26.02.2015. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr.3).

21.§ Par grozījumiem 02.01.2008. Telpu nomas līgumā Nr. 4 par telpu nomu Aizputes ielā 6, Priekulē

 2015.gada 5.februārī (reģ.Nr.2.1.4/257 un Nr.2.1.4/256) G. T., dzīv. Liepājas ielā 7-4, Priekule,  iesniegumi, kuros lūgts veikt grozījumus telpu nomas līgumā no nomas platības 13,35 m² uz 12,56m² un par to, ka atsakās no palīgtelpas nomas Aizputes ielā 6, Priekulē 4 m² platībā.

Izskatot jautājumu par grozījumiem 02.01.2008. Telpu nomas līgumā Nr.4, kas noslēgts starp Priekules pilsētas domi (tagad Priekules novada pašvaldība) un G.T. un par  atteikšanos no 4 m² lielas telpas nomas  tiek  konstatēts, ka:

 [1.] 2008.gada 2.janvārī starp Priekules pilsētas domi (tagad pēc administratīvi teritoriālās reformas Priekules novada pašvaldība) un G.T. ir noslēgts Telpu nomas līgums Nr. 4 par telpām, Aizputes ielā 6, Priekulē, 18,35 m² nomu (turpmāk tekstā –nomas telpa). Nomas telpas tiek izmantotas friziera pakalpojumu sniegšanai. Ar 2008.gada 30.decembri tai pašā ēkā ir iznomāta koplietošanas telpa 4 m² platībā -frizētavas vajadzībām.

 [2.] Nomas Telpas ir iznomātas trīs nomniekiem - frizierēm – friziera pakalpojumu sniegšanai. Ņemot vērā nomas telpu kopplatību 37.7 m², un tās tiek sadalītas proporcionāli nomnieku skaitam, katram nomniekam 12.56 m² platībā. 

Ņemot vērā augstāk minēto, 2008.gada 2.janvārī noslēgto Telpu nomas līguma Nr. 4, 6.punkta 6.1.apakšpunktu, kas nosaka, ka visus šī līguma grozījumus un papildinājumus puses veic rakstiskā formā, un tie ir pievienojami līgumam, un ir neatņemama tās sastāvdaļa un  saskaņā ar  likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu, 2015.gada 12.februāra  Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Andis Eveliņš, Ilgonis Šteins, Rigonda Džeriņa, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Izdarīt 2008.gada 2.janvārī starp Priekules pilsētas domi (tagad pēc administratīvi teritoriālās reformas Priekules novada pašvaldība) un G. T. noslēgtajā Telpu nomas līgumā Nr.2 (turpmāk tekstā - līgums) un iepriekš noslēgtajās vienošanās (Iepriekš noslēgtās Vienošanās ar G.T. par grozījumiem 02.01.2008. Nomas līgumā Nr. 4 : 30.12.2008. Nr. 101; 01.02.2010. Nr. 3/2010; 18.02.2011 Nr. 3-39/7/2011 vienošanās) šādus grozījumus:  

1.1 Līguma 2.punktā un iepriekš noslēgtajās vienošanās aizstāt skaitli „18, 35” ar skaitli „12, 56”.

1.2. Ar 2015.gada 1.februāri pārtraukt nomu par 4 m² lielas koplietošanas telpas nomu, kura atrodas Aizputes ielā 6, Priekulē.

2. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei (V.Rubezei) sagatavot atbilstošu vienošanos šī lēmuma 1.punktam desmit darba dienu laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas.

3. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot izpilddirektoram Andrim Razmam.

4. Atbildīgā par lēmuma nosūtīšanu ir Priekules novada pašvaldības lietvedības nodaļa

5. Atbilstoši Paziņošanas likuma 8.panta otrai daļai (2) Dokuments, kas paziņots kā vienkāršs pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu astotajā dienā no dienas, kad tas iestādē reģistrēts kā nosūtāmais dokuments un Administratīvā procesa likuma 76.pantai pirmajai daļai un 79.panta pirmajai šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā iela 4, Liepāja, LV-3401.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. G. T. adrese: [adrese], Priekule, Priekules nov., LV-3434

1 eks. Plānošanas un attīstības nodaļas nekustamo īpašumu speciālistei V.Rubezei.

1 eks. Finanšu nodaļas grāmatvedei I.Sokolovskai

 

22.§ Par telpu nomas līguma noslēgšanu ēkā „Pagastnams”, Gramzdas pag., Priekules nov.

 2014.gada 16.decembrī  (reģ.Nr.2.1.6/211 ) Priekules novada pašvaldībā saņemts  SIA DIMANTI A. G. iesniegums, kurā lūgts pagarināt nomas līgumu  uz telpām - adrese „Pagastnams”, Aizvīķi, ar iepriekšējiem nosacījumiem.

Izskatot SIA DIMANTI  valdes locekļa Alda Grīnberga iesniegumu, tiek konstatēts, ka

1.      2001.gada 1.novembrī starp Gramzdas pagasta padomi un SIA „DIMANTI 2”, reģistrācijas numurs LV 42102013818 tika noslēgts NOMAS LĪGUMS (turpmāk tekstā –Līgums) par divu telpu nomu, kuras atrodas –adrese „Pagastnams”, Gramzdas pagastā, Priekules nov., ar kopējo platību 78,8 m², Aizvīķu centrā. Telpu lietošanas mērķis – mazumtirdzniecība. Nomas līgums tika noslēgts uz 5 gadiem (t.i., līdz 2006.gada 14.novembrim), ar pagarinājumu līdz 2014.gada 14.novembrim.

2.       Likuma "Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu" 6.¹ panta pirmajā daļā noteikts, (1) Ja likumā vai Ministru kabineta noteikumos nav paredzēts citādi, kustamās mantas nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav ilgāks par pieciem gadiem, zemes nomas līgumu — uz laiku, kas nav ilgāks par 30 gadiem, bet cita nekustamā īpašuma nomas līgumu — uz laiku, kas nav ilgāks par 12 gadiem.

