24.03.2011.sēdē pieņemtie lēmumi (protokols nr.5)

21.§ Par zemes vienības „Kartupeļu pagrabs”, Priekules pag., Priekules nov., lietošanas tiesību izbeigšanu A.V[:].

Priekules novada dome izskatīja A[:] V[:] 11.02.2011. iesniegumu  Nr.3-13/96, par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu, platības noteikšanu „Kartupeļu pagrabs” uzturēšanai un lietošanas mērķa noteikšanu. Atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25. panta pirmās daļas 4. punktam, lauku apvidus zemes pastāvīgajiem lietotājiem, kuriem līdz 2010. gada 30. decembrim nav noslēgts zemes izpirkuma  (pirkuma) līgums ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banka”, izbeidzas zemes pastāvīgās lietošanas tiesības.

Uz zemes vienības „Kartupeļu pagrabs” atrodas A[:] V[:] piederošas ēkas, pamatojoties uz 1997.gada 24. aprīļa vienošanos par nodošanu īpašuma par pajām.

A[:] V[:], saskaņā Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25. panta 2. punktā noteikto, iegūst zemes nomas pirmtiesības uz viņam lietošanā bijušo zemi, kas realizējamas gada laikā no zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanās dienas, kas iepriekš aprakstītajā gadījumā ir līdz 2011. gada 31. decembrim.

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 14 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1. Izbeigt zemes pastāvīgās lietošanas tiesības A[:] V[:], adrese [:], uz zemes vienību „Kartupeļu pagrabs”, Priekules  pag., Priekules nov., kadastra Nr.64820090105,  0,8296 ha platībā.

 

2. Zemes vienībai „Kartupeļu pagrabs”, Priekules pag., Priekules nov., noteikt zemes lietošanas mērķi – lauksaimniecības rakstura uzņēmumu apbūve, kods 1003.

 

3. Zemes vienībai „Kartupeļu pagrabs”, Priekules pag., Priekules nov., noteikt statusu  - pašvaldībai piekrītoša zeme.

 

4. Noteikt ēkas „Kartupeļu pagrabs”, Priekules pag., Priekules nov., uzturēšanai zemes platību 0,8296 ha.

 

5.  Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā   stāšanās dienas (Lielā  ielā 4, Liepāja, LV- 3400). 

 

22.§ Par daļas zemes vienības „Gaiļi”, Gramzdas pag., Priekules nov., lietošanas tiesību izbeigšanu A[:] S[:].

Priekules novada dome izskatīja A[:] S[:] 09.02.2011. iesniegumu  Nr.3-13/88, par atteikšanos no zemes  uz daļu  īpašuma „Gaiļi”, 9,1 ha platībā saskaņā ar klāt pievienoto zemes robežu plānu.

Atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25. panta pirmās daļas 4. punktam, lauku apvidus zemes pastāvīgajiem lietotājiem, kuriem līdz 2010. gada 30. decembrim nav noslēgts zemes izpirkuma  (pirkuma) līgums ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banka”, izbeidzas zemes pastāvīgās lietošanas tiesības.

Pēc zemes „Gaiļi” sadalīšanas tiek izveidotas 4 zemes vienības saskaņā ar klāt pievienoto zemes robežu plānu. 2. zemes vienība  5,2 ha platībā un 4. zemes vienība 3,9 ha platībā un 1. un 3. zemes vienības, no kurām A[:] S[:] atsakās un nevēlas slēgt tipveida zemes nomas līgumu. Uz 2.zemes vienības „Gaiļi” atrodas A[:] S[:] piederošas ēkas. Ēku īpašumtiesību apliecinoši dokumenti nav iesniegti.

 

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 14 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1. Izbeigt zemes pastāvīgās lietošanas tiesības A[:] S[:], adrese [:], uz zemes vienību „Gaiļi” Gramzdas  pag., Priekules nov., kadastra Nr. 64580020108, zemes vienības kopplatība 31.10 ha.

 

2. - 1. zemes vienību 8,6 ha platībā  un 3. zemes vienību 13,4 ha platībā, vairāk vai mazāk kā izrādīsies pēc zemes kadastrālās uzmērīšanas, ieskaitīt valsts rezerves zemēs un noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.

  

3. - 2. un 4. zemes vienībām „Gaiļi”, Gramzdas pag., Priekules nov., noteikt statusu – pašvaldībai piekrītoša zeme un  noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.

 

4. Par 2. un 4. zemes vienību „Gaiļi”, Gramzdas pag., Priekules nov., noslēgt ar A[:] S[:] zemes nomas tipveida līgumu uz 10 gadiem.

 

5.  Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā   stāšanās dienas (Lielā  ielā 4, Liepāja, LV- 3400). 

 

 

23.§ Par nomas tiesību izbeigšanu par nekustamā īpašuma „Kalnbērzi”, Kalētu pag., Priekules nov., nomu J.V[:] un zemes nomas līgumu noslēgšanu ar „Kalnbērzu” mājas iedzīvotājiem.

 

Priekules novada dome izskatījusi Kalētu pagasta zemes lietu speciālistes M[:] K[:], 25.02.2011.gada iesniegumu ( reģ.Nr.3-24/74) ar lūgumu pārtraukt 18.04.2007. zemes nomas līgumu ar Nr.276 par zemes ar nosaukumu „Kalnbērzi”, Kalētu pagastā, Priekules novadā, 0,73 ha platībā, apzīmējums kadastrā 64640040039, iznomāšanu V[:] J[:].

