26.01.2017. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr.1)

21. Par ziedojuma (dāvinājuma) pieņemšanu

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 26.janvārī                                                                                                 

 Nr.1

21.

Par ziedojuma (dāvinājuma) pieņemšanu

 

             2017.gada 10.janvārī noslēgts ziedojuma līgums Nr.2.2.2./17/157 starp SIA “Ruģi” un Priekules novada pašvaldību par dāvinājumu EUR 500.00 apmērā Priekules kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīva ‘’Duvzare’’ dalībnieku mēģinājumu tērpu iegādei.

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu,Priekules novada pašvaldības domesnolikumu “Par finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu un izlietošanu Priekules novada pašvaldībā un tās budžeta iestādēs”, atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls); deputāte Gražina Ķervija, pildot likumā ‘’Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā’’ paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šī lēmuma pieņemšanā nepiedalās); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Apstiprināt 2017.gada 10.janvārī noslēgto ziedojuma līgumu Nr.2.2.2./17/157 starp SIA “Ruģi” un Priekules novada pašvaldību par dāvinājumu EUR 500.00 apmērā Priekules kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīva ‘’Duvzare’’ dalībnieku mēģinājumu tērpu iegādei.

 

2.      Par lēmuma izpildi atbild Priekules kultūras nama direktore.

 

Lēmums nosūtāms: Finanšu nodaļa, Priekules kultūras namam

 

22. Par ziedojuma (dāvinājuma) pieņemšanu

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 26.janvārī                                                                                                  

Nr.1

22.

Par ziedojuma (dāvinājuma) pieņemšanu

 

             2017.gada 10.janvārī noslēgts ziedojuma līgums Nr.2.2.2./17/149 starp SIA “Kurzemes gaļsaimnieks” un Priekules novada pašvaldību par dāvinājumu EUR 1000.00 apmērā Priekules kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīva ‘’Duvzare’’ dalībnieku mēģinājumu tērpu iegādei.

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu,Priekules novada pašvaldības domesnolikumu “Par finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu un izlietošanu Priekules novada pašvaldībā un tās budžeta iestādēs”, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Apstiprināt 2017.gada 10.janvārī noslēgto ziedojuma līgumu Nr.2.2.2./17/149 starp SIA “Kurzemes gaļsaimnieks” un Priekules novada pašvaldību par dāvinājumu EUR 1000.00 apmērā Priekules kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīva ‘’Duvzare’’ dalībnieku mēģinājumu tērpu iegādei.

 

2.      Par lēmuma izpildi atbild Priekules kultūras nama direktore.

 

Lēmums nosūtāms:

Finanšu nodaļa

Priekules kultūras namam

23. Par kustamas mantas – ugunsdzēsēju automašīnas GAZ 5312 ar valsts reģistrācijas Nr. 8766 LTH nodošanu īpašumā sabiedriskā labuma organizācijai – biedrībai “SK VECPILS”, reģ.Nr. 40008167967

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 26.janvārī                                                                                                      

Nr.1

23.

 Par kustamas mantas – ugunsdzēsēju automašīnas GAZ 5312 ar valsts reģistrācijas Nr. 8766 LTH nodošanu īpašumā sabiedriskā labuma organizācijai – biedrībai “SK VECPILS”, reģ.Nr. 40008167967

__________________________________________________________________________

 

          2017.gada 17.janvārī Priekules novada pašvaldībā saņemts biedrības “SK Vecpils”, reģ.Nr. 40008167967 iesniegums ar lūgumu nodot bez atlīdzības ugunsdzēsēju automašīnu GAZ 5312.

            Biedrība iesniegumā norāda, ka automašīna tiks ievietota ekspozīcijā “Auto muzejs Liepāja” ar mērķi saglabāt tehniskās vērtības un iepazīstināt ar tām jaunatni un interesentus.

            Biedrība “SK Vecpils”, reģ.Nr. 40008167967,  reģistrēta LR Uzņēmumu reģistrā 13.11.2010., sabiedriskā labuma organizācijas statuss piešķirts 09.02.2011. ar lēmumu Nr. 8.14-4/8625

            Pašvaldībai piederošās ugunsdzēsēju automašīnas GAZ 5312 izlaiduma gads – 1986.g., atlikusī vērtība ir EUR 0.00, saskaņā ar pamatlīdzekļu uzskaites kartīti Nr.1475, inventāra Nr. 1231-1475.

            Automašīna nav nepieciešama pašvaldības funkciju pildīšanai un ilgstoši netiek izmantota.

            Saskaņā ar “Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 42.panta trešo daļu – publiskas personas mantu var nodot bez atlīdzības sabiedriskā labuma organizācijai.

 

            Pamatojoties uz „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 3.panta pirmās daļas 6.punktu, 4.panta pirmo daļu, 6.panta otro daļu, 42.panta trešo daļu,  atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.Atsavināt – nododot bez atlīdzības, ugunsdzēsēju automašīnu GAZ 5312 ar valsts reģistrācijas Nr. 8766 LTH ar bilances vērtību EUR 0.00 sabiedriskā labuma organizācijai -  biedrībai “SK Vecpils”, reģ.Nr. 40008167967, adrese: VĪTIŅI, Dižilmāja, Vecpils pagasts, Durbes novads, turpmākai izmantošanai auto ekspozīcijā “Auto muzejā Liepāja”.

2.Par automašīnas atsavināšanu noformējams pieņemšanas – nodošanas akts.

3.Noteikt, ka visus maksājumus, kas saistīti ar automašīnas nodošanu biedrībai, sedz biedrība “SK Vecpils”.

4.Par lēmuma izpildi, automašīnas atsavināšanu un dokumentu noformēšanu atbild Kalētu pagasta pārvaldes vadītāja A.Driviņa.

 

Lēmums izsūtāms:     

1 eks. Kalētu pagasta pārvaldei

1 eks. Finanšu nodaļai

1.eks. biedrībai “SK Vecpils”

24. Par dzīvokļa īpašumu izveidošanu dzīvojamajā mājā Liepu aleja 2, Kalēti, Kalētu pagasts, Priekules novads un reģistrēšanu zemesgrāmatā

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 26.janvārī                                                                                                      

Nr.1 

24.

Par dzīvokļa īpašumu izveidošanu dzīvojamajā mājā Liepu aleja 2, Kalēti, Kalētu pagasts, Priekules novads un reģistrēšanu zemesgrāmatā

___________________________________________________________________________

 

Izskatot jautājumu par dzīvokļa īpašumu izveidošanu dzīvojamajā mājā Liepu aleja 2, Kalēti, Kalētu pagasts, Priekules novads tika konstatēts, ka:

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Liepu aleja 2, Kalēti, Kalētu pag., Priekules nov., kadastra Nr.6464 001 0166, nostiprinātas uz Priekules novada pašvaldības vārda Kalētu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.66. Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6464 001 0166 0,39 ha platībā, divstāvu dzīvojamās ēkas ar 12 dzīvokļiem.

Dzīvokļi Nr.3, 5, 7, 8, 10 nav privatizēti, nav izveidoti dzīvokļu īpašumi un ierakstīti zemesgrāmatā. Dzīvokļi atrodas pašvaldības bilancē un ir izīrēti.

Saskaņā ar Dzīvokļa īpašuma likuma 6.pantu pirmo daļu dzīvokļa īpašumu var izveidot uz likuma, tiesas sprieduma, darījuma, tai skaitā testamenta, vai mājas īpašnieka lēmuma pamata. Dzīvokļa īpašumu izveido, sadalot atbilstoši šā likuma noteikumiem zemesgrāmatā ierakstītu dzīvojamo māju kopā ar tai piederīgajām palīgēkām, būvēm un zemi.

