Izsoles 2021

Priekules novada pašvaldība mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai kustamo mantu –cirsmas, kas atrodas nekustamā īpašumā “Zēri”, kadastra numurs 6464 004 0145, Kalētu pagastā, Priekules novadā

Priekules novada pašvaldība mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai kustamo mantu –cirsmas, kas atrodas nekustamā īpašumā “Zēri”, kadastra numurs 6464 004 0145, Kalētu pagastā, Priekules novadā, zemes vienības kadastra apzīmējums 6464 004 0145.

Izsole notiks 2021.gada 20.janvārī plkst. 11.00, Saules ielā 1, Priekulē, Priekules novadā.

Pieteikties izsolei iespējams katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz plkst. 12.00 un no plkst. 12.45 līdz plkst. 17.00 (piektdienās līdz plkst. 15.30) Priekules novada pašvaldībā, Saules ielā 1, Priekulē, Priekules novadā vai nosūtot elektroniski parakstītu pieteikumu uz e-pastu dome@priekulesnovads.lv. Informācija par izsoli pieejama pašvaldības mājas lapā www.priekulesnovads.lv sadaļā “Izsoles”.

Dalībnieku reģistrācija notiek līdz 2021. gada 18. janvārim plkst. 13.00.

Izsoles sākumcena 35 000 EUR, nodrošinājuma nauda – 10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i., 3500 EUR līdz reģistrācijai izsolē iemaksājama Priekules novada pašvaldības norēķinu kontā AS Swedbank, SWIFT HABALV22, konts LV30HABA0551018598451.            

Tālrunis informācijai par izsoli 63497910, par izsoles objektu 29178398.

IZSOLES NOTEIKUMI

Atpakaļ