Izsoles 2021

Priekules novada pašvaldība otrajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu “Veckupši”, Virgas pagastā, Priekules novadā

Priekules novada pašvaldība otrajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu“Veckupši”, Virgas pagastā, Priekules novadā,  kadastra numurs 6498 003 0003, sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6498 003 0183  17,30 ha platībā, t.sk., mežs 5,13 ha, lauksaimniecībā izmantojamā zeme 5,48ha.

Īpašuma lietošanas veids – lauksaimniecības un mežsaimniecības teritorija.

Izsole notiks 2021. gada 09. jūnijā plkst. 10.00, Saules ielā 1, Priekulē, Priekules novadā. Pieteikties izsolei un ar izsoles noteikumiem iepazīties iespējams katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz plkst. 12.00; no plkst. 12.45 līdz plkst. 17.00 (piektdienās līdz plkst. 14.30) Priekules novada pašvaldībā, Saules ielā 1, Priekulē, Priekules novadā vai nosūtot elektroniski parakstītu pieteikumu uz e-pastu dome@priekulesnovads.lv Informācija par izsoli pieejama pašvaldības mājas lapā www.priekulesnovads.lv sadaļā “Izsoles”.

Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek līdz 2021. gada 07. jūnijam plkst. 13.00.

Izsoles sākumcena 33 528,80 EUR,  nodrošinājuma nauda – 10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i., 3352,88 EUR līdz reģistrācijai izsolē iemaksājama Priekules novada pašvaldības norēķinu kontā AS Swedbank, SWIFT HABALV22, konts LV30HABA0551018598451.

Norēķināšanās par nosolītu objektu – saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Tālrunis informācijai par izsoli 63497910, par izsoles objektu 29472063.

 

IZSOLES NOTEIKUMI

Atpakaļ