Saskaņā ar Kalētu pagasta dzīvojamo māju privatizācijas komisijas izziņu dzīvokļiem dzīvojamā mājā Liepu alejā 2, Kalētos, Kalētu pagastā noteiktas sekojošas kopīpašuma un zemes domājamās daļas:

·         Nr. 3- 108/1000;

·         Nr.5- 78/1000;

·         Nr.7- 66/1000;

·         Nr.8- 58/1000;

·         Nr.10- 86/1000.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2.punktu- pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības, 21.panta pirmās daļas 17.punktu- lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu vai privatizēšanu, kā arī par nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā, Dzīvokļa īpašuma likuma 2.panta pirmo daļu- dzīvokļa īpašums ir dzīvojamā mājā tiesiski nodalīts patstāvīgs nekustamais īpašums,6.panta pirmo daļu, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Izveidot sekojošus dzīvokļu īpašumus dzīvojamajā mājā Liepu aleja 2, Kalēti, Kalētu pagasts, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6464 001 0166 001, nosakot dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un zemes:  

1.1. dzīvoklis Nr.3- 68,0 m² - 108/1000;

1.2. dzīvoklis Nr.5- 48,8 m²- 78/1000;

1.3. dzīvoklis Nr.7- 41,7 m²- 66/1000;

1.4. dzīvoklis Nr.8- 36,4 m²- 58/1000;

1.5. dzīvoklis Nr.10- 54,2 m²- 86/1000.

2. Pēc dzīvokļu īpašuma reģistrācijas Kadastra informācijas sistēmā, ierakstīt dzīvokļu īpašumus zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda kā pastāvīgus īpašuma objektus.

3. Pilnvarot nekustamā īpašuma speciālisti Marinu Kokovihinu veikt nepieciešamās darbības dzīvokļu īpašumu izveidošanā un ierakstīšanai zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda.

 

Lēmums izsūtāms:

2 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai, 1 eks. finanšu nodaļai

25. Par dzīvokļa īpašumu izveidošanu dzīvojamajā mājā adresē Liepu aleja 2A, Kalēti, Kalētu pagasts, Priekules novads un reģistrēšanu zemesgrāmatā

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 26.janvārī                                                                                                    

  Nr.1

25.

Par dzīvokļa īpašumu izveidošanu dzīvojamajā mājā adresē Liepu aleja 2A, Kalēti, Kalētu pagasts, Priekules novads un reģistrēšanu zemesgrāmatā

___________________________________________________________________________

 

Izskatot jautājumu par dzīvokļa īpašumu izveidošanu dzīvojamajā mājā pēc adreses Liepu aleja 2A, Kalēti, Kalētu pagasts, Priekules novads tika konstatēts, ka:

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu pēc adreses Liepu aleja 2A, Kalēti, Kalētu pag., Priekules nov., kadastra Nr.6464 001 0248, nostiprinātas uz Priekules novada pašvaldības vārda Kalētu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.92. Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6464 001 0248 0,39 ha platībā, divstāvu 11 dzīvokļu dzīvojamās ēkas.

Dzīvokļi Nr.9 un Nr.10 nav privatizēti, nav izveidoti dzīvokļu īpašumi un ierakstīti zemesgrāmatā. Dzīvokļi atrodas pašvaldības bilancē un ir izīrēti.

Saskaņā ar Dzīvokļa īpašuma likuma 6.pantu pirmo daļu dzīvokļa īpašumu var izveidot uz likuma, tiesas sprieduma, darījuma, tai skaitā testamenta, vai mājas īpašnieka lēmuma pamata. Dzīvokļa īpašumu izveido, sadalot atbilstoši šā likuma noteikumiem zemesgrāmatā ierakstītu dzīvojamo māju kopā ar tai piederīgajām palīgēkām, būvēm un zemi.

Saskaņā ar Kalētu pagasta dzīvojamo māju privatizācijas komisijas izziņu Nr.1 dzīvokļiem Liepu alejā 2, Kalētos, Kalētu pagastā noteiktas sekojošas kopīpašuma un zemes domājamās daļas:

·         Nr. 9- 103/1000;

·         Nr.10- 88/1000.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2.punktu- pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības, 21.panta pirmās daļas 17.punktu- lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu vai privatizēšanu, kā arī par nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā, Dzīvokļa īpašuma likuma 2.panta pirmo daļu- dzīvokļa īpašums ir dzīvojamā mājā tiesiski nodalīts patstāvīgs nekustamais īpašums,6.panta pirmo daļu, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Izveidot sekojošus dzīvokļu īpašumus dzīvojamajā mājā pēc adreses Liepu aleja 2A, Kalēti, Kalētu pagasts, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6464 001 0248 001, nosakot dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un zemes:  

1.1. dzīvoklis Nr.9- 63,0 m² - 103/1000;

1.2. dzīvoklis Nr.10- 53,9 m²- 88/1000.

2. Pēc dzīvokļu īpašuma reģistrācijas Kadastra informācijas sistēmā, ierakstīt dzīvokļu īpašumus zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda kā pastāvīgus īpašuma objektus.

3. Pilnvarot nekustamā īpašuma speciālisti Marinu Kokovihinu veikt nepieciešamās darbības dzīvokļu īpašumu izveidošanā un ierakstīšanai zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda.

 

Lēmums izsūtāms: 2 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai, 1 eks. finanšu nodaļai

 

26. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu A. N.

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 26.janvārī                                                                                                  

Nr.1

26.

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu A. N.

 

1. Priekules novada dome izskatīja O.T. iesniegumu, kas saņemts 03.11.2016. Nr.2.1.4/1783 par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu no nekustamā īpašuma X nedzīvojošo personu A.N. personas kods X, kurš minētajā adresē vairs nedzīvo, nekustamā īpašuma nodokli un komunālos maksājumus nemaksā.

 

2. Izvērtējot Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

 

2.1. Saskaņā ar Liepājas tiesas Zemes grāmatu nodaļas Kalētu pagasta Zemes grāmatas nodalījuma Nr.15 informāciju nekustamā īpašuma īpašnieks no 2005.gada 28.februāra ir O.T. personas kods X.

 

2.2. Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 3. panta pirmo daļu ir noteikts:

“Dzīvesvieta ir jebkuras personas brīvi izraudzīta ar nekustamo īpašumu saistīta vieta (ar adresi), kurā persona labprātīgi apmetusies ar tieši vai klusējot izteiktu nodomu tur dzīvot, kurā dzīvot tai ir tiesisks pamats un kuru šī persona atzīst par vietu, kur tā sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību”.

 

2.3. Pēc pašvaldības rīcībā esošas informācijas A.N. minētajā īpašumā ilgstoši nedzīvo, pašvaldība tiesiskajās attiecībās viņu sastapt nevar.

 

2.4. A. N. ir deklarēta dzīvesvieta X no 20.10.2015.

 

2.5. A.N. pēc Latvijas Republikas Iedzīvotāju reģistra datiem līdz 2017. gada 18.janvārim pārdeklarāciju uz faktisko dzīves vietu, nav veicis.