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

            Starp Kalētu pagasta padomi un V[:] J[:] 2007.gadā tika noslēgts zemes nomas līgums ar Nr.276 par zemes ar nosaukumu „Kalnbērzi” 0,73 ha, Kalētu pag., apzīmējums kadastrā 64640040039, iznomāšanu kā pirmnomas personai. Augstāk minētais zemes gabals ir apbūvēts. Uz tās atrodas 4-dzīvokļu māja. Dzīvokļi ir privatizēti par pajām. Dzīvoklis Nr.4 - privatizējusi P[:] V[:] (mirusi),1993.gada 09.augusta vienošanās, iereģistrēts ar Nr.1-2613  2.Liepājas valsts notariāta kantorī. V[:] J[:] māte. Dzīvoklis Nr.2 – privatizējis R[:] Ž[:], 1993.gada 09.augusta vienošanās, iereģistrēts ar Nr.1-2612  2.Liepājas valsts notariāta kantorī. Dzīvoklis Nr.1 un Nr.3 – privatizējis J[:] V[:], 1993.gada 09.augusta vienošanās, iereģistrēts ar Nr.1-2611  2.Liepājas valsts notariāta kantorī.

Augstāk minētā zeme piekrīt pašvaldībai, saskaņā ar Kalētu pagasta padomes 24.11.2008.gada lēmumu, protokols Nr.11.

Saskaņā ar Ministru kabineta 30.08.2005.gada noteikumu Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 5.4. punktu, kas nosaka, ka ja uz iznomājamās zemes vienības atrodas ēkas (būves), jāiesniedz pašvaldībai dokumentus , kas apliecina īpašumtiesības uz attiecīgajām ēkām (būvēm).

Saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 4.punktu, ir noteikts, ka zemes nomas līgumu par privatizācijai vai atsavināšanai nenodotu pašvaldības zemesgabalu var slēgt tikai ar attiecīgo ēku (būvju) īpašnieku, tiesisko valdītāju vai lietotāju.

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu,  Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 4.punktu, Ministru kabineta 30.08.2005.gada noteikumu Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 2.punktu,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 14 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1. Pārtraukt 18.04.2007. zemes nomas līgumu Nr.276 par zemes „Kalbērzi” 0,73 ha platībā, Kalētu pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums 64640040039, iznomāšanu J[:] V[:].

 

2. Noslēgt zemes nomas līgumu ar J.V[:], personas kods [:], par zemes „Kalnbērzi”, Kalētu pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 64640040039, iznomāšanu atbilstoši privatizēto dzīvokļu zemes kopīpašuma 9310/13910 domājamai daļai, t.i., 0,4885 ha platībā, slēdzot līgumu uz 10(desmit) gadiem.

 

3. Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības plus PVN.    Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

4. Noslēgt zemes nomas līgumu ar R[:] Ž[:], personas kods [:], par zemes „Kalnbērzi”, Kalētu pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 64640040039, iznomāšanu atbilstoši privatizēto dzīvokļu zemes kopīpašuma 4600/13910 domājamai daļai, t.i., 0,2414 ha platībā, slēdzot līgumu uz 10(desmit) gadiem.

 

5. Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības plus PVN.          Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus. 

    

6. Nomniekiem divu mēnešu laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums.

 

7. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

24.§ Par zemes ierīcības projekta ”Babji”, Kalētu pag., Priekules nov., apstiprināšanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu.

Priekules novada dome izskatījusi SIA ”Metrum”, reģ. Nr.40003388748, Liepājas biroja 2011.gada 25.februāra Nr.184/a/34-2011 iesniegumu (reģ.Nr.3-06/215 no 04.03.2011.) ar lūgumu iepazīties ar sagatavoto zemes ierīcības projektu un pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma ”Babji”, Kalētu pag., Priekules nov., kadastra Nr.64640040146, sadalīšanu.

Zemes ierīcības projekts par nekustamā īpašuma ”Babji”, Kalētu pag., Priekules nov.,  kadastra Nr.64640040146, sadalīšanu, izstrādāts pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu .

 Zemes ierīcības projekts par nekustamā īpašuma ”Babji”, Kalētu pag., Priekules nov., sadalīšanu atbilst Ministru kabineta 2007.gada 11.decembra noteikumu Nr.867 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” un Kalētu pagasta padomes 2006.gada 05.decembra saistošo noteikumu Nr.5  „Kalētu pagasta teritorijas plānojuma grafiskās daļas un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” prasībām.

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 19.panta 2.daļu, kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu, 22.pantu un uz Ministru kabineta 2007.gada 11.decembra noteikumu Nr.867 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi ” 10.9.punktu un 12.punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 14 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma ”Babji”, Kalētu pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr.64640040146, sadalīšanai.

2. Atdalītajam zemes gabalam piešķirt nosaukumu „Meža Babji” un noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods 0201.

 

3.  Zemes ierīcības projekts īstenojams četru gadu laikā.

 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

25.§ Par zemes starpgabala Brīvības ielā, Priekulē reģistrēšanu zemesgrāmatā.

2011.gada 3.martā Priekules novada pašvaldībā reģistrēts A[:] L[:], dzīvojošas [:],  iesniegums, kurā lūgts atsavināt zemes gabalu, kas pieguļ blakus īpašumam Brīvības ielā 39, Priekulē.   

