Bāriņtiesas uzdevumi darbības teritorijā

 Bāriņtiesa savas darbības teritorijā veic šādus uzdevumus:

 • apliecina darījumu, ja to slēdz bāriņtiesas darbības teritorijas iedzīvotāji savstarpēji un ar citām personām un darījuma summa nepārsniedz (€ 8537,28).
 • apliecina līdzmantinieku un kopīpašnieku vienošanos par mantojuma vai kopīpašuma sadali (neatkarīgi no īpašuma vērtības), ja sadalāmā manta vai tās daļa atrodas bāriņtiesas darbības teritorijā.
 • ieraksta testamentu grāmatā bāriņtiesas darbības teritorijas iedzīvotāju testamentus, pieņem glabāšanā to privātos testamentus (neatkarīgi no novēlētās mantas vērtības), kā arī pieņem bāriņtiesai glabāšanā nodoto testamentu atsaukumus (neatkarīgi no testatora dzīvesvietas).
 • apliecina bāriņtiesas darbības teritorijas iedzīvotāju pilnvaras (izņemot universālpilnvaras) un pieņem pilnvaru atsaukumus.
 • apliecina bāriņtiesas darbības teritorijas iedzīvotāju paraksta īstumu uz dokumentiem.
 • apliecina tāda dokumenta noraksta, kopijas vai izraksta pareizību, kurš attiecas uz konkrēto personu.
 • pēc līdzēju iesnieguma saņemšanas izsniedz paziņojumu par līguma grozīšanu vai uzteikšanu līdzēju pretējām pusēm, ja tās dzīvo bāriņtiesas darbības teritorijā.
 • apliecina parakstu uz nostiprinājuma lūguma zemesgrāmatai (Zemesgrāmatu likuma 60. pants), ja viens no līdzējiem dzīvo attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā.
 •  Sagatavo dokumentu projektu
 • Bāriņtiesas apliecinājums juridiskā spēka ziņā pielīdzināms notariālajam apliecinājumam.
Valsts nodevas par bāriņtiesas pakalpojumiem ieskaita pašvaldības budžetā. Bāriņtiesa iekasē šādas valsts nodevas:
 1. par darījuma akta projekta sagatavošanu – 11,38 euro;
 2. par darījuma apliecināšanu – 7,11 euro;
 3. par testamenta sastādīšanu vai atsauk­šanu – 18,50 euro ;
 4. par testamenta pieņemšanu glabāšanā – 34,15 euro;
 5. par pilnvaras sagatavošanu – 4,27 euro;
 6. par pilnvaras apliecināšanu – 2,85 euro ;
 7. par paraksta apliecināšanu – 2,85 euro;
 8. par apliecinājumu un citu darbību reģistra izraksta sastādīšanu un izsniegšanu – 1,42 euro  (par katru lappusi);
 9. par noraksta vai izraksta sastādīšanu – 1,42 euro (par katru lappusi);
 10. par noraksta, izraksta vai kopijas apliecināšanu - 0,43 euro  (par katru lappusi);
 11. par paziņojuma izsniegšanu -4,27 euro ;
 12. par apliecības izsniegšanu par izsniegto paziņojumu – 4,27 euro;
 13. par nostiprinājuma lūguma sastādīšanu Zemesgrāmatai– 7,11 euro ;
 14. par paraksta apliecināšanu uz nostiprinājuma lūguma – 4,27 euro;
 15. par mantojuma saraksta sastādīšanu – 48,38 euro;
 16. par cita veida dokumentu sastādīšanu – 4,27 euro  (par katru lappusi). 
 Lai veiktu kādu no augstākminētajiem pakalpojumiem, persona uzrāda pasi un nepieciešamos dokumentus.