Virgas pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums 64980020055, iznomāšanu.

 

2. Slēgt vienošanos par grozījumiem 10.12.2009. zemes nomas līgumā Nr.45/2009 par zemes „Lielskraģīši”, Virgas pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 64980020055, 4,77 ha platībā iznomāšanu, saskaņā ar zemes robežu plānu (pielikumā).

 

3.  Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

23.§ Par 05.01.2009. zemes nomas līguma Nr. 332 pārtraukšanu O. B[:], Kalētu pag., Priekules nov.

 

 

Priekules novada dome izskatījusi Kalētu pagasta pārvaldes zemes lietu speciālistes Marinas Kokovihinas iesniegumu (12.05.2011., reģ.Nr.3-13/336) ar lūgumu izbeigt 05.01.2009. gada zemes nomas līgumu Nr.332, kas noslēgts starp Kalētu pagasta padomi un O[:] B[:], sakarā ar nomnieka nāvi.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

 Starp Kalētu pagasta padomi un O[:]  B[:], dzīvojošu [:], 05.01.2009. bija noslēgts zemes nomas līgums  Nr.332 par  zemes ar nosaukumu „Aizparka”, kadastra apzīmējums 64640010140, 1,3 ha lielā platībā iznomāšanu.

Nomnieks O[:] B[:] mira 2011.gada aprīlī.

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,   Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

Izbeigt 05.01.2009. gada zemes nomas līgumu Nr.332 par zemes „Aizparka”, Kalētu pag. Priekules nov., apzīmējums kadastrā 64640010140, 1,3 ha lielā platībā iznomāšanu O[:] B[:], sakarā ar viņa nāvi.

 

24.§ Par zemes vienību robežu, situācijas un apgrūtinājumu plāna apstiprināšanu Zviedru vārtu iela 1, Zviedru vārtu iela 1A, Zviedru vārtu iela 2, Priekulē, Priekules nov., „Saulaines garāžas”, Priekules pag., Priekules nov.

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta  pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 13.pantu, kas nosaka, ka  Ēkas (būves), kas saskaņā ar likuma "Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību" 14.pantu ir patstāvīgs nekustamais īpašums un atrodas uz svešas zemes, ierakstāmas zemesgrāmatā vispārējā kārtībā un 15.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka Ierakstot saskaņā ar šā likuma 13.pantu zemesgrāmatā ēkas (būves), kas atrodas uz zemes, kura nav ierakstīta zemesgrāmatā, nostiprinājuma lūgumam pievienojams robežu plāns ar kadastra numuru un likumos noteiktās institūcijas lēmums par zemes gabala platību un robežu plāna apstiprināšanu, 2011.gada Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,   Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1. Apstiprināt VSIA „Latvijas Valsts mērnieks” reģistrācijas Nr.4000378960,  2011.gada 26.aprīlī iesniegto zemes vienības robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu zemes vienībai, kadastra apzīmējums 6415 007 0026, adrese Zviedru Vārtu iela 1A, Priekule, Priekules nov. saskaņā ar pielikumu (Nr. 1).

1.1. Apstiprināt platību zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6415 007 0026,  adrese Zviedru Vārtu iela 1A, Priekule, Priekules nov., 30642 m².

 

2. Apstiprināt VSIA „Latvijas Valsts mērnieks” reģistrācijas Nr.4000378960, 2011.gada 26.aprīlī iesniegto zemes vienības robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu zemes vienībai, kadastra apzīmējums 6415 007 0028, adrese Zviedru Vārtu iela 2, Priekule, Priekules nov., saskaņā ar pielikumu (Nr.2).  

2.1. Apstiprināt platību zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6415 007 0028, adrese Zviedru Vārtu iela 2, Priekule, Priekules nov., 2716 m².

 

3. Apstiprināt VSIA „Latvijas Valsts mērnieks” reģistrācijas Nr.4000378960, 2011.gada 26.aprīlī iesniegto zemes vienības robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu zemes vienībai, kadastra apzīmējums 6415 007 0027, adrese Zviedru Vārtu iela 1, Priekule, Priekules nov., saskaņā ar pielikumu (Nr.3).

3.1. Apstiprināt platību zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6415 007 0027, adrese Zviedru Vārtu iela 1, Priekule, Priekules nov., 3003 m².