A.L[:] iesniegumam pievienojusi izkopējumu no Priekules pilsētas kadastra kartes ar iezīmēto (vēlamo atsavināt) zemes vienību.

Atbilstoši Priekules novada teritoriālajam plānojuma Priekules pilsētas  teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu (apstiprināts ar Priekules  novada domes  28.01.2010. lēmumu (prot.Nr.1, 45.§) 3.5.punkta 3.5.3.apakšpunktam noteikts, ka jaunveidojamo Ģimeņu māju dzīvojamās teritorijās zemesgabala  minimālā platība ir 1200 m²,

Jaunveidojamais zemesgabals, kas pieguļ īpašumam Brīvības ielā 39, Priekulē atrodas Ģimeņu māju dzīvojamās teritorijās, tās platība ir ~ 240 m² (pirms uzmērīšanas)  un nav reģistrēts zemesgrāmatā.  

Ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un  to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punktu un 13.panta pirmās daļas 8.punktu noteikts, ka par pamatu zemes starpgabala statusa noteikšanai un reģistrācijai zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda ir pašvaldības pieņemts lēmums.   

Jaunizveidotais zemesgabals, kas pieguļ īpašumam Brīvības ielā 39, Priekulē nav izmantojams kā atsevišķs apbūves gabals, jo tā platība un konfigurācija neatbilst  Priekules novada teritoriālajam plānojuma Priekules pilsētas  teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem .

Publiskas personas mantas atsavināšanas likums sniedz skaidrojumu, ka zemes starpgabals - publiskai personai piederošs zemesgabals, kura platība:  a) pilsētā ir mazāka par pašvaldības apstiprinātajos apbūves noteikumos paredzēto minimālo apbūves gabala platību vai kura konfigurācija nepieļauj attiecīgā zemesgabala izmantošanu apbūvei, vai kuram nav iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai.

 

Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punktu un 13.panta  pirmās daļas 8.punktu, atbilstoši Priekules novada teritoriālajam plānojuma Priekules pilsētas  teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem,  2011.gada 10.marta Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 14 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1. Noteikt zemesgabalam (~ 240 m² pirms uzmērīšanas), kas pieguļ  īpašumam Brīvības ielā 39, Priekule, Priekules nov., zemes starpgabala statusu, saskaņā ar pielikumu Nr.1.

 

2. Noteikt zemes starpgabalam  adresi -  Brīvības iela 39A, Priekule, Priekules nov., saskaņā ar pielikumu Nr.1.

 

3. Ierakstīt zemesgrāmatā  zemes starpgabalu adrese Brīvības iela 39A, Priekule, Priekules nov., uz Priekules novada pašvaldības vārda,  saskaņā ar pielikumu.

 

4. Izdevumus, kas saistīti ar zemes starpgabala  ierakstīšanu zemesgrāmatā (lēmuma 1.punkts) segt no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

 

5. Uzdot Attīstības plānošanas nodaļai sagatavot dokumentus, kas saistīti ar zemes starpgabala ierakstīšanu zemesgrāmatā.

 

6. A[:] L[:], dzīvojošas [:] 2011.gada 3.marta iesniegumu par zemes starpgabala, adrese Brīvības iela 39A, Priekule, Priekules nov. atsavināšanu izskatīt pēc ierakstīšanas zemesgrāmatā. 

 

7. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Attīstības plānošanas nodaļas vadītājam M.B[:].

 

8. Šo lēmumu atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70., 76., 79.pantam  var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Lielā ielā 4, Liepājā) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

26.§ Par vienošanās noslēgšanu ar S.T[:] par zemesgabala „Brūzis”, Kalētu pag., Priekules nov., nodošanu bez maksas īpašumā.

2011.gada 23.februārī Priekules novada domē reģistrēts S[:] T[:], dzīvojošas [:], iesniegums, kurā lūgts noslēgt vienošanos par dzīvojamās mājas [:] dzīvoklim Nr.[:] nepieciešamā zemesgabala nodošanu bez atlīdzības. Vienošanās nepieciešama dzīvokļa īpašuma reģistrēšanai zemesgrāmatā.   

Dzīvokļa īpašums pieder S[:] T[:]  pamatojoties uz 27.08.1993. Vienošanās  pamata par to, ka Liepājas rajona paju sabiedrība „Kalēti” nodod S[:] T[:] pret pajām atsavināto sabiedrības mantu, kas sastāv no dzīvokļa Nr.[:], kas atrodas [:]. 

Ar Kalētu pagasta padomes lēmumu (prot.Nr.9) nekustamam īpašumam Pārvaldes ēka piešķirts jauns nosaukums „Brūzis”.

Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 75.pantu,  Kalētu pagasta dzīvojamo māju privatizācijas komisija 1999.gada 27.decembrī nosūtījusi S[:] T[:] paziņojumu  ar piedāvājumu noslēgt vienošanos par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības.

            Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām”14.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 75.panta  ceturto  daļu , kas nosaka, ka šā panta pirmajā un otrajā daļā minēto dzīvokļu īpašniekiem valsts vai pašvaldības zemes gabalus, kas atrodas lauku apvidos, nodod īpašumā bez atlīdzības, slēdzot vienošanos par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības, 2011.gada 10.marta tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 14 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

1. Noslēgt vienošanos ar S[:] T[:], personas kods [:],  par zemes, kas atrodas Priekules novada Kalētu pagasta Kalētos, Brūzis”, kadastra apzīmējums 6446 001 0244  – kopīpašuma domājamās daļas 40/1000 nodošanu īpašumā bez maksas.