 

2.6. A.N.  2016. gada 8.novembrī, reģ. Nr. 2.1.17/363, Kalētu pagasta pārvalde nosūtīja ierakstītu vēstuli (Latvijas Pasts Kalētu pasta nodaļas 08.11.2016. čeks Nr.0057911), par jautājuma noskaidrošanu, sakarā ar dzīvesvietas deklarēšanu pēc faktiskās dzīvesvietas. Vēstuli Latvijas Pasts atgriezis  atpakaļ  nosūtītājam 16.01.2017.

 

3. Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 4. pants nosaka „Dzīvesvietas maiņas gadījumā attiecīgās personas pienākums ir mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanās iestādē”. Pašvaldības rīcībā nav ziņu, ka A. N. būtu deklarējis dzīvesvietu citur. Pašvaldībai ir pamats uzskatīt, ka deklarētā dzīvesvieta pēc tās uzrādītās adreses nav patiesa un tā ir anulējama.

 

4. Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 12. panta pirmajā daļā ir noteikts, ka „Ziņas par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja: 1) dzīvesvietas deklarētājs vai viņa likumiskais pārstāvis, vai dzīvesvietas deklarētāja vai viņa likumiskā pārstāvja pilnvarota persona, deklarējot dzīvesvietu, sniegusi nepatiesas ziņas; 2) attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā”.

 

5. 06.06.2003. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” 2. punkts nosaka”:

 “Iestāde personas deklarācijā sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošajiem dokumentiem, pēc šo ziņu pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma pieņemšanas par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu”.

 

6. Saskaņā „Administratīvā procesa likums” 79. pantu nosaka:

 „Administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet, ja rakstveidā izdotajā administratīvajā aktā nav norādes, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt, - viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas”.

Atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

  1. Anulēt deklarēto dzīvesvietu X A.N., personas kods X, jo minētā persona deklarētajā dzīvesvietā nedzīvo, komunālos maksājumus nemaksā, pašvaldība personas tiesiskajās attiecībās sastapt nevar.
  2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas datumu.
  3. Lēmumu par deklarēto dzīvesvietu nosūtīt A.N. un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Liepājas nodaļai.
  4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā iela 4, Liepāja, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
27. Par nekustamā īpašuma Krasta iela 4, Bunkas pag., Priekules novads, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 26.janvārī                                                                                                      

Nr.1

27.

Par nekustamā īpašuma Krasta iela 4, Bunkas pag., Priekules novads, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts V.S. dzīvojošs X, iesniegums, ar lūgumu atsavināt zemes vienību, kas atrodas Krasta ielā 4, Bunkā, Bunkas pag., Priekules novadā 0,6320 ha platībā.

Uz zemes vienības atrodas V.S. piederošas dzīvojamā ēkā ar palīgēkām, kas reģistrētas zemesgrāmatā. Par zemes vienību noslēgts zemes nomas līgums 3-36B/31-2012.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – PPMAL) 4.panta ceturtās daļas 3.punktu atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašnieks vai visi kopīpašnieki, ja viņi vēlas nopirkt zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve)(….).

 Saskaņā ar PPMAL 37.panta pirmās daļas 4.punktu pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu.

Saskaņā ar PPMAL 1.pantu, nosacītā cena šā panta izpratnē ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem (...) un 8.panta trešo daļu mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija (amatpersona), kura saskaņā ar šā panta pirmo un otro daļu organizē nekustamā īpašuma novērtēšanu.

Sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs SIA „INVEST RĪGA LIEPĀJA”, noteicis, ka zemes vienības Krasta iela 4, Bunka, Bunkas pag., Priekules novads, kadastra apzīmējums 64150040083 tirgus vērtība ir 2856 EUR ( divi tūkstoši astoņi simti piecdesmit seši euro).

Nekustamā īpašuma nosacītā cena un izsoles sākumcena ir 2995,15 EUR (divi tūkstotoši deviņi simti deviņdesmit pieci euro un 15 euro centi), ko veido:

1)  noteiktā nekustamā īpašuma tirgus vērtība – 2856 EUR (divi tūkstoši astoņi simti piecdesmit seši euro);

2) izdevumi par nekustamā īpašuma novērtēšanu – 139,15 EUR (simtu trīsdesmit deviņi euro un 15 euro centi) ,saskaņā ar vērtētāja izrakstīto rēķinu;

 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 3.punktu, 5.panta pirmo un ceturto daļu, 9.panta otro daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Atsavināt Priekules novada pašvaldībai piederošo zemes vienību Krasta iela 4, Bunka, Bunkas pag., Priekules nov., kadastra Nr. 64460050076, pirmpirkuma tiesīgajai personai.

2. Apstiprināt nekustamā īpašuma – zemes vienības Krasta iela 4, Bunka, Bunkas pag., Priekules nov., nosacīto cenu 2995 EUR (divi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit pieci euro), noapaļojot uz leju līdz veseliem euro.

3. Nosūtīt paziņojumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu pirmpirkuma tiesīgajai personai.

4. Pirmpirkuma tiesību izmantošanas gadījumā, noslēgt pirkuma līgumu saskaņā ar šim lēmumam pievienoto pirkuma līguma projektu (pielikumā).

5. Noteikt, ka pirmpirkuma tiesīgajai personai paziņojumā par pirmpirkuma tiesību izmantošanu jāsniedz informācija par to, kādā kārtībā tā izmantos pirmpirkuma tiesības uz zemes vienību vai jāsniedz informācija par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām.

6. Pirmpirkuma tiesību atteikšanās gadījumā ar pirmpirkuma tiesīgo personu turpināms nomas līgums par šā lēmuma 1.punktā minēto īpašumu atbilstoši nomas līgumā noteiktajam termiņam.

 

Atbildīgā persona par pirkuma līguma noslēgšanu ir pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijas priekšsēdētāja A.Mickus.

 

Kontroli par šā lēmuma izpildi uzdot Priekules novada pašvaldības attīstības un plānošanas nodaļas vadītājai Unai Ržepickai.

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

- V.S. uz personas deklarēto dzīvesvietu;

- Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

- finanšu nodaļai;

- Virgas pagasta pārvaldei;

- attīstības un plānošanas nodaļas vadītājai Unai Ržepickai. 

- nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai;

28. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Parka iela 25A, Priekule, Priekules novads

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 26.janvārī                                                                                              

    Nr.1

28.

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu  Parka iela 25A, Priekule, Priekules novads

 

Ar 2016.gada 28.aprīļa Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.8, 26.) nekustamais īpašums (zemes starpgabals) Parka iela 25A, Priekule, Priekules nov., (turpmāk – nekustamais īpašums) nodots atsavināšanai, apstiprināta nekustamā īpašuma nosacītā cena un apstiprināti pirmās mutiskās izsoles noteikumi.

Paziņojums par izsoli izsludināts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 11.panta noteiktajā kārtībā.

Saskaņā ar izsoles noteikumiem, izsolē pieteikumu iesniegt varēja personas, kurām ir pirmpirkuma tiesības. Paziņojumi par pirmpirkuma tiesību izmantošanu nosūtīti pirmpirkuma tiesīgajām personām Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma noteiktajā kārtībā.

Izsolei pieteicās un saskaņā ar izsoles noteikumiem tika reģistrēts viens dalībnieks J.M., dzīvojošs X, kuru uz pilnvaras pamata pārstāvēja tā pilnvarotā persona L.M. un kurš saskaņā ar izsoles noteikumiem ieguva tiesības slēgt nekustamā īpašuma pirkuma līgumu par izsoles sākumcenu 2608 EUR.

