Izsoles 2021

Priekules novada pašvaldība trešajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu “Līcīši”, Virgas pagastā, Priekules novadā

Priekules novada pašvaldība trešajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu“Līcīši”, Virgas pagastā, Priekules novadā, kadastra numurs 6498 002 0263, sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6498 002 0263 0,21 ha platībā, uz kura atrodas četrdzīvokļa dzīvojamā māja 149 kvm platībā ar kadastra apzīmējumu 6498 002 0263 001. Dzīvojamā māja nav sadalīta dzīvokļu īpašumos. Dzīvokļi nav izīrēti. Daļa ēkas ir sliktā tehniskā stāvoklī.

Īpašuma lietošanas veids – mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija.

Izsole notiks 2021. gada 31. martā plkst. 10.00, Saules ielā 1, Priekulē, Priekules novadā.

Pieteikties izsolei iespējams katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz plkst. 12.00, no plkst. 12.45 līdz plkst. 17.00 (piektdienās līdz plkst. 15.30) Priekules novada pašvaldībā, Saules ielā 1, Priekulē, Priekules novadā vai nosūtot elektroniski parakstītu pieteikumu uz e-pastu  dome@priekulesnovads.lv. Informācija par izsoli pieejama pašvaldības mājas lapā www.priekulesnovads.lv sadaļā “Izsoles”.

Dalībnieku reģistrācija notiek līdz 2021. gada 26. martam plkst. 13.00.

Izsoles sākumcena 1837,60 EUR, nodrošinājuma nauda – 10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i., 183,76 EUR līdz reģistrācijai izsolē iemaksājama Priekules novada pašvaldības norēķinu kontā AS Swedbank, SWIFT HABALV22, konts LV30HABA0551018598451 vai jebkurā Priekules novada pašvaldības kasē, norēķinoties ar bankas norēķinu karti.

Personām, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo objektu, pieteikums par pirmpirkuma tiesību izmantošanas jāpiesaka rakstveidā izsludinātajā reģistrācijas termiņā.

Tālrunis informācijai par izsoli 63497910, par izsoles objektu 29472063.

 

IZSOLES NOTEIKUMI

Atpakaļ