 

2. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70., 76., 79.pantam  šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

27.§ Par grozījumiem 26.08.2010.Priekules novada domes lēmumā (prot.Nr.14) 40.§ „Par adrešu maiņu adresācijas objektiem Kalētu pag., Priekules nov.” (Kalētu skola).

Priekules novada dome izskatījusi Kalētu pamatskolas direktores I[:] K[:] iesniegumu (reģ.Nr.3-13a/113 no 16.02.2011.) ar lūgumu pieņemt lēmumu par adreses Laukmales iela 1, Kalēti, Kalētu pag., Priekules nov., maiņu uz Liepu aleja, Kalēti, Kalētu pag., Priekules nov.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

 Saskaņā ar Priekules novada domes 26.08.2010. lēmumu (protokols Nr.14) 40.§ pielikumu Nr.1 „Adresācijas objekti Laukmales ielā un Nākotnes iela, Kalētos, Kalētu pag., Priekules nov.”,  Kalētu skolai tika mainīta adrese uz Laukmales iela1, Kalēti, Kalētu pag., Priekules nov.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 3. novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 29.punktu, ir noteikts, ka lēmumā par adreses maiņu pašvaldības dome norāda:

- adresācijas objektu;

- līdzšinējā adresācijas objekta nosaukumu;

- jaunais adresācijas objekta nosaukumu;

- adresācijas objekta kodu Adrešu klasifikatorā.

             Pamatojoties uz iesniegumu, LR Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 29.punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 14 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

Izdarīt grozījumus 26.08.2010. Priekules novada domes lēmumā (prot.Nr.14) 40.§ „Par adrešu maiņu adresācijas objektiem Kalētu pag., Priekules nov.” pielikumā Nr.1 „Adresācijas objekti Laukmales ielā un Nākotnes iela, Kalētos, Kalētu pag., Priekules nov.” - adresācijas objektam „Kalētu skola”, Kalēti, Kalētu pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 64640010143, kods Adrešu reģistrā 103936622, mainīt adresi uz Liepu aleja 4, Kalēti, Kalētu pag., Priekules nov..

28.§ Par adrešu precizēšanu, likvidēšanu adresācijas objektiem Virgas pag., Priekules nov.

Priekules novada dome izskatījusi Valsts zemes dienesta (VZD) Kurzemes reģionālās nodaļas 09.02.2011. vēstuli Nr.2-04.1-K/64  (14.02.2011. reģ.Nr. 3-06/137) ar lūgumu pieņemt lēmumu par adrešu precizēšanu, likvidēšanu un grafisko pielikumu iesniegšanu adresācijas objektiem, kuri minēti vēstules pielikumā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.9. apakšpunkts nosaka, ka adresācijas objekts ir dzīvošanai, saimnieciskai, administratīvai vai publiskai darbībai paredzēta ēka vai reāli nodalīta ēkas daļa un 6.2. apakšpunkts – katram adresācijas objektam piešķir vienu adresi.

 Saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 3. novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 29.punktu, kas nosaka, ka lēmumā par adreses maiņu pašvaldības dome norāda:

- adresācijas objektu;

- līdzšinējā adresācijas objekta nosaukumu;

- jauno adresācijas objekta nosaukumu;

- adresācijas objekta kodu Adrešu klasifikatorā.

Atbilstoši augstāk minēto noteikumu 30.punktam – adresācijas objektam beidzot pastāvēt, pašvaldības dome pieņem lēmumu par adreses statusa maiņu adrešu reģistrā un 34.punktu, kas nosaka, ka, ja adresācijas objekta nosaukums oficiāli pārdēvēts vai numurs oficiāli mainīts, kā arī ja precizēta pieraksta forma atbilstoši šo noteikumu prasībām, iepriekšējais nosaukums vai numurs juridiski ir identisks jaunajam vai precizētajam nosaukumam vai numuram. Pēc pārdēvēšanas vai pieraksta formas precizēšanas lieto jauno nosaukumu vai numuru.

Iepriekšējā  adrese: Kods 104778152, Piensaimnieki, Purmsāti, Virgas pag., Priekules nov., pašreizējā adrese – kods 103820570, „Purmsātu pienotava”, Virgas pag., Priekules nov.

Iepriekšējā  adrese: Kods 104778441, Skola, Purmsāti, Virgas pag., Priekules nov., pašreizējā adrese – kods 105755475, „Purmsātu muiža”, Purmsāti, Virgas pag., Priekules nov.

Iepriekšējā  adrese: Kods 104778312, Rožlejas, Virga, Virgas pag., Priekules nov., pašreizējā adrese – kods 103820554, „Rožlejas Kalniņi”, Virgas pag., Priekules nov.

Iepriekšējā  adrese: Kods 105026266, Virgas klēts, Virga, Virgas pag., Priekules nov., pašreizējā adrese – kods 105622993, „Virgas kalte”, Virga, Virgas pag., Priekules nov.