Saskaņā ar Publiskas personas atsavināšanas likuma 30.panta pirmo daļu izsolē nosolītā augstākā cena ir jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles dienas, ja izsoles noteikumi neparedz citu termiņu. Izsoles noteikumu, kas apstiprināti ar Priekules novada pašvaldības domes 25.08.2016. lēmumu (prot.Nr.15, 26) 6.1.punkts paredz, ka nosolītājam sava augstākā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, jāsamaksā par nosolīto nekustamo īpašumu 3 (trīs) mēnešu laikā no izsoles dienas.

Nekustamā īpašuma nosolītājs ir veicis samaksu par nekustamo īpašumu izsoles noteikumos paredzētajā termiņā un apmērā t.i. 09.01.2017.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 36.panta pirmo daļu publiskas personas mantas nosolītājs trīsdesmit dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas paraksta pirkuma līgumu [..].

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Apstiprināt 2016.gada 7.novembra Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Parka iela 25A, Priekule, Priekules nov., pirmās mutiskās izsoles rezultātus un izsoles protokolu.

2.      Noslēgt nekustamā īpašuma pirkuma līgumu ar J.M.par pirkuma līguma cenu 2608 EUR (divi tūkstoši seši simti astoņi euro un 00 euro centi)

3.      Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijas priekšsēdētājai sagatavot šā lēmuma 2.punktā minēto līgumu.

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

J.M. uz deklarētās dzīvesvietas adresi;

Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

Grāmatvedei G.Vaičekauskai

29. Par nekustamā īpašuma “Līči”, Gramzdas pag., Priekules nov., nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 26.janvārī                                                                                                 

 Nr.1 

29.

Par nekustamā īpašuma “Līči”, Gramzdas pag., Priekules nov., nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

 

Izskatot jautājumu par nekustamā īpašuma “Līči”, Gramzdas pagastā, Priekules novadā nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu tika konstatēts, ka:

2015.gada 08.decembrī pašvaldībā tika saņemts SIA “Liepu aleja” iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/2262, ar ierosinājumu apvienot pašvaldībai piekritīgās zemes vienības “Līči” un “Jaunā degvielas noliktava” Gramzdas pagastā vienā zemes vienībā un atsavināt jaunizveidoto zemes vienību.

Augstāk minētās zemes vienības tika apvienotas vienā zemes vienībā “Līči”. Uz zemes vienības atrodas ēka/būve- saimniecības ēka. Tika veikta zemes vienības instrumentālā uzmērīšana, ēkas kadastrālā uzmērīšana un meža inventarizācija.

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Līči”, Gramzdas pagastā noreģistrētas 2016.gada 01.decembrī uz Priekules novada pašvaldības vārda Liepājas zemesgrāmatu nodaļas Gramzdas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000561918.

Nekustamais īpašums „Līči”, kadastra Nr. 6458 001 0162, Gramzdas pagastā sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6458 001 0468- 1,53 ha lielā platībā, no tiem meža zeme 1,37 ha. Uz zemes vienības atrodas saimniecības ēka ar kadastra apzīmējumu 6458 001 0407 001- 47,3 m² platībā. Ēkas tehniskais stāvoklis ir slikts. 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmajā daļā noteikts, ka valsts mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgajai iestādei vai citām valsts iestādēm to funkciju nodrošināšanai. Atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai.

Nekustamais īpašums „Līči”, Gramzdas pagastā nav nepieciešams pašvaldības un Gramzdas pagasta pārvaldes noteikto funkciju izpildes nodrošināšanai.

           2016.gada 15.decembrī sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs SIA „INVEST RĪGA LIEPĀJA”, reģ.Nr.42103024236, noteicis, ka nekustamā īpašuma “Līči”- zeme bez mežaudzes, Gramzdas pag., Priekules nov.,  kadastra Nr. 6458 001 0162, tirgus vērtība apsekošanas dienā, 2016.gada 08.decembrī, aprēķināta  120 EUR (viens simts divdesmit eiro).

Meža zemes un mežaudzes novērtēšanu veica SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” filiāle “Meža konsultāciju pakalpojumu centrs”, reģ.Nr.40003347699. Nekustamā īpašuma “Līči”, kadastra Nr.6458 001 0162, 1,37 ha meža zemju un mežaudžu vērtība uz 2016.gada 22.decembri ir  4414 EUR (četri tūkstoši četri simti četrpadsmit eiro).

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – PPMAL) 1.pantu, nosacītā cena šā panta izpratnē ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem (...).

Saskaņā ar PPMAL 8.panta trešo daļu mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija (amatpersona), kura saskaņā ar šā panta pirmo un otro daļu organizē nekustamā īpašuma novērtēšanu.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena un izsoles sākumcena ir 5814 EUR (pieci tūkstoši astoņi simti četrpadsmit eiro), noapaļojot līdz veseliem eiro ko veido:

1)Noteiktā nekustamā īpašuma vērtība- zeme bez mežaudzes – 120 EUR (viens simts divdesmit eiro);

2) meža un meža zemes vērtība – 4414 EUR (četri tūkstoši četri simti četrpadsmit eiro).

3) Izdevumi par nekustamā īpašuma novērtēšanu – 139,15 EUR (viens simts trīsdesmit deviņi eiro un 15 centi) saskaņā ar vērtētāja izrakstīto rēķinu;

4) izdevumi par meža un meža zemes novērtēšanu- 121,00 EUR ( viens simts divdesmit viens eiro) saskaņā ar vērtētāja izrakstīto rēķinu;

5) zemesgrāmatas kancelejas nodeva – 35,57 EUR (trīsdesmit pieci eiro un piecdesmit septiņi eiro centi);

6) izdevumi par meža inventarizāciju – 98,00 EUR ( deviņdesmit astoņi eiro);

7) izdevumi par ēkas kadastrālo uzmērīšanu – 135,67 (simtu trīsdesmit pieci eiro un sešdesmit septiņi eiro centi);

8) izdevumi par zemes kadastrālo uzmērīšanu – 750,20 EUR (septiņi simti piecdesmit eiro un divdesmit eiro centi)

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka atļauju atsavināt (…) atvasinātu publisku personu nekustamo īpašumu dod attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija, 5.panta piekto daļu- lēmumā par nekustamā īpašuma atsavināšanu tiek noteikts arī atsavināšanas veids, 8.pantu, 10.panta pirmo daļu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu(...), atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Nodot atsavināšanai pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Līči”, kadastra Nr.6458 001 0162, Gramzdas pagastā, Priekules novadā, rīkojot mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

2. Apstiprināt Priekules novada pašvaldībai piederošānekustamā īpašuma “Līči”, Gramzdas pag., Priekules nov., kadastra numurs 6458 001 0162,  pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli sākumcenu 5814 EUR (pieci tūkstoši astoņi simti četrpadsmit eiro), noapaļojot uz augšu līdz veseliem eiro.

3. Apstiprināt izsoles noteikumus, to pielikumus, līguma projektu un grafisko attēlojumu.

4. Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanas  procesu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

Kontroli par šā lēmuma izpildi uzdot Priekules novada pašvaldības attīstības un plānošanas nodaļas vadītājai Unai Ržepickai.

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams

- Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

- finanšu nodaļai;

- Gramzdas pagasta pārvaldei;

- attīstības un plānošanas nodaļas vadītājai Unai Ržepickai. 

- nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai;

 

 Pielikums

30. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem L.O., Gramzdas pagastā, Priekules nov.

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 26.janvārī                                                                                                  

Nr.1

30.

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem L.O., Gramzdas pagastā, Priekules nov.