 

4. Apstiprināt SIA „Metrum”, reģistrācijas Nr.40003388748, 2011.gada 8.aprīlī iesniegto zemes vienības robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu zemes vienībai, kadastra apzīmējums 6482 006 0190, adrese „Saulaines garāžas”, Saulaine, Priekules pag., Priekules nov.,  saskaņā ar pielikumu (Nr.4).

4.1. Apstiprināt platību zemes vienībai, apzīmējums kadastrā 6482 006 0190, adrese: ”Saulaines garāžas”, Saulaine, Priekules pag., Priekules nov., 0,4068 ha.

 

5. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 76.panta pirmajai daļai  un 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas,  Administratīvajā rajona tiesā, Liepājas tiesu namā, Liepājā, Lielā ielā 4.

 

 

25.§ Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [:] atdalīšanu no nekustamā īpašuma [:].

 

Priekules novada dome izskatījusi R[:] E[:] (R[:] E[:]), personas kods [:], dzīvojoša [:], iesniegumu (reģ.Nr.3-13/276 no 14.04.2011.) ar lūgumu ļaut atdalīt no nekustamā īpašuma [:], kadastra Nr.[:], zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [:];  30,1 ha platībā. Zemes lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Iesniegumu iesniedzis N[:] K[:] pilnvarotā persona R[:] E[:], 13.04.2011. pilnvaras pirmais izraksts ar reģ. Nr.1084, izdots Rīgas apgabaltiesas zvērinātās notāres M[:] Z[:] prakses vietā.

            Nekustamais īpašums [:] ir N[:]K[:] īpašums, kurš reģistrēts Liepājas zemesgrāmatu nodaļas Virgas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā ar Nr.50.

Nekustamais īpašums [:] 84,4 ha kopplatībā, kadastra Nr.[:], sastāv no 5 (piecām) atsevišķām zemes vienībām – 1. zemes vienība 10,5 ha, kadastra apzīmējums [:], 2. zemes vienība 3,4 ha, kadastra apzīmējums [:], 3. zemes vienība 30,1 ha, kadastra apzīmējums [:], 4. zemes vienība 36,1 ha, kadastra apzīmējums [:], 5. zemes vienība 4,3 ha, kadastra apzīmējums [:].

Īpašnieks vēlas atdalīt no nekustamā īpašuma [:], kadastra Nr.[:], 3. zemes vienību 30,1 ha platībā, kadastra apzīmējums [:], piešķirot nosaukumu [:].

            Uz  zemes vienības ēkas un būves neatrodas.

Atbilstoši Zemes ierīcības likuma 8.pantam zemes ierīcības projektu izstrādā sekojošiem zemes ierīcības darbiem: zemes vienību robežu pārkārtošanai, zemes vienību apmaiņai vai starpgabalu likvidēšanai, zemes vienību (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai, zemes konsolidācijai, piekļūšanas iespēju nodrošināšanai zemes vienībai, pieejas nodrošināšanai publiski izmantojamām zemes platībām(teritorijām).

Zemes ierīcības likums neparedz izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašuma sadalīšanai atsevišķos īpašumos, kas reāli dabā ir atdalīti, zemes robežu plānā iezīmētas atsevišķas zemes vienības.

             Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27. punktu, Ministru kabineta 20.03.2007.gada noteikumu Nr.182 „Noteikumi par nekustamā īpašuma objektu noteikšanu” 140.punktu., Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,   Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma [:], kadastra Nr.[:], 3.zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [:], saskaņā ar pielikumu - zemes robežu plānu.

 

2. Zemes vienībai ar apzīmējumu kadastrā [:] – 30,1 ha platībā, piešķirt nosaukumu – [:] un noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, NĪLM kods 0201.

 

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV-      3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

26.§ Par nekustamā īpašuma [:], sadalīšanu.

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts I[:] M, dzīvojošas [:], 2011.gada 18.maija iesniegums, kurā lūgts atļaut atdalīt no īpašuma [:], zemes vienību apzīmējums kadastrā [:], 3,17 ha platībā. Piešķirt nosaukumu (zemes vienībai ar apzīmējumu kadastrā [:]; 3,17 ha platībai) [:], un noteikt zemes lietošanas mērķi.

I.M[:] iesniegumam pievienojusi Zemesgrāmatu apliecības kopiju, zemes vienības robežu situācijas un apgrūtinājumu plānu kopijas.