Iepriekšējā  adrese: Kods 103820417, Kantoris, Virgas pag., Priekules nov., pašreizējā adrese – kods 104579566, „Pagastmāja”, Paplaka, Virgas pag., Priekules nov.

 

             Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 2009.gada 3. novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 6.2. apakšpunktu, 29.punktu, 30.punktu, 34.punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 14 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1. Likvidēt sekojošas adreses:

1.1. Piensaimnieki, Purmsāti, Virgas pag., Priekules nov., LV-3485, kods 104778152;

1.2. Dārza iela 14, Purmsāti, Virgas pag., Priekules nov., LV-3485, kods 101467791;

1.3. Dārza iela 9, Purmsāti, Virgas pag., Priekules nov., LV- 3485, kods 101467822;

1.4. Skola, Purmsāti, Virgas pag., Priekules nov., LV-3485, kods 104778441;

1.5. Doņi, Virga, Virgas pag., Priekules nov., LV-3433, kods 104778111;

1.6. Priedes 1, Virga, Virgas pag., Priekules nov., LV- 3433, kods 103819037;

1.7. Rožlejas, Virga, Virgas pag., Priekules nov., LV-3433, kods 104778312;

1.8. Virgas klēts, Virga, Virgas pag., Priekules nov., LV-3433, kods 105026266;

1.9. Kantoris, Virgas pag., Priekules nov., LV-3433, kods 103820417;

1.10. Melderi, Virgas pag., Priekules nov., LV-3433, kods 103818791.

 

2. Precizēt adresi- „Avoti”, Virga, Virgas pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums 64980020210, kods Adrešu reģistrā – 104778386, uz „Avoti”, Virgas pag., Priekules nov..

 

29.§ Par adrešu precizēšanu, likvidēšanu adresācijas objektiem Kalētu pag., Priekules nov.

 

Priekules novada dome izskatījusi Valsts zemes dienesta (VZD) Kurzemes reģionālās nodaļas 09.02.2011. vēstuli Nr.2-04.1-K/64  (14.02.2011. reģ.Nr.3-06/137) ar lūgumu pieņemt lēmumu par adrešu precizēšanu, likvidēšanu un grafisko pielikumu iesniegšanu adresācijas objektiem, kuri minēti vēstules pielikumā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.9. apakšpunkts nosaka, ka adresācijas objekts ir dzīvošanai, saimnieciskai, administratīvai vai publiskai darbībai paredzēta ēka vai reāli nodalīta ēkas daļa un 6.2. apakšpunkts – katram adresācijas objektam piešķir vienu adresi.

 Saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 29.punktu, noteikts, ka lēmumā par adreses maiņu pašvaldības dome norāda:

- adresācijas objektu;

- līdzšinējā adresācijas objekta nosaukumu;

- jauno adresācijas objekta nosaukumu;

- adresācijas objekta kodu Adrešu klasifikatorā.

Atbilstoši augstāk minēto noteikumu 30.punktam – adresācijas objektam beidzot pastāvēt, pašvaldības dome pieņem lēmumu par adreses statusa maiņu adrešu reģistrā un 34.punktu, kas nosaka, ka, ja adresācijas objekta nosaukums oficiāli pārdēvēts vai numurs oficiāli mainīts, kā arī ja precizēta pieraksta forma atbilstoši šo noteikumu prasībām, iepriekšējais nosaukums vai numurs juridiski ir identisks jaunajam vai precizētajam nosaukumam vai numuram. Pēc pārdēvēšanas vai pieraksta formas precizēšanas lieto jauno nosaukumu vai numuru.

Iepriekšējā  adrese: Kods 104925211, Skudriņas, Ozoli, Kalētu pag., Priekules nov., pašreizējā adrese – kods 103940702, „Skudriņi”, Ozoli,Kalētu pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums 6464004018.

Iepriekšējā  adrese: Kods 104338161, Darbnīcas, Kalētu pag., Priekules nov., pašreizējā adrese – kods 103939773, „Mehāniskās darbnīcas”, Kalētu pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 64640010261.

 

             Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 2009.gada 3. novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 6.2. apakšpunktu, 29.punktu, 30.punktu, 34.punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 14 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Likvidēt sekojošas adreses:

1.1. Nākotnes iela 10, Kalēti, Kalētu pag., Priekules nov., kods Adrešu reģistrā- 102879693;

1.2. Nākotnes iela 12, Kalēti, Kalētu pag., Priekules nov., kods Adrešu reģistrā- 102879708;

1.3. Nākotnes iela 2, Kalēti, Kalētu pag., Priekules nov., kods Adrešu reģistrā- 102879652;

1.4. Nākotnes iela 4, Kalēti, Kalētu pag., Priekules nov., kods Adrešu reģistrā- 102879660;

1.5. Nākotnes iela 6, Kalēti, Kalētu pag., Priekules nov., kods Adrešu reģistrā- 102879677;

1.6. Nākotnes iela 8, Kalēti, Kalētu pag., Priekules nov., kods Adrešu reģistrā- 102879685;

1.7. Grauduļi, Kalēti, Kalētu pag., Priekules nov., kods Adrešu reģistrā- 104925035;

1.8. Skudriņas, Ozoli, Kalētu pag., Priekules nov., kods Adrešu reģistrā- 104925211;

1.9. Darbnīcas, Kalētu pag., Priekules nov., kods Adrešu reģistrā- 104338161;

1.10. Krūmiņi, Kalētu pag., Priekules nov., kods Adrešu reģistrā- 104338258;

1.11. Noliktava, Kalētu pag., Priekules nov., kods Adrešu reģistrā- 103939941;

1.12. Priedulāji, Kalētu pag., Priekules nov., kods Adrešu reģistrā- 103940204;

1.13. Ūdenstornis, Kalētu pag., Priekules nov., kods Adrešu reģistrā- 103940928;