3.      Kopējais nomas līguma termiņš ir 12 gadi. No  nomas līguma termiņa beigām līdz šim brīdim ir saglabājušās faktiskās nomas attiecības. Nomnieks turpināja maksāt nomas maksu par telpām un neviena no pusēm nav izteikušas vēlmi pārtraukt nomas attiecības.

4.       Izpildot 08.06.2010. MK noteikumu Nr.515 "Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem" 14.punkta nosacījumus, pašvaldība publicēja informāciju par nomas objektu (adrese „Pagastnams”, Gramzdas pagastā, Priekules nov., ar kopējo platību 78,8 m², Aizvīķu centrā) pašvaldības mājas lapā.

5.      Citas personas nav izteikušas vēlēšanos nomāt telpas iepriekš minētajā adresē. Pašvaldībai nav nepieciešamas šīs telpas citu pašvaldības autonomo funkciju izpildei. Iedzīvotājiem ir nodrošināta iespēja saņemt tirdzniecības pakalpojumus un šai sakarā nav saņemtas nekādas pretenzijas.

6.       Uz nomas objektu ir viens pretendents, izsole netiek rīkota, ar šo nomas tiesību  pretendentu tiek noslēgts nomas līgums.

 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās  daļas 2. punktu, likuma "Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 6¹ panta pirmo daļu, 08.06.2010. Ministru kabineta noteikumiem Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 7.un 10.punkta prasībām, 2012.gada 14.februāra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Andis Eveliņš, Ilgonis Šteins, Rigonda Džeriņa, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Ar 2015. gada 1.martu noslēgt  Telpu nomas līgumu ar SIA Dimanti 2, reģistrācijas numurs LV 42102013818, par telpām, ēkas „Pagastnams”, Aizvīķi, Gramzdas pag., Priekules nov., 1.stāvā, saskaņā ar būves kadastrālās uzmērīšanas lietu (5.pielikumā, telpas iezīmētas ar sarkanu līniju) nomu atbilstoši 08.06.2010. MK noteikumu Nr.515 "Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem"  prasībām, nosakot :

-          nomas maksu 0,35 EUR/m² , neieskaitot pievienotās vērtības nodokli, mēnesī.

Papildus noteiktajai nomas maksai Nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai nodokļu likmei, kā arī maksā nekustamā īpašuma nodokli atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

- telpu nomas līguma termiņu – 2027.gada 31.decembrim

2.  Uzdot Attīstības plānošanas nodaļai (nekustamo īpašumu speciālistei V.Rubezei)  sagatavot Telpu nomas līgumu (lēmuma 1.punkts) atbilstoši normatīvo aktu un šī lēmuma prasībām viena mēneša laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas.

3. Uzdot Gramzdas pagasta pārvaldes vadītājam Dzintaram Kudumam kontroli par šī lēmuma izpildi.

4. Atbildīgā par lēmuma nosūtīšanu ir Priekules novada pašvaldības lietvedības nodaļa.

5. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmai daļai, 76.panta pirmai daļai un 79.panta pirmai daļai šis lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam, šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4,Liepājā, LV-3401viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. SIA DIMANTI 2 valdes loceklim A. G., adrese [adrese], Gramzdas pag. Priekules nov., LV-3486;

1 eks. Gramzdas pagasta pārvaldei

1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei V.Rubezei

1 eks. Finanšu nodaļas grāmatvedei Ilzei Sokolovskai

23.§ Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamam īpašumam „Uzvaras” Gramzdas pag. Priekules novadā

 Priekules novada pašvaldības dome izskatīja V. K., adrese [adrese], Priekule, Priekules nov. iesniegumu, par nekustamā īpašuma [adrese] sadalīšanu un jaunu nosaukumu piešķiršanu., kas ir reģistrēts Priekules novada domē 09.02.2015. ar Nr.2.1.4/280. Iesniegumam pievienots zemes robežu plāns un zemesgrāmatas apliecības kopija.

Īpašums [adrese] Gramzdas pagastā Priekules novadā 59,93 ha platībā, kadastra Nr.[:] ir reģistrēts Liepājas zemesgrāmatu nodaļā 05.04.2005. zemesgrāmatas nodalījuma Nr.1000 0017 0766. Īpašnieks V. K. Īpašums sastāv no diviem zemes gabaliem – 1. zemes gabals ar apzīmējumu kadastrā [:], platība 30,80 ha , 2. zemes gabals ar apzīmējumu kadastrā [:], platība 29,13 ha. Uz zemes vienībām ēkas un būves neatrodas. V. K. vēlas no nekustamā īpašuma [adrese], Gramzdas pagastā, Priekules novadā, no  2. zemes vienības ar apzīmējumu kadastrā [:]. platība 29,13 ha, atdalīt zemes vienību 11,0 ha platībā. Atdalītai zemes vienībai piešķirt nosaukumu [adrese]. Atbilstoši „Likumam par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 13. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, saskaņā spēkā esošo Gramzdas pagasta teritorijas plānojumu (2007-2019 gads, apstiprinātiem ar Priekules novada domes 24.02.2011.sēdes lēmumu prot. Nr.3,3.§), teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Andis Eveliņš, Ilgonis Šteins, Rigonda Džeriņa, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Atļaut uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi zemes īpašumam [adrese] 59,93 ha kopplatībā, kadastra Nr.[:], Gramzdas pagastā, Priekules novadā un apstiprināt Darba uzdevumu zemes ierīcības projekta izstrādei.
 2. No nekustamā īpašuma [adrese], Gramzdas pagastā, Priekules nov., no 2.zemes gabala, apzīmējums kadastrā [:], atdalīt zemes vienību 11,0 ha  platībā, vairāk vai mazāk, kā izradīsies pēc uzmērīšanas dabā, saskaņā ar klāt pievienoto zemes robežu plānu.
 3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā   stāšanās dienas (Lielā  ielā 4, Liepāja 3400).

