Izsoles 2021

Dienvidkurzemes novada pašvaldība pirmajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu “Krustceles”, Bunkas pagasts, Dienvidkurzemes novads

Dienvidkurzemes novada pašvaldība pirmajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu“Krustceles”, Bunkas pagasts, Dienvidkurzemes novads, kadastra Nr.6446 003 0187, kurš sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6446 003 0186 2,35 ha platībā.

Īpašuma lietošanas veids – lauksaimniecība.

 Izsole notiks 2021.gada 10.novembrī plkst. 10.00, Saules ielā 1, Priekulē, Dienvidkurzemes novadā.

Pieteikties izsolei un ar izsoles noteikumiem iepazīties iespējams Dienvidkurzemes novada pašvaldībā iekļautās Priekules novada pašvaldībā, Saules ielā 1, Priekulē, Dienvidkurzemes novadā.

 Dalībnieku reģistrācija notiek līdz 2021.gada 08.novembrim plkst.13.00. Informācija par izsoli pieejama pašvaldības mājas lapā www.priekulesnovads.lv sadaļā “Izsoles”.

Izsoles sākumcena 8905 EUR, nodrošinājuma nauda – 10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i., 890,50 EUR līdz reģistrācijai izsolē iemaksājama Dienvidkurzemes novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90000058625, Lielā iela 76, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, norēķinu kontā: AS “SEB banka”, SWIFT kods: UNLALV2X, norēķinu konts: LV73UNLA0050014272020 vai jebkurā Dienvidkurzemes novada pašvaldības kasē, norēķinoties ar bankas norēķinu karti.

Norēķināšanās par nosolītu objektu – saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Personām, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo objektu, pieteikums par pirmpirkuma tiesību izmantošanas jāpiesaka rakstveidā izsludinātajā reģistrācijas termiņā.         

Tālrunis informācijai par izsoli 63497910, par izsoles objektu 28671972.

 

IZSOLES NOTEIKUMI

Atpakaļ