1.14. Kalnbērziņi, Ozoli, Kalētu pag., Priekules nov., kods Adrešu reģistrā- 103936663;

1.15. Kļaviņi, Kalētu pag., Priekules nov., kods Adrešu reģistrā- 103936735;

 

2. Precizēt sekojošas adreses:

2.1.  „Kļaviņas”, Ozoli, Kalētu pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums 64640030015, kods Adrešu reģistrā – 104924195, uz „Kļaviņas”, Kalētu pag., Priekules nov.;

2.2. „Mehāniskās darbnīcas”, Kalētu pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums 64640010261, uz „Mehāniskās darbnīcas”, Kalēti, Kalētu pag., Priekules nov.

 

30.§ Par adrešu likvidēšanu adresācijas objektiem Bunkas pag., Priekules nov.

Priekules novada dome izskatījusi Valsts zemes dienesta 04.02.2011. vēstuli Nr.2-04.1-K/64, (reģ.14.02.2011.) ar lūgumu izvērtēt minētos adresācijas objektus un to adreses.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

- ka adrese piešķirta objektiem, kas nav adresācijas objekts vai arī reāli dabā neeksistē;

            - ka  ir noteiktas vairākas adreses vienam adresācijas objektam;

            - ka adresācijas objekts neatrodas  Priekules novada administratīvajā teritorijā. 

       

Saskaņā ar Valts zemes dienesta 04.02.2011. vēstuli Nr.2-04.1-K/64 un pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.8., 2.9., 2.10. punktiem, kas nosaka, ka adresācijas objekts ir viensēta, dzīvošanai, saimnieciskai, administratīvai vai publiskai darbībai paredzēta ēka vai reāli nodalīta ēkas daļa vai apbūvei paredzēta zemes vienība un   6.2.punktu -  katram adresācijas objektam piešķir vienu adresi, 30.punktu – adresācijas objektam beidzot pastāvēt, pašvaldības dome vai tās pilnvarota institūcija pieņem lēmumu par adreses statusa maiņu adrešu reģistrā, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 14 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1. Likvidēt sekojošas adreses, jo adrese piešķirta objektiem, kas nav adresācijas objekts vai reāli dabā neeksistē:

 

            Kods                             adrese

1.1.   104908822    Dīķmalas, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules nov., LV-3446;

1.2.   104908574    Ceļtekas, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules nov., LV-3444;

1.3.   104911396    Akācijas, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules nov., LV-3447;

1.4.   104911515    Kalvenes, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules nov., LV-3447;

1.5.   104908211    Arāji, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules nov., LV-3446;

1.6.   104908365    Brūveri, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules nov., LV-3446;

1.7.   104908888    Dvīņi,  Bunka, Bunkas pagasts, Priekules nov., LV-3446;

1.8.   104908896    Ezergaļi, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules nov., LV-3446;

1.9.   104908927    Gulbji, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules nov., LV-3446;

1.10. 104909133    Kalnāji, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules nov., LV-3446;

1.11. 104908228    Baloži, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules nov., LV-3446;

1.12. 104909527    Stūri, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules nov., LV-3446;

1.13. 104911201    Vecie Eglieni, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules nov., LV-3446;

1.14. 104659986    Rēvenieki, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules nov., LV-3446.

2. Likvidēt sekojošas adreses, jo noteiktas vairākas adreses vienam adresācijas objektam:

2.1. 103788867    Kūtiņas, Krote, Bunkas pagasts, Priekules nov., LV-3444;

2.2. 105295601    Jaunie Minceri, Tadaiķi, Bunkas pagasts, Priekules nov., LV-3446;

2.3. 104659945  Piensaimnieku darbnīcas, Tadaiķi, Bunkas pagasts, Priekules nov., LV-3446.

3. Likvidēt sekojošas adreses, jo adresācijas objekts neatrodas  Priekules novada administratīvajā teritorijā:

3.1. 104909463    Ilmājas stacija, Bunkas pagasts, Priekules nov., LV-3446;

3.2. 104909158    Kazarmes,  Bunkas pagasts, Priekules nov., LV-3446.

 

 

 

31.§ Par zemes Gramzdas pag. Priekules novadā iznomāšanu L[:] K[:].

Priekules novada dome izskatīja L[:] K[:],  adrese [:], 28.01.2011. iesniegumu par pašvaldībai piekrītošu zemes gabalu iznomāšanu 0,16 ha  un 0,38 ha platībā.  Iesniegumam pievienoti zemes robežu plāni.

 

Zemes vienība ar kadastra Nr.64580010177; 15,4 ha un zemes vienība ar kadastra  Nr. 64580010173; 1,9 ha platībā, pamatojoties uz Gramzdas pagasta padomes 22.09.2008. lēmumu Nr.10, 4.§ piekrīt pašvaldībai.