___________________________________________________________________________

 

2016.gada 30.decembrī Priekules novada pašvaldībā saņemts L.O., dzīvojošas X, iesniegums ar lūgumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi par nekustamo īpašumu X, Gramzdas pagastā, Priekules novadā, kā politiski represētai personai.

 Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Iesniegumam pievienota politiski represētās personas apliecības ar Nr.6401036 kopija.

Kopā ar iesniegumu saņemts arī apliecinājums, ka nekustamajā īpašumā X ar kadastra Nr. X, Gramzdas pagastā, kurš sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem X-19,5 ha un X- 4,10 ha, saimnieciskā darbība netiek veikta.

Nekustamais īpašums X Gramzdas pagastā pieder L.O. Īpašuma tiesības reģistrētas zemesgrāmatā.

                Pamatojoties uz likuma ”Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, kas nosaka, ka politiski represētām personām par zemi, kā arī par šā likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā un 1.²daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā, nekustamā īpašuma nodokļa summa samazināma par 50 %, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā, un uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.495 ”Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība” 32. un 33. punktiem, kas nosaka, ka tiesības uz nodokļa atvieglojumu ir tām politiski represētām personām, kuras likuma noteiktajā kārtībā ir saņēmušas politiski represētās personas apliecību un iesniedz pašvaldībā iesniegumu par nodokļa atvieglojuma piemērošanu ar  apliecinājumu, ka zeme vai tās daļa un individuālā dzīvojamā māja vai tās daļa vai dzīvokļa īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā, 35. punktu- nodokļa atvieglojums piemērojams ar nākamo mēnesi pēc šo noteikumu 33.punktā minēto dokumentu iesniegšanas, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Piemērot 2017.gadā L.O., personas kods X, kā politiski represētai personai, par nekustamo īpašumu X., kadastra Nr.X, sastāvošs no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem X- 19,5 ha un X- 4,10 ha, nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50% apmērā.

2. Atbildīgā par lēmuma izpildi nekustamo īpašumu speciāliste M.Kokovihina.

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums 1 eks. izsūtāms: L. O., “Kapenieki”, Gramzdas pag., Priekules nov., LV 3487, nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

 

31. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem E.N., Gramzdas pagastā, Priekules nov.

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 26.janvārī                                                                                                  

Nr.1 

31.

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem E.N., Gramzdas pagastā, Priekules nov.

___________________________________________________________________________

 

Priekules novada pašvaldībā 29.12.2016. saņemts E.N., dzīvojošas X, iesniegums ar lūgumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi par nekustamo īpašumu X, kā politiski represētai personai.

 Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Iesniegumam pievienota politiski represētās personas apliecības ar Nr.6401266 kopija.

Kopā ar iesniegumu saņemts arī apliecinājums, ka nekustamajā īpašumā X ar kadastra Nr.X, Gramzdas pagastā, kurš sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu X-8.60 ha saimnieciskā darbība netiek veikta.

Nekustamais īpašums “Dzintari” Gramzdas pagastā pieder E.N. Īpašuma tiesības reģistrētas zemesgrāmatā.

                Pamatojoties uz likuma ”Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, kas nosaka, ka politiski represētām personām par zemi, kā arī par šā likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā un 1.²daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā, nekustamā īpašuma nodokļa summa samazināma par 50 %, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā, un uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.495 ”Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība” 32. un 33. punktiem, kas nosaka, ka tiesības uz nodokļa atvieglojumu ir tām politiski represētām personām, kuras likuma noteiktajā kārtībā ir saņēmušas politiski represētās personas apliecību un iesniedz pašvaldībā iesniegumu par nodokļa atvieglojuma piemērošanu ar  apliecinājumu, ka zeme vai tās daļa un individuālā dzīvojamā māja vai tās daļa vai dzīvokļa īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā, 35. punktu- nodokļa atvieglojums piemērojams ar nākamo mēnesi pēc šo noteikumu 33.punktā minēto dokumentu iesniegšanas, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Piemērot 2017.gadā E. N., personas kods X, kā politiski represētai personai, par nekustamo īpašumu X., kadastra Nr.X, sastāvošu no zemes vienības ar kadastra apzīmējum X- 8.60 ha, nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50% apmērā.

2. Atbildīgā par lēmuma izpildi nekustamo īpašumu speciāliste M.Kokovihina.

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums 1 eks. izsūtāms: E.N., X, nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

 

32. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem R.N., Gramzdas pagastā, Priekules nov.

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 26.janvārī                                                                                                   

Nr.1

32.

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem R.N., Gramzdas pagastā, Priekules nov.

___________________________________________________________________________

 

Priekules novada pašvaldībā 29.12.2016.saņemts R.N., dzīvojoša X, iesniegums ar lūgumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi par nekustamo īpašumu X, Gramzdas pagastā, Priekules novadā, kā politiski represētai personai.

 Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Iesniegumam pievienota politiski represētās personas apliecības ar Nr.6401091 kopija.

Kopā ar iesniegumu saņemts arī apliecinājums, ka nekustamajā īpašumā X ar kadastra Nr.X, Gramzdas pagastā, kurš sastāv no četrām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem X- 3,7 ha, X- 6.9 ha, X- 9.0 ha, X- 9.3 ha, saimnieciskā darbība netiek veikta.

Nekustamais īpašums “Lapegles” Gramzdas pagastā pieder R.N. Īpašuma tiesības reģistrētas zemesgrāmatā.

                Pamatojoties uz likuma ”Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, kas nosaka, ka politiski represētām personām par zemi, kā arī par šā likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā un 1.²daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā, nekustamā īpašuma nodokļa summa samazināma par 50 %, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā, un uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.495 ”Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība” 32. un 33. punktiem, kas nosaka, ka tiesības uz nodokļa atvieglojumu ir tām politiski represētām personām, kuras likuma noteiktajā kārtībā ir saņēmušas politiski represētās personas apliecību un iesniedz pašvaldībā iesniegumu par nodokļa atvieglojuma piemērošanu ar  apliecinājumu, ka zeme vai tās daļa un individuālā dzīvojamā māja vai tās daļa vai dzīvokļa īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā, 35. punktu- nodokļa atvieglojums piemērojams ar nākamo mēnesi pēc šo noteikumu 33.punktā minēto dokumentu iesniegšanas, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Piemērot 2017.gadā R.N., personas kods X, kā politiski represētai personai, par nekustamo īpašumu X, kadastra Nr.X, kurš sastāv no četrām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem X- 3,7 ha, X- 6.9 ha, X- 9.0 ha, X- 9.3 ha, nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50% apmērā.

2. Atbildīgā par lēmuma izpildi nekustamo īpašumu speciāliste M.Kokovihina.

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmuma 1 eks. izsūtāms: R.N.,X, nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

33. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem O.N., Virgas pag., Priekules nov.

 LĒMUMS

Priekulē

 

2017.gada 26.janvārī                                                                                                   Nr.1

 

33.

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem O.N., Virgas pag.,  Priekules nov.

___________________________________________________________________________

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts O.N., dzīvojoša X., 02.01.2017. iesniegums, iereģistrēts 04.01.2017.ar Nr.2.1.4./17/46-S, ar lūgumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi par nekustamo īpašumu X, kadastra Nr.X, Virgas pagastā, Priekules novadā, kā politiski represētai personai.

 Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

 Iesniegumam pievienota politiski represētās personas apliecības ar Nr.6401157 kopija.