 

Lēmums nododams:

V. K.,[adrese], Priekule, Priekules nov.

Nekustamo īpašumu speciālistei G.Briekmanei

24.§ Par 01.02.2006. zemes nomas līguma ar Nr.188 pirmstermiņa izbeigšanu Z.A. Kalētu pag., Priekules nov.

 Priekules novada pašvaldībā saņemts Z.A., dzīvojoša Priekules nov., Kalētu pag., [adrese], 21.01.2015. iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/165, par atteikšanos no zemes „Doņi” 2,1 ha, kadastra apzīmējums 6464 001 0092, Kalētu pagastā, Priekules novadā, nomas.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

2006.gada 01.februārī starp Kalētu pagasta padomi un Z. A. noslēgts zemes nomas līgums ar Nr.188 par daļu no zemes ar nosaukumu „Doņi” 2,1 ha platībā, apzīmējums kadastrā 6464 001 0092, Kalētu pag., Priekules nov., iznomāšanu palīgsaimniecības vajadzībām. Līguma termiņš ir līdz 2016.gada 31.decembrim.

Z.A. ir iesniedzis iesniegumu par atteikšanos no turpmākās zemes daļas nomas.

 

Pamatojoties uz Z.Alundera iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Andis Eveliņš, Ilgonis Šteins, Rigonda Džeriņa, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Izbeigt ar 2015.gada 28.februāri zemes nomas līgumu ar Nr.188 par zemes „Doņi”, kadastra apzīmējums 6464 001 0092, 2,1 ha platībā, Kalētu pag., Priekules nov., iznomāšanu Z. A., personas kods[:].
 2. Atbildīgā par lēmuma izpildi Kalētu pagasta zemes lietu speciāliste M.Kokovihina .

Lēmums izsūtāms:

1 eks. Z.A., [adrese], Kalētu pag., Priekules nov., LV-3484;

1 eks. Kalētu pagasta pārvaldei.

25.§ Par zemes nomas līguma pirmstermiņa izbeigšanu R.D., Kalētu pag., Priekules nov.

 Priekules novada pašvaldībā saņemts R. D., dzīvojoša Priekules nov., Kalētu pag., [adrese], 28.01.2015. iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/196, par 30.03.2012.zemes nomas līguma Nr.3-36K/1-2012 un 08.05.2007. lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.238 pirmstermiņa izbeigšanu.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

2007.gada 08.maijā starp Kalētu pagasta padomi un R. D. noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums ar Nr.238 par zemes ar nosaukumu „Mazkuplēni” 1,0 ha platībā, apzīmējums kadastrā 6464 003 0062, Kalētu pag., Priekules nov., iznomāšanu kā pirmnomas personai. Līguma termiņš ir līdz 2016.gada 31.decembrim.

2012.gada 30.martā starp Priekules novada pašvaldību un R. D. noslēgts zemes nomas līgums Nr.3-36K/1-2012 par daļu no zemes „Jostiņi” 3,8 ha platībā, kadastra apzīmējums 6464 006 0014, Kalētu pag., iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām. Līguma termiņš līdz 31.03.2017.

Par zemes „Mazkuplēni” nomu kopš 2010.gada nav maksāts nekustamā īpašuma nodoklis un nomas maksa.

Par zemes „Jostiņi” nomu kopš iznomāšanas brīža nav veikti nekustamā īpašuma nodokļa un nomas maksas maksājumi.

R.D. ir iesniedzis iesniegumu par augstāk minēto zemes nomas līgumu izbeigšanu.

Pamatojoties uz R.Daukanta iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Andis Eveliņš, Ilgonis Šteins, Rigonda Džeriņa, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Izbeigt pirms termiņa, ar 2015.gada 28.februāri, 08.05.2007. lauku apvidus zemes nomas līgumu Nr.238 par zemes „Mazkuplēni”, Kalētu pag., Priekules nov., iznomāšanu R.D., personas kods [:].

2.      Izbeigt pirms termiņa, ar 2015.gada 28.februāru, 30.03.2012. zemes nomas līgumu Nr.3-36K/1-2012 par daļu no zemes „Jostiņi”, Kalētu pag., Priekules nov., iznomāšanu R.D., personas kods [:].

3.      Atbildīgā par lēmuma izpildi Kalētu pagasta zemes lietu speciāliste M.Kokovihina .

Lēmums izsūtāms:

1 eks. R.D., [adrese], Kalētu pag., Priekules nov., LV-3484;

1 eks. Kalētu pagasta pārvaldei.

26.§ Par 01.03.2011.zemes nomas līguma Nr.3-36/10/2011 termiņa pagarināšanu L.E. par daļu no zemes „Augšas garnizons”, Virgas pag., Priekules nov., nomu

 Priekules novada pašvaldībā saņemts L. E., dzīvojošas [dzīvesvieta], Virgas pag., Priekules nov., 09.02.2015. iesniegums ar lūgumu pagarināt 01.03.2011.zemes nomas līguma ar Nr.3-36/10/2011 termiņu par daļu no zemes vienības „Augšas garnizons” 1,2 ha platībā, kadastra apzīmējums 6498 002 0182, Virgas pagastā, Priekules novadā, iznomāšanu.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

2011.gada 01.martā starp Priekules novada pašvaldību un L.E. noslēgts zemes nomas līgums Nr.3-36/10/2011 par daļu no zemes vienības ar nosaukumu „Augšas garnizons” 1.2 ha, kadastra apzīmējums 6498 002 0182, Virgas pagastā, Priekules novadā, iznomāšanu palīgsaimniecības vajadzībām. Līguma termiņš ir līdz 01.03.2015.