 

Atbilstoši  Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 „Par valsts vai pašvaldības zemes nomu” un Priekules novada domes „Noteikumi par Priekules novada pašvaldības zemes nomu”, apstiprinātiem ar Priekules novada domes lēmumu Nr.17., 29.12. 2009., Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 14 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1. Iznomāt saskaņā ar zemes robežu plānu, uz 5 gadiem, L[:] K[:] 0,38 ha un 0,16 ha   lielus zemes gabalus,  kas atrodas uz Gramzdas  pagasta Priekules novada  pašvaldībai piekrītošām  zemes vienībām ar kadastra Nr. 64580010177 un 64580010173.

 

2. Nomas maksas aprēķināšanas periods ir tekošais gads un nomas maksa ir 0,5 % no kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Par iznomājamo zemes gabalu noslēgt nomas līgumu.

32.§ Par zemes Gramzdas pag. Priekules novadā iznomāšanu Z[:] K[:].

Priekules novada dome izskatīja Z[:] K[:] ,  adrese [:] 10.02.2011. iesniegumu par pašvaldībai piekrītoša zemes gabala iznomāšanu 0,14 ha  platībā.  Iesniegumam pievienots zemes robežu plāns.

Zemes vienība ar kadastra Nr.64580010177; 15,4 ha platībā,  pamatojoties uz Gramzdas pagasta padomes 22.09.2008. lēmumu Nr.10, 4.§ piekrīt pašvaldībai.

Atbilstoši  Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 „Par valsts vai pašvaldības zemes nomu” un Priekules novada domes „Noteikumi par Priekules novada pašvaldības zemes nomu”, apstiprinātiem ar Priekules novada domes lēmumu Nr.17., 29.12. 2009., Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 14 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Iznomāt saskaņā ar zemes robežu plānu, uz 5 gadiem Z[:] K[:] 0,14 ha   lielu zemes gabalu, kas atrodas uz Gramzdas  pagasta Priekules novada  pašvaldībai piekrītošas  zemes vienības ar kadastra Nr.64580010177.

 

2. Nomas maksas aprēķināšanas periods ir tekošais gads un nomas maksa ir 0,5 % no kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Par iznomājamo zemes gabalu noslēgt nomas līgumu.

33.§ Par daļu no zemes ”Mazā zeme”, Kalētu pag., Priekules nov., iznomāšanu M.R[:].

Priekules novada dome izskatījusi M[:] R[:], dzīvojošas [:], 23.02.2011. iesniegumu (reģ.Nr.3-13a/132) ar lūgumu iznomāt zemi ar nosaukumu ”Mazā zeme” ar kadastra apzīmējumu 64640010063;  1,7 ha lielā platībā, no kuras atteicās V.P[:], palīgsaimniecības vajadzībām

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Saskaņā ar Kalētu pagasta padomes 2008.gada 24.novembra lēmumu Nr.5, protokols Nr.11 pielikumu Nr.2.1 nekustamais īpašums ar nosaukumu „Mazā zeme” ar kadastra Nr.64640010063;  25,2 ha lielā platībā piekrīt pašvaldībai kā palīgsaimniecības zeme.

Saskaņā ar noteikumu „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu”, (spēkā ar 29.12.2009.) 11.punktu – personiskās palīgsaimniecības un ganību platības iznomā uz laiku līdz 5.gadiem un 27.punktu – zemes nomas maksa ir 0,5% no kadastrālās vērtības.

Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu un Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 14 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:


1. Iznomāt M[:] R[:], personas kods [:],  zemi ar nosaukumu ”Mazā zeme”, Kalētu pag., Priekules nov., 1,7 ha lielā platībā, ar kadastra apzīmējumu 64640010063, slēdzot zemes nomas līgumu uz 5.(pieciem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemes robežu skici.

 

2. Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības plus PVN. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Nomniekam viena mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz nomas līgums. Ja nomnieks viena mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

34.§ Par zemes „Bunkas”, Virgas pag., Priekules nov., nomas līguma pagarināšanu ar V.Ļ[:].

Priekules novada dome izskatījusi V[:] Ļ[:], dzīvojoša [:], 2011.gada 09.februāra iesniegumu ( reģ.Nr.3-13/144) ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu par zemes „Bunkas”, Virgas pagastā, Priekules novadā, iznomāšanu, kā pirmnomas personai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

26.02.2007.gadā starp Virgas pagasta padomi un V[:] Ļ[:] noslēgts zemes nomas līgums Nr.VPP-2007/12 par zemes ar nosaukumu „Bunkas”, apzīmējums kadastrā 64980030053, iznomāšanu kā pirmnomas personai. Līguma termiņš ir līdz 31.12.2011.

Atbilstoši likuma Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta otrai daļai personai , kura ir ieguvusi zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi, slēdz zemes nomas līgumu uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem. Ja zemes nomnieks vēlas, zemes nomas līgums tiek pagarināts.

 

Pamatojoties uz iesniegumu, Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 2., 5.1.,7.punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 14 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

  

1. Pagarināt 26.02.2007. zemes nomas līgumu Nr.VPP-2007/12 V[:] Ļ[:], personas kods [:], par zemes ar nosaukumu ”Bunkas” 3,0 ha platībā, Virgas pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 64980030053,  iznomāšanu, slēdzot līgumu uz 10 (desmit) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.

 

2. Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības plus PVN.

 

3. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks viena mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

35.§ Par atbalstu SIA „BĀRTAVAS SAIMNIEKS” darbības izbeigšanai un likvidācijas uzsākšanai.

