Izsoles 2021

Priekules novada pašvaldība pirmajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu Liepājas iela 3-33, Priekulē, Priekules novadā,

Priekules novada pašvaldība pirmajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai nekustamo īpašumuLiepājas iela 3-33, Priekulē, Priekules novadā, kadastra numurs 6415 900 0383, sastāv no trīsistabu dzīvokļa ar kopējo platību 58,70 m2 un pie dzīvokļa īpašuma piederošām 4/100 kopīpašuma domājamām daļām no būves ar kadastra apzīmējumu 6415 001 0021 001 un no zemes ar kadastra apzīmējumu 6415 001 0021.

Īpašuma lietošanas veids – mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija.

Izsole notiks 2021. gada 07. aprīlī plkst. 10.00, Saules ielā 1, Priekulē, Priekules novadā.

Pieteikties izsolei iespējams katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz plkst. 12.00, no plkst. 12.45 līdz plkst. 17.00 (piektdienās līdz plkst. 15.30) Priekules novada pašvaldībā, Saules ielā 1, Priekulē, Priekules novadā vai nosūtot elektroniski parakstītu pieteikumu uz e-pastu  dome@priekulesnovads.lv. Informācija par izsoli pieejama pašvaldības mājas lapā www.priekulesnovads.lv sadaļā “Izsoles”.

Dalībnieku reģistrācija notiek līdz 2021. gada 06. aprīlim plkst. 13.00.

Izsoles sākumcena 3813,00 EUR, nodrošinājuma nauda – 10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i., 381,30 EUR līdz reģistrācijai izsolē iemaksājama Priekules novada pašvaldības norēķinu kontā AS Swedbank, SWIFT HABALV22, konts LV30HABA0551018598451 vai jebkurā Priekules novada pašvaldības kasē, norēķinoties ar bankas norēķinu karti.

Personām, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo objektu, pieteikums par pirmpirkuma tiesību izmantošanas jāpiesaka rakstveidā izsludinātajā reģistrācijas termiņā.

Tālrunis informācijai par izsoli 63497910, par izsoles objektu 28671972.

 

IZSOLES NOTEIKUMI

Atpakaļ