 Kopā ar iesniegumu saņemts arī apliecinājums, ka nekustamajā īpašumā X 31,9 ha kopplatībā, Virgas pag., Priekules nov., kadastra Nr.X, sastāvošu no četrām zemes vienībām: X- 5,6 ha, X- 3,7 ha, X- 5,7 ha, X- 16,90 ha, saimnieciskā darbība netiek veikta.

Pamatojoties uz likuma ”Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, kas nosaka, ka politiski represētām personām par zemi, kā arī par šā likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā un 1.²daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā, nekustamā īpašuma nodokļa summa samazināma par 50 %, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā un uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.495 ”Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība”, 32. un 33. punktiem, kas nosaka, ka tiesības uz nodokļa atvieglojumu ir tām politiski represētām personām, kuras likuma noteiktajā kārtībā ir saņēmušas politiski represētās personas apliecību un iesniedz pašvaldībā iesniegumu par nodokļa atvieglojuma piemērošanu ar  apliecinājumu, ka zeme vai tās daļa un individuālā dzīvojamā māja vai tās daļa vai dzīvokļa īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā, 35. punktu- nodokļa atvieglojums piemērojams ar nākamo mēnesi pēc šo noteikumu 33.punktā minēto dokumentu iesniegšanas, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.Piemērot 2017.gadā O.N., personas kods X, kā politiski represētai personai, par nekustamo īpašumu X, Virgas pag., Priekules nov., kadastra Nr.X, zemes vienības kad. apz.X-5,6 ha, X- 3,7 ha, X- 5,7 ha, X- 16,9 ha, nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi 50% apmērā.

2. Atbildīgā par lēmuma izpildi Nekustamo īpašumu speciāliste M.Kokovihina.

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums izsūtāms:

1eks. O.N., X.

1 eks. nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

 

34. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem G.M.K. Virgas pag., Priekules nov.

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 26.janvārī                                                                                                      

Nr.1

34.

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem G.M.K. Virgas pag., Priekules nov.

___________________________________________________________________________

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts G.M.K., dzīvojošas X, 19.01.2017. iesniegums ar lūgumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi par nekustamo īpašumu X, Virgas pagastā, Priekules novadā, kā politiski represētai personai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Iesniegumam pievienota politiski represētās personas apliecības ar Nr.6401180 kopija.

Kopā ar iesniegumu saņemts arī apliecinājums, ka nekustamajā īpašumā X 8,2 ha platībā, Virgas pag., Priekules nov., kadastra Nr.X,  saimnieciskā darbība netiek veikta.

Nekustamais īpašums X, Virgas pagastā  G.M.K. ir īpašumā vairāk kā piecus gadus.           Pamatojoties uz likuma ”Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, kas nosaka, ka politiski represētām personām par zemi, kā arī par šā likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā un 1.²daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā, nekustamā īpašuma nodokļa summa samazināma par 50 %, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā, un uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.495 ”Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība”, 32. un 33. punktiem, kas nosaka, ka tiesības uz nodokļa atvieglojumu ir tām politiski represētām personām, kuras likuma noteiktajā kārtībā ir saņēmušas politiski represētās personas apliecību un iesniegumu par nodokļa atvieglojuma piemērošanu un ar politiski represētās personas parakstu apstiprināta apliecinājumu, ka zeme un /vai individuālās dzīvojamās mājas netiek izmantotas saimnieciskajā darbībā,35. punktu- nodokļa atvieglojums piemērojams ar nākamo mēnesi pēc šo noteikumu 33.punktā minēto dokumentu iesniegšanas, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Piemērot 2017.gadā G.M.K., personas kods X, kā politiski represētai personai, par nekustamo īpašumu X, Virgas pag., Priekules nov., kadastra Nr.X, zemes vienības kad.apz. X- 8,2 ha, nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi 50% apmērā.

2.  Atbildīgā par lēmuma izpildi Nekustamo īpašumu speciāliste M.Kokovihina.

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums izsūtāms:

1 eks. G.M. K., X;

1 eks. nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

35. Par pašvaldības zemes „Priekules pagasta palīgsaimniecības”, Priekules pag., Priekules nov., kad.apz. 6482 004 0025 iznomāšanu z/s Krūmkalni

 LĒMUMS

Priekulē

 

2017.gada 26.janvārī                                                                                                      Nr.1

       

35.

Par pašvaldības zemes  „Priekules pagasta palīgsaimniecības”, Priekules pag., Priekules nov., kad.apz. 6482 004 0025 iznomāšanu z/s Krūmkalni

___________________________________________________________________________

 

2017.gada 11.janvārī (reģistrācijas Nr. 2.1.4/ 17/117-S) Priekules novada pašvaldībā saņemts  z/s Krūmkalni, īpašnieka L.K., iesniegums, kurā lūgts iznomāt nekustamā īpašuma „Priekules pagasta palīgsaimniecības”, Priekules pagastā, Priekules novadā, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6482 004 0025,  1,20 ha platībā .

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Priekules pagasta padomes 26.11.2008. lēmumu, protokols Nr.11, nekustamais īpašums ar nosaukumu „Priekules pagasta palīgsaimniecības” ieskaitīts zemēs, zemes reformas pabeigšanai.

 Zemes vienības piedāvājums Priekules novada pašvaldības mājaslapā atrodas no 01.01.2015. Neviens cits pretendents uz zemes nomu nav pieteicies.

Z/s Krūmkalni Priekules novada pašvaldībā nav nodokļu parādu.

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.punktu pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības un Ministru kabineta 31.05.2010. noteikumiem Nr. 735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.punktu „neapbūvēta zemesgabala iznomātājs nosaka nomas maksu 1.5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības”.

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „ Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.   Iznomāt z/s Krūmkalni, reģistrācijas nr.42101002107, zemes vienību ar nosaukumu Priekules pagasta palīgsaimniecības, apzīmējums kadastrā 6482 004 0025 1,20 ha platībā, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici, (pielikums), nosakot:

- nomas maksu 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā,

- nomas līguma termiņu no 2017.gada 1.februāra līdz 2022.gada 31.janvārim.

- papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos  nodokļus. 

                 - Nomas līgumā iekļaut punktu, kurā noteikts, ka Priekules novada pašvaldībai ir tiesības vienpusēji izbeigt līgumu, ja Ministru kabinets izdod rīkojumu par iznomātā zemes gabala ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda, ja iznomātais zemes gabals tiek iekļauts zemes konsolidācijas projektā vai arī tiek piešķirts īpašumā kā līdzvērtīgā zeme

 

2.        Par šī lēmuma izpildi atbildīga Nekustamo īpašumu speciāliste Ilze Lācīte.

3.        Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Pielikums 

Lēmums izsūtāms:                                          

1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei Ilze Lācītei,

1 eks. z/s Krūmkalni : “Krūmkalni” ,Priekules pagasts, Priekules novads, LV-3434.

36. Par pašvaldībai piekritīgās zemes „Ievieni”, Priekules pag., Priekules nov., iznomāšanu G.B.

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 26.janvārī                                                                                                      

Nr.1

36.

Par pašvaldībai piekritīgās zemes  „Ievieni”, Priekules pag., Priekules nov., iznomāšanu G.B.

___________________________________________________________________________

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts G.B.12.01.2017. iesniegums (Nr.2.1.4/17/142-S) ar lūgumu iznomāt pašvaldības zemi „ Ievieni” , Priekules pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6482 003 0038,  0,40  ha platībā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar 30.04.2009. Priekules pagasta padomes lēmumu Nr.4, nekustamais īpašums “Ievieni”, Priekules pagasts, Priekules novads, kadastra nr.6482 003 0038 ieskaitīts pašvaldībai piekritīgajās zemēs.