            Uz I[:] M[:], personas kods [:], vārda Liepājas Zemesgrāmatu nodaļā, Virgas pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 100 0042 1212, reģistrēts nekustams īpašums [:] kas sastāv no diviem zemesgabaliem ar kadastra apzīmējumiem [:] un [:] . Uz zemesgabala ar kadastra apzīmējumu [:] atrodas dzīvojamā māja un palīgēka.

            Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmā daļa nosaka gadījumus, kad Zemes ierīcības projektu izstrādā šādiem zemes ierīcības darbiem: 1) zemes vienību robežu pārkārtošanai; 2) vietējās pašvaldības administratīvās teritorijas daļas, tai skaitā zemes vienības un zemes vienības daļas, kas ietverta zemes ierīcības projektā (turpmāk — projektētās teritorijas), apmaiņai vai starpgabalu likvidēšanai; 3) zemes vienību (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai; 4) zemes konsolidācijai; 5) piekļūšanas iespēju nodrošināšanai zemes vienībai; 6) pieejas nodrošināšanai publiski izmantojamām zemes platībām (teritorijām).

            Zemes ierīcības likums neparedz izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašuma sadalīšanai atsevišķos īpašumos, kas reāli dabā atdalīti, zemes robežu plānā iezīmētas atsevišķas zemes vienības.

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27 punktu, Ministru kabineta 20.03.2007. noteikumu Nr182 „Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta noteikšanu” 140.punktu, „Adresācijas sistēmas noteikumi”, I.M[:] iesniegumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,   Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Atcelt Priekules novada domes 28.04.2011. lēmumu (prot. Nr.7) 58.§ „Par jauna nosaukuma [:] piešķiršanu zemesgabalam [:].”.

 

2. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu [:], kadastra numurs [:], divos atsevišķos īpašumos, saskaņā ar pielikumu – zemes robežu plānu.

 

3. Atdalāmai zemes vienībai, apzīmējums kadastrā [:],  3.17 ha platībai, piešķirt nosaukumu [:].

 

4. Noteikt zemes lietošanas mērķi I[:] M[:], personas kods [:], piederošai zemes vienībai [:]., apzīmējums kadastrā [:], 3,17 ha platībai - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība – kods 0201.

 

5. Zemes vienībai, apzīmējums kadastrā [:] (zeme, uz kuras atrodas ēkas),  adrese un lietošanas mērķis nemainās (lietošanas mērķis - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība – kods 0101).

 

6. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.un 79.pantu šo lēmumu  viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā Lielā ielā 4, Liepājā). 

 

 

 

27.§ Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumiem [:].

 

Priekules novada dome izskatīja H[:] F[:] un A[:] F[:],  dzīvo [:], 15.04.2011.  iesniegumu par nekustamā īpašuma [:] sadalīšanu.

 

Īpašums [:] 33,6 ha kopplatībā pieder H[:] F[:], reģistrēts Liepājas zemesgrāmatu nodaļā 12.03.2010., žurnāla Nr.300002821133, un īpašums [:] 69,79 ha kopplatībā pieder A[:] F[:], reģistrēts Liepājas zemesgrāmatu nodaļā 31.05.2006., žurnāla Nr.300001478103. Uz zemes gabala [:] atrodas H[:] F[:] piederošas ēkas un būves. Zemes ierīcības projekts jāizstrādā saskaņā  ar spēkā esošo Gramzdas pagasta teritorijas plānojumu (2008.-2020.gadam), teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, būvnormatīviem un citiem LR pastāvošajiem normatīvajiem dokumentiem.

 

Atbilstoši Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, 11. punktam, „Zemes ierīcības likums” 3. punktam, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,   Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1. Atļaut uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi zemes īpašumiem  [:] 33,6 ha kopplatībā, kadastra Nr.[:]  un  [:] 59,71 ha kopplatībā, kadastra Nr. [:], [:].

 

2. Uzsākt zemes īpašuma [:] 33,6 ha platībā [:], kadastra Nr.[:], sadalīšanu, no 2. zemes vienības ar kadastra Nr. [:], atdalīt zemes vienību 0,5 ha platībā, vairāk vai mazāk kā izrādīsies pēc kadastrālās uzmērīšanas.  Atdalīto zemes vienību pievienot īpašuma [:] 3. zemes vienībai ar kadastra Nr. [:], saskaņā ar lēmuma pielikumu (zemes robežu plānu).

 

3.  Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā   stāšanās dienas (Lielā  ielā 4, Liepāja 3400) 

 

 

28.§ Par adreses maiņu zemei un ēkām [:].