Nekustamais īpašums “Augšas garnizons”, kadastra nr.6498 002 0182, 5,0 ha kopplatībā, Virgas pagastā, piekrīt pašvaldībai.

E. L. iesniegumā min, ka vēlas arī turpmāk nomāt šo zemes vienības daļu.

Saskaņā ar Priekules novada pašvaldības Saistošiem noteikumiem Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” (apstiprināti ar Priekules novada pašvaldības domes 26.09.2013.sēdes lēmumu, prot.Nr.11,5.§) 3.punktu- neapbūvētus zemesgabalus bez apbūves tiesībām, kuri tiek iznomāti ar mērķi- lauksaimniecībā izmantojamā zeme, kods-0101, personīgo palīgsaimniecību vajadzībām, nomas maksu nosaka 0,5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā.

Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus.

L.E. nav nekustamā īpašuma nodokļa un nomas maksas parāda.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Andis Eveliņš, Ilgonis Šteins, Rigonda Džeriņa, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Pagarināt 01.03.2011. Zemes nomas līgumā Nr.3-36/10/2011, kas noslēgts starp Priekules novada pašvaldību un L. E., noteikto līguma termiņu par 5 gadiem un noteikt to līdz 2020.gada 30.aprīlim.

2.      Atbilstoši Saistošo noteikumu Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 3.punktu noteikt gada nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

3.      Uzdot Virgas pagasta zemes lietu speciālistei M.Kokovihinai 10 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot vienošanos par grozījumiem 01.03.2011.zemes nomas līgumā Nr.3-36/10/2011 atbilstoši šim lēmumam.

4.      Nomniekam divu mēnešu laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz vienošanās. Ja nomnieks divu mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu grozījumu slēgšanai, lēmums par līguma termiņa pagarināšanu nav spēkā.

5.       5.Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums izsūtāms:

1 eks. E. L., [adrese], Virgas pag., Priekules nov.,LV3433;

1 eks. Virgas pagasta pārvaldei.

27.§ Par nekustamā īpašuma „Austrumi”, Virgas pagasts, Priekules novads, sadalīšanu un nosaukuma „Upeslejas” piešķiršanu

 Priekules novada pašvaldībā saņemts J. L., personas kods [:], dzīvojoša [dzīvesvieta], Virgas pagastā, Priekules novadā, 26.01.2015. iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/186, par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [:] atdalīšanu no nekustamā īpašuma [adrese], kadastra Nr.[:], Virgas pag., Priekules nov. un jauna nosaukuma [adrese] piešķiršanu. Noteikt zemes lietošanas mērķi- lauksaimniecība.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums [adrese], kadastra Nr.[:], Virgas pag., Priekules nov., pieder J.L., saskaņā ar 03.12.1998. ierakstu Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Virgas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.109.

Nekustamais īpašums [adrese] 39,2 ha kopplatībā, sastāv no 5 (piecām) atsevišķām zemes vienībām.

Iesniegumā ir lūgums atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma [adrese], kadastra Nr.[:], vienu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [:] 25,65 ha platībā, piešķirot nosaukumu [adrese] un noteikt zemes lietošanas mērķi.

Uz atdalāmās zemes vienības ēkas un būves neatrodas.

Zemes ierīcības likums neparedz izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašuma sadalīšanai atsevišķos īpašumos, kas reāli dabā ir atdalīti, zemes robežu plānā iezīmētas atsevišķas zemes vienības.

       Pamatojoties uz likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 19.panta pirmās daļas 1.punktu, likuma „Par Pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, Priekules novada pašvaldības domes 28.01.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.4 „Par Priekules novada teritoriālo vienību teritorijas plānojumu apstiprināšanu”,  atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Andis Eveliņš, Ilgonis Šteins, Rigonda Džeriņa, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu [adrese], Virgas pag., Priekules nov., kadastra Nr.[:], atdalot no īpašuma vienu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [:], saskaņā ar grafisko pielikumu (9.pielikums).

2.      Atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [:] piešķirt jaunu nosaukumu [adrese] un noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101.

3.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums izsūtāms:

1 eks. L. J., [adrese], Virgas pag.,Priekules nov., LV 3485;

1 eks. VZD Kurzemes reģionālai nodaļai, Graudu ielā 27/29, Liepāja, LV-3401;

1 eks. Virgas pagasta pārvaldei.

28.§ Par zemes izdalīšanu no pašvaldībai piekrītošās zemes „Māķi Mierlauki” kapu uzturēšanai un nosaukuma „Vārtājas jaunie kapi” piešķiršanu, lietošanas mērķa noteikšanu

 Priekules novada pašvaldības dome izskatījusi Bunkas pagasta zemes lietu speciālistes Ilzes Lācītes iesniegumu ar lūgumu atdalīt no nekustamā  īpašuma „ Māķi Mierlauki ” , Bunkas pag., Priekules nov., kadastra Nr. 6446 007 0058, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6446 007 0152 zemes gabalu 0,22 ha platībā kapu uzturēšanai, nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Bunkas pagasta padomes 20.08.2008. lēmumu, protokols Nr.10,  nekustamais īpašums ar nosaukumu „Māķi Mierlauki”, ar kadastra Nr.6446 007 0058, Bunkas pagastā, ieskaitīts pašvaldībai piekritīgajās zemēs.

Nekustamais īpašums „Māķi Mierlauki”, Bunkas pagasts, Priekules novads sastāv no divām zemes vienībām: ar kadastra apzīmējumu 6446 007 0058  0.50 ha platībā un zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6446 007 0152  1.10 ha platībā. Minētās zemes vienības ir ceļi.

Apsekojot nekustamo īpašumu „Māķi Mierlauki”, Bunkas pagastā, Priekules novadā tika nokonstatēts, ka uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6446 007 0152 0.1 ha platībā atrodas apbedījumi, kuri robežojas un ir turpinājums nekustamajam īpašumam „Vārtājas kapi”, Gaviezes pagastā, Grobiņas novadā, apzīmējums kadastrā 6456 005 0106.

