Izsoles 2021

Priekules novada pašvaldība otrajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu Aizputes iela 2-1, Priekulē, Priekules novadā

Priekules novada pašvaldība otrajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai nekustamo īpašumuAizputes iela 2-1, Priekulē, Priekules novadā, kadastra numurs 6415 900 0384, sastāv no divistabu dzīvokļa ar kopējo platību 37 m2 un pie dzīvokļa īpašuma piederošām 370/2875 kopīpašuma domājamām daļām no būves ar kadastra apzīmējumu 6415 006 0042 001, no būves ar kadastra apzīmējumu 6415 006 0042 002, un no zemes ar kadastra apzīmējumu 6415 006 0042. Dzīvoklis ir ar daļējām ērtībām.

Īpašuma lietošanas veids – mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija.

Izsole notiks 2021. gada 09. jūnijā plkst. 10.40, Saules ielā 1, Priekulē, Priekules novadā.

Pieteikties izsolei iespējams katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz plkst. 12.00, no plkst. 12.45 līdz plkst. 17.00 (piektdienās līdz plkst. 14.30) Priekules novada pašvaldībā, Saules ielā 1, Priekulē, Priekules novadā vai nosūtot elektroniski parakstītu pieteikumu uz e-pastu  dome@priekulesnovads.lv. Informācija par izsoli pieejama pašvaldības mājas lapā www.priekulesnovads.lv sadaļā “Izsoles”.

Dalībnieku reģistrācija notiek līdz 2021. gada 07. jūnijam plkst. 13.00.

Izsoles sākumcena 1690,40 EUR, nodrošinājuma nauda – 10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i., 169,04 EUR līdz reģistrācijai izsolē iemaksājama Priekules novada pašvaldības norēķinu kontā AS Swedbank, SWIFT HABALV22, konts LV30HABA0551018598451.

Personām, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo objektu, pieteikums par pirmpirkuma tiesību izmantošanas jāpiesaka rakstveidā izsludinātajā reģistrācijas termiņā.

Tālrunis informācijai par izsoli 63497910, par izsoles objektu 28671972.

 

IZSOLES NOTEIKUMI

Atpakaļ