 

Priekules novada dome izskatīja G[:] B[:], 13.04.2011.  iesniegumu par adreses maiņu zemei un ēkām [:].

Zemes vienība [:] 6,12 ha platībā, kadastra Nr.[:],  pieder G[:] B[:].

Uz  zemes vienības  atrodas G[:] B[:]  piederoša ēka un būves.

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009. gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 6.2. punktu, kas nosaka, ka katram adresācijas objektam piešķir tikai vienu adresi un likuma „Par pašvaldībām”,  21. panta 1. daļu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,   Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

  1. Mainīt adresi zemes vienībai un ēkām [:], kadastra Nr.[:], 6,12 ha platībā  uz [:].

 

2.  Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā   stāšanās dienas (Lielā  ielā 4, Liepāja, LV- 3400). 

 

 

29.§ Par nosaukuma maiņu zemes vienībai „Apbūvētas zemes”, Priekules pag., Priekules nov. un lietošanas mērķa noteikšanu.

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”,  15.panta  pirmās daļas 13.apakšpunktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 03.11.2009.noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, atbilstoši Priekules novada Priekules pilsētas teritorijas plānojuma (apstiprināts ar Priekules novada domes 28.01.2010 lēmumu ( Prot. Nr.1) 45.§ „Saistošie noteikumi „Par Priekules novada teritoriālo vienību teritorijas plānojuma apstiprināšanu” grafiskajam pielikumam, 2011.gada 12.maija Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,   Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Mainīt nosaukumu Priekules novada pašvaldībai piekrītošai zemes vienībai no „Apbūvētās zemes”, Priekules pag., Priekules nov., kadastra numurs 6482 001 0043  2,5 ha platībai (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies uzmērot dabā)   uz „Zeidaku māja”, Priekules pag., Priekules nov., saskaņā ar pielikumu Nr. 1 –izkopējumu no Priekules pagasta kadastra kartes.

 

2. Noteikt lietošanas mērķi Priekules novada pašvaldībai, reģistrācijas numurs 90000031601,  piekrītošam zemes vienībai (zemesgabalam)  „Zeidaku māja”,  Priekules pag., Priekules nov., z.v. apzīmējums kadastrā 6482 001 0043   2,5 ha  platībai (pirms uzmērīšanas) –Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība - kods 0101.

 

3. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.,76.,79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var apstrīdēt Administratīvajā rajona tiesas namā Lielā ielā 4, Liepājā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

30.§ Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai „Ziedlejas 1”, Virgā, Virgas pag., Priekules nov., pēc atlases no Kadastra informācijas sistēmas.

 

Priekules novada dome izskatījusi no VZD Nekustamā īpašuma vērtēšanas departamenta 2011.gada 11.martā elektroniski saņemtos sarakstus pārraudzības veikšanai par pašvaldībās noteiktajiem nekustamā īpašuma lietošanas mērķiem.

 

Caurskatot saņemtos sarakstus redzams, ka objektu pašreizējā izmantošana neatbilst noteiktajiem zemes lietošanas mērķiem.  

 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 20. jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.7 punktu, noteikts, ka lietošanas mērķu maiņu ierosina, ja iepriekš likumīgi noteiktais lietošanas mērķis un tam piekrītošā zemes platība neatbilst šo noteikumu IV nodaļā minētajām prasībām.

 

Zemes vienībai bija noteikts zemes lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods NĪLM 0601.

           

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2006.gada 20. jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.7.,18., 36.punktu, Virgas pagasta padomes 2007.gada 28.marta saistošajiem noteikumiem Nr.3 „Virgas pagasta teritorijas plānojums 2006.- 2018.g. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,   Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

1. Mainīt zemes lietošanas mērķi VAS „Latvijas Hipotēku un zemes bankai”, reģ.Nr.40003132437, piederošai apbūvētai zemes vienībai „Ziedlejas 1”  3,5 ha, Virga, Virgas pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 64980010063, uz – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.

 

2.  Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

31.§Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai [:], pēc atlases no Kadastra informācijas sistēmas.

 

Priekules novada dome izskatījusi no VZD Nekustamā īpašuma vērtēšanas departamenta 2011.gada 11.martā elektroniski saņemtos sarakstus pārraudzības veikšanai par pašvaldībās noteiktajiem nekustamā īpašuma lietošanas mērķiem.