Līdz ar to no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6446 007 0152 ir jāatdala zemes gabals 0,22 ha platībā kapu uzturēšanai.

Pamatojoties uz 19.05.1994. likuma "Par pašvaldībām" 15.panta otro daļu, kas nosaka, ka „pašvaldībām ir šādas autonomās funkcijas: gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana)”.

1995.gada 29.marta likuma "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās" 4.1 panta otrās daļas 5.apakšpunkts nosaka, ka zeme, kuras piederība 1940.gada 21.jūlijā nav konstatēta, zemes reformas laikā piekrīt pašvaldībai un ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, ja vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā attiecīgi neapbūvēti zemes gabali paredzēti jaunu pašvaldības ēku (būvju) celtniecībai vai pašvaldību funkciju īstenošanai”.

           Pamatojoties uz iesniegumu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 14.pantu, kas nosaka, ka nekustamā īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam lauku apvidū piešķirts rekvizīts, kas nav adrese, 2006.gada 20.jūnija LR MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 23.punktam, kurā nosaka, ka neapbūvētai zemes vienībai, kas atrodas teritorijā, kurai atbilstoši Teritorijas plānošanas likumam stājies spēkā vietējās pašvaldības teritorijas plānojums, lietošanas mērķi nosaka vai maina: atbilstoši zemes likumīgajai izmantošanai vai pašreizējai izmantošanai, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Andis Eveliņš, Ilgonis Šteins, Rigonda Džeriņa, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Atdalīt no Priekules novada pašvaldības valdījumā esošā nekustamā īpašuma „Māķi Mierlauki”, Bunkas pagasts, Priekules novads, kadastra Nr. 6446 007 0058,  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6446 007 0152 zemes gabalu 0.22 ha platībā, izveidojot  atsevišķu zemes vienību un īpašumu, (saskaņā ar grafisko 10.pielikumu).
 2. Atdalītajai zemes vienībai piešķirt nosaukumu „Vārtājas jaunie kapi”, Bunkas pagasts, Priekules novads un noteikt zemes lietošanas mērķi- Kapsētu teritorijas un ar tām saistīto ceremoniālo ēku un krematoriju apbūve, kods NĪLM 0907.
 3. Jaunizveidotajai zemes vienībai noteikt statusu- pašvaldībai piekritīgā zeme.
 4. Precizēt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 64460070152 zemes platību no 1,1 ha uz 0.88 ha (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc uzmērīšanas).

 

Lēmums izsūtāms:                                         

 1eks.  Bunkas zemeslietu speciālistei Ilze Lācītei

 1 eks. Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai, Graudu iela 27/29, Liepāja, LV-3401

1 eks. Finanšu nodaļai

29.§ Par Priekules novada pašvaldības Priekules vidusskolas Attīstības plāna 2015. – 2017.gadam apstiprināšanu

 Priekules novada vidusskolas vadība sagatavojusi un iesniegusi vidusskolas attīstības plānu 2015.-2017.gadam.

 

Vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punkta, atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Andis Eveliņš, Ilgonis Šteins, Rigonda Džeriņa, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Apstiprināt Priekules novada pašvaldības Priekules vidusskolas Attīstības plānu 2015.-2017.gadam.

 

Pielikumā: Priekules novada pašvaldības Priekules vidusskolas Attīstības plāns 2015.-2017.gadam uz 51 lp.

30.§ Par Priekules novada pašvaldības Kalētu pamatskolas Attīstības plāna 2014. – 2017.gadam apstiprināšanu

 Kalētu pamatskolas vadība sagatavojusi un iesniegusi pamatskolas attīstības plānu 2014.-2017.gadam.

 

Vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punkta, atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Andis Eveliņš, Ilgonis Šteins, Rigonda Džeriņa, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Apstiprināt Priekules novada pašvaldības Kalētu pamatskolas Attīstības plānu 2014.-2017.gadam.

 

Pielikumā: Priekules novada pašvaldības Kalētu pamatskolas Attīstības plāns 2014.-2017.gadam uz 53 lp.

31.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu, kā represētai personai Z. B. īpašumiem [adrese],[adrese] un [adrese], Priekule, Priekules nov., par 2015. gadu

 Priekules novada dome izskatīja Z. B., dzīvojoša [dzīvesvieta], Priekule, Priekules  novads iesniegumu, kas reģistrēts Priekules novada pašvaldībā 20.02.2015. ar reģistrācijas Nr. 2.1.4/354 par nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu par 50%, kā represētai personai īpašumiem [adrese],[adrese] un daļai[adrese], Priekule, Priekules nov.

Ir iesniegti dokumenti, kas apliecina, ka Z. B. ir politiski represētā persona un zeme ir viņa īpašumā vismaz 5 gadus. Z.B. ar savu iesniegumu personīgi apliecina, ka nenodarbojas ar saimniecisko darbību īpašumos [adrese] un [adrese]. Daļēji nodarbojas ar saimniecisko darbību īpašumā [adrese].Pamatojoties uz likumu „ Par nekustamā īpašuma nodokli” 5. pantu, 2. daļu (kas nosaka, ka politiski represētām personām par zemi un individuālo dzīvojamo māju apbūvē ietilpstošajām ēkām vai dzīvokļa īpašumu bez zemes domājamās daļas, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50%, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā. Ja nekustamais īpašums daļēji tiek izmantots saimnieciskajā darbībā, šai daļai nodokļa samazinājums netiek piemērots), atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Andis Eveliņš, Ilgonis Šteins, Rigonda Džeriņa, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.       Piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu Z. B. par 50%, kā represētai personai īpašumiem [adrese], apzīmējums kadastrā[:], platība 4589 m² un [adrese], apzīmējums kadastrā [:], platība 4190 m².