Minētā zemes vienība ir apbūvēta, ēkas nav reģistrētas Valsts zemes dienesta kadastra informācijas sistēmā.

Ar G.B. Priekules novada pašvaldībā reģistrēts zemes nomas līgums Nr. Pr.p/3, nomas līguma beigu termiņš 01.01.2017.

G.B. nav nekustamā īpašuma un nomas parādu.

Saskaņā ar 30.10.2007. Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 4.punkts nosaka - zemes nomas līgumu par apbūvētu publiskas personas zemesgabalu var slēgt tikai ar attiecīgo ēku (būvju) īpašnieku, tiesisko valdītāju vai lietotāju un 7.punkts nosaka - apbūvēta zemesgabala nomas maksu gadā nosaka: no 2010.gada 1.janvāra – 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības un 7.2 punktu apbūvēta zemesgabala minimālā nomas maksa ir 28.00 EUR gadā, ja saskaņā ar šo noteikumu 7.2. apakšpunktu aprēķinātā nomas maksa ir mazāka nekā 28.00 EUR  gadā.

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” , atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.   Iznomāt G. B., personas kods X, zemi ar nosaukumu Ievieni, apzīmējums kadastrā 6482 003 0038  0,40 ha platībā, ēku uzturēšanai, slēdzot līgumu ar 01.02.2016. līdz 31.01.2026., saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.

2.       Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28.00 EUR gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā PVN atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai un  likumos noteiktos nodokļus.

3.      Par šī lēmuma izpildi atbildīga Nekustamo īpašumu speciāliste Ilze Lācīte

4.      Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Pielikums

Lēmums izsūtāms:                                         

            1 eks. G. B.: X,

            1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei.

37. Par nekustamā īpašuma X, Kalētu pagasts, Priekules novads sadalīšanu

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 26.janvārī                                                                                                      

Nr.1 

37.

Par nekustamā īpašuma X, Kalētu pagasts, Priekules novads sadalīšanu

___________________________________________________________________________

 

Izskatot jautājumu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu X atdalīšanu no nekustamā īpašuma X, kadastra Nr.X, Kalētu pagastā, Priekules novadā un nosaukuma X piešķiršanu tika konstatēts, ka:

Nekustamais īpašums X, kadastra Nr.X, Kalētu pagastā, Priekules novadā, sastāv no divām atsevišķām zemes vienībām: apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu X- 0,9276 ha un neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu X- 0,3 ha. Nekustamais īpašums ir pašvaldībai piekrītošs.

Ar Priekules novada pašvaldības domes 2014.gada 29.maija sēdes lēmumu, protokola noraksts Nr.10.,33.§ “Par statusa noteikšanu un platības precizēšanu pašvaldībai piekrītošajām zemēm Kalētu pagastā, Priekules novadā” zemes vienībai “Meiri”, kadastra apzīmējums 6464 002 0031, noteikts statuss – starpgabals, kurš piekrīt pašvaldībai.

Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19.,32. un 33. pantiem, pēc tiesīgās personas ierosinājuma saņemšanas, ievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību, ir iespējams izveidot nekustamo īpašumu, sadalot reģistrētu nekustamo īpašumu vairākos nekustamajos īpašumos vai grozot reģistrētu nekustamā īpašuma sastāvu, no tā atdalot nekustamā īpašuma objektus.

Saskaņā Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu nekustamā īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam lauku apvidū un, ja nekustamā īpašuma sastāvā esošā zemes vienība vai būve nav adresācijas objekts, nekustamajam īpašumam pilsētā vai ciema teritorijā piešķirts rekvizīts, kas nav adrese.

 Zemes vienības ir iznomātas.

             Pamatojoties uz likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 1.panta 14.punktu, 19.panta pirmās daļas 1.punktu, 32.,33.pantiem, likuma „Par Pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Sadalīt nekustamo īpašumu X, kadastra Nr.X, Kalētu pagastā, Priekules novadā, atdalot no tā vienu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu X- 0,3 ha platībā.

2. Atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu X piešķirt jaunu nosaukumu X un noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101.

3. Noteikt atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu X statusu- pašvaldībai piekritīgā zeme, starpgabals.

Lēmums izsūtāms:

1 eks. Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai, kac.liepaja@vzd.gov.lv

1 eks. nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

38. Par nekustamā īpašuma X, Kalētu pagastā, Priekules novadā sadalīšanu

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 26.janvārī                                                                                          

            Nr.1 

38.

Par nekustamā īpašuma X, Kalētu pagastā, Priekules novadā sadalīšanu

___________________________________________________________________________

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts Dz. K., dzīvojoša X, 10.01.2017. iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/17/116-S, ar lūgumu atļaut sadalīt nekustamo īpašumu X, kadastra Nr. X, Kalētu pagastā, atdalot no īpašuma piecas zemes vienības un piešķirt jaunus nosaukumus.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu X (turpmāk tekstā- nekustamais īpašums), kadastra Nr.X, Kalētu pagastā, Priekules novadā, reģistrētas Liepājas zemesgrāmatu nodaļas Kalētu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000006862 uz Dzintara Kuduma vārda.

Nekustamais īpašums sastāv no sešām atsevišķām zemes vienībām.

Dz.K. vēlas atdalīt no nekustamā īpašuma piecas zemes vienības un piešķirt zemes vienībām jaunus nosaukumus:

-          ar kadastra apzīmējumu X- 9.6 ha platībā- X;

-          ar kadastra apzīmējumu  X- 7.84 ha platībā- X;

-          ar kadastra apzīmējumu X 26.85 ha platībā- X;

-          ar kadastra apzīmējumu X- 13.54 ha platībā – X;

-          ar kadastra apzīmējumu X- 9.91 ha platībā – X.

Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu X atstāt nosaukumu X.

Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19.,32. un 33. pantiem, pēc tiesīgās personas ierosinājuma saņemšanas, ievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību, ir iespējams izveidot nekustamo īpašumu, sadalot reģistrētu nekustamo īpašumu vairākos nekustamajos īpašumos vai grozot reģistrētu nekustamā īpašuma sastāvu, no tā atdalot nekustamā īpašuma objektus.

Saskaņā Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu nekustamā īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam lauku apvidū un, ja nekustamā īpašuma sastāvā esošā zemes vienība vai būve nav adresācijas objekts, nekustamajam īpašumam pilsētā vai ciema teritorijā piešķirts rekvizīts, kas nav adrese.

             Pamatojoties uz likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 1.panta 14.punktu, 19.panta pirmās daļas 1.punktu, 32.,33.pantiem, likuma „Par Pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls);(deputāte Inese Kuduma, pildot likumā ‘’Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā’’ paredzētos lēmumu oieņemšanas ierobežojumus, šī lēmuma pieņemšanā nepiedalās); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu X, kadastra Nr.X, Kalētu pagastā, Priekules novadā, atdalot no tā piecas zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem: X, X, X, X, X, saskaņā ar grafisko pielikumu.

2. Atdalāmajām zemes vienībām piešķirt jaunus nosaukumus un noteikt zemes lietošanas mērķi zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101:

-          2.1. ar kadastra apzīmējumu X- 9.6 ha platībā- X;

-          2.2. ar kadastra apzīmējumu  X- 7.84 ha platībā- X;

-          2.3. ar kadastra apzīmējumu X 26.85 ha platībā- X;

-          2.4. ar kadastra apzīmējumu X- 13.54 ha platībā – X;

-          2.5. ar kadastra apzīmējumu X- 9.91 ha platībā – X.