Caurskatot saņemtos sarakstus, redzams, ka objektu pašreizējā izmantošana neatbilst noteiktajiem zemes lietošanas mērķiem.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 20. jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.7 punktu, noteikts, ka lietošanas mērķu maiņu ierosina, ja iepriekš likumīgi noteiktais lietošanas mērķis un tam piekrītošā zemes platība neatbilst šo noteikumu IV nodaļā minētajām prasībām.

Zemes vienībai bija noteikts zemes lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods NĪLM 0101.

           

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2006.gada 20. jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.7.,18., 36.punktu, Virgas pagasta padomes 2007.gada 28.marta saistošajiem noteikumiem Nr.3 „Virgas pagasta teritorijas plānojums 2006.- 2018.g. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,   Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1.                  Mainīt zemes lietošanas mērķi J[:] L[:], personas kods [:], piederošai apbūvētai zemes vienībai [:] 0,0966 ha platībā, [:], apzīmējums kadastrā [:], uz – pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūves zeme, kods 0908.

 

2.  Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

 

32.§ Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai [:], pēc atlases no Kadastra informācijas sistēmas

 

Priekules novada dome izskatījusi no VZD Nekustamā īpašuma vērtēšanas departamenta 2011.gada 11.martā elektroniski saņemtos sarakstus pārraudzības veikšanai par pašvaldībās noteiktajiem nekustamā īpašuma lietošanas mērķiem.

Caurskatot saņemtos sarakstus, redzams, ka objektu pašreizējā izmantošana neatbilst noteiktajiem zemes lietošanas mērķiem.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 20. jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.7 punktu, noteikts, ka lietošanas mērķu maiņu ierosina, ja iepriekš likumīgi noteiktais lietošanas mērķis un tam piekrītošā zemes platība neatbilst šo noteikumu IV nodaļā minētajām prasībām.

Zemes vienībai bija noteikts zemes lietošanas mērķis – komercdarbības objektu apbūve, kods NĪLM 0801.

           

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2006.gada 20. jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.7.,18., 36.punktu, Virgas pagasta padomes 2007.gada 28.marta saistošajiem noteikumiem Nr.3 „Virgas pagasta teritorijas plānojums 2006.- 2018.g. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma,  Vija Jablonska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – 1 deputāts - Daiga Egle, nolemj:

 

 

1. Mainīt zemes lietošanas mērķi E[:] B[:], personas kods [:], piederošai zemes vienībai [:]  5,24 ha platībā, [:], apzīmējums kadastrā [:], uz – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods 0201.

 

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

 

33.§ Par zemes lietošanas mērķa maiņu Priekules novada pašvaldībai piekrītošām zemes vienībām Virgas pag., Priekules nov., pēc atlases no Kadastra informācijas sistēmas

 

Priekules novada dome izskatījusi no VZD Nekustamā īpašuma vērtēšanas departamenta 2011.ga 11.martā elektroniski saņemtos sarakstus pārraudzības veikšanai par pašvaldībās noteiktajiem nekustamā īpašuma lietošanas mērķiem.

Caurskatot saņemtos sarakstus, redzams, ka objektu pašreizējā izmantošana neatbilst noteiktajiem zemes lietošanas mērķiem.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 20. jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.7 punktu, noteikts, ka lietošanas mērķu maiņu ierosina, ja iepriekš likumīgi noteiktais lietošanas mērķis un tam piekrītošā zemes platība neatbilst šo noteikumu IV nodaļā minētajām prasībām.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2006.gada 20. jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.7. un 18. punktu, Virgas pagasta padomes 2007.gada 28.marta saistošajiem noteikumiem Nr.3 „Virgas pagasta teritorijas plānojums 2006.- 2018.g. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,   Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1.                  Mainīt zemes lietošanas mērķi Priekules novada pašvaldībai, reģ.Nr.90000031601, piekrītošām zemes vienībām:

 

1.1. apbūvētai zemes vienībai „Dzirnavas”  0,08 ha, Virgas pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 64980010191, uz – lauksaimnieciska rakstura uzņēmuma apbūves zeme, kods 1003;

1.2. zemes vienībai „Kodoliņi” 0,3 ha, Virgas pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 64980020292, uz – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods 0201;

 

1.3. zemes vienībai „Dūmi”  2,6 ha, Virgas pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 64980020577, uz  dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa, kods – 0501;

 

1.4. apbūvētai zemes vienībai „Taluši”  1,2 ha, Virgas pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 64980030049, uz – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.