2.      Piešķirt daļēju nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu par īpašumu [adrese] Priekule, Priekules nov., apzīmējums kadastrā [:], platība 7720 m². Par 600 m² zemes nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu nepiešķirt.  

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas (Lielā ielā 4, Liepājā, LV- 3400)  

32.§ Par projektu „Infrastruktūras uzlabošana brīvā laika pavadīšanai Priekulē”

 Pašvaldībai ir iespēja saņemt finansējumu biedrībā Liepājas rajona partnerība” projektam “Infrastruktūras uzlabošana brīvā laika pavadīšanai Priekulē.

Projekta mērķis ir visu vecumu iedzīvotāju aktīvas un drošas atpūtas iespēju pilnveidošana un esošo teritoriju labiekārtošana. Projekta ietvaros paredzēts uzlabot brīvā laika pavadīšanas iespējas trijās vietās:

 • Dzirnavu iela 4, Bunka, Bunkas pagasts (bērnu rotaļu un atpūtas elementu uzstādīšana),
 • Krasta iela 3, Bunka, Bunkas pagasts (bērnu rotaļu un pieaugušo atpūtas vietas izveide),
 • Aizputes ielā 1 (āra trenažieru ierīkošana pie Priekules daudzfunkcionālās sporta halles lielā stadiona).

 

            Projekta kopējās izmaksas                               EUR    11747,89

            LEADER LAP finansējums                           EUR    8738,10

            Priekules novada pašvaldības finansējums     EUR     970,90

            PVN                                                                EUR    2038,89

 

Atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Andis Eveliņš, Ilgonis Šteins, Rigonda Džeriņa, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Piedalīties projektā „Infrastruktūras uzlabošana brīvā laika pavadīšanai Priekulē”.

 2.  Piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu EUR 970,90 un PVN EUR 2038,89.

3. Par projekta vadītāju apstiprināt Modri Baumani.

33.§ Par Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājas vietnieka komandējumu

 Priekules novada pašvaldībā saņemts biedrības Lettlands Vänner (Zviedrijā) uzaicinājums Priekules novada pārstāvim Ainaram Cīrulim braucienam uz Zviedriju (uzaicinājums 14.03.2015.-16.03.2015.), lai 2015.gada 15.martā piedalītos Lettlands Vänner gada sēdē un sniegtu tajā informāciju par jaunumiem Latvijā, kā arī vienotos par tālāku sadarbību. Šajā laikā paredzēta arī tikšanās ar sadraudzības pašvaldības – Torsås novadu. Uzaicinājumu piedalīties šajā pasākumā saņēmusi arī Vaiņodes novada pašvaldība.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2010.gada 12.oktobra noteikumu Nr.969 „Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi” 8.1., 8.2., 25.3., 26. un 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Andis Eveliņš, Ilgonis Šteins, Rigonda Džeriņa, Tatjana Ešenvalde), deputāts Ainars Cīrulis, pildot likumā ‘’Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā’’ paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šī lēmuma pieņemšanā nepiedalās; PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Nosūtīt Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājas vietnieku Ainaru CĪRULI komandējumā uz Zviedriju laika periodā no 2015.gada 13.marta līdz 2015.gada 17.martam, lai 2015.gada 15.martā piedalītos biedrības Lettlands Vänner gada sēdē, sniegtu tajā informāciju par jaunumiem Latvijā un mūsu pašvaldībā, kā arī vienotos par tālāku sadarbību un tiktos ar sadraudzības pašvaldības – Torsås novada pārstāvjiem.

2.      Izmaksāt Ainaram CĪRULIM komandējuma dienas naudu – 40,00 EUR (četrdesmit euro un 00 centi) par katru komandējuma dienu, kopā izmaksājot 200,00 EUR divi simti euro un 00 centi) par 5 (piecām) komandējuma dienām.

3.      Atlīdzināt Ainaram CĪRULIM ceļa (transporta) izdevumus atbilstoši iesniegtajiem attiecīgos izdevumus apliecinošiem attaisnojuma dokumentiem.

4.      Ainaram CĪRULIM pēc atgriešanās no komandējuma iesniegt pašvaldībā komandējuma atskaiti atbilstoši Priekules novada pašvaldības domes 2014.gada 25.septembra noteikumos „Par Priekules novada pašvaldības amatpersonu (darbinieku) un komandēto personu komandējumiem un darba braucieniem” noteiktajai kārtībai.

 

Lēmums nododams:

Priekšsēdētājas vietniekam A.Cīrulim

Finanšu nodaļai

34.§ ‘’Par Priekules novada pašvaldības pārstāvi biedrībā ‘’Liepājas rajona partnerība’’’’

 Priekules novada pašvaldība ir dalībnieks biedrībā „Liepājas rajona partnerība” Reģ.nr.40008106318, adrese: Krasta iela 12, Grobiņa, Grobiņas novads. Lai realizētu biedrības biedra tiesības, nepieciešams deleģēt pārstāvi biedrībā Liepājas rajona partnerība” .

 

Atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Andis Eveliņš, Ilgonis Šteins, Rigonda Džeriņa, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 Noteikt, ka biedrībā “Liepājas rajona partnerība”, reģ.nr.40008106318, adrese: Krasta iela 12, Grobiņa, Grobiņas novads, kā Priekules novada pašvaldības pārstāvis ir Attīstības plānošanas nodaļas vadītājs Modris Baumanis.

 

Lēmums nosūtāms: 

  biedrībai „Liepājas rajona partnerība”, Krasta iela 12, Grobiņa, Grobiņas nov.

  attīstības plānošanas nodaļai -M.Baumanim

35.§ Par pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – Druva „Angārs” Kalētu pag.

 Ar 2014.gada 28.novembra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.22, 16.§) nekustamais īpašums Druva „Angārs”, Kalētu pag., Priekules nov., kadastra numurs 6464 001 0255, 0,24 ha platībā (turpmāk nekustamais īpašums) nodots atsavināšanai mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.