 

apzīmējumu 6464 004 0122 – “Senči”.

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums izsūtāms 1 eks. – Dz.K., X,   nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

39. Par ceļa servitūta līguma slēgšanu ar z/s Saules

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 26.janvārī                                                                                                      

Nr.1 

39.

Par  ceļa servitūta līguma slēgšanu ar z/s Saules

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts z/s Saules, īpašnieka V.N., iesniegums (reģistrācijas Nr.2.1.4/1775), kurā lūgts noteikt servitūtu pašvaldības zemes vienībai „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki”, Bunkas pagasts, Priekules novads, kadastra apzīmējums X par labu nekustamajam īpašumam X, Bunkas pagasts, Priekules novads, kadastra apzīmējums X.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

 Lai z/s Saules varētu apsaimniekot īpašumā X esošo sēklu pirmapstrādes ēku: X, Bunkas pagasts, Priekules novads, kadastra apzīmējums X- no ēkas nepieciešams aizvest radušos blakusproduktus, kas rodas zālāju sēklu apstrādes procesā – nezāļu sēklas utt. (pielikums).

 Nekustamais īpašums Xreģistrēts Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Bunkas pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 100000217650  uz V. N. (2/3 domājamās daļas) un I.L. (1/3 dom. daļas) vārda.

Minētajā ēkā saimnieko z/s Saules reģistrācijas nr.52101021951, pamatnodarbošanās- specializēta zālaugu sēklaudzēšana.

Lai zemnieku saimniecība Saules varētu izvest sēklu attīrīšanas rezultātā radušos atkritumus, kuri atrodas ēkas aizmugurē, nepieciešams piebraukt ar traktortehniku.

Piekļuvi ēkai apgrūtina tuvu esošās robežas (uz robežas ar Priekules novada pašvaldības nekustamo īpašumu „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki” atrodas grāvis).

Nepieciešams noslēgt līgumu par ceļa servitūta nodibināšanu ar z/s „Saules” nekustamajā īpašumā „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki”, Bunkas pagasts, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6446 003 0118.

              Saskaņā ar LR Civillikuma 1156.pantu ar ceļa servitūtu var piešķirt tiesību uz braucamo ceļu, bet saskaņā ar Civillikuma 1231.pantu servitūtus nodibina ar likumu, ar tiesas spriedumu, ar līgumu vai testamentu, kā arī atbilstoši Civillikuma 1235.pantam no servitūta izrietošā lietu tiesība ir nodibināta un spēkā abām pusēm, t. i. valdošā un kalpojošā nekustamā īpašuma īpašniekiem, tikai pēc servitūta ierakstīšanas zemes grāmatās; līdz tam laikam viņu starpā pastāv vienīgi personiska saistība, kuras ierakstīšanu zemes grāmatās var tomēr prasīt katra puse, ja vien izpildīti visi citi servitūtam nepieciešamie noteikumi.

  Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu 21.panta 27.punktu, Civillikuma 1231.panta pirmās daļas 3.punktu, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Slēgt  līgumu par ceļa servitūta nodibināšanu ar z/s „Saules ”,  adrese: „Saules”, Tadaiķi, Bunkas pagasts, Priekules novads, saskaņā ar pielikumu, nosakot servitūta ceļa platumu 4,0 metri un ceļa garumu  56 m.

2.      Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei sagatavot un noslēgt šim lēmumam atbilstošu līgumu.

3.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 Pielikums

Lēmums izsūtāms:

1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei Ilze Lācītei,

1 eks. z/s„Saules” -  „Saules”, Tadaiķi, Bunkas pag., Priekules nov., LV-3446.

40. Par zemes ierīcības projekta Vaiņodes iela 13B, Priekule, Priekules nov., apstiprināšanu

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 26.janvārī                                                                                                                

Nr.1 

40.

   Par zemes ierīcības projekta Vaiņodes iela 13B, Priekule, Priekules nov., apstiprināšanu

______________________________________________________________________________

 

          Priekules novada pašvaldības domē 18.01.2017. saņemts SIA ,,Latvijasmernieks.lv”, Dienvidkurzemes biroja Reģistrācijas numurs 40003783960  biroja administratores Sarmas Čīmas, iesniegumu ar lūgumu iepazīties ar sagatavoto zemes ierīcības projektu un pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Vaiņodes iela 13B, Priekule, Priekules nov., kadastra Nr.6415 006 0050, sadalīšanu.

Nekustamais īpašums Vaiņodes iela 13B, Priekule, Priekules novadā, nostiprināts Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000193288, īpašnieces A.A. A. (A.) un A.I. P. (P.).

Priekules novada Priekules pilsētas teritorijas plānojumā minētā zeme atzīmēta kā maz stāvu dzīvojamās apbūves, lauksaimniecības un dabas un apstādījumu teritorijas.

   02.11.2016. A.A.A. (A.) un A.I.P. (P.) pilnvarotā persona Dz. K. Priekules novada pašvaldībā saņēmusi Zemes ierīcības izstrādes noteikumus (iereģistrēti ar Nr.2.1.7/1293) nekustamā īpašuma Vaiņodes iela 13B, Priekule, Priekules nov., sadalei.

Zemes ierīcības projekts par nekustamā īpašuma Vaiņodes iela 13B, Priekule, Priekules nov.,  kadastra Nr.6415 006 0050, sadalīšanu, izstrādāts pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu .

Zemes ierīcības projekta priekšlikumi par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi-atbilst normatīvo aktu prasībām.

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 19.pantu , kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu, uz likumu “ Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Apstiprināt SIA „Latvijasmernieks.lv”, reģ.Nr.40003783960 izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Vaiņodes iela 13B, Priekule, Priekules novads, kadastra Nr.6415 006 0050 , zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6415 006 0050 sadalīšanai.

2.      Atļaut veikt zemes vienības Vaiņodes iela 13B, Priekule, Priekules nov., kadastra Nr.6415 006 0050 sadalīšanu atbilstoši izstrādātajam zemes ierīcības projektam, atdalot 0,3556 ha platībā zemes gabalu Nr.1 un 0,4830 ha platībā zemes gabalu Nr.2 .

3.      Plānotajai zemes vienībai Nr.3 0,9266 ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc uzmērīšanas) atstāt adresi Vaiņodes iela 13B., Priekules nov. un noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība– kods 0101.

4.      Atdalītajam zemes gabalam 0,4830 ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc uzmērīšanas) apstiprināt adresi : Dzirnavu iela 6, Priekule, Priekules novads un noteikt atdalāmajam zemes gabalam, zemes lietošanas mērķi - lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūve– kods 1003 .

5.      Atdalītajam zemes gabalam 0,3556 ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc uzmērīšanas) apstiprināt adresi : Dzirnavu iela 4, Priekule, Priekules novads un noteikt atdalāmajam zemes gabalam, zemes lietošanas mērķi – rūpnieciskās ražošanas apbūve– kods 1001.

6.      Zemes ierīcības  projekts  īstenojams 4 gadu laikā.

7.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 Pielikums

 Lēmums izsūtāms:

1 eks. Nekustamo īpašumu  speciālistei I.Lācītei

1 eks. SIA „Latvijasmernieks.lv”: liepaja@latvijasmernieks.lv

1 eks. Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālajai nodaļai, kac.liepaja@vzd.gov.lv