 

 

2.  Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

34.§ Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai [:]

 

Priekules novada dome izskatījusi no VZD Nekustamā īpašuma vērtēšanas departamenta 2011.ga 11.martā elektroniski saņemtos sarakstus pārraudzības veikšanai par pašvaldībās noteiktajiem nekustamā īpašuma lietošanas mērķiem.

Caurskatot saņemtos sarakstus konstatēts, ka   objektu pašreizējā izmantošana neatbilst noteiktajiem zemes lietošanas mērķiem.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 20. jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.7 punktu, kas nosaka, ka lietošanas mērķu maiņu ierosina, ja iepriekš likumīgi noteiktais lietošanas mērķis un tam piekrītošā zemes platība neatbilst šo noteikumu IV nodaļā minētajām prasībām.

Zemes vienībai bija noteikts zemes lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods NĪLM 0101. Augstāk minētā zemes vienība ir apbūvēta. Uz tās atrodas dzīvojamā māja un saimniecības ēka.

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.7.,18., 36. punktu, Kalētu pagasta 2006.gada 5.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.5 ”Kalētu pagasta teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,   Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1.                  Mainīt zemes lietošanas mērķi G[:] Š[:], personas kods [:], piederošai apbūvētai zemes vienībai [:];  0,2221 ha platībā, [:], apzīmējums kadastrā [:], uz – individuālo dzīvojamo māju apbūves zemi, kods 0601.

 

2.  Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

35.§ Par lietošanas mērķu precizēšanu valstij piekrītošām zemes vienībām Priekulē, Priekules nov.

 

Priekules novada dome izskatīja VZD Nekustamā īpašuma vērtēšanas departamenta   11.03.2011 vēstuli par lietošanas mērķu pārraudzības veikšanu.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2006. gada 20.jūnija  noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība.” 36. punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,   Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1.                  Mainīt lietošanas mērķi valstij piekrītošaizemes vienībai Dārza iela 9A ar kadastra apzīmējumu 64150050021, Priekulē., Priekules nov., 89200 m² platībāno individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 601 uz dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekrācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās  atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa, kods 501.

2.                  Mainīt lietošanas mērķi valstij piekrītošaizemes vienībai Tirgoņu iela 16 zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 64150030038, Priekulē., Priekules nov., 1700 m² platībā, no zemes, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 101 uz individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 601.

3.                  Mainīt lietošanas mērķi valstij piekrītošaizemes vienībai Tirgus iela 12A ar kadastra apzīmējumu 64150030135, Priekulē., Priekules nov., 2114 m²  platībā,no zemes, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 101 uz individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 601.

4.                  Mainīt lietošanas mērķi valstij piekrītošaizemes vienībai Brīvības iela 32A ar kadastra apzīmējumu 64150030139, Priekulē., Priekules nov., 3000 m²  platībā,no zemes, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 101 uz individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 601.

5.                  Mainīt lietošanas mērķi valstij piekrītošaizemes vienībai Upe 4 ar kadastra apzīmējumu 64150040086, Priekulē., Priekules nov., 153 m²  platībā,no zemes, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 101 uz individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 601.

6.                  Mainīt lietošanas mērķi valstij piekrītošaizemes vienībai Parka iela 32B ar kadastra apzīmējumu 64150040127, Priekulē., Priekules nov., 165m²  platībā,no zemes, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 101 uz individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 601.

7.                  Mainīt lietošanas mērķi valstij piekrītošaizemes vienībai Galvenā iela 29B ar kadastra apzīmējumu 64150040133, Priekulē., Priekules nov., 2213 m²  platībā,no zemes, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 101 uz individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 601.

 

8.                  Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā   stāšanās dienas (Lielā  ielā 4, Liepāja, LV- 3400). 

 

 

36.§ Par lietošanas mērķu precizēšanu zemes vienībām Gramzdas pag. un Priekules pag., Priekules nov.

 

Priekules novada dome izskatīja VZD Nekustamā īpašuma vērtēšanas departamenta   11.03.2011 vēstuli par lietošanas mērķu pārraudzības veikšanu.

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2006. gada 20.jūnija  noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 36. punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,   Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1. Mainīt lietošanas mērķi Priekules novada  pašvaldībai, reģistrācijas Nr.90000031601,  piekrītošaizemes vienībai „Elekšu grantsbedres” platība 6,2 ha, kadastra Nr.64820060200, Priekules pag., Priekules nov.,no izglītības un zinātnes iestāžu apbūve, kods - 901 uz derīgo izrakteņu ieguves teritorijas, kods 401.