Ar 2014.gada 28.novembra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.22, 16.§) apstiprināta nekustamā īpašuma - pārdošanas cena 7393,46 EUR (septiņi tūkstoši trīs simti deviņdesmit trīs euro un četrdesmit seši euro centi) un apstiprināti izsoles noteikumi.

Paziņojums par izsoli izsludināts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 11.panta noteiktajā kārtībā.

Izsolei pieteicās un saskaņā ar izsoles noteikumiem tika reģistrēts viens dalībnieks SIA „SILGME”, reģ.Nr.42103035085, juridiskā adrese Nākotnes iela 5, Kalēti, Priekules novads, kas nosolīja nekustamo īpašumu par izsoles sākumcenu.

Saskaņā ar Publiskas personas atsavināšanas likuma 30.panta pirmo daļu piedāvātā augstākā summa jāsamaksā par nosolīto nekustamo īpašumu divu nedēļu laikā, no izsoles dienas, ja izsoles noteikumi neparedz citu termiņu. Iemaksātā nodrošinājuma naudas summa saskaņā ar šā likuma 16.pantu tiek ieskaitīta pirkuma summā.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta pirmo un otro daļu, 36.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 17.punktu, atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Andis Eveliņš, Ilgonis Šteins, Rigonda Džeriņa, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Apstiprināt 2015.gada 11.februāra Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Druva „Angārs”, Kalētu pag., Priekules nov., ar kadastra numuru 6464 001 0255, 0,24 ha platībā pirmās mutiskās izsoles rezultātus.

2.      Noslēgt pirkuma līgumu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – Druva, „Angārs”, Kalētu pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums 6464 001 0255, 0,24 ha platībā par pirkuma līguma cenu 7393,46 EUR (septiņi tūkstoši trīs simti deviņdesmit trīs euro un četrdesmit seši euro centi) ar SIA „SILGME”, reģ.Nr.42103035085, juridiskā adrese Nākotnes iela 5, Kalēti, Priekules nov., 7 (septiņu) dienu laikā pēc pilnas pirkuma apmaksas veikšanas;

3.      Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijas priekšsēdētājai sagatavot šā lēmuma 2.punktā minēto līgumu.

4.      Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

Kontroli par šā lēmuma izpildi uzdot Priekules novada pašvaldības attīstības un plānošanas nodaļas vadītājam M.Baumanim;

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

 SIA „SILGME”, reģ.Nr.42103035085, juridiskā adrese Nākotnes iela 5, Kalēti, Priekules nov., LV – 3434

 Priekules novada pašvaldības finanšu nodaļai

 atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai

Kalētu pagasta pārvaldei

36.§ Par pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – Uzvaras iela 2 –6, Priekule, Priekules novads

 36.§

Par pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – Uzvaras iela 2 –6, Priekule, Priekules novads, kadastra numurs 6415 900 0323

 

2014.gada 11.septembrī Priekules novada pašvaldībā saņemts I.V., deklarētā dzīvesvieta dzīvesvieta], Priekule, Priekules novads, atsavināšanas iesniegums reģ.Nr.2.1.4/1410, par nekustamā īpašuma Uzvaras iela 2 – 6, Priekule, Priekules novads, kadastra numurs 6415 900 0323 atsavināšanu.

2014.gada 28.novembrī Priekules novada pašvaldības dome pieņēmusi lēmumu „Par dzīvokļa īpašuma Uzvaras iela 2 – 6, Priekule, Priekules nov., ierakstīšanu zemesgrāmatā un atsavināšanas ierosinājumu”, saskaņā ar kuru dzīvokļa īpašums ierakstīts zemesgrāmatā, nodalījuma Nr.123 6.

Sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs SIA „INVEST RĪGA LIEPĀJA”, reģ.Nr.42103024236, juridiskā adrese Graudu iela 27/29, Liepāja, LV – 3401, novērtējis dzīvokļa īpašumu un uz 2015.gada 6.februāri noteicis nekustamā īpašuma tirgus vērtību EUR 1618 (viens tūkstotis seši simti astoņpadsmit euro).

Nekustamā īpašuma kopējo pārdošanas cenu EUR 1903,44 (viens tūkstotis deviņi simti trīs euro un četrdesmit četri euro centi) veido:

1)  noteiktā nekustamā īpašuma vērtība – 1618 EUR (viens tūkstotis seši simti astoņpadsmit euro);

2)  izdevumi par nekustamā īpašuma novērtēšanu – 77,48 EUR (septiņdesmit septiņi euro un četrdesmit astoņi euro centi) saskaņā ar vērtētāja izrakstīto rēķinu;

3) kadastrālā uzmērīšana ar datu aktualizāciju  un jauna nekustamā īpašuma reģistrācija EUR 179,52 (simtu septiņdesmit deviņi euro un piecdesmit divi euro centi);

4) Zemesgrāmatas kancelejas nodeva – 21,33 EUR (divdesmit viens euro un trīsdesmit trīs euro centi);

5) nodeva par kadastra izziņa – 7,11 EUR (septiņi euro un vienpadsmit euro centi).

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk tekstā – PPMAL) 4.panta ceturtās daļas 5.punktu atsavināšanas ierosinātāja ir persona, kurai piekrīt pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu. Saskaņā ar PPMAL 45.panta trešo daļu, atsavinot valsts vai pašvaldības īpašumā esošu viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu, par kuru lietošanas tiesības likumā „Par dzīvojamo telpu īri” noteiktajā kārtībā noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums, to vispirms rakstveidā piedāvā pirkt īrniekam vai viņa ģimenes locekļiem.

Atsavināšanas ierosinātāja I.V., atbildot uz atsavināšanas paziņojumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu, iesniegumā Nr.2.1.4/361 norāda, ka vēlas iegādāties nekustamo īpašumu par piedāvāto pārdošanas cenu, norēķinoties par īpašumu ar bankas pārskaitījumu vienā maksājumā.