SIA „BĀRTAVAS SAIMNIEKS” LR Komercreģistrā reģistrēts 2002.gada 17.oktobrī ar reģ. Nr. 42103029464.

 

Sabiedrības parakstītais pamatkapitāls – 2400.00 LVL.

 

Balstiesīgie dalībnieki:

1) Priekules novada dome, reģ.Nr. 90000031601, kapitāla daļu turētāja pārstāve V[:] J[:]  - 3 daļas – 3 balsis, kopējā vērtība Ls 900,-;

2) Nīcas novada dome, reģ.Nr. 90000031531, kapitāla daļu turētāja pārstāvis A[:] [:]  - 2 daļas – 2 balsis, kopējā vērtība Ls 600,-;

3) Rucavas novada dome, reģ.Nr. 90000059230, kapitāla daļu turētāja pārstāvis L[:] S[;]  - 2 daļas – 2 balsis, kopējā vērtība Ls 600,-;

4) Grobiņas novada dome, reģ.Nr. 90000058625, kapitāla daļu turētāja pārstāvis A[:] P[:]  - 1 daļa – 1 balss, kopējā vērtība Ls 300,-;

 

Jau vairāk nekā gadu SIA „BĀRTAVAS SAIMNIEKS” nenotiek saimnieciskā darbība un nav sagaidāms, ka tā tiks atjaunota. Šobrīd SIA „BĀRTAVAS SAIMNIEKS” nokavētie nodokļu maksājumi sasniedz Ls 136,44 (viens simts trīsdesmit seši lati  un 44 santīmi), kas izveidojušies atbilstoši iesniegtajiem ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba ņēmēju darba ienākumiem, iedzīvotāju ienākuma nodokli un uzņēmējdarbības riska nodevu par periodu no 2007. gada decembra līdz 2008.gada oktobrim, tie nav samaksāti normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un pilnā apmērā un saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta pirmo daļu ir piedzenami piespiedu kārtā. Lai varētu likvidēt SIA „BĀRTAVAS SAIMNIEKS” nepieciešams nomaksāt iepriekš minētos nodokļu parādus.

22.03.2011. SIA „BĀRTAVAS SAIMNIEKS” dalībnieku sapulce (protok. Nr.1/2011.)  nolēma izbeigt SIA „BĀRTAVAS SAIMNIEKS”  darbību un uzsākt tās likvidāciju.

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 14 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:


1.      Konceptuāli atbalstīt 22.03.2011. SIA „BĀRTAVAS SAIMNIEKS” dalībnieku sapulces lēmumu (prot. Nr.1/2011.)  par SIA „BĀRTAVAS SAIMNIEKS” darbības izbeigšanu un likvidācijas uzsākšanu.

 

2.      Paredzēt atbilstoši kapitāldaļu skaitam līdzekļus no Priekules novada budžeta koda 04.7401-3245, SIA „BĀRTAVAS SAIMNIEKS” nodokļu parādu nomaksai un izdevumiem, kas saistīti ar SIA „BĀRTAVAS SAIMNIEKS” likvidāciju.

 

36.§ Par nedzīvojamo telpu nomu Vaiņodes ielā 4A, Priekulē.

2011.gada 17.martā Priekules novada domē reģistrēts Ģ[:] Š[:], dzīvojoša [:] iesniegums, kurā lūgts iznomāt telpas Nr. 10 un Nr.11 Vaiņodes ielā 4A, Priekulē, jaundibināmā SIA darbības nodrošināšanai.

Uz Priekules novada pašvaldības vārda zemesgrāmatā reģistrēts nekustamais īpašums Vaiņodes ielā 4A, Priekulē, kurš sastāv no katlu mājas kadastra apzīmējums 6415 007 0011 007 un noliktavas,  kadastra apzīmējums 6415 007 0011 009, zemesgrāmatu nodalījuma numurs 100 0006 1768 .

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.apakšpunktu , 21.panta pirmās daļas 14.punkta (a) apakšpunktu (maksa par īpašuma iznomāšanu), likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 6.¹ panta pirmo daļu, kas nosaka, ka nekustamā īpašuma nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav ilgāks par 12.gadiem,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav (Agrita Driviņa, pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā” paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šī lēmuma pieņemšanā nepiedalās, nolemj:

 

1.                  Iznomāt Ģ[:] Š[:], personas kods [:], telpas  Nr.10 un Nr.11 (saskaņā ar pielikumu izkopējumu no būves tehniskās inventarizācijas lietas)  ēkas Vaiņodes ielā 4A, Priekulē, Priekules nov., (kadastra apzīmējums 6415 007 0011 007) 1.stāvā ar kopējo platību 19,9 m² uzņēmuma reģistrēšanai un uzņēmējdarbības uzsākšanai, nosakot:

-                      nomas termiņu līdz 2011.gada 31.decembrim;

-                      nomas maksu 0,35 Ls / m² (trīsdesmit pieci santīmi par vienu kvadrātmetru mēnesī.

 

2.                  Uzdot Attīstības plānošanas nodaļai sagatavot divu mēnešu laikā (lēmuma 1.punkts) atbilstošu nomas līgumu.

 

3.                  Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļa, 76.panta pirmajai daļai, 97. panta pirmajai daļai, šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.