 

2. Mainīt lietošanas mērķi valstij piekrītošaizemes vienībai „Kompleksa ferma”, platība 0,1 ha, kadastra Nr.64580010411, Gramzdas pag., Priekules nov.,no zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods - 101 uz lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūve, kods 1003.

 

3. Mainīt lietošanas mērķi Priekules novada  pašvaldībai, reģistrācijas Nr.90000031601,  piekrītošaizemes vienībai „Pagasta zeme ceļš”, platība 0,3 ha,  kadastra Nr.64820060168, Priekules pag., Priekules nov., zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods - 1101 uz zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā, kods1101.

 

4. Mainīt lietošanas mērķi Latvijas autoceļu uzturētājam, reģistrācijas Nr.40003356530, piederošai  zemes vienībai „Grantiņi” 3,23 ha platībā,  kadastra Nr.64820060132, Priekules pag., Priekules nov., individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods – 601, uz transporta līdzekļu garāžu apbūve, kods 1104. 

 

5.  Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā   stāšanās dienas (Lielā  ielā 4, Liepāja, LV- 3400). 

 

 

37.§ Par lietošanas mērķu precizēšanu zemes vienībai.

 

Priekules novada dome izskatīja VZD Nekustamā īpašuma vērtēšanas departamenta   11.03.2011 vēstuli par lietošanas mērķu pārraudzības veikšanu.

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2006. gada 20. jūnija  noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”  36. punktu,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,   Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1. Mainīt lietošanas mērķi Priekules novada pašvaldībai,reģistrācijas Nr.90000031601,piederošaizemes vienībai Miera iela 10, 15548 m² platībā, ar kadastra apzīmējumu 64150080010, Priekulē., Priekules nov.,no individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 601, uz rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve, kods1001.

 

2. Mainīt lietošanas mērķi Priekules novada pašvaldībai,reģistrācijas Nr.90000031601,piederošaizemes vienībai Dārza iela 7, 16086 m² platībā, ar kadastra apzīmējumu 64150050006, Priekulē., Priekules nov.,no pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve, kods - 908 uz dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekrācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās  atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa, kods 501.

 

3.  Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā   stāšanās dienas (Lielā  ielā 4, Liepāja, LV- 3400). 

 

 

38.§ Par lietošanas mērķu precizēšanu zemes vienībai [:]

 

Priekules novada dome izskatīja VZD Nekustamā īpašuma vērtēšanas departamenta   11.03.2011 vēstuli par lietošanas mērķu pārraudzības veikšanu.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija  noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 36. punktu,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,   Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Mainīt lietošanas mērķi M[:] L[:], personas kods [:],  piederošaizemes vienībai [:], 7298 m² platībā, ar kadastra apzīmējumu [:], no individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 601, uz rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve, kods 1001.

 

2.  Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā   stāšanās dienas (Lielā  ielā 4, Liepāja, LV- 3400). 

39.§ Par lietošanas mērķu precizēšanu zemes vienībai [:].

 

Priekules novada dome izskatīja VZD Nekustamā īpašuma vērtēšanas departamenta   11.03.2011 vēstuli par lietošanas mērķu pārraudzības veikšanu.

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija  noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 36. punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,   Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Mainīt lietošanas mērķi A[:] K[:]piederošaizemes vienībai [:], 81448 m² platībā, ar kadastra [:],no pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve , kods - 908 uz dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekrācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās  atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa, kods 501.

 

2.  Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā   stāšanās dienas (Lielā  ielā 4, Liepāja, LV- 3400). 

40.§ Par lietošanas mērķu precizēšanu zemes vienībai [:].

 

Priekules novada dome izskatīja VZD Nekustamā īpašuma vērtēšanas departamenta   11.03.2011 vēstuli par lietošanas mērķu pārraudzības veikšanu.

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2006. gada 20. jūnija  noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 36. punktu,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,   Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Mainīt lietošanas mērķi A[:] K[:]piederošaizemes vienībai [:], 76758 m² platībā, ar kadastra apzīmējumu [:],no individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 601 uz dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekrācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās  atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa, kods 501.

 

2.  Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā   stāšanās dienas (Lielā  ielā 4, Liepāja, LV- 3400).