Atsavināšanas ierosinājums atbilst PPMAL 4.panta pirmajai daļai un dzīvokļa īpašums nav nepieciešams pašvaldībai vai pašvaldības iestāžu funkciju nodrošināšanai

 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 45.panta ceturto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 17.punktu, atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Andis Eveliņš, Ilgonis Šteins, Rigonda Džeriņa, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Atsavināt dzīvokļa īpašumupirmpirkuma tiesīgai personai I. V., dzīvojoša [dzīvesvieta], Priekule, Priekules nov.

2. Noslēgt pirkuma līgumu ar pirmpirkuma tiesīgo personu par Priekules novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Uzvaras iela 2 – 6, Priekule, Priekules nov., kadastra apzīmējums  6415 900 0323, par pirkuma līguma cenu EUR 1903,44 (viens tūkstotis deviņi simti trīs euro un četrdesmit četri euro centi) 7 (septiņu) dienu laikā pēc pilnas pirkuma summas veikšanas;

3. Noteikt, ka visa pirkuma maksa pircējai I.V. jāsamaksā ne vēlāk kā 2 (divu) nedēļu laikā no šā lēmuma paziņošanas dienas;

4. Uzdot A.Mickus sagatavot pirkuma līgumu.

Kontroli par šā lēmuma izpildi uzdot Priekules novada pašvaldības attīstības un plānošanas nodaļas vadītājam M.Baumanim;

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

 I. V., deklarētā dzīvesvieta [dzīvesvieta], Priekule, Priekules nov.

īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai

finanšu nodaļai

37. Par apbalvojumu piešķiršanu

 Pamatojoties uz Priekules novada kultūras nodaļas vadītāja Gundara Venena iesniegumu, atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska,  Andris Džeriņš,  Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls,  Ilgonis Šteins, Tatjana Ešenvalde), deputāti Andis Eveliņš, Rigonda Džeriņa, Arta Brauna, pildot likumā ‘’Par  interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā’’ paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šī lēmuma pieņemšanā nepiedalās; PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Piešķirt GODA rakstu un naudas balvu 75 EUR  ilggadējai režisorei Inārai KALNARĀJAI parnesavtīgu darbu 30 gadu garumā ar Priekules amatierteātri, par žūrijas atzinību guvušiem pēdējo divu sezonu iestudējumiem - R.Blaumanis „Ļaunais gars” un O’Henri „Gausīgie ierāvēji” un sakarā ar Priekules amatierteātra 95 gadu jubileju.

 

2.      Piešķirt ATZINĪBAS rakstu un naudas balvu 50 EUR Andrim RETĒJUMAM par atzīstamiem aktierdarbiem, ilggadēju darbību Priekules amatierteātrī un sakarā ar  Priekules amatierteātra 95 gadu jubileju.

 

3.      Piešķirt ATZINĪBAS rakstu un naudas balvu 50 EUR Edgaram SOKOLOVSKIM par atzīstamiem aktierdarbiem, ilggadēju darbību Priekules amatierteātrī un sakarā ar  Priekules amatierteātra 95 gadu jubileju.

 

4.      Piešķirt ATZINĪBAS rakstu un naudas balvu 50 EUR Ainai ĶIPSTEI par atzīstamiem aktierdarbiem, ilggadēju darbību Priekules amatierteātrī un sakarā ar  Priekules amatierteātra 95 gadu jubileju.

 

5.      Piešķirt ATZINĪBAS rakstu un naudas balvu 50 EUR Inai DALBIŅAI par atzīstamiem aktierdarbiem, ilggadēju darbību Priekules amatierteātrī un sakarā ar  Priekules amatierteātra 95 gadu jubileju.

 

6.      Piešķirt ATZINĪBAS rakstu un naudas balvu 50 EUR Elitai MĀLIŅAI par atzīstamiem aktierdarbiem, ilggadēju darbību Priekules amatierteātrī un sakarā ar  Priekules amatierteātra 95 gadu jubileju.

 

7.      Piešķirt ATZINĪBAS rakstu un naudas balvu 50 EUR Dzintrai SOKOLOVSKAI par atzīstamiem aktierdarbiem, ilggadēju darbību  Priekules amatierteātrī un sakarā ar  Priekules amatierteātra 95 gadu jubileju.

 

8.      Piešķirt ATZINĪBAS rakstu un naudas balvu 50 EUR Tomasam ŠILINAM par atzīstamiem aktierdarbiem, ilggadēju darbību Priekules amatierteātrī un sakarā ar  Priekules amatierteātra 95 gadu jubileju.

 

9.      Piešķirt ATZINĪBAS rakstu un naudas balvu 50 EUR Oļegam SAMSONOVAM par atzīstamiem aktierdarbiem, ilggadēju darbību Priekules amatierteātrī un sakarā ar  Priekules amatierteātra 95 gadu jubileju.

 

10.  Izteikt PATEICĪBU Artai BRAUNAI par atzīstamiem aktierdarbiem Priekules amatierteātrī un sakarā ar  Priekules amatierteātra 95 gadu jubileju.

 

11.  Izteikt PATEICĪBU Rigondai DŽERIŅAI par atzīstamiem aktierdarbiem Priekules amatierteātrī un sakarā ar  Priekules amatierteātra 95 gadu jubileju.

 

12.  Izteikt PATEICĪBU Lienai BRAŽEI par atzīstamiem aktierdarbiem Priekules amatierteātrī un sakarā ar  Priekules amatierteātra 95 gadu jubileju.

 

13.  Izteikt PATEICĪBU Aldai BINFELDEI par atzīstamiem aktierdarbiem Priekules amatierteātrī un sakarā ar  Priekules amatierteātra 95 gadu jubileju.

 

Lēmums nododams:

Kultūras nodaļas vadītājam G.Venenam

Finanšu nodaļai