PRIEKULES NOVADA PAŠVALDĪBA AICINA DARBĀ BĀRIŅTIESAS LOCEKLI

 • Vakances nr. - 201026-89

 • Profesija - 341206 BĀRIŅTIESAS LOCEKLIS

 • Darbības joma  - Valsts pārvalde

 • Alga bruto – 814 EUR

 

DARBA APRAKSTS

Nepieciešamā kvalifikācija un prasmes:

(atbilstība Bāriņtiesu likuma (nākotnes redakcijas, stāsies spēkā ar 2021.gada 1.janvāri) 10. panta otrajā daļā un 11.pantā izvirzītajām prasībām)

1)  Latvijas Republikas pilsonis vai nepilsonis;

2) ir sasniegusi 30 gadu vecumu;

3) ieguvusi vismaz akadēmisko bakalaura grādu vai profesionālo bakalaura grādu un atbilstošu profesionālo kvalifikāciju vai citu Latvijas izglītības klasifikācijā noteiktajam Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūras 6.līmenim atbilstošu kvalifikāciju tiesību zinātnē vai sociālajā darbā vai un kurai ir ne mazāk kā triju gadu darba stāžs attiecīgajā specialitātē;

4) kura prot valsts valodu augstākajā līmenī;

5) kurai ir nevainojama reputācija.

Saskaņā ar Bāriņtiesu likumu - ja persona par bāriņtiesas priekšsēdētāju, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku vai bāriņtiesas locekli tiek ievēlēta pirmo reizi, tā sešu mēnešu laikā pēc ievēlēšanas apgūst šā likuma 10.panta ceturtajā daļā minēto mācību programmu. Ja mācību programmas apgūšanas izdevumus attiecīgajai amatpersonai pilnībā vai daļēji ir segusi dome, tad amatpersona, kura tiek atbrīvota no amata atbilstoši šā likuma 12.panta pirmās daļas 1. punktam vai atcelta no amata atbilstoši šā likuma 14.pantam agrāk nekā četru gadu laikā pēc mācību programmas apgūšanas, atmaksā domei tās segtos mācību programmas apgūšanas izdevumus proporcionāli nostrādātajam laikam.

Bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka un bāriņtiesas locekļa mācību programmas saturu un apmācības kārtību nosaka Ministru kabinets.

Galvenie pienākumi:

 • aizstāvēt bērnu un aizgādnībā esošu personu tiesības un mantiskās intereses, izskatot iesniegumus un sūdzības, veicot faktu pārbaudes;

 • veikt nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu bērna audzināšanu un pienācīgu aprūpi ģimeniskā vidē;

 • komunicēt ar lietā iesaistītajām personām, veidojot pozitīvas, lietišķas un uz sadarbību vērstas attiecības;

 • piedalīties lietu izskatīšanā tiesā, izskatīt iesniegumus un sūdzības, sniegt informāciju tiesai;

 • sadarboties ar citām bāriņtiesām, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām, veselības aprūpes un izglītības iestādēm, sociālajiem dienestiem, policijas iestādēm, Valsts probācijas dienestu un tiesu izpildītājiem;

 • informēt pašvaldības sociālo dienestu vai citu atbildīgo institūciju par ģimenēm, kurās netiek pietiekami nodrošināta bērna attīstība un audzināšana un kurām nepieciešama palīdzība;

 • Kriminālprocesa likumā noteiktajos gadījumos pārstāvēt bērnu vai aizgādnībā esošo personu kriminālprocesā;

 • sagatavot dokumentu projektus un administratīvās lietas izskatīšanai tiesas un bāriņtiesas sēdēs;

 • pārstāvēt bāriņtiesas viedokli, skaidrojot bāriņtiesas rīcību un pieņemtos lēmumus.

 

PRASĪBAS

 • Slodzes tips - Viena vesela slodze

 • Darba veids - Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku

 • Aktuāla līdz - 20.11.2020

KONTAKTINFORMĀCIJA

 • CV sūtīt uz e-pastudome@priekulesnovads.lv līdz 2020. gada 20.novembrim.