Aktualitātes

AKTUALITĀTES IZGLĪTĪBĀ

Priekules vidusskolā, Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskolā, Krotes Kronvalda Ata pamatskolā, Virgas pamatskolā un Mežupes pamatskolā kopā mācības attālināti apgūst 529 skolēni no 1.-12.klasei, kā arī 14 Mežupes pamatskolas profesionālās programmas audzēkņi. Priekules Mūzikas un mākslas skolas un Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskolas profesionālās ievirzes programmās attālināti mācās 180 audzēkņi. Priekules pirmsskolas izglītības iestādē "Dzirnaviņas", Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskolā, Virgas pamatskolā un Krotes Kronvalda Ata pamatskolā ir noorganizētas dežurgrupas, kurās uzņem bērnus, kuru vecāki var apliecināt, ka ģimene nav apmeklējusi Covid-19 skartās valstis vai teritorijas (atbilstoši Veselības ministrijas publiskotajai informācijai), nav bijis kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem vai kontaktpersonām un vecākiem nav iespēju citādi nodrošināt bērna pieskatīšanu. No 248 mūsu novada pirmsskolas grupās reģistrētajiem bērniem ik dienu grupiņas apmeklē 15 – 21 bērns.
 

Vislielākais izaicinājums šī mācību gada nobeigumā būs 9.un 12.klases skolēniem, kuri gatavojas nobeiguma eksāmeniem. 

 

Lēmumu par izmaiņām valsts pārbaudes darbu norisē 2019./2020. m.g. pieņems Izglītības un zinātnes ministrija (IZM), vadoties no turpmākās epidemioloģiskās situācijas valstī. Jaunajam lēmumam stājoties spēkā, VISC vietnē tiks ievietota aktuālā informācija par eksāmenu sesiju un tās norises laikiem. 

 

 

 

 

Šobrīd ir izstrādāti 3 iespējamie scenāriji, kā varētu tikt organizēti eksāmeni 2019./20.mācību gada nobeigumā:

1.      Ja ārkārtējā situācija netiek pagarināta, eksāmenu sesijas noris sekojoši:

      -          pamatizglītībā 2020.gada 16. un 17.jūnijā jākārto eksāmens ar integrētu saturu un saīsinātu programmu mācībvalodā, matemātikā un Latvijas vēsturē rakstiski un vienas svešvalodas (pēc izvēles) eksāmens mutvārdu daļa

-          lai saņemtu atestātu par vispārējo vidējo izglītību, skolēnam jākārto 3 obligātie centralizētie eksāmeni (viena svešvaloda pēc izvēles, matemātika un latviešu valoda) un ceturtais izvēles eksāmens nav obligāts, taču pēc izvēles skolēns var kārtot vēl vienu vai vairākus eksāmenus, ja tas nepieciešams iestājai augstskolā

2.      Ja ārkārtējā situācija tiek pagarināta pēc 12.maija, ir iespēja sesiju iesākt vēl vēlāk vēl ierobežotākā apjomā.

3.      Ja rodas apstākļi, kuru dēļ sesijas īstenošana ir neiespējama, to atceļ. Šajā gadījumā vispārējo izglītību skolēni iegūst, saņemot gada vērtējumu.
 

Priekules novada pašvaldības vārdā vēlos teikt lielu paldies visiem pedagogiem par attālinātā mācību procesa organizēšanu, vecākiem par atbalstu saviem bērniem un pedagogiem, bērniem par pacietību mācīties patstāvīgi!

 

Nobeigumā vēlos skolēnus aicināt aktīvi izmantot televīzijas piedāvātās mācību stundas vietnē tavaklase.lv - TV raidījumi “Tava klase” 

 

Savukārt vecākiem un skolotājiem aktuālāko informāciju un atbalsta materiālus meklēt vietnēs izm.gov.lv - Izglītības un zinātnes ministrija un visc.gov.lv - Valsts izglītības satura centrs

 

 

 

Veselību visiem novēlot

Priekules novada pašvaldības

izglītības vadītāja

 

Agrita Purviņa

 

 

Atpakaļ